منابع تحقیق درمورد زمین لرزه، نرم افزار، محدودیت ها

دانلود پایان نامه

چیدمان در شکل 101 نمایش داده شده است.
شکل 101) نمای سه بعدی چیدمان ششم ساختمان 10 طبقه
شکل 102) پیچش سازه در مد پنجم چیدمان ششم ساختمان 10 طبقه
شکل 103) نسبت نیاز به ظرفیت مقاطع در چیدمان ششم ساختمان 10 طبقه
شکل 104) نحوه توزیع مفاصل پلاستیک تیر و ستون در چیدمان ششم ساختمان 10 طبقه
4-2-3-7- چیدمان شماره 7 ساختمان 10 طبقه
این چیدمان به صورت دو U که روبرو هم قرار گرفته می باشد. نمای سه بعدی این چیدمان در شکل 105 نمایش داده شده است.
شکل 105) نمای سه بعدی چیدمان هفتم ساختمان 10 طبقه
شکل 106) پچیش سازه در مد چهارم چیدمان هفتم ساختمان 10 طبقه
شکل 107) نسبت نیاز به ظرفیت مقاطع در چیدمان هفتم ساختمان 10 طبقه
شکل 108) نحوه توزیع مفاصل پلاستیک تیر و ستون چیدمان هفتم ساختمان 10 طبقه
4-3-2-8 چیدمان شماره 8 ساختمان 10 طبقه
نمای سه بعدی این چیدمان در شکل 109 قابل مشاهده می باشد.
شکل 109) نمای سه بعدی چیدمان هشتم در ساختمان 10 طبقه
شکل 110) پیچش سازه در مد سوم چیدمان هشتم ساختمان 10 طبقه
شکل 111) نسبت نیاز به ظرفیت مقاطع در چیدمان هشتم ساختمان 10 طبقه
شکل 112) نحوه توزیع مفاصل پلاستیک در تیر و ستون چیدمان هشتم ساختمان 10 طبقه
4-2-4- چیدمان ساختمان های 7 طبقه
در این قسمت به بررسی چیدمان های به کار رفته در ساختمان های 7 طبقه می پردازیم. در جدول زیر مقاطع به کار برده شده در این ساختمان ها به شرح زیر می باشد:
جدول 4) مقاطع به کار رفته در ساختمان 7 طبقه
4-2-4-1- چیدمان شماره 1 ساختمان 7 طبقه
نمای سه بعدی این چیدمان در شکل 113نمایش داده شده است.
شکل 113) نمای سه بعدی چیدمان اول ساختمان 7 طبقه
شکل 114) پیچش سازه در مد سوم چیدمان اول ساختمان 7 طبقه
شکل 115) نسبت نیاز به ظرفیت مقاطع در چیدمان اول ساختمان 7 طبقه
شکل 116) نحوه توزیع مفاصل پلاستیک در تیر ستون چیدمان اول ساختمان 7 طبقه
4-2-4-2- چیدمان شماره 2 ساختمان 7 طبقه
نمای سه بعدی این چیدمان در شکل 117 نمایش داده شده است.
شکل 117) نمای سه بعدی چیدمان دوم ساختمان 7 طبقه
شکل 118) پیچش سازه در مد پنجم چیدمان دوم ساختمان 7 طبقه
شکل 119) نسبت نیاز به ظرفیت مقاطع در چیدمان دوم ساختمان 7 طبقه
شکل 120) نحوه توزیع مفاصل پلاستیک در تیر و ستون چیدمان دوم ساختمان 7 طبقه
4-2-4-3- چیدمان شماره 3 ساختمان 7 طبقه
نمای سه بعدی این چیدمان در شکل 121 نشان داده شده است.
شکل 121) نمای سه بعدی چیدمان سوم ساختمان 7 طبقه
شکل 122) پیچش سازه در مد سوم چیدمان سوم ساختمان 7 طبقه
شکل 123) نسبت نیاز به ظرفیت مقاطع در چیدمان سوم ساختمان 7 طبقه
شکل 124) نحوه توزیع مفاصل پلاستیک در تیر و ستون چیدمان سوم ساختمان 7 طبقه
4-2-4-4- چیدمان شماره 4 ساختمان 7 طبقه
نمای سه بعدی چیدمان که به صورت دیوارهای درونی(غیر محیطی) میباشد در شکل 125 نمایش داده شده است.
