منابع تحقیق درمورد محدودیت ها، مدل سازی، مطالعات آینده

دانلود پایان نامه

دارا میباشد که جهت بررسی مدل های دیگر چیدمان با یکدیگر میتوان از جدول 7 استفاده کرد.
جدول 6) میزان جابجایی طبقه آخر چیدمان های 7 طبقه
جدول 7) میزان جابجایی طبقه آخر چیدمان های 10 طبقه
5-1-2-1-3- چیدمان های دیوار برشی در ساختمان های 12 طبقه
با بررسی خروجی های مدل های چیدمان دیوار برشی در ساختمان های 12 طبقه، مطابق انتظار کمترین میزان جابجایی طبقه آخر در ساختمان های 12 طبقه در دیوارهای Z شکل بدست آمد که در جدول 8 به مقایسه آنها پرداخته شده است.
5-1-2-1-4- چیدمان های دیوار برشی در ساختمان های 15 طبقه
در این حالت نیز مطابق ساختمان های 7 و 10 و12 طبقه میباشد.جدول 9 نشان دهنده میزان جابجایی های طبقه آخر ساختمان های 15 طبقه میباشد.
جدول 8) میزان جابجایی طبقه آخر چیدمان های ساختمان 12 طبقه
جدول 9) میزان جابجایی طبقه آخر چیدمان های ساختمان 15 طبقه
در ادامه این بحث به بررسی برخی از تاریخچه های زمانی جابجایی طبقه آخر پرداخته می شود:
شکل 149)خروجی تاریخچه جابجایی بام در چیدمان پنجم ساختمان 12 طبقه در راستای Y
شکل 150) خروجی تاریخچه جابجایی بام در چیدمان سوم ساختمان 12 طبقه در راستای Y
شکل 151) خروجی تاریخچه جابجایی بام در چیدمان دوم ساختمان 15 طبقه در راستای X
شکل 152) خروجی تاریخچه بام در چیدمان اول ساختمان 15 طبقه در راستای X
شکل 153) خروجی تاریخچه بام در چیدمان ششم ساختمان 10 طبقه در راستای Y
شکل 154) خروجی تاریخچه بام در چیدمان چهارم ساختمان 10 طبقه در راستای Y
5-1-2-2- زمان تناوب سازه ها
در این قسمت از پژوهش به بررسی میزان تناوب سازه در اثر چیدمان های مختلف دیوار برشی در هر 4 تا ارتفاع مختلف ساختمان پرداخته شده است و با بررسی نتایج حاصله به کاهش زمان تناوب سازه در چیدمان دیوار برشیL شکل در مقایسه با دیگر چیدمان ها پی برده شده است.که در ادامه به تفکیک در جداول 10و 11 و 12و 13 مورد بررسی قرار گرفته شده است.
جدول 10) میزان زمان تناوب سازه در چیدمان های هشتگانه ساختمان 15 طبقه
جدول 11) میزان زمان تناوب سازه در چیدمان های هشتگانه ساختمان 12 طبقه
جدول 12) میزان زمان تناوب سازه در چیدمان های هشتگانه ساختمان 10 طبقه
جدول 13) میزان زمان تناوب سازه در چیدمان های هشتگانه ساختمان 7 طبقه
5-1-2-3- میزان جابجایی نسبی طبقات
همانطور که در فصل 4 ذکر شد،برای مقایسه بهتر جابجایی طبقات و تغییر مکان نسبی طبقات، چیدمانهای مختلف بر روی یک مدل پیاده شده است و نمودارهای استخراج شده بدون در نظر گرفتن محدوده مجاز آیین نامه ای گزارش می شوند.
بنابراین با توجه به نمودارهای استخراج شده، جابجایی نسبی مجاز طبقات مدل 8 ( دیوار Z شکل ) بهترین عملکرد را داشته است و در ضمن با تیر و ستون های نسبتا برابر بکار رفته، در محدوده مجاز طراحی قرار گرفته است. و پس از آن نیز چیدمان های 3 ، 4 ، 6 ، 5 به ترتیب مطلوب ترین عملکرد را داشته اند. نکته قابل توجه این می باشد که در این مدل پلان مورد پژوهش چیدمان های 1 ، 2 که جز دیوارهای برشی رایج می باشند عملکرد پایین تری نسبت به بقیه چیدمان ها از خود نشان داده اند. در جداول های 14 و 15 و 16 و 17 و نمودارهای 1و 2 و3 و 4 جابجایی نسبی بین طبقات در مدل های مختلف پلان نامنظم به ترتیب آمده است.
