منابع پایان نامه ارشد درمورد مرور زمان

دانلود پایان نامه

کرده و از آن برای سنتز کمپلکس‎های هشت‎وجهی Zn(II) استفاده کنند شکل (1-18)[33].
شکل (1-18)
همچنین آن‏ها توانستند با استفاده از 4- متوکسی‎بنزآلدهید و 1,2- بیس (پارا- آمینوفنوکسی) اتان لیگاند باز شیف دودندانه را سنتز کنند. آن‎ها با انجام واکنش بین لیگاند با نمک‎ Zn(II) کمپلکس‎ مورد نظر را سنتز کردند شکل (1-19) ]34[.
شکل (1-19)
درسال 2003 سلیک27 و همکارانش کمپلکس‎ شامل نمک ‎Zn(II) و لیگاند باز شیف دودندانه با گروه نیتروژن ایمینی به عنوان گروه‎های دهنده گزارش دادند شکل (1-20) [35].
شکل (1-20)
درسال 2001 چن28 و همکاران توانستند با استفاده از لیگاند باز شیف دودندانه NوN’-بیس‎(فروسنیل‎متیلن) – اتیلن‎دی‎آمین (BFEDA)، کمپلکس‎های Zn(II) را سنتز وبا روشهای فیزیکی و طیف سنجی شناسایی کنند. ساختار پیشنهادی این پژوهش نیز شبه چهار وجهی میباشد شکل (1-21) [36].
در سال 2011 منتظرظهوری و همکاران کمپلکسهای فلزات روی، کادمیم و جیوه با لیگاند N´,N -بیس ((E )-2-متیل-1-3-فنیل آلیلیدن)اتان-1و2-دی آمین سنتز و از طریق آنالیز عنصری، هدایت سنجی، اسپکتروسکوپی جرمی، اسپکتروسکوپی فرا بنفش، اسپکتروسکوپی مادون قرمز،
1H NMR ، 13C NMR شناسایی نمودند. کمپلکسهای تشکیل شده غیر الکترولیت میباشند. بررسی آنالیز حرارتی کاهش وزن ترکیبات طی چندین مرحله را نشان میدهد شکل
(1-22)[37].
شکل (1-22)
در سال 2011 خلجی و همکاران سنتز کمپلکس جیوه(II) یدید را با لیگاند دو دندانه باز شیفN’,N- بیس(2و3- دی متوکسی بنزیلیدن)-1و2- دی آمینواتان انجام دادند. کمپلکسهای سنتز شده از طریق آنالیز عنصری، اسپکتروسکوپی مادون قرمز و 1H NMR شناسایی شدند. ساختار کریستالی و ملکولی با استفاده از کریستالوگرافی اشعه ایکس تعیین شد و فضای کوئوردیناسیون شبه چهار وجهی در اطراف یون جیوه پیشنهاد شد شکل (1-23) [38].
شکل (1-23)
در سال 2012 قائدی و همکاران سنتز لیگاند باز شیف دودندانه، کمپلکس فلزات روی(II) و کادمیم(II) کلرید آن وکاربرد آنها در ساخت را به عنوان الکترود گزینش پذیر یدید را بررسی نمودند شکل (1-24) [39].
شکل (1-24)
1-12- کاربرد کمپلکسهای بازشیف
بازهای شیف و کمپلکسهای آنها به دلیل جذابیت و اهمیت زیاد، بسیار مورد توجه هستند [52]، [53] بازهای شیف مشتق شده از یک آمین و یک آلدهید، دسته مهمی از لیگاندها هستند که از طریق نیتروژن آزومتین به یونهای فلزی متصل میشوند [54]. فعالیت کاتالیتیکی در هیدروژندار کردن الفینها ، خواص فوتوکرومیک و توانایی کمپلکس شدن با فلزات واسطه ازجمله ویژگیهای بازهای شیف میباشند [55]، [53]. به نظر میرسد کمپلکسهای بازهای شیف روی نقش مهمی در سیستمهای زیستی ایفا میکنند [56-58] و از لحاظ بیوشیمیایی، تجزیهای و ضد میکروبی بسیار با اهمیت هستند[59]، [60].
