منابع پایان نامه ارشد درمورد اتانول،، میلی‏مول، واکنش

دانلود پایان نامه

است.
M.W= 96/691
M . P.(°C): 180
?M (µS.cm-1): 092/0
IR (KBr,cm-1): 2854(w), 1635(vs), 1521(vs), 1473(m), 1442(m), 1345(vs), 1165(m), 523(w), 515(w).
شکل(3-62)
UV-Vis: [(CHCl3), ?(nm)]: (22899)229,268 (sh) ((20579,291(35293), 324(sh)(19233).
شکل(3-63)
1H-NMR spectra (in DMSO-d6)(ppm): 33/8(d, 2Hc,c’, J=72/8Hz), 05/8(d, 2Hi,i’, J=12/8Hz), 95/7(d, 2Hf,f’, J=76/7Hz), 80/7(t, 2Hg,g’, J=68/7Hz, 52/7 Hz), 65/7(t, 2Hh,h’, J=92/7 Hz ,52/7Hz), 54/7(d, 2He,e’, J=76/15Hz), 27/7(dd, 2Hd,d’, J=64/15Hz, J=8/8Hz, 72/8 Hz), 35/3(s, 4Hb,b’), 93/0(s, 6Ha,a’).
شکل(3-64)
13C-NMR spectra (in DMSO-d6)(ppm): 50/156, 06/148, 09/138, 72/133, 88/130, 42/130, 84/129, 35/128, 67/124, 18/70, 77/36, 15/24.
شکل(3-65)
2-11- سنتز کمپلکس HgLBr2
مقدار 1 میلی‎مول نمک جیوه برمید در10 میلی‎لیتر اتانول حل مینماییم سپس 1 میلی‎مول لیگاند L حل شده در 10 میلی‎لیتر اتانول، به صورت قطره قطره و بتدریج اضافه کرده و به مدت 2 ساعت، در دمای محیط بهم زده می‏شود. با گذشت زمان فوق، کمپلکس مورد نظر به صورت رسوب شیری رنگ در محلول واکنش تشکیل می‎شود. رسوب های حاصل صاف شده و با کمی اتانول شستشو داده می‌شود و سپس در مخلوط حلال دیکلرومتان/ متانل نو بلور میگردد. بازده واکنش %98 است.
M.W= 86/780
M . P.(°C): 178
?M (µS.cm-1): 024/0
IR (KBr,cm-1): 2853(w), 1635(vs), 1523(vs), 1470(m), 1442(m), 1348(vs), 1165(m), 526(w), 518(w).
شکل(3-67)
UV-Vis: [(CHCl3), ?(nm), (?,M-1cm-1)]: 302(26150), 324(sh)(19419).
شکل(3-68)
1H-NMR spectra (in CDCl3)(ppm): 23/8(d, 2Hc,c’, J=68/8Hz), 04/8(dd, 2Hi,i’, J=2/8Hz, J=2/1Hz), 98/7(dd, 2Hf,f’, J=92/7Hz, J=12/1Hz), 80/7(dd, 2Hd,d’, J=60/15Hz,J=72/8Hz), 73/7(dt, 2Hg,g’, J=62/7Hz, 56/7Hz, 08/1Hz), 70/7(d, 2He,e’, J=64/15Hz), 57/7(dt, 2Hh,h’, J=92/7Hz, 68/7Hz, J=28/1Hz), 78/3 (s, 4Hb,b’), 01/1(s, 6Ha,a’).
شکل(3-69)
13C-NMR spectra (in CDCl3)(ppm): 37/167, 15/148, 56/141, 85/133, 61/130, 05/130, 10/129, 03/129, 99/124, 34/71, 70/37, 90/24
شکل(3-70)
2-12- سنتز کمپلکس HgLI2
مقدار 1 میلی‎مول نمک جیوه یدید در10 میلی‎لیتر اتانول حل نموده، سپس 1 میلی‎مول لیگاند L حل شده در 10 میلی‎لیتر اتانول را به صورت قطره قطره و بتدریج اضافه کرده و به مدت 2 ساعت، در دمای محیط بهم زده می‏شود. با گذشت زمان فوق، کمپلکس مورد نظر به صورت رسوب زیتونی رنگ در محلول واکنش تشکیل می‎شود. رسوب های حاصل صاف شده و با کمی اتانول شستشو داده می‌شود و سپس در مخلوط حلال دیکلرومتان/ متانل نو بلور میگردد. بازده واکنش 94% است.
