منابع و ماخذ تحقیق مهارت های بنیادی، مهارت های حرکتی، دوران کودکی

دانلود پایان نامه

ک مرحله پرواز است که طی آن هیچ یک از پاها با زمین در تماس نیستند در حالی که در مهارت راه رفتن یکی از پاها دائما با زمین تماس دارد. کودکان در حدود 6 الی 7 ماه پس از شروع راه رفتن به این مرحله (پرواز ) می رسند.
2 مهارتبنیادی دریافت کردن: هدف از دریافت حفظ مالکیت یک شیئ پس از دریافت است. دریافت یک شی با دستها بهتر از دریافت آن به کمک بدن است زیرا به این ترتیب فرد می تواند به طور سریع توپ را با دستها برای هر موقعیت دیگری که بخواهد آماده کند. معمولا پس از دریافت عمل پرتاب انجام می گیرد. (هی وود1383 (
5مهارت بنیادی جهش عمودی :پریدن یک حرکت اساسی است که هنگامی اتفاق می افتد که بدن به وسیله نیروی تولید شده توسط یک یا دو پا به هوا پرتاب می شود و روی یک یا دو پا فرود می آید. جهش کردن- لی لی کردن- پریدن از روی موانع و انواع دیگر پریدن در طبقه مشخصی از مهارتها به نام پریدن قرار دارند. عمل پرش در این مهارتها توسط نیرویی که با یک یا هر دو پا به زمین وارد می شود انجام می گیرد. در نتیجه این نیرو بدن از زمین کنده شده به جلو و بالا حرکت می کند.
مهارت بنیادی دریبل کردن:دریبل کردن یک توپ با استفاده از دست یکی از الگوهای حرکتی بنیادی است ( پاین و ایساکس – 2005 ویکاستروم 1983 ویلیامز 1983) . دریبلکردن یکتکلیف پیچیده ای است که نیازمند تنظیم دقیق فاصله اشیاء نیرو و مسیر حرکت آنها است. دریبل کردن پس به زمین زدن و گرفتن توپ ظاهر می شود. علاوه بر این دریبل کردن موثر نیازمند ادراک خوب شکل- زمینه و عمق است.
2- یورتمه رفتن
یورتمه رفتن و سر خوردن نمو گیر از دوحرکت گام و جهش باپای هدایت کننده جهت حرکت است هنگامی که اجرا کننده جهت حرکت است سر خوردن نامیده می شود گالاهو-آزمون( 2006)
3- لی لی کردن
لی لی کردن بیشه یوش افقی و عمودی است با این تفاوت که در آن جدا شدن از زمین و فرود با یک پا انجام می شود به عبارت دیگر پرش با یک پا و فرود با همان پا است گالاهو-آزمون( 2006)
4-جهش کردن
جهیدن همانند دویدن است که در ان با یک مرحله انتقال وزن بدن از یک پا ی دیگر وجود دارد با این تفاوت که جدا شدن از سطح تماس بصورت مداوم و بر وقفه بودن ومیزان جا به جایی عمودی وافقی در جهیدن بیشتر از دویدن است جهیدن شامل استفاده از نیروی قوی تر برای تولید جا به جایی عمودی و افقی بیشتر نسبت به دویدن است . گالاهو-آزمون( 2006)
5-پرش عمودی
6-سر خوردن
ترکیبی از دوحرکت بنیادی گام وجهش با پای هدایت کننده جهت حرکت است
درزمانی که در طرفین …می جهند سر خوردن نامیده می شود گالاهو-آزمون( 2006)
7ضربه زدن با پا
ضربه زدن پا با یکی از انواع ضربه زدن است که در آن از پا برای اعمال نیرو به یک جسم استفاده می شودحالت های دقیق ضربه زدن با پا ممکن است با تنظیم پا ی ضربه زننده ودر گیر شدن دستها و تنه در حرکت انجام
