منابع و ماخذ مقاله خشک کردن و شیمیایی

دانلود پایان نامه

بطور کلی تمام سورفکتانت های بررسی شده اعم از آمفوتر، آنیونی یا کاتیونی باعث کاهش جذب پلیمر JR بر روی مو می شوند که البته این اثر در مقایسه سورفکتانت های مختلف شدت و ضعف دارد(85،91)به عنوان نمونه Paret-15-9 یک سورفکتانت غیر یونی کمترین تاثیر را بر کاهش جذب پلیمر JR را نشان می دهد. علت آن را می توان به تمایل نسبتا پایین این سورفکتانت به کراتین و همچنین به پلیمر نسبت می دهند.
R – O – (CH2 – CH2 – O)9 – H
Pareth – 15-9 (R = C11 to C15)

کوکوآمفوگلایسینات اندک تاثیر بیشتری بر کاهش جذب پلیمر JR دارد..

سورفکتانت های آنیونی و کاتیونی بیشترین تاثیر در کاهش جذب پلیمر JR بر روی مو را نشان داده اند. سورفکتانت کاتیونی، میریستیل بنزیل دی متیل آمونیوم کلراید احتمالا از طریق مهار رقابتی عمل می کند. سورفکتانت های آنیونی به وسیله تشکیل کمپلکس هایی که بار کاتیونی روی پلمیر را خنثی می سازند، عمل می کنند و به احتمال زیاد در حضور مازاد سورفکتانت آنیونی، مانند بیشتر شامپوها، پلیمرهایی با بار منفی تشکیل می شود. با وجود این، مقدار اندکی از پلیمر JR بر روی مو حتی در حضور مقادیر مازاد سورفکتانت آنیونی مشاهده شده است(91).
5-9- پلیمرهای خنثی و آنیونی
بار خالص سطح تار مو در حضور اکثر محصولات مراقبت از مو منفی است (در هر pH بالاتر از نقطه ایزوالکتریک)، زیرا نقطه ایزوالکتریک آن پایین و نزدیک به pH 6/3 است(86).
مطالعات آزمایشگاهی
بررسی اثرات آرایشی ترکیبات پلیمری ( پلی کواترنیوم ) بر روی تار مو با استفاده مستقیم بر روی تار مو :
بررسی اثر ترمیم پلیمر به واسطه اثر فیلم فورمینگ :
اصول بررسی :
بررسی اثرات مربوط به فیلم فورمینگ پلی کواترنیوم 10 که توسط سطوح فیبر مو جذب می شود را اسکن و توسط میکروسکوپ الکترونی مشاهده می کنیم. ( مبنای تشخیص اثر فیلم فورمینگ در این مطالعه ترمیم تار مو است)
یک نمونه تار موی سالم را انتخاب کرده ( مبنای انتخاب تار مو بر اساس استفاده نکردن از هرگونه ماده شیمیایی بر روی مو می باشد، بدین منظور از موی سر کودک استفاده گردید). جهت رساندن اسیب به تار مو به شیوه زیر بر اساس تجربیات آزمایشگاهی در ازمایشگاه عمل می کنیم:
مرحله 1: قرار دادن مو در محلول هیدروژن پراکسید 3 درصد
مرحله 2: پس از خارج کردن 30 دقیقه مو را در دمای 32 درجه قرار می دهیم ( مشاهده تصویر توسط SEM)
بدین گونه ساختار مو را از حالت سالم خارج می کنیم
در راستای مشاهده اثر ترمیمی به صورت زیر عمل میکنیم
مرحله 1: ساخت محلول 2/0 درصد پلی کواترنیوم 10
مرحله 2: قرار دادن تار موی آسیب دیده در محلول به مدت 3 دقیقه
مرحله 3: خشک کردن تار مو در دمای محیط (مشاهده تصویر توسط SEM )
بررسی نتایج :
تصویر تار مو پس از ترمیم لایه شاخی تصویر تار مو قیل از ترمیم لایه شاخی