منابع تحقیق درمورد محدودیت ها، دینامیکی

دانلود پایان نامه

5 طبقه……………………………………………………………………………..74
4-2-1-4- چیدمان شماره 4 ساختمان 15 طبقه……………………………………………………………………………..77
4-2-1-5- چیدمان شماره 5 ساختمان 15 طبقه…………………………………………………………………………….80
4-2-1-6- چیدمان شماره 6 ساختمان 15 طبقه…………………………………………………………………………….83
4-2-1-7- چیدمان شماره 7 ساختمان 15 طبقه…………………………………………………………………………….86
4-2-1-8- چیدمان شماره 8 ساختمان 15 طبقه……………………………………………………………………………89
4-2-2- چیدمان های ساختمان 12 طبقه……………………………………………………………………………………..89
4-2-2-1- چیدمان شماره 1 ساختمان 12 طبقه……………………………………………………………………………90
4-2-2-2- چیدمان شماره 2 ساختمان 12 طبقه……………………………………………………………………………93
4-2-2-3- چیدمان شماره 3 ساختمان 12 طبقه……………………………………………………………………………96
4-2-2-4- چیدمان شماره 4 ساختمان 12 طبقه…………………………………………………………………………..99
4-2-2-5- چیدمان شماره 5 ساختمان 12 طبقه………………………………………………………………………….102
4-2-2-6- چیدمان شماره 6 ساختمان 12 طبقه…………………………………………………………………………105
4-2-2-7- چیدمان شماره 7 ساختمان 12 طبقه…………………………………………………………………………108
4-2-2-8- چیدمان شماره 8 ساختمان 12 طبقه…………………………………………………………………………111
4-2-3- چیدمان های ساختمان 10 طبقه………………………………………………………………………………….114
4-2-3-1- چیدمان شماره 1 ساختمان 10 طبقه………………………………………………………………………..115
4-2-3-2- چیدمان شماره 2 ساختمان 10 طبقه…………………………………………………………………………118
4-2-3-3- چیدمان شماره 3 ساختمان 10 طبقه………………………………………………………………………..121
4-2-3-4- چیدمان شماره 4 ساختمان 10 طبقه……………………………………………………………………….124
4-2-3-5- چیدمان شماره 5 ساختمان 10 طبقه………………………………………………………………………127
4-2-3-6- چیدمان شماره 6 ساختمان 10 طبقه………………………………………………………………………130
4-2-3-7- چیدمان شماره 7 ساختمان 10 طبقه………………………………………………………………………133
4-2-3-8- چیدمان شماره 8 ساختمان 10 طبقه………………………………………………………………………136
4-2-4- چیدمان های ساختمان 7 طبقه…………………………………………………………………………………..139
4-2-4-1- چیدمان شماره 1 ساختمان 7 طبقه……………………………………………………………………….140
4-2-4-2- چیدمان شماره 2 ساختمان 7 طبقه………………………………………………………………………..143
4-2-4-3- چیدمان شماره 3 ساختمان 7 طبقه……………………………………………………………………….146
4-2-4-4- چیدمان شماره 4 ساختمان 7 طبقه……………………………………………………………………….149
4-2-4-5- چیدمان شماره 5 ساختمان 7 طبقه……………………………………………………………………….152
4-2-4-6- چیدمان شماره 6 ساختمان 7 طبقه……………………………………………………………………….155
4-2-4-7-چیدمان شماره 7 ساختمان 7 طبقه………………………………………………………………………..158
4-2-4-8- چیدمان شماره 8 ساختمان 7 طبقه………………………………………………………………………161
فصل پنجم: نتایج و مقایسه چیدمان ها………………………………………………………………………………….164
5-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………165
5-1-1- تحلیل های تاریخچه زمانی غیر خطی…………………………………………………………………….165.
5-1-1-1- مشخصات شتاب نگاشت های ورودی جهت انجام تحلیل دینامیکی غیر خطی…………165
5-1-2- بررسی پارامترهای سازه ای……………………………………………………………………………………165
5-1-2-1- جابجایی طبقه آخر……………………………………………………………………………………….. 172
5-1-2-1-1- چیدمان دیوار برشی در ساختمان های 7 طبقه……………………………………………….172
5-1-2-1-2- چیدمان دیوار برشی در ساختمان های 10 طبقه……………………………………………..172
5-1-2-1-3- چیدمان دیوار برشی در ساختمان های 12طبقه………………………………………………173
5-1-2-1-4- چیدمان دیوار برشی در ساختمان های 15 طبقه…………………………………………….174
5-1-2-2- زمان تناوب سازه ها………………………………………………………………………………………174
5-1-2-3- میزان جابجایی نسبی طبقات……………………………………………………………………………178
5-1-2-4- میزان شتاب بام……………………………………………………………………………………………..179
5-1-3- محدودیت های معماری……………………………………………………………………………………..184
5-1-4- مقایسه کلی چیدمان ها و مدل های بررسی شده…………………………………………………….186
فصل ششم: نتایج وپیشنهادات…………………………………………………………………………………………..190
6-1- نتیجه گیری نهایی……………………………………………………………………………………………….. .191.
