منابع پایان نامه ارشد درمورد باکتری، باکتریایی، استافیلوکوکوس

دانلود پایان نامه

کمپلکس با بیشترین تفکیک یونی در محلول CdL(N3)2 میباشد. در مورد کمپلکسهای جیوه پایدارترین کمپلکس با کمترین تفکیک یونی در محلول HgLBr2 میباشد و ناپایدارترین کمپلکس HgLCl2 میباشد.(جدول 3-7)
جدول (3-6) حدود هدایت حد مولی الکترولیت ها در دمای C?25
تعداد یون ها
??M(cm2 ?-1M-1)
مولکولی
کمتر از100
2
131- 100
3
273- 235
4
435- 410
5
560- 500
جدول (3-7) هدایت های مولی مربوط به لیگاند و کمپلکس های سنتز شده در حلال کلروفرم و DMF
?M (cm2 ?-1M-1)
ترکیب
011/0
Ligand
008/0
ZnLCl2
004/0
ZnLBr2
012/0
ZnLI2
006/0
ZnL(NCS)2
007/0
ZnL(N3)2
031/0
CdLCl2
009/0
CdLBr2
011/0
CdLI2
20/49
CdL(NCS)2
64/74
CdL(N3)2
60/17
HgLCl2
024/0
HgLBr2
027/0
HgLI2
018/0
HgL(SCN)2
70/12
HgL(N3)2
3-7- بررسی خواص ضد باکتریایی
آزمونهای بررسی خواص ضدباکتریایی برای لیگاند و کلیه کمپلکسها انجام پذیرفت و نتایج به شرح زیر میباشد. با توجه به آزمون صورت گرفته بر روی حلال دی متیل سولفوکساید مشخص گردید که این حلال هیچگونه خاصیت ضد میکروبی ندارد.
3-7-1- بررسی خواص ضد باکتریایی لیگاندL
از آنجایی که لیگاند فاقد هر گونه فلز کئوردینه شده میباشد، در نتیجه نسبت به کمپلکسهای فلزی دارای خاصیت ضد باکتریایی کمتری میباشد. با توجه به آزمونهای صورت گرفته مشخص شد که لیگاند دارای بیشترین اثر بر باکتری سودوموناس اروژینوزا و پس از آن به ترتیب باکتری استافیلوکوکوس اورئوس، کورینه باکتریوم رناله و در نهایت دارای اثر یکسان بر باکتری اشرشیاکولی و باکتری سالمونلا میباشد.
3-7-2- بررسی خواص ضد باکتریایی کمپلکس ZnLCl2
این کمپلکس بیشترین اثر را میتوان بر روی کورینه باکتریوم رناله و سپس به ترتیب باکتری استافیلوکوکوس اورئوس، باکتری سودوموناس اروژینوزا، باکتری اشرشیاکولی و کمترین اثر را بر روی باکتری سالمونلا دارد.
3-7-3- بررسی خواص ضد باکتریایی کمپلکس ZnLBr2
این کمپلکس بیشترین اثر را روی کورینه باکتریوم رناله و سپس به ترتیب باکتری سودوموناس اروژینوزا، باکتری سالمونلا و دارای اثر یکسان بر باکتریهای اشرشیاکولی و استافیلوکوکوس اورئوس دارد.
3-7-4- بررسی خواص ضد باکتریایی کمپلکس ZnLI2
این کمپلکس دارای بیشترین اثر روی کورینه باکتریوم رناله و سپس به ترتیب باکتری سودوموناس اروژینوزا، باکتری استافیلوکوکوس اورئوس، باکتری اشرشیاکولی و کمترین اثر را روی باکتری سالمونلا داشته است.
3-7-5- بررسی خواص ضد باکتریایی کمپلکس ZnL(NCS)2
این کمپلکس دارای بیشترین اثرات روی باکتریهای استافیلوکوکوس اورئوس و باکتری سالمونلا است و سپس به ترتیب باکتری کورینه باکتریوم رناله و کمترین اثرات را روی باکتریهای سودوموناس اروژینوزا و باکتری اشرشیاکولی دارد.
3-7-6- بررسی خواص ضد باکتریایی کمپلکس ZnL(N3)2
این کمپلکس بیشترین اثر را روی باکتری کورینه باکتریوم رناله و سپس به ترتیب باکتری اشرشیاکولی، باکتری سودوموناس اروژینوزا، باکتری سالمونلا دارد و کمترین اثر را بر باکتری استافیلوکوکوس اورئوس دارد.
3-7-7- بررسی خواص ضد باکتریایی کمپلکس CdLCl2
این کمپلکس بیشترین اثر را روی باکتری کورینه باکتریوم رناله و سپس به ترتیب باکتری سودوموناس اروژینوزا، باکتری اشرشیاکولی، باکتری سالمونلا و کمترین اثر را روی باکتری استافیلوکوکوس اورئوس دارد.