کمپلکسهای فلزات Pt(II) ،Cu(II) و Pd(II) با بازشیفی به فرمول کلی MeCONHCH2CH2N=CHPy تهیه و خواص ضدتومور آن بر روی سلولهای سرطانی بررسی شده است. از میان این کمپلکسها، کمپلکس مس کاملاً در آب محلول بوده و خواص ضدتوموری قابل توجهی نسبت به پلاتین و پالادیم از خود نشان میدهد. بعلاوه، از دیگر مزایای این کمپلکس انتخاب گری بالای آن نسبت به سلولهای سرطانی است[61].
همچنین میتوان به خاصیت ضد باکتری ترکیبهای باز شیف اشاره کرد. کمپلکسهای باز شیف منگنز بدست آمده از تراکم 2-هیدروکسی-1-نفتالدهید با آمینواسیدهای گلیسین، آلانین، هیستیدین و تریپتوفان تهیه و شناسایی شدهاندکه خواص ضد باکتریایی داشته و به طورقابل ملاحظهای مانع رشد بسیاری از باکتریها و قارچها میشوند[62]. در مورد اکثر ترکیبهای پلاتین و پالادیم میتوان آزمایشهای ضدتومور، ضد باکتری، ضد قارچ و ضد مخمر را انجام داد. کمپلکسهای بازشیف در تهیه آنزیمهایی مصنوعی29 نیز کاربرد دارند. به عنوان مثال کمپلکس باز شیف Cr(salophen) در نقش یک آنزیم مصنوعی قادر است تا در برخی واکنشهای زیستی به عنوان کاتالیست عمل کند[63].
1-13- باکتری
باکتریها گروهی از موجودات تک سلولی ذره بینی هستند که پوشش بیرونی نسبتاً ضخیمی آنها را احاطه کرده است. این موجودات ساختار سادهای دارند و به گروه پروکاریوتها تعلق دارند. باکتریها متنوعترین و مهمترین میکروارگانیسمها هستند. تعداد کمی از آنها در انسان، حیوانات و گیاهان بیماریزا هستند. بطور کلی بدون فعالیت آنها، حیات بر روی زمین مختل میگردد. یوکاریوتها از موجودات زنده شبیه باکتری بوجود آمدهاند. نظر به اینکه باکتریها ساختمان سادهای داشته و میتوان به آسانی بسیاری از آنها را در شرایط آزمایشگاه کشت داد وتحت کنترل در آورد، میکروب شناسان مطالعه وسیعی درباره فرآیندهای حیاتی آنها انجام دادهاند[64].
افزایش در میزان مرگ و میر، در ارتباط با بیماریهای عفونی، به طور مستقیم مربوط به باکتری‌هایی است که نسبت به آنتی بیوتیکها از خود مقاومت نشان میدهند. توسعه عوامل ضد باکتریایی جدید با سازوکارهای نوین و کارآمدتر قطعاً نیاز ضروری در پزشکی است. باز های شیف به عنوان یکی از ترکیبات ضد باکتریای معرفی شدند، به عنوان مثال N-سالیسیدن-2-هیدروکسی آنیلین بر علیه مایکو باکتریوم توبر کلوزیس که باکتری مولد بیماری سل میباشد، موثر بوده است‌
[65-68].
