مقاله رایگان درمورد مقیاس های اندازه گیری و طبقهبندی بر مبنای هدف

دانلود پایان نامه

فرضیه‌ی اصلی 1: محافظه کاری شرطی در گزارشگری مالی، ریسک سقوط آتی قیمت سهام را کاهش می‌دهد.
فرضیه‌ی اصلی 2: اثر محافظه‌کاری شرطی بر کاهش ریسک سقوط آتی قیمت سهام، در شرکت‌های دارای عدم تقارن اطلاعاتی بالاتر، بیش‌تر است.
فرضیه‌ی فرعی 2-1: اثر محافظه‌کاری شرطی بر کاهش ریسک سقوط آتی قیمت سهام، در شرکت‌هایی که در بازارهای انحصاری فعالیت می‌کنند، بیش‌تر است.
فرضیه‌ی فرعی 2-2: اثر محافظه‌کاری شرطی بر کاهش ریسک سقوط آتی قیمت سهام، در شرکت‌هایی که در ترکیب سهام داران آن‌ها سرمایه‌گذاران نهادی حضور ندارند، بیش‌تر است.
فرضیه‌ی فرعی 2-3: اثر محافظه‌کاری شرطی بر کاهش ریسک سقوط آتی قیمت سهام، در شرکت‌هایی که در ترکیب اعضای هیئت مدیره ی آن‌ها اعضای غیر موظف کم‌تر از 50 درصد هستند، بیش‌تر است.
جهت آزمون این فرضیه‌ها، نمونه ای از بین شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی سال‌های 1388-1380 انتخاب گردید.
یافته های پژوهش حاضر، حاکی از آن است که بین محافظه کاری شرطی و ریسک سقوط آتی قیمت سهام، رابطه‌ی معکوس وجود دارد. هم چنین نتایج این پژوهش، نشان می‌دهد که در شرایطی که بین مدیران و سرمایه گذاران عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد، توانایی محافظه‌کاری شرطی جهت کاهش ریسک سقوط آتی قیمت سهام بیشتر است.
2-17-2 پژوهش‌های خارجی
لیندا چن (2009) در مقاله خود با عنوان “هموارسازی سود، اطلاعات نامطمئن، بازده سهام و هزینه سهامداران” اثر هموارسازی سود بر اطلاعات نامطمئن، بازده سهام و هزینه سهامداران را بررسی نمود. او نشان می‌دهد، هموارسازی سود اطلاعات نامطمئن و هزینه سهامداران را کاهش می‌دهد. وی با کنترل شوک حاصل از سودهای غیر منتظره و دیگر مشخصات شرکت‌ها، به این نتیجه دست می‌یابد که شرکت‌هایی که هموارسازی سود انجام می‌دهند در زمان‌هایی نزدیک تاریخ اعلان سود به طور قابل ملاحظه ای بازده های غیرعادی بالاتری دارند.
کیم و ژانگ (2010) در پژوهشی با عنوان” آیا محافظه کاری حسابداری ریسک، سقوط قیمت سهام را کاهش می‌دهد؟” به بررسی رابطه‌ی بین محافظه کاری حسابداری و ریسک سقوط قیمت سهام پرداختند. نتایج بررسی‌های آن‌ها نشان داد که محافظه کاری انگیزه های مدیران را برای بیش نمایی عملکرد و عدم افشای اخبار بد محدود کرده و از این رو، ریسک سقوط قیمت سهام را کاهش می‌دهد. هم چنین آن‌ها با استفاده از هزینه های تحقیق و توسعه، وضعیت بازار محصولات شرکت و ترکیب سهام داران شرکت به عنوان متغیر های مؤثر بر عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه گذاران، اثبات کردند که در شرایط وجود عدم تقارن اطلاعاتی، توانایی محافظه‌کاری برای کاهش ریسک سقوط آتی قیمت سهام بیشتر است. برای محاسبه متغیر وابسته ریسک سقوط قیمت سهام از دو معیار Crash (متغیر موهومی احتمال سقوط قیمت سهام) و معیار Nsckew(چولگی منفی بازده سهام) استفاده کرده‌اند. معیار اول، معیار اصلی پژوهش است که به دلیل ماهیت موهومی آن در آزمون‌ها از رگرسیون لجستیک استفاده شده است. معیار دوم بنا به ماهیت آن که از نوع کمی پیوسته است، صرفاً برای انجام آزمون اضافی و برای تأیید بیشتر نتیجه حاصل از مدل رگرسیون اول به کار رفته است؛ از این رو، برای بررسی آن از رگرسیون خطی استفاده کرده‌اند. طبق تعریف آنان اگر قیمت سهام شرکتی در سال تحت بررسی دچار کاهش شدید شده باشد، قیمت سهام آن شرکت در آن سال سقوط کرده است. از آنجا که ممکن است کاهش‌های شدید قیمت سهم در نتیجه کاهش عمومی قیمت‌ها در بازار باشد، باید به وضعیت عمومی بازار نیز توجه داشت و کاهش شدید بازده سهم را باید در مقایسه با بازدهی بازار معنی کرد.
هاتن و همکاران (2009) در پژوهشی با عنوان ” گزارشگری مالی غیر شفاف،R2 و ریسک سقوط قیمت سهام”، رابطه‌ی بین عدم شفافیت گزارشگری مالی و ریسک سقوط قیمت سهام را بررسی کردند. آن‌ها با استفاده از مدیریت سود به عنوان معیار عدم شفافیت اطلاعات مالی، به این نتیجه رسیدند که عدم شفافیت اطلاعات مالی با افشای اطلاعات کم‌تر در ارتباط است. به علاوه شرکت‌هایی که دارای صورت‌های مالی غیر شفاف هستند، بیش‌تر در معرض ریسک سقوط قیمت سهام قرار می‌گیرند.
چن و هانگ (2001) در پژوهشی با عنوان “پیش بینی سقوط قیمت سهام: حجم معاملات، بازده گذشته و چولگی شرطی، قیمت سهام ” به بررسی عوامل مؤثر بر عدم تقارن در بازده سهام پرداختند. آن‌ها در مطالعه‌ی خود، مجموعه‌ای از مدل‌های رگرسیونی مقطعی را به منظور پیش بینی چولگی منفی بازده روزانه سهام مورد استفاده قرار دادند و از داده های مربوط به شرکت‌های پذیرفته شده در بورس سهام آمریکا (AMEX) و بورس سهام نیویورک (NYSE) برای ارزیابی مدل‌های مذکور استفاده کردند. محققین با تاکید بر مدل عقاید متفاوت هانگ، در بررسی‌های خود به این نتیجه رسیدند که بازده سهامی که حجم معاملات آن نسبت به شش ماه گذشته افزایش چشمگیری داشته است و هم چنین سهامی که طی 36 ماه گذشته دارای بازده مثبت بوده است، با احتمال بیش‌تری با چولگی منفی مواجه می‌شود.

