منابع پایان نامه ارشد درمورد دانشگاه تهران

دانلود پایان نامه

انرژی پیوند کمپلکسهای روی
کمپلکس
انرژی پیوند لیگاندL به فلز Zn ( کیلوکالری/ مول)
ZnLCl2
4536502/107-
ZnLBr2
4274879/107-
ZnLI2
4985005/104-
ZnL(NCS)2
4448386/165-
ZnL(N3)2
87858865/86-
نتیجه‏گیری
ساختار کلیه ترکیب‏ها با فرمول MLX2 در توافق است. کمپلکس‌ها با فرمول مشابه، ساختار مشابهی را بر می‌گزینند. در طیف الکترونی کمپلکسها تنها انتقال‌های جابجایی بار و درون لیگاندی در ناحیه UV-Vis مشاهده می‌شود. در مورد کمپلکس‌هایی با لیگاندهای تیوسیانات و آزید، جابجایی قابل ملاحظه پیک مربوط به این گروه‌ها در طیف IR کمپلکس‌ها نسبت به یون آزاد آن‌ها، بیانگر کوردینه شدن این لیگاندها به فلز مرکزی می‌باشد. با توجه به اطلاعات و داده‌های طیفی بدست آمده، ساختار شبهچهاروجهی با تقارن C1 پیشنهاد می‌شود. فرکانس ارتعاشی گروه ایمین در کلیه‏ی کمپلکس‏های سنتزی نسبت به لیگاند در فرکانس‏های پایینتری ظاهر شده است که این خود دلیلی بر کوردینه شدن لیگاند به یون فلزی می‏باشد. تغییر فرکانس ارتعاشی کمپلکس‏های آزید مشابه کمپلکس‏های کلرید مربوطه است که به علت الکترونگاتیویته‏ی مشابه Cl و N است.
در طیف انتقال الکترونی کمپلکس‏های سنتزی به جز کمپلکس آزید و ایزوتیوسیانات روی در بقیه کمپلکسها تغییر مکان قرمز نسبت به لیگاند مشاهده می‏شود. دلیل این جابجایی، کوئوردینه شدن لیگاند به فلز می‏باشد.
در طیف 1H-NMR کمپلکس‏ها با لیگاند N,N- بیس ((E)-2- نیترو فنیل آلیلیدین) -2و 2- دی متیل-1 ,3- دی آمین پروپان (L) معمولاً جابجایی سیگنال‏های مربوط به ناحیه آروماتیک و الکنی به میدان‏های ضعیف‏تر و جابجایی سیگنالهای آلیفاتیک به میدان قوی تر صورت گرفته است که روال مرسوم در این نوع از کمپلکس‏ها می‏باشد. در طیف 13C-NMR کمپلکس‏های سنتزی، معمولاً کربن های آروماتیک و الکنی در میدان‏های ضعیف‏تر و کربن های آلیفاتیک در میدانهای قویتر ظاهر شده‏اند.
لیگاند L طی دو مرحله به صورت شبه برگشت پذیر و برگشت ناپذیر در پتانسیلهای 87/0- و 40/1- احیا و در پتانسیلهای 80/0- و 56/0- اکسید میگردد. این دو موج کاتدی و دو موج آندی میتواند به گروه نیترو موجود روی حلقههای بنزنی نسبت داده شوند. در اکثر موارد پیک آندی نسبت به لیگاند به سمت پتانسیلهای منفیتر جابجا شده است که میتواند به دلیل رزونانس و افزایش طول سیستم رزونانسی باشد.
