مقاله علمی با منبع : مقایسه کیفیت زندگی، معنای زندگی، تصویر بدنی و سلامت روان در دو گروه …

۳۲/۱۹۵

۲۶/۴۷

۴۷

مجموع

۰۸/۱۷۵

۴۹/۴۶

۱۷۱

در این جدول باید دقت شود که نمره بالاتر در تصویر بدنی یعنی تصویر مثبت نسبت به بدن خود همانگونه که مشاهده می‌شود:
در بین زنان غیریائسه، میانگین نمره تصویر بدنی زنان دارای تحصیلات ابتدایی ۶۴/۱۵۸، زنان دارای تحصیلات سیکل و دیپلم ۵۲/۱۸۷ و زنان دارای تحصیلات دانشگاهی ۴۹/۱۹۱ می‌باشد.
در بین زنان یائسه، میانگین نمره تصویر بدنی زنان دارای تحصیلات ابتدایی ۴۲/۱۵۸، زنان دارای تحصیلات سیکل و دیپلم ۰۴/۱۶۵ و زنان دارای تحصیلات دانشگاهی ۵۰/۲۰۹ می‌باشد.
در کل، میانگین نمره تصویر بدنی زنان دارای تحصیلات ابتدایی ۴۶/۱۵۸، زنان دارای تحصیلات سیکل و دیپلم ۲۹/۱۷۸ و زنان دارای تحصیلات دانشگاهی نیز ۳۲/۱۹۵ می‌باشد.
نتایج جدول زیر نشان‌دهنده معنی‌داری یا عدم معنی‌داری کل مدل و همچنین تأثیر جداگانه هر متغیر مستقل بر متغیر وابسته را نشان می‌دهد. در تفسیر جدول زیر می‌توان بیان نمود که:
تأثیر جداگانه متغیر وضعیت یائسگی بر نمره تصویر بدنی زنان معنی‌دار نمی‌باشد. یعنی به لحاظ آماری، میانگین نمره تصویر بدنی در بین زنان یائسه و غیریائسه تفاوتی نداشته و یکسان می‌باشد.
درموردتأثیرمتغیرتحصیلات برتصویربدنی، براساس مقدارآزمون F ، شاهد تفاوت معنی‌دار نمره تصویر بدنی در بین زنان با سطوح تحصیلی مختلف هستیم. یعنی زنان با سطوح تحصیلی مختلف، نمره تصویر بدنی متفاوتی دارند.
تعامل بین وضعیت یائسگی و تحصیلات و تأثیر همزمان این دو متغیر مستقل بر متغیر وابسته تصویر بدنی، به لحاظ آماری معنی‌دار نمی‌باشد . به عبارتی، میانگین نمره تصویر بدنی زنان یائسه و غیریائسه در هر سه سطح تحصیلی ابتدایی، راهنمایی و دانشگاهی یکسان و برابر است.
از ردیف آخر این جدول مشاهده می‌شود که مقدار ضریب تعیین برابر با ۱۳۱/۰ است. همچنین مقدار تعدیل شده این ضریب برابر با ۱۰۴/۰ می‌باشد و نشان می‌دهد که دو متغیر وضعیت یائسگی و سطوح مختلف تحصیلی به طور مشترک توانسته‌اند ۱۰۴/۰ درصد از واریانس متغیر وابسته نمره تصویر بدنی را تبیین کننند و بنابراین، سایر واریانس‌ها (۸۹۶/۰) نمره تصویر بدنی زنان مورد مطالعه در این تحقیق تحت تأثیر عوامل و متغیرهایی است که در این تحقیق مورد بررسی قرار نگرفته‌اند. لذا مشاهده می‌شود که بخش بسیار زیادی از واریانس متغیر وابسته توسط متغیر یا متغیرهایی خارج از این دو متغیر تبیین می‌شود.
جدول (۴-۱۸) جدول آزمون‌های اثرات بین آزمودنی‌ها (آزمون مدل)

منابع متغیر مجموع مجذورات درجات آزادی میانگین مجذورات آماره F سطح معناداری
وضعیت یائسگی ۶۲/۷۰ ۱ ۶۲/۷۰ ۰۴/۰
برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.