مقاله رایگان درمورد عدم تقارن اطلاعاتی و عدم تقارن اطلاعات

دانلود پایان نامه

0/740


0/254
lev
اهرم مالی
80/0
توانایی مدل در بررسی موفقیت
جدول (4-8) دربرگیرنده اندازه و سطح معناداری ضرایب متغیرهای مستقل و کنترلی در سطح شرکتهای با عدم تقارن اطلاعاتی بالا است. در این قسمت نوع و شدت رابطه متغیرهای مستقل با متغیر وابسته پژوهش در سطح شرکت های با عدم تقارن اطلاعاتی بالا از طریق آماره والد مشخص شده است .براساس نتایج ارائه شده در جدول می توان مشاهده کرد که با توجه به سطح معناداری برای متغیرهای پژوهش از آنجا که سطح معناداری برای اهرم مالی از 0.05 در صد بیشتر می باشد، لذا معناداری این متغیر رد شده و این متغیر از مدل حذف می گرددولی متغیرهای اندازه ی شرکت و عدم اطمینان اطلاعاتی با توجه به سطح معناداری آنها در مدل باقی می مانند.
همچنین علامت منفی ضریب عدم اطمینان اطلاعاتی نشان دهنده رابطه ی معکوس این متغیر با متغیرخطر سقوط سهام است. این یافته حاکی از آن است که میان عدم اطمینان اطلاعاتی با احتمال سقوط قیمت سهام در آینده در سطح شرکت های با عدم تقارن اطلاعاتی بالا رابطه ای معکوس و معنادار وجود دارد.
در ستون آخر جدول شماره (4-8) نیز عدد مربوط به نسبت شانس هر یک از متغیرهای موجود در مدل را نشان می دهد که بیانگر میزان حساسیت مدل به آن متغیر است. در این آزمون عدم اطمینان اطلاعاتی دارای کمترین ضریب شانس در مدل است، با توجه به مقدار به دست آمده نسبت شانس برای عدم اطمینان اطلاعاتی(.387) می توان اظهار داشت که با افزایش عدم اطمینان اطلاعاتی، احتمال سقوط سهام کاهش می یابد. زیرا مقادیر کمتر از یک به معنای بخت موفقیت کمتر نسبت به شکست است.
افزون بر آن، توانایی مدل در بررسی احتمال موفقیت مطابق آزمون انجام شده توسط نر م افزار، 80 درصد است.
با توجه به ضریب تعیین کاکس و اسنل در سطح شرکتهای با عدم تقارن اطلاعاتی بالا (.118) در مقایسه با ضریب تعیین به دست امده در سطح کل شرکتها (.120) می توان اینگونه اظهار کرد که در سطح شرکتهای با عدم تقارن اطلاعاتی بالا، قدرت تبیین مدل در مقایسه با سطح کلی شرکتها اندکی کاهش می یابد، بنابراین فرضیه اصلی دوم تحت عنوان در شرکت های با عدم تقارن اطلاعاتی بالا، اثر عدم اطمینان اطلاعاتی در کاهش احتمال سقوط قیمت سهام شرکت ها در آینده بیشتر است، تایید نمی گردد. مدل برامده از آزمون این فرضیه به صورت زیر می باشد.
Crashit=-1.307-.325FEREit+.587sizeit
4-3-2-3 تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه اصلی سوم
فرضیه اصلی سوم: در شرکت های با عدم تقارن اطلاعاتی پایین، اثر عدم اطمینان اطلاعاتی در کاهش احتمال سقوط قیمت سهام شرکت ها در آینده کمتر است.
در ابتدا،جهت تعیین سطح شرکت، شرکتها را بر اساس عدم تقارن اطلاعاتی مرتب می نماییم، سپس بر اساس خاصیت میانه آنها را به دو نیم تقسیم می نماییم، نیمه ای که کوچکترین داده ها را به خود اختصاص داده، شرکتهای با عدم تقارن اطلاعاتی پایین،و نیمه ای که بزرگترین داده ها را به خود اختصاص داده، شرکتهای با عدم تقارن اطلاعاتی بالا می باشند.
حال با استفاده از آزمون هوسمر و لمشو معناداری کل مدل مورد آزمون قرار می گیرد،
فرض صفر و فرض مقابل آزمون هوسمر و لمشو به صورت زیر است:
مدل معناداری وجود نداردH0:
مدل معناداری وجود دارد H1:
جدول 4-9 آزمون معناداری رگرسیون(آزمون هوسمر و لمشو) در سطح شرکت های با عدم تقارن اطلاعاتی پایین
مدل
آماره square Chi-
درجه ازادی
سطح معنی داری (sig).
1
مرحله