منابع و ماخذ تحقیق معنی داری، مهارت های حرکتی، تربیت بدنی

دانلود پایان نامه

بنیادی یکی از متاداول ترین الگوهای قدیمی وسنتی در برنامه ریزی درسی تربیت بدنی است . این الگو ، محتوای تربیت بدنی را در مجموعه حرکاتی تعریف می کند که استفاده ازاین حرکات یادگیری راسرعت می بخشد .هدف آن تمرین حرکات روزمره ونیزکسب مهارت برای حفظ این حرکات است .
انسان ها چگونه حرکت می کند؟ انسان ها چرا حرکت می کند ؟ در جستجو برای اینکه چطور می توان محتوای تربیت بدنی را طراحی کرد پاسخ به دو سوال فوق محتوای الگوی حرکات بنیادی را تشکیل می دهد . در این الگو ، سطوح اصلی مرتب شده حرکات بویژه در دوره ابتدائی در نظر گرفته می شود .
موضوعاتی شامل : نقش بدن ورابطه آن با فضا ، زمان ، نیرو و حرکت برای طراحی این الگو استفاده می شود . تاکید در این الکو برکشف مهارتهای حرکتی مختلف در حوزه های از قبیل حرکات ریتمیک (رقص)، بازی و ژیمناستیک است .
در این الگو ازروش اکتشاف ، راهنمایی شده حرکات حل مساله استفاده می شود . دانش آموزان راه هایی را برای استفاده از بدنشان را خلق می کنند تا به نتایج معینی دست یابند
طبق الگوی آموزش حرکات بنیادی،برنامه درسی حول پرسشهای زیرطراحی می شود:
در چه جهت هایی می تواند حرکت کند ؟(فضا)
1چگونه می توانید حرکت کنید ؟ (نیرو ، تعادل ، انتقال وزن)
2چه چیزی را می توانید حرکت دهید ؟ (آگاهی از بدن)
3در چه جهاتی می توانید حرکت کنید ؟ (فضا)
چگونه می توانیدبهتر حرکت کنید ؟(زمان ، حرکت)
گرچه الگو ها ی مذکور بطور وسیعی در تربیت بدنی استفاده شده است ، اما چنین بنظر می رسد که بیشترین کاربرد آن در دبستان می باشد . در این الگو کودک یادمی گیرد چگونه حرکت کند و درانجام حرکات متنوع چگونه از بدن و فضای اطراف بهره مند گردد .
چارچوب آن را آگاهی های بدن ، شناسایی فضایی و کیفیت های حرکتی ، که شامل : قدرت ، سرعت و انعطاف پذیری می باشند تشکیل می دهند .
ماهیت این الگو چنان است که همه کودکان را به حرکت و فعالیت تشویق می کند.ازاینرو،درک صحیح ازچارچوب این الگو برای مربیان ضروری است
حرکات بنیادی مجموعه ای از این حرکات است : پریدن –حس کردن –یورتمه رفتن-ضربه زدن -دراز کشیدن ، نشستن ، ایستادن ، راه رفتن ، دویدن ، لی لی کردن ، پاس دادن ، دریافت کردن ، حرکات انتقالی و غیر انتقالی و … که هرکدام ازاینهابصورتتجربیدرزندگیدانشآموزانبوقوعمیپیونددواینکهمادرغالبیککلاسرسمیوآموزشیبخواهیمبهآنهاآموزشدهیمبهطورچشمگیرینمیتواندجذابیتوپذیرشازسمتدانشآموزانداشتهباشد .
2) بیان مسأله:
تغیرات فرهنگی چند سال گذشته بسیار ناراحت کننده و تاسف آور است
دگرگونی فرهنگی 40 سال گذشته بسیار دردناک و تاسف آور است مردمی که خیلی از این فعال و با نشاط بود، دیگر انگیزه چندانی به فعالیت های بدنی ندارد. جامعه بر محور ماشین و اتومبیل می چرخد. از سال 1977 تاکنون طرفداران پیاده روی و دوچرخه سواری کاهش چشمگیر یافته اند ، این فعالیت ها در کودکان و نوجوانان 5 تا 15 ساله 7 تا 50 درصد کاهش یافته است. فن آوری نوین- با وجود تمام دستاوردهای مثبت- در خدمت کم تحرکی کودکان قرار گرفته است. تلویزیون، ماهواره، کامپیوتر و بازیهای ویدئویی بیداد می کنند. سندرز می گوید: دانش آموزان مدارس را به یادگیری مفاهیم ریاضی و علوم اجتماعی تشویق می کنند، اما ورزش و تربیت بدنی را از آنها دریغ می کنند کودکانی که در مهارت های حرکتی بنیادی به رشد و تکامل لازم نرسیده اند همان هایی هستند که به تدریج از محیط بازی با دوستان و همسالان خود بیرون می روند و شاید هیچ گاه به آن بازنگردند در تمام طول زندگی، کم تحرک و غیرفعال باقی بمانند.
