منابع پایان نامه ارشد درباره داوری آنسیترال

دانلود پایان نامه

تعداد فرد که توافق نمایند،داورها به همان روش تعیین می‌شوند و هیأت داوری به همان تعداد تشکیل خواهد شد.حال به بررسی حالتی می‌پردازیم که چنین توافقی صورت نگرفته باشد.
الف- داور منفرد
هر دو طرف خواستار قضاوت یک نفر هستند. هر اوصاف و خصوصیاتی را که مورد نظر و توافق آن‌ها باشد، می‌توانند برای داور منفرد ذکر نمایند. یا شخص ثالثی را برای انتخاب او تعیین کنند.
در صورتی‌که طرفین ظرف 30 روز، بر انتخاب داور منفرد با خصوصیات فوق توافق ننمایند، هریک از طرفین از مقام ناصب، درغیر اینصورت از دادگاه موضوع ماده (6) درخواست می‌نماید که داور منفرد را تعیین نماید.

ب- هیأت داوری سه‌نفره
در انتخاب هیأت سه نفره نیز اولویت با انتخاب طرفین است درغیر اینصورت معمول این است که هریک از طرفین یک داور انتخاب نماید و همانطور که قبلاً گفتیم در انتخاب هیأت سه نفره داوری دو روش وجود دارد. بند (2) الف ماده 11 قانون داوری تجاری بین المللی راه حل دوم را انتخاب کرده است. به موجب بند(2) الف ماده 11، «برای تعیین هیأت داوری، هر طرف داور خود را انتخاب می‌کند و داوران منتخب، سرداور را تعیین خواهند کرد».
بند دوم: قانون داوری نمونه آنسیترال
قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران در رابطه با تعیین داور در این مبحث عیناً از قانون نمونه داوری آنسیترال پیروی کرده است و هیچ‌گونه تفاوتی در این مقررات وجود ندارد.
بند سوم: قواعد داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

برای اینکه شخصی به عنوان داور در دعاوی که به داوری آی‌سی‌سی ارجاع می‌شود، عمل کند، دو راه وجود دارد: انتخاب داور توسط طرفین یا انتصاب داور توسط دیوان داوری.
انتخاب داور توسط طرفین در مواردی است که اطراف اختلاف چه در انتخاب داور منفرد چه در انتخاب هیأت داوری به توافق برسند و داور یا داوران خود را انتخاب کنند و برای تأیید به دیوان معرفی نمایند، که ذیل این مبحث به آن می‌پردازیم و اما براساس قواعد داوری آی‌سی‌سی در صورتی که طرفین توافق و شرط کرده باشند که اختلافات فی مابین آنان به داور منفرد ارجاع شود، می‌توانند ظرف 30 روز داور مورد نظر را با توافق انتخاب و معرفی کنند و اگر نتوانند ظرف این مهلت به توافق دست یابند، دیوان داوری او را منصوب می‌کند.
چنانچه طرفین توافق کرده باشند که اختلافات فی مابین به هیأت داوری سه نفره ارجاع شود، هرکدام می‌توانند داور خود را معرفی نمایند و اگر استنکاف ورزند، دیوان داور را منصوب می‌کند. رئیس هیأت داوری هم توسط دیوان انتخاب و معرفی می‌شود البته در صورتی که طرفین به طریق دیگری توافق نکرده باشند.همانطور که می‌بینیم فروض انتصاب داور توسط دیوان داوری در صورتی است که طرفین در انتخاب داوران به توافق نرسیده‌اند که به طور مفصل در مبحث بعدی به آن خواهیم پرداخت.
انتخاب داور: درمواردی‌که بین طرفین مقرر شده دعوا به داور منفرد ارجاع شود، طرفین می‌توانند مشترکاً یک نفر را به‌ ‌عنوان داور تعیین و انتخاب کنند. درصورت عدم انتخاب داور مشترک، دیوان داوری یک نفر را منصوب می‌نماید. در مواردی که قرار است موضوع به هیأت داوری سه نفری ارجاع شود، هریک از طرفین می‌تواند یک نفر داور اختصاصی خود را انتخاب کند و در صورت خودداری،دیوان داوری به جای طرف مستنکف داور را انتخاب می‌کند. رئیس هیأت داوری توسط دیوان داوری منصوب می‌شود، مگر اینکه طرفین در مورد انتخاب رئیس هیأت داوری به ترتیب دیگری تراضی کرده باشند، مانند اینکه موافقت کنند که رئیس هیأت داوری توسط داوران اختصاصی ایشان انتخاب و تعیین شود.
گفتار سوم: انتخاب داوران بعد از بروز اختلاف و عدم توافق طرفین بر تعیین داور
مشکل اصلی زمانی است که اختلاف بروز کرده، اما طرفین نمی‌خواهند و یا نمی‌توانند داور واحد، داور اختصاصی یا داور مشترک را انتخاب کنند. در این صورت باید روشی وجود داشته باشد که مطابق با آن داوران انتخاب شوند و فرایند داوری ادامه یابد.
در نظام های حقوقی متفاوت به طرفین آزادی لازم داده شده است که نسبت به تعیین روش مورد نظر خود توافق کنند. این آزادی به طرفین مجال می دهد که بتوانند از یکی از روش‌های مذکور در مقررات داوری سازمانی استفاده کنند و یا از روشی که مثلاً در مقررات داوری آنسیترال وجود دارد، استفاده کنند. بنابراین، زمانی که طرفین در انتخاب داور واحد، داور اختصاصی یا داور مشترک کوتاهی می کند، مطابق با مقرراتی که طرفین برگزیده‌اند، داور مزبور انتخاب خواهد شد. حال اگردرداوری منفرد طرفین برسر تعیین همان داور واحد به توافق نرسیدند یادرهیأت داوری یکی از طرفین از تعیین داور خودش امتناع کرد یا داوران در تعیین سرداور به توافق نرسیدند دراین فرض باید بین داوری سازمانی وداوری موردی تفکیک قائل شد.
بند اول: قانون داوری تجاری بین المللی ایران

قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران در این زمینه میان داوری موردی و داوری سازمانی تفاوت قائل شده است.

الف: داوری سازمانی
برابر بند 2 ماده 6 ق.د.ت.ب.ایران؛ «در داوری‌های سازمانی انجام وظایف مندرج در بندهای 2و 3 ماده 11، بند 3 ماده 13 و بند 1 ماده 14 بر عهده سازمان داوری مربوطه است». مقصود اخذ تصمیم درمورد داور اختصاصی به جای طرف ممتنع یا تعیین داور مشترک، درصورت عدم توافق طرفین و … می‌باشد. این وظایف در داوری موردی بر عهده دادگاه عمومی (بند1 ماده 6) و در داوری سازمانی بر عهده سازمان داوری است.
هرگاه داوری سازمانی مورد توافق طرفین قرار گیرد، سازمان مزبور مطابق مقررات خود داور یا هیأت داوران را انتخاب خواهد کرد و مقررات آن سازمان جایگزین اراده طرفین خواهدشد.برای مثال، مطابق مقررات مرکز داوری منطقه‌ای تهران، هر‌زمان که یکی از طرفین از انتخاب داور اختصاصی، داور واحد یا داور مشترک خودداری کند، سازمان رأساً نسبت به تعیین داور اقدام خواهد کرد.
ب: داوری موردی
در داوری موردی موضوع قدری مشکل‌تر است، زیرا داوری تحت نظارت و هدایت سازمان خاصی اداره نمی‌شود. در این صورت ابتدا باید دید که آیا طرفین از مقررات خاصی پیروی می‌کنند یا نه و اگر از مقررات خاصی پیروی نمی‌کنند آیا روی مقام ناصب توافق کرده‌اند یا نه؟
چنانچه قانون داوری تجاری بین المللی ایران حاکم بر قرارداد داوری باشد، در این صورت فرایند انتخاب داوران به تفصیل در بند (2) ماده 11 بیان شده است. مطابق این ماده: «در صورت نبودن چنین توافقی به ترتیب زیر اقدام خواهد شد:
الف) برای تعیین هیأت داوری هر طرف داور خود را انتخاب می‌کند و داوران منتخب سرداور را تعیین خواهند کرد. چنانکه یکی از طرفین ظرف 30 روز از تاریخ شروع داوری داور خود را تعیین و قبولی وی را تحصیل نکند یا اگر داوران منتخب نتوانند ظرف 30 روز از تاریخ انتخاب در مورد سرداور، توافق و قبولی وی را تحصیل نمایند بنا به تقاضای یکی از طرفین حسب مورد تعیین داور طرف ممتنع یا سر داور طبق مقررات ماده (6) صورت خواهد گرفت.
ب) در داوری یک نفره ، اگر طرفین نتوانند در مورد انتخاب داور به توافق برسند، داور بنا به تقاضای یکی از طرفین، توسط مرجع موضوع ماده (6) تعیین خواهد شد».
1- داور منفرد
هرگاه داورهای منتخب در تعیین داور ثالث و یا طرفین در تعیین داور منتخب ظرف 30 روز به توافق نرسند، در این صورت دادگاه موضوع ماده 6 یعنی دادگاه مقر داوری بنابه درخواست هریک از طرفین داور منفرد مذکور را معین خواهد کرد.
2- هیأت داوری
طبق قسمت الف بند 2 ماده 11، درصورت نبودن توافقی مبنی بر تعیین داور، به ترتیب زیر اقدام خواهد شد. چنانچه یکی از طرفین داور خود را تعیین و قبول وی را تحصیل نکند، یا اگر داوران منتخب نتوانند درمورد سرداور توافق و قبولی وی را تحصیل نمایند، بنا به تقاضای یکی از طرفین حسب مورد تعیین داور طرف ممتنع یا سرداور از طریق دادگاه صالح انجام خواهد گرفت.
بند دوم: قانون داوری نمونه آنسیترال
قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران در رابطه با تعیین داور در این مبحث عیناً از قانون نمونه داوری آنسیترال پیروی کرده است و هیچ‌گونه تفاوتی در این مقررات وجود ندارد.
بند سوم: قواعد داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی
انتصاب داور: در مواردی که لازم باشد خود دیوان داوری آی‌سی‌سی شخصی را به عنوان داور منصوب کند، روش کار تا حدودی متفاوت است. انتصاب داور در داوری‌های آی‌سی‌سی نوعاً یک فرایند دو مرحله‌ای است: ابتدا دیوان از یکی از کمیته‌های ملی اتاق بازرگانی بین المللی می‌خواهد که یک نفر را به عنوان نامزد داوری معرفی کند و در مرحله دوم، دیوان پس از بررسی‌های لازم این شخص را به عنوان داور منصوب می‌کند یا نمی‌کند.
در مورد مرحله اول، هنگامی که قرار است دیوان برای یکی از طرفین که داور خود را تعیین نکرده ، داور منصوب کند، از کمیته ملی آی‌سی‌سی در کشور متبوع او می‌خواهد که یک نفر واجد شرایط را از اتباع همان کشور پیشنهاد کند. در مواردی که قرار است دیوان داوری آی‌سی‌سی یک نفر داور منفرد یا رئیس هیأت داوری را تعیین کند، معمولاً به کمیته ملی کشوری غیر از کشورهای متبوع طرفین، مراجعه می‌کند و از آن می‌خواهد که یک نفر را که تابعیت هیچکدام از طرفین را نداشته باشد، معرفی کند.
پس‌ازاینکه دیوان داوری، کمیته ملی مناسب را با توجه به محل داوری ، زبان و نیز قانون حاکم انتخاب کرد، دبیرکل تصمیم دیوان را به آن کمیته ابلاغ می‌کند و خلاصه‌ای از موضوع دعوا و سایر اطلاعاتی را که از نظر کمیته ملی مذکور مهم است، برای او ارسال می‌نماید. علاوه‌براین، دبیرخانه به‌طرز غیر رسمی نیز با کمیته ملی یاد شده درباره اشخاصی که احیاناً برای پرونده مربوط مناسب هستند، تبادل نظر می‌کند.
پس‌ازاینکه کمیته ملی مربوط شخص مناسب را در نظر گرفت، فرم «شرح‌حال» را همراه با فرم «اعلام استقلال داور» به او می‌دهد تا آن‌ها را تکمیل و امضا نماید. و سپس نسخه تکمیل شده فرم‌ها را برای دبیرخانه دیوان در پاریس می‌فرستد.
به‌هرحال، پس از دریافت اطلاعات و فرم‌های تکمیل شده مربوط به کسی که کمیته ملی ذیربط پیشنهاد کرده، دبیرخانه مراتب را به اطلاع دیوان داوری می‌رساند و از او می‌خواهد که گام بعدی را در مورد بررسی و انتصاب او به عنوان داور بردارد. دیوان هنگان اتخاذ تصمیم کلیه جنبه‌های اصلی و مهم پرونده و نیز سوابق و شرح حال نامزد داوری را بررسی می‌کند و با ارزیابی وضعیت او در پرتو تخصص های حرفه‌ای و مهارت او در زبان و نیز آمادگی و در دسترس بودن او برای انجام وظیفه داوری، تصمیم لازم اتخاذ می‌کند. اگر دیوان نامزد مذکور را مناسب تشخیص دهد، وی را به عنوان داور «منصوب» می‌کند و در غیراین‌صورت معمولاً سعی می‌کند که از طریق همان کمیته ملی پیشنهاد دهنده یا کمیته ملی سایر کشورها، اشخاص دیگری پیشنهاد شود.
همینکه مرجع داوری به طور کامل تشکیل شد و پیش‌پرداخت موقت هزینه ها پرداخت گردید، دبیرخانه پرونده را به داور یا داوران (هیأت داوری) تسلیم می‌کند.
گفتارچهارم: انتخاب داوران در صورت وجود بیش از دو طرف اختلاف
هر قراردادی دو سمت دارد، سمت ایجاب و سمت قبول. هر سمت می‌تواند یک یا چند شخص حقیقی یا حقوقی داشته باشد. تعدد طرف‌ها در یک سمت یا در هر دو سمت می تواند پیش‌آید. همیشه نمی‌توان انتظار داشت که معاملات ، ساده و در هر سمت آن یک طرف حضور داشته باشد. باید توجه داشت که در یک سمت قرارداد چندین طرف یا حداقل بیش از یک طرف وجود دارد که می تواند خواهان یا خوانده باشند.بنابراین داوری ممکن است با تعدد خواهان یا خوانده یا هر دو آغاز شود، این نوع داوری را داوری‌های چندجانبه یا چندطرفه، می‌نامند.
این بحث وقتی جایگاه دارد که داوری به عهده هیات سه نفره باشد. اگر تمام طرف‌های داوری موافقت بر داورمنفرد داشته باشند، این بحث منتفی است. یا اگر تعداد داورها را بیش از سه نفر تعیین کرده باشند باز هم سالبه به انتفاء موضوع است. زیرا هیات داوری به همان تعدادی تشکیل می شود که طرفین قرارداد داوری تعیین