مطلب مشابه :  صنعت لبنیات و رژیم غذایی

فصل سوم
روش‌ اجرای تحقیق
3-1 مقدمه
اعتقاد اندیشمندان معاصر بر این است که توسعه و پیشرفت علوم در چند دهه اخیر به مراتب بیشتر و جامع تر از پیشرفتی است که کلیه علوم از بدو پیدایش خود تا پایان نیمه اول قرن بیستم داشته اند، شاید قبول این واقعیت قدری مشکل تر باشد، اما پیشرفتی چنین شتابان مرهون به کارگیری روش های دقیق و صحیح علمی بوده است. یک محقق پس از انتخاب و تعیین موضوع باید به دنبال تعیین روش تحقیق باشد. انتخاب روش تحقیق بستگی به هدفها و موضوع پژوهش دارد. بنابراین هنگامی می توان در مورد روش بررسی انجام یک تحقیق تصمیم گرفت که ماهیت موضوع تحقیق و هدف های آن مشخص باشد، به عبارتی روش تحقیق به محقق کمک میکند ،شیوه و روشی را انتخاب و آغاز کند تا بتواند هر چه سریع تر به پاسخ یا پاسخ هایی که برای پرسشهای خود در نظر گرفته است دست یابد. در واقع روش تحقیق علمی شامل اندازه گیری و ارزیابی و مقایسه عوامل بر اساس اصول و موازین پذیرفته شده از طرف دانشمندان، برای حل مشکلات و مسائل و مستلزم قدرت اندیشه و ظرفیت تعمق، تشخیص، قضاوت و ابتکارات است (سرمد، 1381، 80).
در این فصل مراحل انجام تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد. روش تحقیق، ویژگیهای تحقیق، فرضیه های تحقیق، جامعه مطالعاتی، نحوه جمع آوری داده های مربوط به متغیرهای تحقیق و چگونگی تجزیه و تحلیل این اطلاعات نیز در این فصل مورد توجه قرار گرفته است.
3-2 روش تحقیق
دشوارترین گام در فرآیند تحقیق، مشخص کردن مسأله مورد مطالعه است. نخست آنکه درباره یک چیز، یک مانع یا یک موقعیت مبهم تردید وجود دارد، تردیدی که نیازمند تعیین است.در هر تحقیق ابتدا باید نوع، ماهیت، اهداف تحقیق و دامنه آن معین شود تا بتوان با استفاده از قواعد و ابزار مناسب و از راه های معتبر به واقعیتها دست یافت (سرمد و همکاران،1381، 170). بنابراین پژوهش حاضر از نظر طبقهبندی بر مبنای هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است. هدف تحقیق کاربردی، توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. هم چنین تحقیق حاضر، از نظر روش و ماهیت از نوع تحقیق همبستگی است. در این تحقیق هدف، تعیین میزان رابطه متغیر هاست. برای این منظور بر حسب مقیاس های اندازه گیری متغیر ها، شاخص های مناسبی اختیار می شود. مقیاس اندازه گیری داده ها مقیاس نسبی است. مقیاس نسبی بالاترین و دقیق ترین سطح اندازه گیری را ارائه می دهد. این مقیاس علاوه بر دارا بودن کلیه خصوصیات مقیاس های دیگر، از صفر مطلق نیز برخوردار است. روش تحقیق به صورت استقرایی است که در آن مبانی نظری و پیشینه پژوهش از راه کتابخانه، مقاله و اینترنت جمع آوری شده و در رد یا اثبات فرضیه های پژوهش با بکارگیری روش های آماری مناسب،از استدلال استقرایی در تعمیم نتایج استفاده شده است. چون هدف پژوهش شناخت رابطه همبستگی بین عدم اطمینان اطلاعاتی و خطر سقوط سهام می باشد و تحقیقات همبستگی شامل کلیه تحقیقاتی است که در آنها سعی می شود رابطه متغیرهای مختلف با استفاده از ضریب همبستگی کشف و تعیین شود. بنابراین ضریب همبستگی شاخص دقیقی است، که بیان می کند تغییرات متغیر تا چه اندازه ای به متغیر دیگری وابسته است.
3-3 جامعه اماری و نمونه اماری
تعداد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در پایان سال 1391 برابر 527 شرکت بوده است.
پیش فرض ها:
1- تعداد شرکتهایی که در قلمرو زمانی برون رفت از بورس داشته اند (115)
2- تعداد شرکتهایی که در قلمرو زمانی پژوهش وارد بورس شده اند (112)
3- تعداد شرکتهایی که در قلمرو زمانی پژوهش تغییر در سال مالی داشته اند (76)