جدول 14) میزان جابجایی نسبی طبقات در چیدمان های ساختمان 7 طبقه
جدول 15) میزان جابجایی نسبی طبقات در چیدمان های ساختمان 10 طبقه
جدول 16) میزان جابجایی نسبی طبقات در چیدمان های ساختمان 12 طبقه
جدول 17) میزان جابجایی نسبی طبقات در چیدمان ساختمان 15 طبقه
نمودار 1)جابجایی نسبی طبقات تحت زلزله Cape Mendosino در ساختمان 7 طبقه چیدمان 2
نمودار 2) جابجایی نسبی طبقات تحت زلزله San Fernado ساختمان7 طبقه چیدمان 3
نمودار 3) جابجایی نسبی طبقات نحت زلزله Whittier Narrows در ساختمان 10 طبقه چیدمان 7
نمودار 4) جابجایی نسبی طبقات تحت زلزلهCape Mendocino در ساختمان 12 طبقه چیدمان
5-1-2-4- میزان شتاب بام
همانطور که در موضوع این پایان نامه ذکر شد این سازه ها در منطقه ای که از نظر لرزه خیزی در دسته با خطر خیلی زیاد می باشد، واقع گردیده شده اند. بنابراین بر طبق آیین نامه 2800 میزان شتاب در چنین نواحی 0.35g می باشد. که طراحی سازه و اصطلاحا داده ورودی نرم افزار نیز بر هم میزان قرار گرفته است. نکته دیگر که در مورد شتاب ساختمان در بام وجود دارد این است که الزاما سازه ای که سختر باشد شتاب نه تنها کمتری ندارد بلکه به دلیل داشتن شتاب بالا در هنگام زلزله تاثیر نامطلوبی بر روی اجزای غیر سازه ای دارد. در شکل های 155و 156 نمودارهای تاریخچه زمانی،نشان داده شده است.
شکل 155) تارخچه شتاب بام در چیدمان هفتم ساختمان 7 طبقه در راستای X
شکل 156)تارخچه شتاب بام در چیدمان هفتم ساختمان 7 طبقه در راستای Y
5-1-3- محدودیت های معماری
در مقایسه مدل های مختلف به جهت محدودیت هایی که در معماری فضاها ایجاد می کنند، مدلی مناسب است که از یک طرف ابعاد ستون ها و دیوارهای بکار رفته کوچکتر باشند و از طرف دیگر قرارگیری دیوارها محدودیت در فضا سازی پلان ایجاد نکنند.
در بررسی مدلهای طراحی شده در پلان ذوزنقه شکل، همانطور که مشاهده می شود، دیوارها در قاب بیرونی سازه قرار گرفته اند. این چیدمان به دلیل اینکه نورگیری ساختمان را از بین برده است به نظر مناسب نمی رسد و ترجیح به این است که دیوار برشی در قاب بیرونی ساختمان های نیمه مرتفع قرار نداشته باشد و بتوان از نور حداکثر استفاده برد.( البته در این مدل ها اثر بازشو ها مورد بررسی قرار نگرفته است)
در مدل شماره 7 که( به صورت دو U قرار گرفته از رو برو میباشد) دیوارهای برشی به شکل هسته بسته داخلی است، از آنجا که این هسته می تواند در قسمت وسطی ساختمان به عنوان اتاق در بر گیرنده راه پله ها و آسانسور بکار رود، مطلوب است و محدودیتی در معماری فضاها ایجاد نمی کند.( در صورت انتخاب محل و راستای دقیق این دیوار از بهترین مدل های چیدمان با توجه به نتایج حاصله خواهد بود)
در کل می توان این نتیجه را بدست آورد که چیدمان های هسته ای که ابعاد مورد نیاز ستون ها و سطح اشغال آنها قابلیت قرارگیری در محل های را دارد که از فضاهای اصطلاحا مرده ساختمان میباشد، برترین گزینه هاست.
5-1-4- مقایسه کلی چیدمان ها و مدل های بررسی شده
با توجه به نتایج حاصله از نمودارها و جداول ارائه شده، دیوار مدل 8 ( دیوار Z شکل) عملکرد نسبی بهتری را از خود نشان داده است. که البته از آن جهت که از نظر معماری این دیوار محدودیت هایی ایجاد میکند، نمیتوان این چیدمان را مطلوب و بی نقص توصیه و پیشنهاد داد.
در انتها در جهت کنترل ساختمان نیمه مرتفع این پژوهش از نقطه نظر زلزله حوزه نزدیک که هم دارای مولفه قائم بالا و هم بر روی سازه های با ارتفاع بیشتر تاثیر گذار میباشد، مورد تحلیل دیگری در این زمینه قرار گرفته شده است. در این تحلیل به صورت هم زمان اثر مولفه قائم در هر 8 چیدمان دیده شده است و در جدول 18 نتایج آن قابل مشاهده و بررسی می باشد.
در انتها جهت مقایسه بهتر نتایج حاصل در این پژوهش در قالب جدول های 18 و 19 و 20 و21 میتوان به مقایسه بهتر و دقیق تر مدل ها و چیدمان ها در ساختمان های 7 و 10 و 12 و 15 طبقه پرداخت.