همه می دانند که برای یادگیری خواندن باید خواند و برای آموختن ریاضی باید ریاضی تمرین کرد، اما چگونه است که نمی دانند برای یاگیری پرتاب کردن یا دریافت کردن باید آنها را نیز تمرین کرد؟ شاید می اندیشند که آنها نیازی به آموزش و تمرین ندارند و به خودی خود فرا گرفته می شوند اکنون چگونه از کودکی که پریدن یا پرتاب کردن را به درستی آموزش ندیده و تمرین نکرده است، توقع داریم که تعداد زیادی از مهارت های ظریف و پیچیده را با موفقیت انجام دهد. مگر می شود بدون یادگیری مهارت بنیادی «پرتاب از بالای شانه»، سرو تنیس یا پرتاب نیزه را به درستی انجام داد پژوهش های( سنای استرالیا و مدارس استرالیای غربی) تامسون و همکاران (1995)، واکلی و همکاران (1993)، ون بیوردن و همکاران (2002)درباره کودکان استرالیایی، پژوهش های هالند (1986)، کلی و همکاران (1989) و اولریخ (1985) درباره کودکان آمریکایی از ضعف مهارت های حرکتی بنیادی در آنها حکایت داشت. یافته های ایالت (نیوساوت ولز) استرالیا در 1997 نشان داد که میزان مهارت های حرکتی بنیادی در دانش آموزان بیشتر از 40 درصد نبود این مهارت ها شامل دویدن، پرش عمودی، دریافت، پرتاب از بالای شانه و ضربه زدن با دست و پا می شد. اسمیت و اوکیف (2000) دریافتند که مهارت های حرکتی در دانش آموزان ایرلندی ضعیف بود و آنها به همین صورت دوره ابتدایی را ترک می کردند اگرچه به عقیده اوکلی ورایت (1997) اصل بی طرفی و بی غرضی در پژوهش هایی که تأثیر جنسیت در یادگیری مهارت های حرکتی بنیادی را بررسی می کند رعایت نشده است، اما نتیجه یک پژوهش نشان داد که مهارت دختران دانشجو در الگوی پرتاب از بالای شانه در حد کودکان 4 یا 5 ساله بوده پژوهش کریگ نیز نشانگر ضعف پرش جفت طولی در دختران دانشجو ومهارت های حرکتی بنیادی ، پرش طولی جفتی و لی لی کردن آنها بوده است (محمدزاده6، قربانی7، اشتری8 2008 )
بنابر عواملی که در پارگراف های پیشین از آنها سخن رفت و با توجه به تغییراتی که تکنولوژی بر زندگی شهری و روستایی داشته محقق به بررسی و ارزیابی نموده که آیا رشد مهارت های حرکتی بنیادی در کودکان پسر 7 تا 12 سال شهر تفاوت دارد یا خیر.
3)ضرورت و اهمیت تحقیق:
باوجودتحقیقاتبسیاردررشدمهارتهایبنیادیوتأثیرعواملمختلف،تحقیقی جامع در خصوصارزیابی رشد الگوهای حرکتی بنیادی دختران و پسران شهر نگرفته است. مطالعه و ارزیابی بر مهارت های حرکتی بنیادی، حیطه مهمی از تحقیقات مربوط به رشد و تکامل حرکتی و جسمانی است. با توجه به اهمیت مطالعات در زمینه مقایسه میان مهارت های حرکتی بنیادی و محل زندگی در کودکان، انجام چنین تحقیقاتی بسیار ضروری به نظر می رسد تا نتایج حاصله بتواند راهگشای مسئولین امر در جهت هرچه کیفی تر کردن رشد حرکتی و سلامت افراد در سنین حساس کودکی باشند.و همچنینبا توجه به پیشرفت سریع فناوری از یک سو و کم تحرکی که یکی از اثرات جانبی آن می باشد به نظر می رسد بررسی این موضوع آیا رشد مهارت های بنیادی کودکان شهر نیز تحت اثر چنین تغییرات سریع قرار گرفته بدست آوردم فرم استتاردی در این زمینه ضروری به نظر می رسد.
4)اهداف تحقیق
هدف کلی:هدف کلی تحقیق حاضر بررسی وارزیابی الگوهای بنیادی کودکان پسر شهر ملایربود.