می شود گالاهو-آزمون( 2006)
8 ضربه زدن با یک روش ثابت
اولین حرکات ضربه زدن با دست در کودکان زمانی ظاهر می شود که آنها بتوانند با یک روش به اشیا ضربه بزنند ضربه نوسانی با یک چوب به توپیکه روی زمین یا در حال پرواز است اعمال آشنایی برای اکثر کودکان است گالاهو-آزمون( 2006)
9 پرتاب بالای شانه
در چند دهه گذشته پرتاب بالای شانه با تاکید بر شکل ،دقت و فاصله پرتاب به طور گسترده مطالعه شده و با توجه به این سه عامل که پرتاب کننده لحاظ می کند و با توجه به وضعیت پر جرا ء پرتاب معتبر خواهد بود
10 غلتاندن یا هل دادن توپ
غلتاندن توپ یکی دیگر از الگوهای حرکتی بنیادی است توانایی غلتاندن توپ اغلب به وسیله دقت هدف گیری و بر خورد مورد مطالعه قرار می گیرد تا فاصله و ساخت غلتاندن . الگوی حرکتی هر غلتاندن در
ورزشها و فعالیت ها تفریحی زیادی استفاده می شود در بولینگ برای تاپ دادن و هل دادن و قل خوردن ودر سافت بال برای دریافت کردن از پایین از الگوهای غلتاندن استفاده می شود
فصل دوم:
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
مقدمه
مهارتهای حرکتی بنیادی
مهارت های حرکتی بنیادی امیل کودکی،حاصل مرحله حرکت مقدماتی دوره نوزادی است این مرحله ازرشدحرکتی،زامانی رامیدهدکه کودک مراآن به طورفعال نه درگیرجستجووآزمایش به کمک توانایی های حرکتی خودهستنددراین مرحله کودک می آوزدکه چگونه انواع متفاوتی ازحرکات متعادلی،انتقالی ودستکاری باابتدابه طورجداگانه وسپس باترکیب بایکدیگراجراکند.کودکانی که درمرحله ی رشدالگوهای حرکتی بنیادی قراردارند،درحال یادگیری این مطلب هستندکه چگونه باحرکات ماهرانه وکنترل شده به انواع محرک هاواکنش نشان می دهند.الگوهای حرکت بنیادی،الگوهای پایه وقابل مشاهده دررفتارهستند،فعالیت های انتقالی مثل دویدن وپریدن فعالیت های رستگاری مثل پرتاب ودریافت وفعالیت های تعادلی مثل راه رفتن روی چوب موازنه ویا تعادل روی یک پامثالهایی ازحرکات بنیادی هستندکه بایدطی سال های اولیه کودکی توسعه یابددرادامه بایدگفت که مهارت های بنیادی عبارت است ازیک فعالیت حرکتی که دارای هدف معینی باشد،مهارت های بنیادی درواقع پایه واساس فعالیت های حرکتی وپیچیده ترمراحل بعدی هستند.عوامل فراهم سازی ومحدودکننده های موجوددرتکلیف حرکتی،بیولوژی فردوشرایط محیط یادگیری، تأثیربسزایی درکسب مهارت های حرکت بنیادی تکامل یافته دارند(گالاهو-آزمون2006)
یک مهارت ورزشی در اصل از ترکیب دو یا چند مهارت بنیادی به وجود می آید.دشواری آن نیز بیشتر به علت ترکیب چند مهارت بنیادی وهماهنگی آنها در قالب مهارت ورزشی است.کودکان معمولا تمایل به حرکات بنیادی به زنجیره ای ازمراحل پی درپی وقایع شناسایی تقسیم شده است که براساس اهداف الگوی خودحرکات بنیادی درسه سطح جداگانه(اولیه،مقدماتی وپیشرفته)قرارمی گی رندکه به طور مختصر به توصیف آنهامی پردازیم.