با استفاده از نتایج TG اجزاء جدا شده در هر دمایی برای کمپلکسهای روی و لیگاند پیشنهاد گردید. به کمک آزمونهای میکروبی مشخص گردید لیگاند و کمپلکسها دارای خاصیت ضد باکتریایی و ضد قارچی هستند. کمپلکس جیوه کلرید قویترین ترکیب ضد باکتریایی برضد باکتری کورینه باکتریوم رناله است و کمپلکس جیوه تیوسیانات موثرترین ترکیب برضد باکتری استافیلوکوکوس اورئوس و اشرشیاکولی میباشد و کمپلکس جیوه آزید موثرترین ترکیب برضد باکتری سالمونلا و سودوموناس اروژینوزا میباشد. کمپلکس روی آزید دارای بیشترین اثر بر روی قارچهای آسپرژیلوس نایجر و کاندیدا البیکنز میباشد و کمپلکس جیوه آزید قویترین ترکیب بر ضد قارچ پنیسیلیوم کریزوژنوم میباشد.
منابع
[1] م. مایسلر، ح. حبیبی، شیمی کوردیناسیون I ( شیمی معدنی 2 )،چاپ اول، انتشارات مانی، 1383.
[2] D. F. Shriver, P. W. Atkins, C. H. Langford, Inorganic chemistry, 2nd Ed, oxford, London, (1990).
[3] م. ر. ملاردی، جنبه‏های تئوری کوئوردیناسیون (ترکیب‏های کوئوردیناسیون)، چاپ پنجم، انتشارات مبتکران، 1379.
[4] S. Mann, J. chem. Soc. Dalton Trans., 1 (1993) 1.
[5] ع. ارشادی، ن. طالبیان، ح. علیان، ا. ر. مساح، ع. نظام زاده، کتاب شیمی، چاپ سوم، انتشارات ارکان، 1384.
[6] W. Lipscomb, N. starter, chem. Rev. 96 (1996) 2379.
[7] م. میرآخوری، سنتز، شناسایی و تعیین ساختار کمپلکسهای کبالت(III)، نیکل(II)، کادمیم(II) و مس(II) با لیگاندهای جدید چهاردندانه 4- کلرو- 1و2- بیس(2- کینولین کربوکسامید) بنزن، دانشکده شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان، گزارش علمی، ش20، 1386.
[8] B. Haghighi, D. Haghari, Journal of sciences, 4 (2004) 315.
[9] اسدی، م. بهشتی، ع. طباطباییان، نگرشی بر ترکیبات کوئوردیناسیون (شیمی معدنی 2)، انتشارات اهواز، 1357.
[10] K. F. Purcell, J. Kotz, Inorg. Chemistry, Sunders, Pub, New York (1977) 575.
[11] م. منتظر ظهوری، ل. زمانی فرادنبه، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه یاسوج، اسفندماه 1386.
[12] R. H. Holm, G. W. Everett, A. Chakravorty, Prog. Inorg. Chem., John Wiley and Sons, INC: New York. London. Sydney 7 (1966) 83.
[13] M. Cleiton da Silva, L. Daniel da Silva, V. Luzia Modolo, B. Rosemeire Alves, A. Maria de Resende, V. B. Cleide Martins, Aˆ ngelo de Fa´ tima, J. Adv. Res. 2 (2011) 1.
[14] I. Ojima, Catalytic asymmetric synthesis, VCH: New York, 1993.
[15] M. Amirnasr, A. H. Mahmoudkhani, A. Gorji, S. Dehghanpour, H. R. Bijanzadeh, Polyhedron 21 (2002) 2733.
[16] S. Ayed, Spectrochim. Acta, Part A 60 (2004) 1189.
[17] H. Khanmohammadi, S. Amani, H. Lang, T. Rueffer, Inorg. Chim. Acta 360 (2007) 579.
[18] M. Montazerozohori, S. Joohari, S. A. Musavi, Spectrochim. Acta, Part A 73 (2009) 231.
[19] M. Morshedi, M. Amirnasr, A. M. Z. Slawin, J. Derek Woollins, A. Dehno Khalaji, Polyhedron 28 (2009) 167.
[20] A. Dehno Khalaji, H. Hadadzadeh, K. Fejfarova, M. Dusek, Polyhedron 29 (2010) 807.
