منابع پایان نامه ارشد درمورد بررسی، طیف، لیگاند

دانلود پایان نامه

خواص ضد باکتریایی کمپلکس CdLI2 80
3-7-10- بررسی خواص ضد باکتریایی کمپلکس CdL(NCS)2 80
3-7-11- بررسی خواص ضد باکتریایی کمپلکس CdL(N3)2 81
3-7-12- بررسی خواص ضد باکتریایی کمپلکس HgLCl2 81
3-7-13- بررسی خواص ضد باکتریایی کمپلکس HgLBr2 81
3-7-14- بررسی خواص ضد باکتریایی کمپلکس HgLI2 81
3-7-15- بررسی خواص ضد باکتریایی کمپلکس HgL(SCN)2 81
3-7-16- بررسی خواص ضد باکتریایی کمپلکس HgL(N3)2 81
3-8- بررسی خواص ضد قارچی 85
3-8-1- بررسی خواص ضد قارچی لیگاند L 85
3-8-2- بررسی خواص ضد قارچیZnLCl2 86
3-8-3- بررسی خواص ضد قارچی ZnLBr2 86
3-8-4- بررسی خواص ضد قارچی ZnLI2 86
3-8-5- بررسی خواص ضد قارچی ZnL(NCS)2 86
3-8-6- بررسی خواص ضد قارچی ZnL(N3)2 86
3-8-7- بررسی خواص ضد قارچی CdLCl2 86
3-8-8- بررسی خواص ضد قارچی CdLBr2 87
3-8-9- بررسی خواص ضد قارچی CdLI2 87
3-8-10- بررسی خواص ضد قارچی CdL(NCS)2 87
3-8-11- بررسی خواص ضد قارچی CdL(N3)2 87
3-8-12- بررسی خواص ضد قارچی HgLCl2 87
3-8-13- بررسی خواص ضد قارچی HgLBr2 87
3-8-14- بررسی خواص ضد قارچی HgLI2 88
3-8-15- بررسی خواص ضد قارچی HgL(SCN)2 88
3-8-16- بررسی خواص ضد قارچی HgL(N3)2 88
3-9- تجزیه حرارتی 90
3-9-1-1- بررسی تجزیه حرارتی لیگاند 91
3-9-1-2- بررسی تجزیه حرارتی کمپلکس ZnLBr2 91
3-9-2- تعیین پارامترهای سینتیکی با استفاده از نمودارهای TG 92
3-10- بررسی نتایج الکتروشیمی 97
3-11- محاسبات تئوری 99
3-11-1- نتایج محاسبات تئوری بر روی لیگاند 99
3-11-2- نتایج محاسبات تئوری بر روی کمپلکسهای روی 100
نتیجه‏گیری 102
منابع 103
پیوست 107
فهرست جدولها
عنوان صفحه
جدول 3-1 نوارهای جذبی مهم در طیف IR لیگاند و کمپلکس هایZn(II) ………………………………………………………62
جدول 3-2 نوارهای جذبی مهم در طیف IR لیگاند و کمپلکس‎های (Cd(II ……………………………………………………..62
جدول 3-3 نوارهای جذبی مهم در طیف IR لیگاند و کمپلکس‎های Hg(II) ……………………………………………………….63
جدول 3-4 ? (nm) و ? (M-1cm-1) مربوط به لیگاند و کمپلکس‎های سنتز شده ………………………………………………79
جدول 3-5 نتایج آنالیز عنصری لیگاند و تعدادی از کمپلکس‎ها و مقایسه آن با مقادیر تئوری …………………………….80
جدول 3-6 حدود هدایت حد مولی الکترولیت ها در دمای C? 25 ………………………………………………………………………..81
جدول 3-7 هدایت های مولی مربوط به لیگاند و کمپلکس های سنتز شده در حلال کلروفرم و DMF …………….81
جدول 3-8 محدوده ممانعت کننده رشد ( میلی متر)…………………………… ………………………………………………………………..87
جدول 3- 9 محدوده ممانعت کننده رشد آنتی بیوتیکهای شاهد (میلی متر) …………………………………………………….87
جدول 3-10 حداقل غلظت ممانعت کننده رشد (MIC) و حداقل غلظت باکتری کشی(MBC)…………………. 88
جدول 3-11 محدوده ممانعت کننده رشد ( میلی متر)…………………………… …………………………………………………………….93
جدول 3-12 مراحل تجزیه گرمایی …………………………………………………………………………………………………………………………..95
جدول 3-13 پارامترهای سینتیکی تعیین شده از طریق TG…. …………………………………………………………………………….98
جدول 3-14 پتانسیل های آندی و کاتدی ……………………………………………………………………………………………………………..101
جدول 3-15 نتایج محاسبهی انواع انرژی ها به روش تئوری بر روی لیگاند …. …………………………………………………..102
جدول 3-16 نتایج محاسبهی طول پیوند ها و انواع پیچش ها به روش تئوری بر روی لیگاند …. ……………………….102
جدول 3-17 نتایج محاسبهی طول پیوند ها به روش تئوری بر روی کمپلکس های روی ….. ……………………………..103
جدول 3-18 نتایج محاسبهی زوایای مختلف به روش تئوری بر روی کمپلکس های روی ….. …………………………….103
جدول 3-19 نتایج محاسبهی انواع پیچش ها به روش تئوری بر روی کمپلکس های روی …….. …………………………103
جدول 3-20 نتایج محاسبهی انواع انرژی ها به روش تئوری بر روی کمپلکسهای روی ………… ……………………….104