M.W= 86/874
M . P.(°C): 164
?M (µS.cm-1): 027/0
IR (KBr,cm-1): 2851(w), 1633(vs), 1521(vs), 1470(m),1442(m), 1348(vs), 1166(m), 525(w), 517(w).
شکل(3-72)
UV-Vis: [(CHCl3), ?(nm), (?,M-1cm-1)]: 229(23604), 232(23237), 291(37412), 325(sh)(20124).
شکل(3-73)
1H-NMR spectra (in CDCl3)(ppm): 25/8 (d, 2Hc,c’, J=24/8Hz), 05/8(dd, 2Hi,i’, J=16/8Hz, 2/1Hz), 97/7(dd, 2Hf,f’, J=82/7Hz, 00/1Hz), 76/7(dd, 2Hd,d’, J=74/15Hz, 16/8Hz), 73/7(t, 2Hg,g’, J=12/8Hz, 44/7Hz), 69/7(d, 2He,e’, J=76/15Hz), 58/7(dt, 2Hh,h’, J=96/7Hz, 64/7 Hz, 36/1Hz), 67/3(s, 4Hb,b’), 02/1(s, 6Ha,a’).
شکل(3-74)
13C-NMR spectra (in CDCl3)(ppm): 91/166, 09/148, 10/141, 85/133, 53/130, 23/130, 12/129, 07/129, 01/125, 97/69, 58/37, 90/24.
شکل(3-75)
2-13- سنتز کمپلکس ZnL(NCS)2
به محلولی حاوی 1 میلی‏مول ZnL(NCS)2 تازه تهیه‏ شده در اتانول، 1 میلی‏مول لیگاند حل شده در 15 میلی‏لیتر اتانول، به صورت قطره قطره اضافه کرده و به مدت 2 ساعت در دمای اتاق بهم زده می‏شود. رسوب کرم رنگی تشکیل می‏شود. رسوب های حاصل صاف شده و با کمی اتانول شستشو داده میشود و سپس در مخلوط حلال دیکلرومتان/ متانل نو بلور میگردد. بازده واکنش %88 است.
M.W= 02/602
M . P.(°C): 225
?M (µS.cm-1): 006/0
IR (KBr,cm-1): 2874(w), 2073(vs), 1633(vs), 1523(vs), 1469(m), 1442(m), 1344(vs), 1166(m), 539(w), 520(w).
شکل(3-25)
UV-Vis: [(CHCl3), ?(nm), (?,M-1cm-1)]: 228(22881), 265(17499)(sh), 291(32953), 324(sh)(19888).
شکل(3-26)
1H-NMR spectra (in CDCl3)(ppm): 16/8(d, 2Hc,c’, J=76/9Hz), 15/8(d, 2Hi,i’, J=76/5Hz), 10/8(dd, 2Hf,f’ , J=2/8Hz, J=2/1Hz), 94/7(d, 2He,e’ , J=6/15Hz), 84/7(dt, 2Hg,g’ , J=04/8Hz, J=18/7Hz, J=76/0 Hz), 64/7(dt, 2Hh,h’, J=9/7Hz, J=78/7 Hz, J=24/1Hz), 58/7(dd, 2Hd,d’, J=56/15Hz, J=68/9Hz), 78/3(s, 4Hb,b’), 04/1(s, 6Ha,a’).
شکل(3-27)
13C-NMR spectra (in CDCl3)(ppm): 25/171, 06/148, 18/146, 47/139, 61/134, 58/131, 05/130, 19/129, 95/126, 14/125, 25/72, 02/37, 43/24.
شکل(3-28)
2-14- سنتز کمپلکس CdL(NCS)2
به محلولی حاوی 1 میلی‏مول CdL(NCS)2 تازه تهیه‏ شده در اتانول، 1 میلی‏مول لیگاند حل شده در 15 میلی‏لیتر اتانول، به صورت قطره قطره اضافه کرده و به مدت 2 ساعت در دمای اتاق بهم زده می‏شود. رسوب شیری رنگی تشکیل می‏شود رسوب های حاصل صاف شده و با کمی اتانول شستشو داده میشود و سپس در مخلوط حلال دیکلرومتان/ متانل نو بلور میگردد. بازده واکنش %89 است.
M.W=04/649
M . P.(°C): 210
?M (µS.cm-1): 2/49
IR (KBr,cm-1): 2860(w), 2059 (vs),1633 (vs), 1521(vs), 1472(m), 1440(m), 1340(vs),1169(m), 527(w), 519(w).
شکل(3-52)
UV-Vis: [(DMF), ?(nm), (?,M-1cm-1)]: 268(12934),297(22549), 327(sh)(13751).