[21] H. Keypour, P. Arzhangi, N. Rahpeyma, M. Rezaeivala, Y. Elerman, O. Büyükgüng?r, L. Valencia, H. R. Khavasi, J. Mol. Struct. 977 (2010) 6.
[22] M. Montazerozohori, S. Joohari, V. Nouroozi, S. Hashemi, Z. Kazemi and S.A. Musavi, Indian J. Sci. Technol. 4 (2011) 373.
[23] M. Montazerozohori, V. Nouroozi, S. Hashemi, Z. Kazemi, S. Joohari, and S. A. Musavi, Asian J. Chem. 23 (2011) 5399.
[24] E. S. Aazam, A. F. EL Husseiny, H. M. Al-Amri, Arabian J. Chem. 5 (2012) 45.
[25] M. Montazerozohori, M. Sedighipoor, Spectrochim. Acta, Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 96 (2012) 70.
[26] M. Amirnasr, A. Dehno Khalaji, L. R. Falvello, T. Soler, Polyhedron 25 (2006) 1967.
[27] م. منتظر ظهوری،ع. موسوی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه یاسوج، اسفند ماه 1386.
[28] M. Montazerozohori, S. A. Musavi, J. Coord. Chem. 61 (2008) 3934.
[29] M. Montazerozohori, S. Joohari, S. A. Musavi, J. Coord. Chem. 61 (2009) 1285.
[30] M. H. Habibi, M. Montazerozohori, A. Lalegani, R. W. Harrington, W. Clegg, Anal. Sci. 23 (2007) 51.
]31 [ م. امیرنصر، م. منتظرظهوری، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی اصفهان، شهریور ماه 1378.
[32] I. Sheikhshoaei, J. Coord. Chem. 56 (2003) 463.
[33] H. Temel, S. Ilhan, M. Sekerci, Synth. React. Inorg. Met. Org. Chem. 32 (2002) 1625.
[34] U. Cakir, H. Temel, S. Ilhan, H. I. Ugras, Spectroscopy Lett. 36 (2003) 429.
[35] C. Celik, Z. Ulukanli, M. Tumer, S. Serin, Spectroscopy Lett. 36 (2003) 51.
[36] H. Y. Zhang, J. Lei, Y. Chen, L. Lin, Q. wu, H. Q. Zhang, Synth. React. Inorg. Met. Org. Chem. 31 (2001) 1053.
[37] M. Montazerozohori, S. Khani, H. Tavakol, A. Hojjati, M. Kazemi, Spectrochim. Acta, Part A 81 (2011) 122.
[38] A. Dehno Khalaji, G. Grivani, M. Rezaei, K. Fejfarova, M. Dusek, Polyhedron 30 (2011) 2790.
[39] M. Ghaedi, M. Montazerozohori, A. Mousavi, S. Khodadoust, M. Mansouri, Mater. Sci. Eng., C 32 (2012) 523.
[40] Z. Guo, R. Xing, S. Liu, Z. Zhong, X. Ji, L. Wang and P. Lia, Carbohydr. Res. 342 (2007) 1329.
[41] S. M. Abdallah, M. A. Zayed, G. Gehad Mohamed, Arabian J. Chem. 3 (2010) 103.
[42] Z. H. Chohan, S. H. Sumrra, M. H. Youssoufi, T. B. Hadda, Eur. J. Med. Chem. 45 (2010) 2739.
[43] M. S. Suresh, V. Prakash, International Journal of Current Research 33
(2011) 68.
[44] H. J. Zhang, X. Qin, K. Liu, D. D. Zhu, X. M. Wang, H. L. Zhu, Bioorg. Med. Chem. 19 (2011) 5708.
[45] N. Raman, K. Pothiraj, T. Baskaran, J. Mol. Struct. 1000 (2011) 135.