1-13-1- اشرشیا کولی30
اشرشیا کولی که به ” ای کُلای” یا کُلای باسیل نیز معروف است، یک باکتری گرم منفی از خانواده انتروباکتریاسه بوده که در سال ???? کشف شد. این باکتری بیهوازی و بدون اسپور می‌باشد. باکتری‌های اشیرشیا کولی، اغلب متحرک می‌باشند. اشرشیا کولی یکی از اولین باسیلهای رودهای است که شرح و کشت داده شده است و ساکن طبیعی رودهی انسان و حیوانات میباشد. اشرشیاکولی در این محل عامل نادر گاستروانتریت31 و اختلالات گوارشی محسوب میشود، ولی عامل مهم عفونتهای مجاری ادراری و سپتی سِمی32 نوزادان و مننژیت33 میباشد. این باکتری انتشار وسیع داشته و در ‌سرتا‌‌سر دنیا در روده انسان و حیوانات خون گرم و خون سرد یافت میشود، به همین دلیل از آنها به عنوان معرف آلودگی آب با مدفوع استفاده میکنند. اشرشیاکولی ابزار فیزیولوژیستها و ژنتیکدانان میکروبی میباشد. این باکتری مدتها جزو باکتریهای همسفره غیر بیماریزا محسوب میشد، ولی امروزه نقش آنها به عنوان عامل فرصت طلب و عامل مولد عفونت مورد قبول همگان قرار گرفته است. اغلب تیپهای این باکتری در روده بیماریزا نیستند ولی برخی از تیپهای آن با تولید سم و آسیب مستقیم و تهاجم بافتی می‌توانند ایجاد اسهال بنمایند. اسهال اغلب خفیف است ولی در تیپهای مهاجم تر می‌تواند خونی باشد. اسهال مسافران اغلب نیازی به درمان آنتی بیوتیکی ندارد و فقط باید اتلاف آب و الکترولیت را جبران نمود وکمتر از یک هفته بهبود می‌یابد. ولی در موارد شدید از کینولون‌ها مانند سیپروفلوکساسین34 و نالیدوکسیک اسید35 می‌توان استفاده کرد شکل (1-37) [69]،[70].
شکل (1-37) تصویر میکروسکوپی باکتری اشرشیا کولی
1-13-2- استافیلوکوکوس اورئوس36
استافیلوکوکوسها از نخستین باکتریهای بیماریزایی هستند که شناخته شدهاند. استافیلوکوکوس اورئوس کوکسی گرم مثبت و بی‌هوازی اختیاری است که مهمترین گونه در جنس استافیلوکوکها از نظر پزشکی محسوب می‌شوند. گاهی اوقات به این باکتری، استافیلوکوک طلایی نیز می‌گویند. اورئوس در زبان لاتین به معنای طلایی است [71]. استافیلوکوکوس اورئوس اولین بار در سال ??78 توسط کخ37 در چرک مشاهده شد و در سال 1880 توسط پاستور در محیط مایع کشت گردید و روزنباخ در سال 1884 کشت خالص باکتری را تهیه نمود. استافیلوکوکوس از واژه یونانی استافیلو به معنی خوشه انگور گرفته شده است. استافیلوکوکها در طبیعت انتشار وسیع داشته وغالباً به صورت میکروفلور طبیعی پوست، بینی و بخش فوقانی دستگاه تنفس دیده میشوند [72]. استافیلوکوک اورئوس، گستره وسیعی از عفونت‌ها از عفونت‌های ساده پوستی مانند جوشدانه، کورک، کفگیرک، گل مژه و آبسه38 گرفته تا بیماری‌های تهدید کننده زندگی مانند پنومونی39، مننژیت، استئومیلیت40، اندوکاردیت41، سندرم شوک سمی42 و سپتی سمی را ایجاد می‌نماید [71]. پس از کشف پنی سیلین، در ابتدا از این دارو برای درمان عفونت‌های استافیلوکوکی استفاده می‌شد اما روز به روز به مقاومت آنتی بیوتیکی علیه پنی سیلین افزوده شد بهطوریکه در سال ????، ?? درصد سویه‌های بیمارستانی به پنی سیلین مقاوم شدند و این میزان در سال ???? به ?? درصد رسید. آنتی بیوتیک‌های آمینوگلوکوزیدی مانند جنتامایسین43، استرپتومایسین44 و کانامایسین زمانی به خوبی علیه استافیلوکوک‌ها جواب می دادند اما استافیلوکوک به مرور زمان به این آنتی بیوتیک‌ها نیز مقاوم شد شکل (1-38)[70].