شکل 125) نمای سه بعدی چیدمان چهارم ساختمان 7 طبقه
شکل 126) پیچش سازه در مد سوم چیدمان چهارم ساختمان 7 طبقه
شکل 127) نسبت نیاز به ظرفیت مقاطع در چیدمان چهارم ساختمان 7 طبقه
شکل 128) نحوه توزیع مفاصل پلاستیک در تیر و ستون چیدمان چهارم در ساختمان 7 طبقه
4-2-4-5- چیدمان شماره 5 ساختمان 7 طبقه
نمای سه بعدی این چیدمان در شکل129 نمایش داده شده است.
شکل 129) نمای سه بعدی چیدمان پنجم ساختمان 7 طبقه
شکل 130) پیچش سازه در مد چهارم چیدمان پنجم ساختمان 7 طبقه
شکل 131) نسبت نیاز به ظرفیت مقاطع در چیدمان پنجم ساختمان 7 طبقه
شکل 132) نحوه توزیع مفاصل پلاستیک در تیر وستون در چیدمان پنجم ساختمان 7 طبقه
4-2-4-6- چیدمان شماره 6 ساختمان 7 طبقه
نمای سه بعدی این چیدمان در شکل 133 نمایش داده است.
شکل 133) نمای سه بعدی چیدمان ششم ساختمان 7 طبقه
شکل 134) پیچش سازه در مد چهارم چیدمان ششم ساختمان 7 طبقه
شکل 135) نسبت نیاز به ظرفیت مقاطع در چیدمان ششم ساختمان 7 طبقه
شکل 136) نحوه توزیع مفاصل پلاستیک در تیر و ستون چیدمان ششم ساختمان 7 طبقه
4-2-4-7- چیدمان شماره 7 ساختمان 7 طبقه
در این چیدمان همانطور که اشاره شد از دو دیوار U شکل روبرو به هم تشکیل شده که می توان این دیوار را در اطراف راه پله و یا چاله آسانسور اجرا کرد و از جمله دیوارهای داخلی و نه محیطی ساختمان به حساب می آید. نمای سه بعدی این چیدمان در شکل 137 نشان داده شده است.
شکل 137) نمای سه بعدی چیدمان هفتم ساختمان 7 طبقه
شکل 138) پیچش سازه در مد سوم چیدمان هفتم ساختمان 7 طبقه
شکل 139) نسبت نیاز به ظرفیت مقاطع در چیدمان هفتم ساختمان 7 طبقه
شکل 140) نحوه توزیع مفاصل پلاستیک در تیر و ستون در چیدمان هفتم ساختمان 7 طبقه
4-2-4-8- چیدمان شماره 8 ساختمان 7 طبقه
نمای سه بعدی این چیدمان در شکل 141 نمایش داده شده است.
شکل 141) نمای سه بعدی چیدمان هشتم ساختمان 7 طبقه
شکل 142) پیچش سازه در مد سوم چیدمان هشتم ساختمان 7 طبقه
شکل 143) نسبت نیاز به ظرفیت مقاطع در چیدمان هشتم ساختمان 7 طبقه
شکل 144) نحوه توزیع مفاصل پلاستیک در تیر وستون چیدمان هشتم ساختمان 7 طبقه
5- فصل پنچم- تحلیل های تاریخچه زمانی غیرخطی و نتایج و مقایسه چیدمان ها
تحلیل های تاریخچه زمانی غیرخطی و نتایج و مقایسه چیدمان ها
5-1- مقدمه
در این مرحله ساختمان های طراحی شده در درجه اول از نظر رفتار در برابر زلزله، سپس از نظر پارامترهای سازه ای همچون جابجایی نسبی طبقات، شتاب بام و میزان جابجایی نقاط بام در هر دو راستای X و Yو در نهایت از نظر بهبود فضاسازی معماری مورد مقایسه قرار می گیرند.
از نظر رفتار سازه در برابر زلزله به بررسی مدها و همچنین نحوه توزیع مفصل پلاستیک و کارایی سازه ها در زلزله های مختلف در مدت زمان موثر زلزله، مورد بررسی واقع می گردند. از نظر عملکرد سازه ای نیز همانگونه که اشاره شد با رسم نمودار و نمایش خروجی های نرم افزار به بررسی و مقایسه نتایج حاصله از مدل ها، پرداخته می شود. از جهت معماری ساختمان ها باتوجه به محدودیت هایی که در فضاسازی ایجاد می کنند، مقایسه می شوند.
در ادامه ابتدا به بررسی تحلیل تاریخچه زمانی استفاده شده در این پژوهش پرداخته و سپس در ادامه روند پژوهش به بررسی موارد ذکر شده در بالا پرداخته می شود.