[46] M. Shakir, S. Khanam, F. Firdaus, A. Latif, M. Aatif, S. I. Al-Resayes, Spectrochim Acta, Part A 93 (2012) 354.
[47] T. Sedaghat, M. Naseh, G. Bruno, H. Amiri Rudbari, H. Motamedi, J. Mol. Struct. 1026 (2012) 44.
[48] C. Anitha, C. D. Sheela, P. Tharmaraj, S. Sumathi, Spectrochim Acta, Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 96 (2012) 493.
[49] B. K. Singh, H. K. Rajour, A. Prakash, Spectrochim. Acta, Part A 94 (2012) 143.
[50] H. Keypour, M. Shayesteh, M. Rezaeivala, F. Chalabian, Y. Elerman, O. Buyukgungor, J. Mol. Struct. 1032 (2013) 62.
[51] M. Azarkish, T. Sedaghat, Chin. Chem. Lett. 23 (2012) 1063.
[52] R. D. Jones , R. D . Summerville, F. Basolo, Chem . Rev. 79 (1979) 139.
[53] A. H. Osman, Transition met. chem. 31 (2006) 35.
[54] E. Conpolat, M. Kaya, Turk. J. Chem 29 (2005) 409.
[55] G. Henrici-Olive and S. Olive, Chem. Catal. (1984) 152.
[56] J. Costamagna, J. Vargas, R. Lattore, A. Alvarado, G. Mena, Coord. Chem. Rev. 119 (1992) 67.
[57] W. Kaim, B. Schwederski, Bioinorg. Chem. Wiley, Chichester (1994).
[58] Z. Popovic, V. Roje Gordana, G. Pavlovic, D. Matkovic, M. Rajic, I. Leban, Polyhedron 23 (2004) 1293.
[59] M. Tumer, H. Koksal, M. K. Sener, S. Serin, Transition Met. Chem. 24 (1999) 414.
[60] A. Golcu, M. Tumer, H. Demirelli, R. A. Wheatley, Inorg. Chim. Acta 358 (2005) 1785.
[61] Z. Xinxim, P. F. L. Peter, K. Y. Yaw, K. C. Chit, J. Inorg. Biochem. 101(2007) 321.
[62] D. W. Bao, Y. Y. Zheng, W. Qin, K. C. Ti, Bioorg. Med. Chem. 4 (2006) 1880.
[63] Z. Raymond, Coord. Chem. Rev. 216 (2001) 195.
[64] M. J. Pelczar, Element of microbiology, third edition, (2003).
[65] De Souza AO, F.C.S. Galetti, C.L. Silva, B. Bicalho, M. M Parma, S. F Fonseca, Quim. Nova 30 (2007) 1563.
[66] F. Baquero, J. Antimicrob. Chemother. 39 (1997)1.
[67] M. N. Alekshun, S. B. Levy, Cell Biochem. Funct. 6 (2007) 1037.
[68] L. B. Rice, Biochem. Pharmacol. 7 (2006) 991.
[69] ف. ملک زاده، میکروب شناسی، انتشارات دانشگاه تهران، 1381.
[70] جاوتز، ژ. بروکس، س. بوتل، میکروب‌شناسی پزشکی. ترجمه م. ارجمند، ع. ستوده نیا، نشر ارجمند، ????.
[71] http://en.wikipedia.org/wiki/Aspergillus- niger.htmlL.[20. Jun 2012].
[72] م. نادری نسب، ی. راشد، م. ناظم، باکتری شناسی آزمایشگاهی، دانشگاه امام رضا(ع)، چاپ سوم، 1375.
[73] T. S. Zahraei, Salmonella, Tehran University Publication (1986) 86.
[74] L. Collier, A. Balows, M. Sussman, Wilson’s microbiology and microbial infections. 9th ed., London, Edward Arnold, 2 (1998) l969.
[75] M. J. Soltani, M. H. Shahhosseiny, D. Shahbazzadeh, I. B. J. 9 (2005)135.
[76]