جدول 18) مقایسه نتایج کلی چیدمان های ساختمان 7 طبقه
جدول 19) مقایسه نتایج کلی چیدمان های ساختمان 10 طبقه
جدول 20) مقایسه نتایج کلی چیدمان های ساختمان 12 طبقه
جدول 21) مقایسه نتایج کلی چیدمان های ساختمان 15 طبقه
جدول 22) مقایسه نتایج کلی چیدمان های ساختمان 15 طبقه تحت زلزله حوزه نزدیک با مولفه قائم
همانطور که با مقایسه نتایج جدول 22 با 21 مشاهده می شود با اعمال مولفه قائم در زلزله Northridge میزان جایجایی طبقه آخر و همچنین میزان جابجایی نسبی طبقات با کاهش همراه بوده است و این بیانگر این موضوع می باشد که این ساختمان با چیدمان های گوناگون دیوار برشی در اثر اعمال مولفه قائم و در حوزه نزدیک نیز قابل اعتماد و پاسخگو می باشد.
6-فصل ششم- نتایج و پیشنهادات
نتایج و پیشنهادات
6-1- نتیجه گیری نهایی
از جمله سیستم های باربر متداول در ساختمان های بلند و نیمه مرتفع که استفاده از آن تا ارتفاع 53 طبقه اقتصادی محسوب می شود، سیستم دیوار برشی است. مطالعات بسیاری در رابطه با طراحی و آنالیز دیوارهای برشی پیش از این انجام شده است. با این وجود تصمیم گیری در مورد محل دیوار برشی در سازههای بلند و نیمه مرتفع بخصوص در ساختمان هایی با پلان نامنظم چندان مورد بحث قرار نگرفته است.در این رساله به بررسی رفتار های هفت و ده و دوازه و پانزده طبقه بتنی با پلان نامتقارن، تحت چیدمانهای مختلف دیوارهای برشی در پلان ذوزنقه پرداخته شده است. بدین منظور پلان های موردنظر را با چینش های مختلف دیوارهای برشی( که این چینش ها عمدتا با مشورت متخصصین طراح، کتاب های طراحی سازه های بلند و مطالعه تجربیات پیشین انتخاب شده بودند) طراحی شده است.
در نهایت با بررسی داده ها به نکات زیر دست یافته شد که البته محدودیت هایی را نیز در این زمینه وجود داشت که در تحقیقات آینده در زمینه تکمیل آنها تلاش خواهد شد.
با توجه به بررسی نتایج حاصله از مدل سازی ها، دیوارهای Z شکل از نظر جابجایی نسبی طبقات و جابجایی طبقه آخر و در زمینه شتاب نسبت به دیگر چیدمان ها وضعیت مطلوب تری را دارا میباشد.
در مورد دیوار های رایج مستطیلی که در مدل های 1 و 2 چیدمان ها به آنها اشاره شد با حذف دیوار در قسمت اصطلاحا پخی نتایج مطلوب تری در مقایسه با حالتی که همراه این دیوار می باشد بدست آمد
از نقطه نظر معماری نیز دیوارهایی که همچون مدل 7 ( دیوار U شکل) بتواند با قرار گرفتن در هسته ساختمان نیاز های سازه را برطرف کند، مطلوب تر خواهد بود.
همانطور که اشاره شد محدودیت هایی نیز وجد داشت که در زیر برخی از آنها یادآوری می شود:
در انتخاب گزینه بهتر، روش های اجرا در نظر گرفته نشده اند، در صورتی که ممکن است اجرای آسان تر یک مدل به صرفه جویی های زیادی بیانجامد.
در پایان لازم به ذکر است که با توجه به حجم بالای کار و آنالیز ها و طراحی های انجام شده، همگی این نتایج بر اساس یک پلان نامتقارن ذوزنقه ای بوده است و به طور حتم برای دیگر پلانهای نامتقارن، متفاوت بوده و می بایست آنالیزها و طراحی های خاص و مربوط به همان پلان نامتقارن مد نظر قرار بگیرد.
6-2- پیشنهاداتی برای مطالعات بعدی
همانطور که مشخص است در این پروژه از فرضیاتی جهت ساده سازی استفاده شده است. همچنین در پژوهش مسائل بسیاری مورد مطالعه قرار نگرفته اند، که می تواند به عنوان زمینه های مطالعاتی بعدی معرفی شوند. این زمینه ها عبارتند از:
یکی از فرضیات این مطالعه برای سهولت مدل سازی، در نظر نگرفتن بازشوها در دیوارها و دال ها بوده است، که مسلما وجود آنها در دیوارها در پاسخ سازه ای آن ها اثر گذار است. بنابراین پیشنهاد می شود که این مورد در مطالعات آینده لحاظ گردد.
در این مطالعه به رفتار فونداسیون و اثر آن بر سازه و همچنین اثر چیدمان های طراحی شده بر فونداسیون پرداخته نشد. پیشنهاد می شود در مطالعات بعدی با تمرکز بر عملکرد بهتر فونداسیون این چیدمان ها با هم مقایسه شوند.
همچنین می توان در مطالعات بعدی در زمینه دیگر پلان های نامتقارن و ارتفاع های ساختمان های بلند مرتبه و همچنین استفاده از