شکل (1-38) تصویر میکروسکوپی باکتری استافیلوکوکوس اورئوس
1-13-3- سالمونلا45
سالمونلاها دسته بزرگی از باسیلهای گرم منفیاند که اندازه آنها به طول 1 تا 3 و عرض5/0 تا 8/0 میکرون می باشد [73-76]. نامگذاری سالمونلا از نام سالمون46دامپزشک باکتری شناس منشأ گرفته است. بیماری ناشی از سالمونلا دارای سه حالت اصلی شامل تب روده ای (تیفوئید)، باکتریمی47( وجود باکتری در خون) و آنتروکولیت میباشد و هر یک میتواند باعث بروز عوارض متعددی از قبیل تب، سردرد، کندی ضربان قلب، استفراق، اسهال، ازدیاد حجم کبد و طحال، تورم کیسه صفرا، زخم و ضایعات مفصلی گردد [77-79]. آنتروکولیت48 معمولاً یک بیماری خود محدود است و بدون درمان برطرف میگردد و بهترین روش، درمان محافظتی و جبران مایعات از دست رفته میباشد. سفتریاکسون49 چاره درمان برای تب رودهای یا سپتی سمی (عفونت خون) است. داروی مناسب جهت درمان سالمونلوز در انسان کلرامفنیکل50 است ولی به دلیل امکان بروز کم خونی کمتر مورد استفاده قرار میگیرد. سایر داروهای مناسب شامل آمپی سیلین، آموکسی سیلین و تری متوپریم51 میباشد. عفونتهای سالمونلایی اساساً به وسیله بهداشت عمومی و رفتارهای فردی بهداشتی جلوگیری می‌شوند. پاک سازی صحیح فاضلاب، افزودن کلر به ذخایر آب، شستن دستها پیش از غذا خوردن، پاستوریزاسیون شیر و پختن کامل طیور و گوشت همه و همه مهم میباشند شکل (1-39) [70].
شکل (1-39) تصویر میکروسکوپی باکتری سالمونلا
1-13-4- سودوموناس آئروژینوزا52
سودوموناس آئروژینوزا یک باکتری میلهای گرم منفی با اندازه (5/2×4/0) میکرون است که معمولاً در محیط یافت میشود. این موجود زنده در خاک، آب و دیگر محیطهای مرطوب یافت میشود. آئروژینوزا یک پاتوژن (بیماریزا) فرصت طلب است. این باکتری از سیستم ایمنی ضعیف افراد سوء استفاده کرده و در آنها عفونت و سموم مضر برای بافتها ایجاد میکند. سودوموناس آئروژینوزا سبب عفونتهای مجاری ادراری، سیستم تنفسی، التهاب و آماس پوست، عفونتهای بافتهای نرم، باکتریمی (وجود باکتری در خون)، عفونتهای استخوان ومفاصل، عفونتهای معدهای و روده ای و عفونتهای سیستمیک متنوع به ویژه در بیماران با سوختگیهای شدید، بیماران مبتلا به سرطان و ایدز که سیستم ایمنی آنها سرکوب شده است، مینماید. سودوموناس آئروژینوزا غالبا نسبت به آنتی بیوتیکهای معمول مقاومت میکند، اما برخی انواع به جنتامایسین، توبرامایسین53، کولیستین54 و آمیکاسین55 پاسخ میدهد. جنتامایسین و کربینیسیلین اغلب برای درمان آلودگیهای شدید کاربرد دارند. چندین نوع واکسن هم مورد آزمایش قرار گرفتهاند اما هیچیک برای استفاده عمومی، به طور رایج در دسترس نیستند شکل (1-40) [70].
شکل (1- 40) تصویر میکروسکوپی باکتری سودوموناس آئروژینوزا
1-13-5- کورینه باکتریوم رناله56
باکتری میله ای