منابع تحقیق درمورد پیچش، وستون، مستطیلی

دانلود پایان نامه

شکل 26) پیچش سازه در مد چهارم چیدمان سوم ساختمان 15 طبقه
شکل 27)نسبت نیاز به ظرفیت مقاطع در چیدمان سوم در ساختمان 15 طبقه
شکل 28)نحوه توزیع مفاصل پلاستیک در تیر و ستون در چیدمان سوم ساختمان 15 طبقه
4-2-1-4-چیدمان شماره 4 ساختمان 15 طبقه
نمای سه بعدی این چیدمان در شکل 29 نمایش داده شده است.
شکل 29) نمای سه بعدی چیدمان چهارم ساختمان 15 طبقه
شکل 30) پیچش سازه در مد چهارم چیدمان چهارم ساختمان 15 طبقه
شکل 31)نسبت نیاز به ظرفیت مقاطع در چیدمان چهارم ساختمان 15 طبقه
شکل 32) نحوه توزیع مفاصل پلاستیک در تیر و ستون چیدمان چهارم ساختمان 15 طبقه
4-2-1-5- چیدمان شماره 5 ساختمان 15 طبقه
نمای سه بعدی این چیدمان در شکل 33 نمایش داده شده است.
شکل 33)نمای سه بعدی چیدمان پنجم ساختمان 15 طبقه
شکل 34) پیچش سازه در مد چهارم چیدمان پنجم ساختمان 15 طبقه
شکل 35 ) نسبت نیاز به ظرفیت مقاطع در چیدمان پنجم ساختمان 15 طبقه
شکل 36)نحوه توزیع مفاصل پلاستیک در تیر و ستون در چیدمان پنجم در ساختمان 15 طبقه
4-2-1-6-چیدمان شماره 6 ساختمان 15 طبقه
این چیدمان با افزایش بعد ساختمان در افزایش سختی ساختمان تاثیر بسزایی خواهد داشت، نمای سه بعدی چیدمان در شکل 37 نمایش داده شده است.
شکل 37) نمای سه بعدی چیدمان ششم ساختمان 15 طبقه
شکل 38)پیچش سازه در مد سوم چیدمان ششم ساختمان 15 طبقه
شکل 39) نسبت نیاز به ظرفیت مقاطع در ساختمان 15 طبقه
شکل 40) نحوه توزیع مفاصل پلاستیک در تیر و ستون چیدمان ششم ساختمان 15 طبقه
4-2-1-7- چیدمان شماره 7 ساختمان 15 طبقه
در این چیدمان به بررسی جانمایی دیوار برشی در هسته مرکزی ساختمان پرداخته شده است که در نمای سه بعدی شکل 41 نمایش داده شده است.
شکل 41) نمای سه بعدی چیدمان هفتم ساختمان 15 طبقه
شکل 42) پیچش سازه در مد سوم چیدمان هفتم ساختمان 15 طبقه
شکل 43) نسبت نیاز به ظرفیت مقاطع در چیدمان هفتم ساختمان 15 طبقه
شکل 44) نحوه توزیع مفاصل پلاستیک در تیر و ستون در چیدمان هفتم ساختمان 15 طبقه
4-2-1-8- چیدمان شماره 8 ساختمان 15 طبقه
نمای سه بعدی این چیدمان در شکل 45 نمایش داده شده است.
شکل 45) نمای سه بعدی چیدمان هشتم ساختمان 15 طبقه
شکل 46) پیچش سازه در مد چهارم چیدمان هشتم ساختمان 15 طبقه
شکل 47) نسبت نیاز به ظرفیت مقاطع در چیدمان هشتم ساختمان 15 طبقه
شکل 48) نحوه توزیع مفاصل پلاستیک در تیر و ستون چیدمان هشتم ساختمان 15 طبقه
4-2-2- چیدمان ساختمان 12 طبقه
در این قسمت به معرفی چیدمان دیوارهای بررشی ساختمان 12 طبقه و همچنین نحوه توزیع مفاصل پلاستیک و نسبت تنش مقاطع پرداخته می شود. در جدول زیر به مقاطع موجود در تیر و ستون بکار رفته در این ساختمان اشاره می شود:
جدول 2) مقاطع به کار رفته در ساختمان 12 طبقه
4-2-2-1 چیدمان شماره 1ساختمان 12 طبقه
در این چیدمان از دیوارهای مستطیلی رایج استفاده شده که نمای سه بعدی آن در شکل 49 قابل مشاهده می باشد.