شکل(3-53)
1H-NMR spectra (in DMSO-d6)(ppm): 15/8(d, 2Hc,c’, J=68/8Hz), 02/8(d, 2Hi,i’, J=12/8Hz), 00/8(d, 2Hf,f’, J=8/7Hz), 75/7(t, 2Hg,g’, J=56/7Hz, 44/7 Hz), 61/7(t, 2Hh,h’, J=52/7Hz, 48/7Hz), 39/7(d, 2He,e’, J=76/15Hz), 05/7(dd, 2Hd,d’, J=90/14Hz, J=92/8Hz, 2/8 Hz), 35/3(s, 4Hb,b’), 93/0(s, 6Ha,a’).
شکل(3-54)
13C-NMR spectra (in DMSO-d6)(ppm): 57/160,97/147, 18/143, 57/133, 51/135,35/132, 10/130, 89/129, 44/128, 50/124, 68/69, 53/36, 25/24.
شکل(3-55)
2-15- سنتز کمپلکس HgL(SCN)2
به محلولی حاوی 1 میلی‏مول HgL(SCN)2 تازه تهیه‏ شده در اتانول، 1 میلی‏مول لیگاند حل شده در 15 میلی‏لیتر اتانول، به صورت قطره قطره اضافه کرده و به مدت 2 ساعت در دمای اتاق بهم زده می‏شود. رسوب خاکستری رنگ تشکیل می‏شود. رسوب های حاصل صاف شده و با کمی اتانول شستشو داده میشود و سپس در مخلوط حلال دیکلرومتان/ متانل نو بلور میگردد. بازده واکنش %44 است.
M.W= 22/737
M . P.(°C): 169
?M (µS.cm-1): 018/0
IR (KBr,cm-1): 2872(w), 2114(vs), 1624(vs), 1520(vs), 1470(m), 1440(m), 1342(vs), 1163(m), 520(w), 505(w).
شکل(3-77)
UV-Vis: [(CHCl3), ?(nm), (?,M-1cm-1)]: 229(24025),292(36180),323(sh)(22813)
شکل(3-78)
1H-NMR spectra (in CDCl3)(ppm): 42/8(d, 2Hc,c’, J=56/8Hz), 12/8(dd, 2Hi,i’, J=18/8Hz, 16/1Hz), 95/7(dd, 2Hf,f’, J=88/7Hz, 12/1Hz), 89/7(d, 2He,e’, J=48/15Hz), 78/7(dt, 2Hg,g’, J=52/7Hz, 84/0Hz), 62/7(dt, 2Hh,h’, J=94/7Hz, 70/7 Hz, 32/1Hz), 37/7(dd, 2Hd,d’, J=40/15Hz, J=16/9Hz), 83/3(s, 4Hb,b’), 08/1(s, 6Ha,a’).
شکل(3-79)
13C-NMR spectra (in CDCl3)(ppm): 81/168, 99/147, 27/144, 16/134, 02/131, 09/130, 45/129, 00/128, 17/125, 43/117, 94/71, 51/37, 99/24.
شکل(3-80)
2-16- سنتز کمپلکس ZnL(N3)2
به محلولی حاوی 1 میلی‏مول ZnL(N3)2 تازه تهیه‏ شده در اتانول، 1 میلی‏مول لیگاند حل شده در 15 میلی‏لیتر اتانول، به صورت قطره قطره اضافه کرده و به مدت 2 ساعت در دمای اتاق بهم زده می‏شود. رسوب کرم رنگ تشکیل شده در محلول واکنش صاف شده صاف شده و با کمی اتانول شستشو داده میشود و سپس در مخلوط حلال دیکلرومتان/ متانل نو بلور میگردد. بازده واکنش %80 است.
M.W= 09/705
M.W= 89/569
M . P.(°C): 192
?M (µS.cm-1): 007/0
IR (KBr,cm-1): 2873(w), 2061(vs), 1631(vs), 1524(vs), 1471(m), 1442(m), 1345(vs), 1166(m), 531(w), 519(w).
شکل(3-31)
UV-Vis: [(CHCl3), ?(nm), (?,M-1cm-1)]: 228(22979),262(20343)(sh),291(31389), 324(sh)(17421).
شکل(3-32)
1H-NMR spectra (in DMSO-d6)(ppm): 19/8(d, 2Hc,c’, J=8/8Hz), 03/8(dd, 2Hi,i’, J=16/8Hz, J=92/0Hz), 98/7(d, 2Hf,f’, J=64/7Hz), 76/7(t, 2Hg,g’, J=56/7Hz), 62/7(dt, 2Hh,h’, J=56/7Hz, J=44/7Hz, J=04/1Hz), 44/7(d, 2He,e’, J=8/15Hz), 05/7(dd, 2Hd,d’, J=80/15, J=84/8), 35/3(s, 4Hb,b’), 93/0(s, 6Ha,a’).