5-1-1- تحلیل های تاریخچه زمانی غیر خطی
در این پایان نامه از روش تحلیل دینامیکی غیرخطی تاریخچه زمانی که دقیق ترین و قابل اطمینان ترین روش ممکن می باشد در تحلیل این مدل ها استفاده شده است. این تحلیل از آن جهت مورد استفاده قرار گرفته است که نزدیک ترین نتایج ممکن را در بین تحلیل های موجود به جواب های قطعی دارا می باشد. بدین منظور در قسمت بعد به معرفی مشخصات زلزله های استفاده شده در این پایان نامه که به سازه های مورد نظر اعمال شده اند پرداخته شده است .
5-1-1-1- مشخصات شتابنگاشت‌های ورودی جهت انجام تحلیل دینامیکی غیرخطی
شتابنگاشت‌های مورد استفاده شده در این تحقیق دارای مشخصات زیر می‌باشد که از سایت PEER استخراج گردید است. که در جدول5 قابل مشاهده می باشد.
جدول 5)مشخصات شتاب نگاشت های ورودی
با توجه به قرارگیری سازه هدف در کشورمان (ایران) سعی شده است تا PGA تمامی رکوردها در بازه استاندارد (0.3 – 0.35) قرار گرفته باشد و با توجه به تعداد بسیار بالا تحلیل ها و حجیم بودن مقدار و زمان آنالیزهای تاریخچه زمانی دینامیکی غیر خطی سازه‌ها با استفاده از نرم افزار سعی شده است تا از زمان رکورد موجود، آن زمانی که دارای شتاب مفید و قابل استفاده می باشد انتخاب بشود. همچنین رکوردها طوری انتخاب شده اند که بر اساس نمودار شبه سرعت و شبه شتاب سازه را در محدوده فرکانسی (0.5 – 1.5) تحریک کند و هم شامل رکورد های حوزه نزدیک (Near Field) و هم حوزه دور (Far Field) باشد .
شکل 145) اطلاعات زمین لرزه San Fernado
شکل 146) اطلاعات زمین لرزه Northridge
شکل 147) اطلاعات زمین لرزه Cape Mendocino
شکل 148) اطلاعات زمین لرزه Whittier Narrows
Time
History
Cape Mendocino Max PGA=0.662g
Acc.
Vel.
Displ.
Sa
&
Sd
SPV
&
Fourie
Time
History
San Fernado Max PGA=0.209g
Acc.
Vel.
Displ.
Sa
&
Sd
SPV
&
Fourie
Time
History
Whittier Narrows Max PGA=0.277g
Acc.
Vel.
Displ.
Sa
&
Sd
SPV
&
Fourie
Time
History
Northridge Max PGA=0.488g
Acc.
Vel.
Displ.
Sa
&
Sd
SPV
&
Fourie
5-1-2- بررسی پارامتر های سازه ای
در این قسمت از پایان نامه به بررسی نتایج حاصل از مدل سازی میپردازیم و با ارائه جداول و نمودار ها بهترین و مناسبت ترین چیدمان را مشخص می نماییم.
5-1-2-1- جابجایی طبقه آخر
در این قسمت برای بدست آوردن میزان جابجایی طبقه آخر در هر کدام از مدل ها در هر دو جهت X , Y در پنج نقطه از بام اقدام شده است.
5-1-2-1-1- چیدمان های دیوار برشی در ساختمان های 7 طبقه
در این بخش با بررسی جزبه جزء میزان جابجایی در هر دو راستا به این نکته پی میبریم که دیوار های که دارای هندسه Z شکل میباشند با کاهش مطلوب میزان جابجایی بام در هر دو راستا همراه میباشند.
از دیگر مقایسه بین چیدمان دیوارها این مطلب استنباط میشود که در دیوارهای میحطی از نوع T شکل به دلیل بالا بردن سختی سازه توانایی خوبی نسبت به دیوارهای رایج مستطیلی در کاهش میزان جابجایی طبقه آخر در هنگام زلزله را دارا می باشد. در ادامه با مشاهده جدول 6 میتوان به مقایسه نتایج چیدمان های مختلف دیوار در ساختمان 7 طبقه پرداخت.
5-1-2-1-2- چیدمان های دیوار برشی در ساختمان های 10 طبقه
با بررسی این چیدمان به نتایج مشابهی با ساختمان های 7 طبقه رسیدیم. در این ساختمان ها نیز دیوارهای Z شکل بهترین وضعیت را در بین دیگر چیدمان ها دارا می باشد و میزان جابجایی طبقه آخر کمترین مقدار را