شکل 49) نمای سه بعدی چیدمان اول ساختمان 12 طبقه
شکل 50) پیچش سازه در مد سوم چیدمان اول ساختمان 12 طبقه
شکل 51) نسبت نیاز به ظرفیت مقاطع چیدمان اول ساختمان 12 طبقه
شکل 52) نحوه توزیع مفاصل پلاستیک در تیر وستون چیدمان اول ساختمان 12 طبقه
4-2-2-2- چیدمان شماره 2ساختمان 12 طبقه
در این چیدمان نسبت به چیدمان قبلی، دیوار ناحیه اصطلاحا پخی حذف شده است. نمای سه بعدی آن در شکل 44 نمایش داده شده است.
شکل 53) نمای سه بعدی چیدمان دوم ساختمان 12 طبقه
شکل 54) پیچش سازه در مد پنجم چیدمان دوم ساختمان 12 طبقه
شکل 55 ) نسبت نیاز به ظرفیت مقاطع در چیدمان دوم ساختمان 12 طبقه
شکل 56) نحوه توزیع مفاصل پلاستیک در تیر و ستون در چیدمان دوم ساختمان 12 طبقه
4-2-2-3- چیدمان شماره 3 ساختمان 12 طبقه
نمای سه بعدی این چیدمان در شکل 57 نمایش داده شده است.
شکل 57) نمای سه بعدی چیدمان سوم ساختمان 12 طبقه
شکل 58) پیچش سازه در مد پنجم چیدمان سوم ساختمان 12 طبقه
شکل 59) نسبت نیاز به ظرفیت مقاطع در چیدمان سوم ساختمان 12 طبقه
شکل 60) توزیع مفاصل پلاستیک در تیر و سنون چیدمان سوم ساختمان 12 طبقه
4-2-2-4- چیدمان شماره 4 ساختمان 12 طبقه
نمای سه بعدی این چیدمان در شکل 61 نمایش داده شده است.
شکل 61) نمای سه بعدی چیدمان چهارم ساختمان 12 طبقه
شکل 62) پیچش سازه در مد چهارم چیدمان چهارم ساختمان 12 طبقه
شکل 63) نسبت نیاز به ظرفیت مقاطع در چیدمان چهارم ساختمان 12 طبقه
شکل 64) نحوه توزیع مفاصل پلاستیک در تیر و ستون چیدمان چهارم ساختمان 12 طبقه
4-2-2-5- چیدمان شماره 5 ساختمان 12 طبقه
نمای سه بعدی این چیدمان در شکل 53 نمایش داده شده است.
شکل 65) نمای سه بعدی چیدمان پنجم ساختمان 12 طبقه
شکل 66) پیچش سازه در مد سوم چیدمان پنجم ساختمان 12 طبقه
شکل 67) نسبت نیاز به ظرفیت مقاطع در چیدمان پنجم ساختمان 12 طبقه
شکل 68) نحوه توزیع مفاصل پلاستیک در تیر و ستون چیدمان پنجم ساختمان 12 طبقه
4-2-2-6- چیدمان شماره 6 ساختمان 12 طبقه
نمایش سه بعدی این چیدمان در شکل 69 نشان داده شده است.
شکل 69) نمای سه بعدی چیدمان ششم ساختمان 12 طبقه
شکل 70) پیچش سازه در مد ششم چیدمان ششم ساختمان 12 طبقه
شکل 71) نسبت نیاز به ظرفیت مقاطع در چیدمان ششم ساختمان 12 طبقه
شکل 72) نحوه توزیع مفاصل پلاستیک در تیر وستون در چیدمان ششم ساختمان 12
4-2-2-7- چیدمان شماره 7 ساختمان 12 طبقه
نمای سه بعدی این چیدمان در شکل 73 نمایش داده شده است.
شکل 73) نمای سه بعدی چیدمان هفتم ساختمان 12 طبقه
شکل 74) پیچش سازه در مد چهارم چیدمان هفتم ساختمان 12 طبقه
شکل 75) نسبت نیاز به ظرفیت مقاطع در چیدمان هفتم ساختمان 12 طبقه
شکل 76) نحوه توزیع مفاصل پلاستیک در تیر و ستون چیدمان هفتم ساختمان 12 طبقه
4-2-2-8- چیدمان شماره 8 ساختمان 12 طبقه
این چیدمان که به دیوار Z شکل معروف می باشد در شکل 77 نمایش داده شده است.