3-7-8- بررسی خواص ضد باکتریایی کمپلکس CdLBr2
این کمپلکس بیشترین اثر را روی باکتری کورینه باکتریوم رناله دارد و سپس به ترتیب باکتری سودوموناس اروژینوزا، باکتری استافیلوکوکوس اورئوس، باکتری سالمونلا و کمترین اثر را روی باکتری اشرشیاکولی دارد.
3-7-9- بررسی خواص ضد باکتریایی کمپلکس CdLI2
این کمپلکس بیشترین اثر را روی باکتری کورینه باکتریوم رناله و سپس به ترتیب باکتری سودوموناس اروژینوزا و دارای اثر یکسان بر باکتریهای سالمونلا و اشرشیاکولی است و کمترین اثر را بر باکتری استافیلوکوکوس اورئوس دارد.
3-7-10- بررسی خواص ضد باکتریایی کمپلکس CdL(NCS)2
این کمپلکس بیشترین اثر را روی باکتری کورینه باکتریوم رناله داشته و سپس به ترتیب روی باکتری سودوموناس اروژینوزا، باکتری سالمونلا، باکتری استافیلوکوکوس اورئوس و کمترین اثر را بر باکتری اشرشیاکولی دارد.
3-7-11- بررسی خواص ضد باکتریایی کمپلکس CdL(N3)2
این کمپلکس بیشترین اثر را روی باکتری کورینه باکتریوم رناله و سپس به ترتیب باکتری سودوموناس اروژینوزا و دارای اثرات یکسان بر باکتریهای استافیلوکوکوس اورئوس و اشرشیاکولی است و کمترین اثر را روی باکتری سالمونلا دارد.
3-7-12- بررسی خواص ضد باکتریایی کمپلکس HgLCl2
این کمپلکس بیشترین اثر را روی باکتری کورینه باکتریوم رناله و سپس به ترتیب باکتری استافیلوکوکوس اورئوس، باکتری اشرشیاکولی، باکتری سالمونلا و کمترین اثر را بر باکتری سودوموناس اروژینوزا دارد.
3-7-13- بررسی خواص ضد باکتریایی کمپلکس HgLBr2
این کمپلکس بیشترین اثر را روی باکتری کورینه باکتریوم رناله و سپس به ترتیب باکتری استافیلوکوکوس اورئوس، باکتری اشرشیاکولی و دارای اثرات یکسان بر باکتریهای سودوموناس اروژینوزا و باکتری سالمونلا دارد.
3-7-14- بررسی خواص ضد باکتریایی کمپلکس HgLI2
این کمپلکس بیشترین اثر را روی کورینه باکتریوم رناله و سپس به ترتیب باکتری استافیلوکوکوس اورئوس، باکتری اشرشیاکولی، باکتری سالمونلا و کمترین اثر را روی باکتری سودوموناس اروژینوزا دارد.
3-7-15- بررسی خواص ضد باکتریایی کمپلکس HgL(SCN)2
این کمپلکس بیشترین اثر را روی باکتری استافیلوکوکوس اورئوس و سپس به ترتیب باکتری اشرشیاکولی، باکتری سالمونلا، باکتری سودوموناس اروژینوزا و کمترین اثر را روی کورینه باکتریوم رناله دارد.
3-7-16- بررسی خواص ضد باکتریایی کمپلکس HgL(N3)2
این کمپلکس بیشترین اثر را روی کورینه باکتریوم رناله و سپس به ترتیب باکتری سالمونلا و دارای اثرات یکسان روی باکتریهای سودوموناس اروژینوزا و استافیلوکوکوس اورئوس دارد و کمترین اثر را بر باکتری اشرشیاکولی دارد.
با توجه به نتایج پژوهش ارائه شده در جداول (3-8 و 3-10) موثرترین ترکیب ضد باکتریایی در مورد باکتری استافیلوکوکوس اورئوس، کمپلکس HgL(SCN)2 و ضعیفترین ترکیب، کمپلکس ZnLBr2 میباشد. در مورد کورینه باکتریوم رناله موثرترین ترکیب ضد باکتریایی، کمپلکس HgLCl2 میباشد و ضعیفترین اثر ضد باکتریایی مربوط به کمپلکس HgL(SCN)2 میباشد. موثرترین ترکیب ضد باکتریایی در مورد باکتری سالمونلا، کمپلکس HgL(N3)2 میباشد و ضعیف‌ترین ترکیبها، کمپلکس ZnLCl2 و لیگاند Lمیباشند. در بررسی مشخص گردید موثرترین ترکیب ضد باکتریایی در مورد باکتری سودوموناس اروژینوزا، کمپلکس CdLCl2 و ضعیفترین ترکیبها، کمپلکسهای HgLI2 و ZnL(NCS)2 میباشند. در نهایت موثرترین ترکیب ضد باکتریایی در مورد باکتری اشرشیاکولی مربوط به کمپلکسهای HgLCl2 و HgL(SCN)2 میباشند و ضعیفترین ترکیبها، لیگاند L و کمپلکس ZnLBr2 میباشند. نتایج مربوط به محدوده ممانعت کننده رشد آنتی بیوتیکهای شاهد، شامل آموکسی سیلین، پنی سیلین و سفالکسین در جدول (3-9) قابل مشاهده است. در شکل(3-95) روش انتشار دیسک در مورد باکتری استافیلوکوکوس اورئوس قابل مشاهده میباشد، همچنین در شکل(3-96) پلیت آزمون MBC پس از گذراندن زمان گرمخانهگذاری قابل مشاهده میباشد.