سطح اولیه
سطح اولیه یاآغازین مرحله حرکت بنیادی،اولین تلاشهای هدف دارکودک دراجرای یک مهارت بنیادی رانشان می دهدوویژگی های این سطح انجام نامناسب بخ شهایی ازحرکت استفاده ی خیلی کم یابیش ازحدازبدن وضعف درهمانگی واجرای موردآن است تلفیق جنبه های مکانی وزمانی حرکت ضعیف است،معمولاًحرکات انتقالی،دستکاری وتعادلی یک کودک دوساله درسطح اولیه قرارداردوبعضی ازکودکان ممکن است دراجرای برخی ازالگوهای حرکتی،فراترازاین سطح باشند،ولی اکثرآنهادرمرحله ی اولیه قراردارند.
سطح مقدماتی
سطح مقدماتی شامل کنترل،هماهنگی وآهنگ بهتراجرای حرکات بنیادی است،هماهنگی عنصرزمانی ومکانی حرکت بهبودیافته،اما الگوهای حرکتی درعین هماهنگی بیشتر،هنوزهمعموماًمحدودیااقراق آمیزهستند،کودکانی که دارای هوش وعملکردبدنی طبیعی هستند،تمایل دارندسطح مقدماتی راازطریق فرایندبالیدگی باپیشرفت وطرقی طی کنند،مشاهده ی یک کودک 3یا4ساله،انواع حرکات بنیادی درسطح مقدماتی رانشان می دهد،بسیاری ازافرادبزرگ سال وهمچنین کودکان می توانند،اغلب الگوهای حرکتی رافراترازسطح مقدماتی اجراکنند.
سطح بالیدگی
سطح بالیدگی رامی توان ازطریق اجراهای هماهنگ کنترل شده ودارای کارایی مکانیکی بیشترشناسایی کرد،اکثراطلاعات موجود درموردکسب مهارت های حرکتی بنیادی حاکی ازآن است که که کودکان تاسن5یا6سالگی دراکثرمهارت های بنیادی مهارت دارند،دراصل بایددرمرحله ی بالیدگی باشند،مهارت های دستکاری که نیازمنددنبال کردن باجسم وگرفتن اشیای متحرک است.(ضربه،دریافت،ضربه های رالی یاپی درپی)به دلی نیازهای پیچیده حرکتی-بصیری این تکالیف دیرترتوسعه می یابد.حتی نکاهی سطحی واجمالی به حرکات کودکان وبزرگسالن این مطلب رانشان می دهدکهاکثر آنها ممکن است درمهارت های بنیادی خودتاسطح بالیدگی رشدنکرده باشندگرچه بعضی ازکودکان ممکن است بیشترازطریق بالیدگی وباکمترین تأثیرمحیط به این مرحله برسند،ولی اکثرآنهانیازمندفرصت های تمرینی،تشویق وآموزش درمحیط هستندکه باعث طرقی یادگیری شود.
مرحله حرکات تخصصی
مهارت های حرکات تخصصی درادامه مرحله حرکات بنیادی هستند،طی مرحله تخصصی حرکات تبدیل به ابزاری کاربردی جهت انجام فعالیت های حرکتی پیچیده درزندگی روزمره وفعالیت های تفریحی وورزشی می شود.این مرحله،مرحله ای است که مهارت های انتقالی،دستکاری وتعادلی بنیادی به طورپیشرفته ای اصلاح،وترکیب شده وبرای استفاده درواقع موردنیازبه طورفزاینده ای تکامل یافته اند،برای مثال دراین مرحله حرکات بنیادی لی لی کردن وپریدن ممکن است درفعالیت های طناب بازی،رقص های محلی واجام پرش سه گانه در شرکت در ورزشهایی را دارند که مهارتهای بنیادی مورد نیاز آنها را کسب کرده باشند. متاسفانه این فرصتها برای فراگیری مهارتهای بنیادی به موقع به کودکان داده نمیشود.در مقابل اخیرا تمایل به شرکت دادن آنها در مهارتهای ورزشی قبل از کسب مهارتهای بنیادی تا اندازه ای رایج شده است. به این ترتیب ممکن است هر مهارت بنیادی به شکل ناقص و تکامل نیافته به حوزه مهارتهای ورزشی انتقال یابد و موقتا هم که شده به عنوان بخشی از مهارت ورزشی مورد استفاده قرار گیرد. به نظر مشاهدات مک گرا نشان داد که دادن فرصتهای حرکتی لازم به کودکان در دو سال اول زندگی آنها هماهنگی خوبی در رفتارهای حرکتی آنان ایجاد می کند که اثرات آن در سالهای بعدی هم دیده خواهد شد.