اهداف اختصاصی یا جزیی:
1.آگاهی ومقایسه و ارزیابی تفاوتهای رشدی الگوهای بنیادی دویدندر پسران شهری
2.آگاهی ومقایسه و ارزیابی تفاوتهای رشدی الگوهای بنیادی یورتمه دویدندر پسران شهری
3.آگاهی ومقایسه و ارزیابی تفاوتهای رشدی الگوهای بنیادی لی لی کردن در پسران شهری
4.آگاهی ومقایسه و ارزیابیتفاوتهای رشدی الگوهای بنیادی پرش جفت پسران شهری
5.آگاهی ومقایسه و ارزیابی تفاوتهای رشدی الگوهای بنیادی جهش کردن پسران شهری
6.آگاهی ومقایسه و ارزیابی تفاوتهای رشدی الگوهای بنیادی سر خوردن پسران شهری
7..آگاهی ومقایسه و ارزیابی تفاوتهای رشدی الگوهای بنیادی دریبلپسران شهری
8.آگاهی ومقایسه و ارزیابی تفاوتهای رشدی الگوهای بنیادیضربه زدن به توپ ثابتپسران شهری
9.آگاهی ومقایسه و ارزیابی تفاوتهای رشدی الگوهای بنیادی هل دادن توپپسران شهری
10.آگاهی ومقایسه وارزیابی تفاوتهای رشدی الگوهای بنیادی گرفتند پسران شهری
11.آگاهی ومقایسه وارزیابی تفاوتهای رشدی الگوهای بنیادی گرفتند پرتاب بالای شانه پسران شهری
12.آگاهی ومقایسه وارزیابی تفاوتهای رشدی الگوهای بنیادی گرفتند هل دادن توپ پسران شهری
5) فرضیه های تحقیق:
1.بین رشد الگوهای بنیادی دویدن در پسران شهر تفاوت معنی داری وجود دارد.
2.بین رشد الگوهای بنیادییورتمه رفتن در پسران شهر تفاوت معنی داری وجود دارد.
3.بین رشد الگوهای بنیادی لی لی کردن در پسران شهر تفاوت معنی داری وجود دارد.
4.بین رشد الگوهای بنیادی پرش جفت در پسران شهر تفاوت معنی داری وجود دارد
5 بین رشد الگوهای بنیادی……در پسران شهر تفاوت معنی داری وجود دارد
6 بین رشد الگوهای بنیادیسر خوردن در پسران شهر تفاوت معنی داری وجود دارد
7. .بین رشد الگوهای بنیادی دریبل کردن در پسران شهر تفاوت معنی داری وجود دارد.
8 بین رشد الگوهای بنیادی ضربه زدن به توپ ثابت کردن در پسران شهر تفاوت معنی داری وجود دارد
9 بین رشد الگوهای بنیادیضربه زدن با پا کردن در پسران شهر تفاوت معنی داری وجود دارد
10-.بین رشد الگوهای بنیادی گرفتن در پسران شهر تفاوت معنی داری وجود دارد.
11 بین رشد الگوهای بنیادیپرتاب بالای شانه در پسران شهر تفاوت معنی داری وجود دارد.
12 بین رشد الگوهای بنیادی حل دادن توپ با پا در پسران شهر تفاوت معنی داری وجود دارد.
پیش فرضهای تحقیق
پیش فرض‌های تحقیق حاضر عبارتند از:
شرکتکنندگان از انگیزه لازم برای اجرای مهارت برخوردار هستند.
شرکتکنندگان در حین اجرای مهارت خستگی جسمی و ذهنی ندارند.
شرکتکنندگان از توزیع توانایی آموزش پذیری حرکتی عمومی طبیعی برخوردار هستند.
قلمرو و محدودیت‌های تحقیق
بدون تردید در تمام مطالعات انسانی رویدادهای به وقوع می‌پیوندد که در مواردی قابل کنترل بوده و در سایر موارد امکان کنترل آن‌ها به طور کامل وجود نداشته، و ممکن است بر نتایج تحقیق اثرگذار باشد.
قلمرو تحقیق
محدودیت های قابل کنترل:
آزمودنی ها از مدارس پسرانه شهر انتخاب شده اند.
دامنه سنی شرکت کنندگان بین 7 تا12 سال بود. آزمودنی ها در صحت و سلامت بوده اند.
2مهارت دستکاری و جابجایی انتخاب شده است.
محدودیت های غیر قابل کنترل:
عدم کنترل هیجان و اضطراب آزمودنی ها به خصوص مقابل فرد ناشناس دوربین
تفاوت فردی آزمودنی ها از نظر انگیزه شرکت در تحقیق بازیگوشی های آزمودنی ها
آب و هوا
تعریف نظری واژه‌ها
رشد حرکتی : عبارت است از مطالعه تغییرات رفتار حرکتی در طول عمر فرایندهایی که زیر ساز این تغییرات هستند و عواملی که روی آنها اثر می گذارند.(گالاهو-ازمون 2006)
1مهارتهای بنیادی: عبارت است از عبارت است از یک فعالیت حرکتی که دارای هدف معینی باشد.مهارتهای بنیادی در واقع پایه واساس فعالیت حرکتی پیشرفته و پیچیده تر مراحل بعدی هستند (هی وود).
مهارتهای جابجایی: مهارتهایی که در تغییر محل بدن و حرکت آن در فضا استفاده می شوند. (هی وود 1383).
مهارتهای دستکاری: توانایی تماس کنترل شده و دقیق با اشیای موجود در محیط یا حرکاتی که از طریق انگشتان یا از طریق اندام فوقانی در دست جابجا می شود.(پاینه-ایساکس2002).
تعاریف عملیاتی:
1 مهارت بنیادی دویدن: دویدن مهارت حرکتی پیشرفته تری نسبت به راه رفتن است اما بسیاری از ویزگی های برجسته هر دو با هم مشابه است. بنابر تعریف دویدن دارای ی