شکل 3-95- روش انتشار دیسک برای باکتری استافیلو کوکوس اورئوس
شکل3-96- آزمون MBC
جدول (3-8) محدوده ممانعت کننده رشد (میلیمتر)
گرم مثبت
گرم منفی
استافیلوکوکوس اورئوس
کورینه باکتریم رناله
سالمونلا
سودوموناس اروژینوزا
اشرشیاکولی
ترکیبات
5/0
25/1
5/2
5/0
25/1
5/2
5/0
25/1
5/2
5/0
25/1
5/2
5/0
25/1
5/2(mg/disk)
11
14
16
10
12
4/14
6/8
9
3/9
3/7
7/13
1/17
7
8/7
9
ligand
11
9/14
4/17
9/18
7/35
50
9
10
7/10
4/12
5/13
7/14
3/9
2/10
7/11
ZnLCl2
9
4/10
11
5/19
6/20
23
11
8/12
4/14
12
7/14
19
8
4/9
2/11
ZnLBr2
2/12
5/15
3/17
2/20
6/21
8/23
9
5/10
3/12
11
13
5/19
10
2/11
13
ZnLI2
5/18
9/21
6/22
17
8/18
1/21
2/17
6/19
5/22
1/8
4/11
13
5/9
8/11
2/13
ZnL(NCS)2
8/11
6/13
9/15
22
7/25
4/26
11
6/15
19
1/13
4/16
2/19
4/14
5/17
9/21
ZnL(N3)2
4/11
3/13
8/15
24
8/29
7/35
5/12
3/14
5/17
6/12
5/20
2/27
9/12
6/14
7/18
CdLCl2
5/10
6/14
9/17
4/24
29
2/33
6/12
3/15
17
17
1/18
8/18
4/7
5/10
5/12
CdLBr2
10
3/11
1/13
6/31
5/34
5/36
9/14
2/15
8/15
5/15
2/20
3/24
5/11
7/12
7/15
CdLI2
3/9
2/11
8/12
30
32
35
6/12
3/13
8/14
10
14
9/16
10
1/11
5/11
CdL(NCS)2
9/12
3/15
4/16
20
4/22
5/24
7/12
6/14
3/15
16
6/17
5/19
5/10
14
16
CdL(N3)2
22
6/25
6/30
7/32
7/47
8/75
2/11
3/13
1/15
2/11
6/12
1/14
6/18
9/20
1/22
HgLCl2
7/21
6/22
3/24
5/21
6/39
8/51
3/15
7/16
5/18
2/14
4/16
1/18
2/16
18
20
HgLBr2
4/21
7/25
1/28
9/18
6/27
6/38
6/10
4/12
3/14
4/10
2/11
9/12
8/18
3/20
21
HgLI2
5/21
5/26
8/32
3/8
8/8
1/9
9/17
7/18
7/20
7/11
3/15
5/17
4/17
9/20
1/22
HgL(SCN)2
21
4/25
2/27
5/32
7/36
4/38
8/15
23
2/32
6/21
24
6/27
6/14
3/16
6/17
HgL(N3)2DMSO
جدول (3- 9) محدوده ممانعت کننده رشد آنتی بیوتیکهای شاهد (میلیمتر)
آنتی بیوتیک
کورینه باکتریم رناله
سالمونلا
سودوموناس اروژینوزا
استافیلوکوکوس اورئوس
اشرشیاکولی
آموکسی سیلین (25میکروگرم/دیسک)
28/36
54/18
60/41
80/20
پنی سیلین (10 میکروگرم/دیسک)
28/36
00/11
40/47
70/9
سفالکسین (30 میکروگرم/دیسک)
80/45
50/24
60/41
56/22
جدول (3-10) حداقل غلظت ممانعت کننده رشد (MIC) و حداقل غلظت باکتری کشی (µg/ml) (MBC)
گرم منفی
گرم مثبت
ترکیبات
اشرشیاکولی
سودوموناس اروژینوزا
سالمونلا
کورینه باکتریم رناله
استافیلوکوکوس