شکل(3-33)
13C-NMR spectra (in DMSO-d6)(ppm): 03/164, 00/148, 56/136, 63/133, 70/131, 07/130, 02/130, 43/128, 56/124, 82/69, 42/36, 17/24.
شکل(3-34)
2-17- سنتز کمپلکس CdL(N3)2
به محلولی حاوی 1 میلی‏مول CdL(N3)2 تازه تهیه‏ شده در اتانول، 1 میلی‏مول لیگاند حل شده در 15 میلی‏لیتر اتانول، به صورت قطره قطره اضافه کرده و به مدت 2 ساعت در دمای اتاق بهم زده می‏شود. رسوب شیری رنگ تشکیل شده در محلول واکنش صاف شده و با کمی اتانول شستشو داده میشود و سپس در مخلوط حلال دیکلرومتان/ متانل نو بلور میگردد. بازده واکنش %53 است.
M.W=91/616
M . P.(°C): 174
?M (µS.cm-1): 64/74
IR (KBr,cm-1): 2865(w), 2041(s), 1634(vs), 1524(vs), 1472(m), 1444(m), 1345(vs), 1168(m), 518(w), 511(w).
شکل(3-57)
UV-Vis: [(DMF), ?(nm), (?,M-1cm-1)]: 268(8555),295(20293), 326(sh)(11212).
شکل(3-58)
1H-NMR spectra (in DMSO-d6)(ppm): 15/8(d, 2Hc,c’, J=68/8Hz), 02/8(dd, 2Hi,i’, J=28/8Hz, 92/0Hz), 99/7(d, 2Hf,f’, J=08/8Hz), 75/7(t,2Hg,g’, J=56/7Hz), 61/7(dt, 2Hh,h’, J=84/7Hz, 66/7Hz, 04/1Hz), 38/7(d, 2He,e’, J=84/15Hz), 04/7(dd, 2Hd,d’, J=66/15Hz, 68/8Hz), 36/3(s, 4Hb,b’), 93/0(s, 6Ha,a’).
شکل(3-59)
13C-NMR spectra (in DMSO-d6)(ppm): 96/162, 97/147, 44/135, 56/133, 37/132, 10/130, 88/129, 42/128, 50/124, 68/69, 52/36, 25/24.
شکل(3-60)
2-18- سنتز کمپلکس HgL(N3)2
به محلولی حاوی 1 میلی‏مول HgL(N3)2 تازه تهیه‏ شده در اتانول، 1 میلی‏مول لیگاند حل شده در 15 میلی‏لیتر اتانول، به صورت قطره قطره اضافه کرده و به مدت 2 ساعت در دمای اتاق بهم زده می‏شود. رسوب نخودی رنگ تشکیل شده در محلول واکنش را صاف کرده و با کمی اتانول شستشو داده میشود و سپس در مخلوط حلال دیکلرومتان/ متانل نو بلور میگردد. بازده واکنش %21 است.
M.W= 09/705
M . P.(°C): 153
?M (µS.cm-1): 7/12
IR (KBr,cm-1): 2867(w), 2023(vs), 1631(vs), 1523(vs), 1470(m), 1440(m), 1340(vs), 1161(m), 527(w), 517(w).
شکل(3-82)
UV-Vis: [(DMF), ?(nm), (?,M-1cm-1)]: 269(9107),295(19876), 325(sh)(10780)
شکل(3-83)
1H-NMR spectra (in DMSO-d6)(ppm): 15/8(d, 2Hc,c’, J=72/8Hz), 02/8(d, 2Hi,i’, J=72/7Hz), 00/8 (d, 2Hf,f’, J=44/7Hz), 74/7(t, 2Hg,g’, J=64/7Hz, 48/7 Hz), 60/7(t, 2Hh,h’, J=92/7 Hz ,80/7Hz), 38/7(d, 2He,e’, J=84/15Hz), 03/7(dd, 2Hd,d’, J=80/15Hz, J=72/8Hz), 35/3(s, 4Hb,b’), 93/0(s, 6Ha,a’).
شکل(3-84)
13C-NMR spectra (in DMSO-d6)(ppm): 83/162, 98/147, 32/135, 54/133, 42/132, 11/130, 85/129, 43/128, 48/124,