مقاله رایگان درمورد محافظه کاری حسابداری و کیفیت گزارشگری مالی

دانلود پایان نامه

“با فرض ثابت ماندن عوامل دیگر، عدم اطمینان اطلاعاتی سبب کاهش احتمال سقوط قیمت سهام شرکت ها در آینده می شود”.
با توجه به آزمونها و تحلیل هایی با توجه به خروجی های نرم افزار SPSS که از راه رگرسیون لجستیک در فصل (4) انجام شد و همانطوریکه در جدول های مربوط به این فرضیه های مشاهده می شود، با توجه به سطح معناداری آماره والد از آن جا که sig کمتر از پنج درصد است (.0/05> Sig یا P- value) بنابراین بین عدم اطمینان اطلاعاتی و خطر سقوط سهام، رابطه منفی و معناداری دارد. در نتیجه فرضیه اصلی اول مبنی بر اینکه عدم اطمینان اطلاعاتی سبب کاهش احتمال سقوط قیمت سهام شرکت ها در آینده می شود.، تایید می شود. تاکنون هیچ پژوهشی در داخل و خارج ایران به بررسی عدم اطمینان اطلاعاتی و خطر سقوط سهام نپرداخته است، در ادامه به مقایسه پژوهش حاضر با پژوهش های نزدیک به این موضوع می پردازیم. هاتن و همکاران (2009) در خود رابطه‌ی بین عدم شفافیت گزارشگری مالی و ریسک سقوط قیمت سهام را بررسی کردند. آن‌ها با استفاده از مدیریت سود به عنوان معیار عدم شفافیت اطلاعات مالی، به این نتیجه رسیدند که عدم شفافیت اطلاعات مالی با افشای اطلاعات کم‌تر در ارتباط است. به علاوه شرکت‌هایی که دارای صورت‌های مالی غیر شفاف هستند، بیش‌تر در معرض ریسک سقوط قیمت سهام قرار می‌گیرند. کیم و ژانگ (2010) در پژوهشی با عنوان “آیا محافظه کاری حسابداری ریسک، سقوط قیمت سهام را کاهش می‌دهد؟” به بررسی رابطه‌ی بین محافظه کاری حسابداری و ریسک سقوط قیمت سهام پرداختند. نتایج بررسی‌های آن‌ها نشان داد که محافظه کاری انگیزه های مدیران را برای بیش نمایی عملکرد و عدم افشای اخبار بد محدود کرده و از این رو، ریسک سقوط قیمت سهام را کاهش می‌دهد.
5-2-2 نتایج فرضیه اصلی دوم
“در شرکت های با عدم تقارن اطلاعاتی بالا، اثر عدم اطمینان اطلاعاتی در کاهش احتمال سقوط قیمت سهام شرکت ها در آینده بیشتر است.”
با توجه به آزمونها و تحلیل هایی با توجه به خروجی های نرم افزار SPSS که از راه رگرسیون لجستیک در فصل (4) انجام شد و همانطوریکه در جدول های مربوط به این فرضیه های مشاهده می شود، با توجه به سطح معناداری آماره والد از آن جا که sig کمتر از پنج درصد است (.0/05> Sig یا P- value) بنابراین بین عدم اطمینان اطلاعاتی و خطر سقوط سهام در شرکتهای با عدم تقارن اطلاعاتی بالا، رابطه منفی و معناداری دارد.و با توجه به ضریب تعیین کاکس و اسنل در سطح شرکتهای با عدم تقارن اطلاعاتی بالا (.118) در مقایسه با ضریب تعیین به دست امده در سطح کل شرکتها (.120) می توان اینگونه اظهار کرد که در سطح شرکتهای با عدم تقارن اطلاعاتی بالا، قدرت تبیین مدل در مقایسه با سطح کلی شرکتها اندکی کاهش می یابد، بنابراین فرضیه اصلی دوم تحت عنوان در شرکت های با عدم تقارن اطلاعاتی بالا، اثر عدم اطمینان اطلاعاتی در کاهش احتمال سقوط قیمت سهام شرکت ها در آینده بیشتر است، تایید نمی گردد.
یعقوب نژاد و تالانه (1391) در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که عدم تقارن اطلاعاتی متغیری تاثیر گذار بر افزایش میزان و شدت خطر سقوط سهام نمی باشد،که از این نظر با نتایج این پژوهش سازگار می باشد. کیم و ژانگ (2010) درپژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که عدم تقارن اطلاعاتی متغیری تاثیر گذار بر افزایش میزان و شدت خطر سقوط سهام می باشد.که از این نظر با نتایج حاصل از این پژوهش ناسازگار است. این ناسازگاری، می تواند ناشی از ویژگی ها و محدودیت های بورس تهران و نمونه ی تحت بررسی و یا به دلیل حساس بودن نحوه ی اندازه گیری متغیر عدم تقارن اطلاعاتی باشد.
5-2-3 نتایج فرضیه اصلی سوم
“در شرکت های با عدم تقارن اطلاعاتی پایین، اثر عدم اطمینان اطلاعاتی در کاهش احتمال سقوط قیمت سهام شرکت ها در آینده کمتر است.”