مهارت های حرکتی پایه مانند دویدن ، پریدن و پرتاب کردن مهارت هایی هستند که در زندگی روزمره به کار می روند و انسان برای حفظ و بقای خود به آنها نیاز دارد . مهارت های ورزشی شکل پیچیده و نسخه تکامل یافته مهارت های پایه هستند که در فعالیت های بدنی رشته های ورزشی گوناگون به کار می روند . مهارت های حرکتی پایه را درست مانند آجرهای ساختمانی مهارتهای ورزشی می دانند که پیشرفت و موفقیت در فعالیت های بدنی و ورزشی بدون آنها امکان پذیر نیست (گالاهو و آزمون ، گابارد ) . بسیاری از پژوهشگران ، از جمله پروفسور گالاهیو مراحل یادگیری و تکامل حرکتی را چون یک رشته زنجیر میدانند که حلقه های آن پی در پی و به دنبال هم قرار گرفته اند به عقیده او پیشرفت مهارت ها از ساده به پیچیده است مهارت بر روی مهارت ساخته می شود یعنی یادگیری یک مهارت ، مقدمه و لازمه یادگیری مهارت دیگر است . بنابراین ، پیش از کسب مهارت های پیچیده ورزشی باید در حرکات پایه مهارت یافت . او در نوشته های دیگر خود ، این فرایند را به یک هرم و ساعت شنی تشبیه کرد نظریه رشد و تکامل حرکتی گالاهیو نظریه سلسله مراتب و تقدم نیازهای مزلو را نیز به خاطر می آورد
اوایل کودکی و اهمیت آن در یادگیری مهارتهای بنیادی
دوران کودکی معمولا از یک سالگی شروع ودر آغاز دوران بلوغ خاتمه می یابد. روانشناسان تکاملی اکثرا دوران کودکی را به سه دوره تکاملی کوچکتر تقسیم میکنند. این سه دوره عبارتند از:
1-اوایل کودکی (1تا5سالگی)
2-اواسط کودکی(5تا8سالگی)
3-اواخر کودکی(8سالگی تا شروع دوران بلوغ)
اوایل کودکی با مشکلات حرکت روی دو پا شروع میشود وبا مجهز شدن به مهارتهای بنیادی پایان می یابد. مهارتهای بنیادی که کودک در این دوره به آنها مجهز می شود عبارتند از راه رفتن –دویدن-پرتابکردن-گرفتنبادستها(دریافتکردن) –ضربه زدن بادست وپا که بتدریج با توجه به سطح مشکلی آنها و تکامل جسمانی کودک توسعه می یابند. البته نقش تفاوتهای فردی در شروع تواناییهای بالا در کودکان نباید فراموش شود. به طور کلی کودکان زودرس احتمالا زودتر از کودکان دیررس هر یک از تواناییهای فوق را کسب می کنند (هی وود9– لافری10)
مهارتهای بنیادی شامل حرکات دستکاری و حرکات جابجایی میشود
مهارتهای جابه جایی عبارتند از: راه رفتن دویدن، یورتمه رفتن، لی لی، گام کشیده، پرش افقی و سرخوردن و سکسه دویدن می باشد.