6-2- پیشنهادات برای مطالعات بعدی……………………………………………………………………………….192
منابع و ماخذ………………………………………………………………………………………………….193
فهرست اشکال
شکل 1) شکل های هندسی سیستم دیوار برشی 31
شکل 2) سیستم های سازه ای بتنی مناسب برای محدوده های مختلف طبقات 47
شکل 3 )چیدمان های مختلف پانل های برشی 51
شکل 4)اشکال مختلف دیوار برشی 52
شکل 5) پلان برج سوث- واکر،شیکا گو 55
شکل 6 ) پلان برج میگلین-بیتلر، شیکا گو 55
شکل 7) پلان برج 29 طبقه ای در خیابان پنجم بروکلین، نیویورک 56
شکل 8) پلان شماره 1، ذوزنقه نامتقارن 57
شکل 9) چیدمان شماره یک 58
شکل 10) چیدمان شماره دو 58
شکل 11) چیدمان سوم 59
شکل 12) چیدمان چهارم 59
شکل 13) چیدمان پنجم 60
شکل 14) چیدمان شش 61
شکل 15) چیدمان هفتم 62
شکل 16) چیدمان هشتم 62
شکل 17) نمای سه بعدی چیدمان اول در ساختمان 15 طبقه 66
شکل 18) پیچش سازه در مد سوم سازه در چیدمان اول ساختمان 15 طبقه 66
شکل 19) نسبت نیاز به ظرفیت مقاطع در چیدمان اول ساختمان 15 طبقه 67
شکل 20) نحوه توزیع مفاصل پلاستیک در تیر و ستون چیدمان اول در ساختمان 15 طبقه 68
شکل 21) نمای سه بعدی چیدمان دوم در ساختمان 15 طبقه 69
شکل 22) پیچش سازه در مد سوم سازه در چیدمان دوم ساختمان 15 طبقه 69
شکل 23) نسبت نیاز به ظرفیت مقاطع در چیدمان دوم ساختمان 15 طبقه 70
شکل 24)نحوه توزیع مفاصل پلاستیک در تیر و ستون در چیدمان دوم ساختمان 15 طبقه 71
شکل 25)نمای سه بعدی چیدمان سوم ساختمان 15 طبقه 72
شکل 26) پیچش سازه در مد چهارم چیدمان سوم ساختمان 15 طبقه 72
شکل 27)نسبت نیاز به ظرفیت مقاطع در چیدمان سوم در ساختمان 15 طبقه 73
شکل 28)نحوه توزیع مفاصل پلاستیک در تیر و ستون در چیدمان سوم ساختمان 15 طبقه 74
شکل 29) نمای سه بعدی چیدمان چهارم ساختمان 15 طبقه 75
شکل 30) پیچش سازه در مد چهارم چیدمان چهارم ساختمان 15 طبقه 75
شکل 31)نسبت نیاز به ظرفیت مقاطع در چیدمان چهارم ساختمان 15 طبقه 76
شکل 32) نحوه توزیع مفاصل پلاستیک در تیر و ستون چیدمان چهارم ساختمان 15 طبقه 77
شکل 33)نمای سه بعدی چیدمان پنجم ساختمان 15 طبقه 78
شکل 34) پیچش سازه در مد چهارم چیدمان پنجم ساختمان 15 طبقه 78
شکل 35 ) نسبت نیاز به ظرفیت مقاطع در چیدمان پنجم ساختمان 15 طبقه 79
شکل 36)نحوه توزیع مفاصل پلاستیک در تیر و ستون در چیدمان پنجم در ساختمان 15 طبقه 80
شکل 37) نمای سه بعدی چیدمان ششم ساختمان 15 طبقه 81
شکل 38)پیچش سازه در مد سوم چیدمان ششم ساختمان 15 طبقه 81
شکل 39) نسبت نیاز به ظرفیت مقاطع در ساختمان 15 طبقه 82
شکل 40) نحوه توزیع مفاصل پلاستیک در تیر و ستون چیدمان ششم ساختمان 15 طبقه 83
شکل 41) نمای سه بعدی چیدمان هفتم ساختمان 15 طبقه 84
شکل 42) پیچش سازه در مد سوم چیدمان هفتم ساختمان 15 طبقه 84
شکل 43) نسبت نیاز به ظرفیت مقاطع در چیدمان هفتم ساختمان 15 طبقه 85
شکل 44) نحوه توزیع مفاصل پلاستیک در تیر و ستون در چیدمان هفتم ساختمان 15 طبقه 86
شکل 45) نمای سه بعدی چیدمان هشتم ساختمان 15 طبقه 87
شکل 46) پیچش سازه در مد چهارم چیدمان هشتم ساختمان 15 طبقه 87
شکل 47) نسبت نیاز به ظرفیت مقاطع در چیدمان هشتم ساختمان 15 طبقه 88
شکل 48) نحوه توزیع مفاصل پلاستیک در تیر و ستون چیدمان هشتم ساختمان 15 طبقه 89
شکل 49) نمای سه بعدی چیدمان اول ساختمان 12 طبقه 91
شکل 50) پیچش سازه در مد سوم چیدمان اول ساختمان 12 طبقه 91
شکل 51) نسبت نیاز به ظرفیت مقاطع چیدمان اول ساختمان 12 طبقه 92
شکل 52) نحوه توزیع مفاصل پلاستیک در تیر وستون چیدمان اول ساختمان 12 طبقه 93
شکل 53) نمای سه