با توجه به آزمونها و تحلیل هایی با توجه به خروجی های نرم افزار SPSS که از راه رگرسیون لجستیک در فصل (4) انجام شد و همانطوریکه در جدول های مربوط به این فرضیه های مشاهده می شود، با توجه به سطح معناداری آماره والد از آن جا که sig بیشتر از پنج درصد است (.0/05< Sig یا P- value) بنابراین بین عدم اطمینان اطلاعاتی و خطر سقوط سهام، رابطه معناداری وجود ندارد. در نتیجه فرضیه اصلی سوم مبنی بر اینکه در شرکت های با عدم تقارن اطلاعاتی پایین، اثر عدم اطمینان اطلاعاتی در کاهش احتمال سقوط قیمت سهام شرکت ها در آینده کمتر است تایید نمی شود. یعقوب نژاد و تالانه (1391) در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که عدم تقارن اطلاعاتی متغیری تاثیر گذار بر افزایش میزان و شدت خطر سقوط سهام نمی باشد، که از این نظر با نتایج این پژوهش سازگار می باشد. کیم و ژانگ (2010) در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که عدم تقارن اطلاعاتی متغیری تاثیر گذار بر افزایش میزان و شدت خطر سقوط سهام می باشد.که از این نظر با نتایج حاصل از این پژوهش ناسازگار است. این ناسازگاری، می تواند ناشی از ویژگی ها و محدودیت های بورس تهران و نمونه ی تحت بررسی و یا به دلیل حساس بودن نحوه ی اندازه گیری متغیر عدم تقارن اطلاعاتی باشد.
5-3 نتیجه گیری کلی تحقیق
مبانی نظری و نتایج پژوهش های خارجی دلالت بر این دارد که عدم اطمینان اطلاعاتی می تواند از احتمال سقوط قیمت سهم در آینده بکاهد. شواهد فراهم آمده در این پژوهش نشان می دهد، عدم اطمینان اطلاعاتی با سقوط قیمت سهم در بورس تهران رابطه منفی و معنادار دارد و این بدان معنی است که عدم اطمینان اطلاعاتی می تواند منجر به کاهش ریسک سقوط قیمت سهام شرکت درآینده شود. علاوه بر این نتایج حاکی از این بود که در محیط های با سطوح عدم تقارن اطلاعاتی متفاوت،شدت و نوع رابطه بین عدم اطمینان اطلاعاتی و سقوط قیمت سهم متفاوت می باشد، بنابراین عدم تقارن اطلاعاتی، متغیر تاثیرگذار بر روابط بین عدم اطمینان اطلاعاتی و سقوط قیمت سهم می باشد.
5-4 پیشنهادها
پس از انجام مراحل یک تحقیق علمی، اگر تحقیق در یک روند سیستماتیک و پژوهشگرانه صورت گرفته باشد، محقق محققاً می تواند نظراتی را هم در مورد یافته ها و نتایج تحقیق و هم راه کارها و پیشنهاد هایی را به منظور بهبود و بسط پژوهش های آتی بیان کند. بدین سبب در ادامه پیشنهاد هایی مطابق با نتایج تحقیق و همچنین برای پژوهش های آتی ارائه می شود.
5-4-1 پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های فرضیات پژوهش
با توجه به نتایج ارائه شده پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های هر فرضیه، به شرح زیر ارائه می شود.
با توجه به نتیجه فرضیه اول؛ به مدیران و سهامداران و سرمایه گذاران پیشنهاد می شود، که با توجه به ارتباط میان عدم اطمینان اطلاعاتی و سقوط قیمت سهم، نسبت به متغیر عدم اطمینان اطلاعاتی توجه بیشتری داشته باشند.
با توجه به نتیجه فرضیه اصلی دوم و سوم به سهامداران و کلیه فعالان بازار سرمایه پیشنهاد می شود،که در تصمیمات مربوط به خطر های مربوط به سقوط سهام به عامل عدم تقارن اطلاعاتی به عنوان عاملی اثر گذار بر روابط میان عدم اطمینان اطلاعاتی و سقوط قیمت سهم توجه داشته باشند.
5-4-2 پیشنهادهای برای پژوهش های آتی
به محققان و پژوهشگران پیشنهاد می شود که برای پژوهش های آتی دوره زمانی تحقیق را طولانی تر در نظر بگیرند.
در پژوهشی دیگر به بررسی سایر مکانیسم ها و عوامل مؤثر در کاهش ریسک سقوط قیمت سهام شرکت پرداخته شود.
انجام فرضیه دوم و سوم پژوهش به کمک سایر معیارهای سنجش عدم تقارن اطلاعاتی شرکت ها.
رابطه عدم اطمینان اطلاعاتی و ریسک سقوط قیمت سهام شرکت ها به طورهمزمان در صنایع مختلف بررسی شده، نتایج حاصل، با درنظر گرفتن اثر صنایع مربوط با یکدیگر و با نتایج کلی این پژوهش مقایسه شود.
در پژوهشی دیگر به بررسی ارتباط سطح افشا و کیفیت گزارشگری مالی بر ریسک سقوط قیمت سهام شرکت پرداخته شود
در پژوهشی دیگر به بررسی ارتباط انعطاف پذیری مالی بر ریسک سقوط قیمت سهام شرکت پرداخته شود
5-5 محدودیت های تحقیق
در تمام تحقیقاتی که صورت میگیرد، محدودیت ها جزء لاینفک تحقیق هستند. زیرا همین محدودیتها هستند که زمینه را برای تحقیقات آتی و جدید فراهم می سازند. این تحقیق نیز از این قاعده مستثنی نبود.