جدول 3-21 نتایج محاسبه تغییرات انتالپی، تغییرات انتروپی و تغییرات انرژی آزاد گیبس……………………………….104
جدول 3-22 نتایج محاسبه انرژی پیوند کمپلکسهای روی … …………………………………………………………………………….104
فهرست شکلها
عنوان صفحه
شکل 3-1- طیف IR لیگاند L …………………………………………………………………………………………………………………………….. 107
شکل 3-2- طیف UV-Vis لیگاند L در حلال کلروفرم ………………………………………………………………………………………107
شکل 3-3- طیف H-NMR1 لیگاند L در حلال کلروفرم دوتره شده …………………………………………………………………108
شکل 3-4- طیفC-NMR13 لیگاند L در حلال کلروفرم دوتره شده ………………………………………………………………..108
شکل 3-5- ولتاموگرام لیگاند L و نمک TBAH در حلال استونیتریل ……………………………………………………………….109
شکل 3-5-1- ولتاموگرام لیگاند L و نمک TBAH در حلال DMF …………………………………………………………………109
شکل 3-6- نمودارTG و DTA لیگاند L …………………………………………………………………………………………………………….110
شکل 3-7- طیف IR کمپلکس ZnLCl2 ……………………………………………………………………………………………………………..110
شکل 3-8- طیف UV-Vis کمپلکس ZnLCl2 درحلال کلروفرم ……………………………………………………………………..111
شکل 3-9- طیف H-NMR1 کمپلکس ZnLCl2 در حلال کلروفرم دوتره شده ………………………………………………111
شکل 3-10- طیف C-NMR13 کمپلکس ZnLCl2 در حلال کلروفرم دوتره شده ………………………………………….112
شکل 3-11- ولتاموگرام کمپلکس ZnLCl2 در حلال استونیتریل ………………………………………………………………………112
شکل 3-12- نمودارTG و DTA کمپلکس ZnLCl2 ………………………………………………………………………………………..113
شکل 3-13- طیف IR کمپلکس ZnLBr2……………………………………………………………………………………………………………113
شکل 3-14- طیف UV-Vis کمپلکس ZnLBr2 درحلال کلروفرم …………………………………………………………………..114
شکل 3-15- طیف H-NMR1 کمپلکس ZnLBr2 در حلال کلروفرم دوتره شده …………………………………………..114
شکل 3-16- طیف C-NMR13 کمپلکس ZnLBr2 در حلال کلروفرم دوتره شده …………………………………………115
شکل 3-17-ولتاموگرام کمپلکس ZnLBr2 در حلال استونیتریل ……………………………………………………………………….115
شکل 3-18- نمودارTG و DTA کمپلکس ZnLBr2 ………………………………………………………………………………………..116
شکل 3-18-1- نمودار اولین مرحله تجزیه گرمایی کمپلکس ZnLBr2 ……………………………………………………………..116
شکل 3-18-2-نمودار دومین مرحله تجزیه گرمایی کمپلکس ZnLBr2 …………………………………………………………….117
شکل 3-19- طیف IR کمپلک ZnLI2 …………………………………………………………………………………………………………………117
شکل 3-20- طیف UV-Vis کمپلکس ZnLI2 درحلال کلروفرم ………………………………………………………………………118
شکل 3-21- طیف H-NMR1 کمپلکس ZnLI2 در حلال کلروفرم دوتره شده ……………………………………………….118
شکل 3-22- طیف C-NMR13 کمپلکس ZnLI2 در حلال کلروفرم دوتره شده ……………………………………………..119
شکل 3-23- ولتاموگرام کمپلکس ZnLI2 در حلال استونیتریل ………………………………………………………………………….119
شکل 3-24- نمودار TG و DTA کمپلکس ZnLI2 …………………………………………………………………………………………..120
شکل 3-24-1- نمودار اولین مرحله تجزیه گرمایی کمپلکس ZnLI2 …………………………………………………………………120
شکل 3-24-2- نمودار دومین مرحله تجزیه گرمایی کمپلکس ZnLI2 ……………………………………………………………….121
شکل 3-25- طیف IR کمپلکس ZnL(NCS)2 ………………………………………………………………………………………………….121
شکل 3-26- طیف UV-Vis کمپلکس ZnL(NCS)2 درحلال کلروفرم ………………………………………………………….122
شکل 3-27- طیف H-NMR1 کمپلکس ZnL(NCS)2 در حلال کلروفرم دوتره شده …………………………………..122
شکل 3-28- طیف C-NMR13 کمپلکس ZnL(NCS)2 در حلال کلروفرم دوتره شده …………………………………123
شکل 3-29-ولتاموگرام کمپلکس ZnL(NCS)2 در حلال استونیتریل ……………………………………………………………….123
شکل 3-30- نمودار TG و DTA کمپلکس ZnL(NCS)2 ………………………………………………………………………………124
شکل 3-30-1 نمودار اولین مرحله تجزیه گرمایی کمپلکس ZnL(NCS)2 ……………………………………………………….124
شکل 3-30-2 نمودار دومین مرحله تجزیه گرمایی کمپلکس ZnL(NCS)