شکل 77) نمای سه بعدی چیدمان هشتم در ساختمان 12 طبقه
شکل 78) پیچش سازه در مد چهارم چیدمان هشتم ساختمان 12 طبقه
شکل 79) نسبت نیاز به ظرفیت مقاطع در چیدمان هشتم ساختمان 12 طبقه
شکل 80) نحوه توزیع مفاصل پلاستیک در تیر وستون چیدمان هشتم ساختمان 12 طبقه
4-2-3- چیدمان ساختمان های 10 طبقه
در این قسمت به بررسی چیدمان های دیوارهای برشی در ساختمان های 10 طبقه پرداخته می شود و در جدول زیر به مقاطع به کار رفته در این ساختمان ها اشاره شده است:
جدول 3) مقاطع به کار رفته در ساختمان 10 طبقه
4-2-3-1- چیدمان شماره 1ساختمان 10 طبقه
در این چیدمان از دیوارهای مستطیلی رایج استفاده شده است که نمای سه بعدی آن در شکل 81 نمایش داده شده است.
شکل 81) نمای سه بعدی چیدمان اول ساختمان 10 طبقه
شکل 82) پیچش سازه در مد سوم چیدمان اول ساختمان 10 طبقه
شکل 83) نسبت نیاز به ظرفیت مقاطع در چیدمان اول ساختمان 10 طبقه
شکل 84) نحوه توزیع مفاصل پلاستیک در تیر و ستون چیدمان اول در ساختمان 10 طبقه
4-2-3-2- چیدمان شماره 2 ساختمان 10 طبقه
نمای سه بعدی این چیدمان در شکل 85 نمایش داده شده است.
شکل 85) نمای سه بعدی چیدمان دوم ساختمان 10 طبقه
شکل 86) پیچش سازه در مد سوم چیدمان دوم ساختمان 10 طبقه
شکل 87) نسبت نیاز به ظرفیت مقاطع در چیدمان دوم ساختمان 10 طبقه
شکل 88) نحوه توزیع مفاصل پلاستیک در تیر و ستون چیدمان دوم ساختمان 10 طبقه
4-2-3-3- چیدمان شماره 3 ساختمان 10 طبقه
نمای سه بعدی این چیدمان در شکل89 قابل مشاهده می باشد.
شکل 89) نمای سه بعدی چیدمان سوم ساختمان 10 طبقه
شکل 90) پیچش سازه در مد چهارم چیدمان سوم ساختمان 10 طبقه
شکل 91) نسب نیاز به ظرفیت مقاطع در چیدمان سوم ساختمان 10 طبقه
شکل 92) نحوه توزیع مفاصل پلاستیک در تیر و ستون چیدمان سوم در ساختمان 10 طبقه
4-2-3-4- چیدمان شماره 4 ساختمان 10 طبقه
نمای سه بعدی این چیدمان مطابق شکل 93 می باشد.
شکل 93) نمای سه یعدی چیدمان چهارم ساختمان 10 طبقه
شکل 94) پیچش سازه در مد چهارم چیدمان چهارم ساختمان 10 طبقه
شکل 95) نسبت نیاز به ظرفیت مقاطع در چیدمان چهارم ساختمان 10 طبقه
شکل 96) نحوه توزیع مفاصل پلاستیک در تیر و ستون چیدمان چهارم ساختمان 10 طبقه
4-2-3-5- چیدمان شماره 5 ساختمان 10 طبقه
نمای سه بعدی این چیدمان در شکل97 قابل مشاهده می باشد.
شکل 97) نمای سه بعدی چیدمان پنجم ساختمان 10 طبقه
شکل 98) پیچش سازه در مد سوم چیدمان پنجم ساختمان 10 طبقه
شکل 99) نسبت نیاز به ظرفیت مقاطع در چیدمان پنجم ساختمان 10 طبقه
شکل 100) نحوه توزیع مفاصل پلاستیک در تیر و ستون چیدمان پنجم ساختمان 10 طبقه
4-2-3-6- چیدمان شماره 6 ساختمان 10 طبقه
نمای سه بعدی این