منابع پایان نامه ارشد درمورد نرم افزار

دانلود پایان نامه

لیگاند
3-12-1 نمودار اولین مرحله تجزیه گرمایی کمپلکس ZnLCl2
3-12-2 نمودار دومین مرحله تجزیه گرمایی کمپلکس ZnLCl2
3-12-3 نمودار سومین مرحله تجزیه گرمایی کمپلکس ZnLCl2
G?
(کیلوژول/مول)
?H?
(کیلوژول/ مول)
?S?
(کیلوژول/ مول.کلوین)
A?
(1/S)
E?
(کیلوژول/ مول)
مراحل تجزیه (°C)
ترکیبات
102× 7/13
66/133
44/7-
98/3 1012×
54/137
260-154
Ligand
102×55/1
77/82
102×32/1-
49/1 106×
34/87
295-260
102×71/1
80/75
102×59/1-
38/6 104×
79/80
350-295
102×87/1
67/9
102×81/2-
82/2 10×-2
91/14
480-350
102×49/2
22/68
102×16/2-
101×9/8
17/75
600-480
102×62/1
43/122
102×72/0-
98/1 109×
00/127
370-200
ZnLCl2
102×16/2
71/87
102×72/1-
72/1 104×
93/93
500-370
102×55/2
38/373
102×48/1
50/8 1020×
05/380
600-500
102×57/1
62/356
102×63/3
1031×88/9
19/361
375-200
ZnLBr2
102×27/2
16/30
102×68/2-
152/0
28/36
600-375
102×60/1
41/556
102×04/7-
97/6 1049×
09/561
400-200
ZnLI2
102×44/2
07/102
102×73/1-
61/1 104×
89/108
600-400
102×51/1
71/448
102×61/5
24/2 1042×
12/453
300-185
ZnL(NCS)2
102×89/1
30/42
102×25/2-
101×33/2
70/47
425-300
102×47/2
39/102
102×73/1-
54/1 104×
32/109
600-425
102×35/1
53/651
102×10/11
33/1 1071×
39/655
300-85
ZnL(N3)2
102×14/2
79/124
102×19/1-
12/9 106×
00/131
490-300
102×38/2
24/135
102×26/1-
51/4 106×
04/142
600-490
جدول(3-13) پارامترهای سینتیکی تعیین شده از طریق TG
3-10- بررسی نتایج الکتروشیمی
دادههای الکتروشیمیایی مربوط به لیگاند و کمپلکسها در جدول)3-14) آورده شدهاند. همانطور که مشاهده میشود، لیگاند L طی دو مرحله به صورت شبه برگشت پذیر و برگشت ناپذیر در پتانسیل‌های87/0- و 40/1- احیا و در پتانسیلهای 80/0- و 56/0- اکسید میگردد. این دو موج کاتدی و دو موج آندی میتواند به گروه نیترو موجود روی حلقههای بنزنی نسبت داده شوند. کمپلکسهای روی به صورت شبه برگشت پذیر در محدوده پتانسیل 83/1 تا 66/1- کاهیده میشوند. پیکهای کاتدی نسبت به لیگاند به جز روی یدید به پتانسیلهای منفیتر جا به جا میشوند که می‌تواند به دلیل تشکیل پیوند ? برگشتی از فلز به لیگاند و انتقال دانسیته الکترونی روی سطح لیگاند باشد. دومرحله اکسایش و کاهش در این کمپلکس میتواند به اکسایش و کاهش گروه نیترو موجود روی حلقه بنزنی مربوط باشد. در مورد کمپلکسهای کادمیم پیکهای کاتدی جابجایی به سمت پتانسیلهای منفیتر نسبت به لیگاند نشان میدهند که میتواند به دلیل تشکیل پیوند ? برگشتی از فلز به لیگاند و افزایش چگالی الکترونی روی ساختار لیگاند باشد. دو مرحله اکسایش و کاهش در کمپلکسهای کادمیم میتواند مربوط به اکسایش و کاهش گروه نیترو نسبت داده شوند. روند تغییرات در کمپلکسهای کادمیم به صورتی است که کمپلکس کلرید در پتانسیل منفیتر از برمید و برمید در پتانسیل منفیتر نسبت به یدید قرار گیرد که با خاصیت بازیسیته این هالوژنها مطابقت دارد. در مورد کمپلکسهای تیوسیانات و آزید، کمپلکسهای تیوسیانات به دلیل دهندگی بهتر الکترون نسبت به کمپلکسهای آزید در پتانسیلهای منفیتر قرار میگیرند. در کمپلکسهای جیوه پیکهای کاتدی نسبت به لیگاند به سمت پتانسیلهای منفیتر جا بجا میگردند که میتواند به دلیل تشکیل پیوند ? برگشتی از فلز به لیگاند و انتقال دانسیته الکترونی روی سطح لیگاند باشد.
ولتاموگرام چرخهای این ترکیبات در شکلهای (3-5، 3-11، 3-17، 3-23، 3-29، 3-35، 3-41، 3-46، 3-51، 3-56، 3-61، 3-66، 3-71، 3-76، 3-81، 3-86) مشاهده می‎شود.
جدول (3-14) پتانسیل های آندی و کاتدی
ترکیبات
b?EP4
b?EP3
b?EP2
b?EP1
EPc1(EPa/2), EPc2(EPa/2), EPc3(EPa/2), EPc4(EPa/2)
a?EP4
a?EP3
a?EP2
a?EP1
EPa1(EPC/2), EPa2(EPC/2), EPa3(EPC/2), EPa4(EPC/2)
Ligand


11/0-
08/0-
87/0- (79/0-), 40/1- (29/1-)05/0
80/0-(85/0-), 56/0-
ZnLCl2


14/0-
27/0-
87/0- (60/0-), 47/1- (33/1-)


12/0

80/0-, 99/0 (87/0)
ZnLBr2

-17/0

09/0-
59/0- (50/0-), 87/0-, 24/1-(07/1-), 83/102/0
80/0-(82/0-)
ZnLI2

11/0-

12/0-
45/0-(33/0-), 80/0-, 43/1-(32/1-)03/0
71/0-(74/0-)
ZnL(NCS)211/0-
63/0- (52/0-), 90/0-, 42/1-, 66/1-


09/0
04/0
84/0- (88/0-),
86/0(77/0), 65/1
ZnL(N3)2


16/0-
27/0-
91/0- (64/0-), 44/1- (28/1-), 66/1-

24/0


83/0-, 92/0, 47/1(23/1)
CdLCl214/0-
05/1- (91/0-), 62/1-03/0
97/0- (00/1-), 12/0
CdLBr2

14/0-
22/0
13/0-
87/0(00/1), 01/1- (79/0-), 57/1- (43/1-), 79/1-


14/0
05/0
96/0- (01/1-), 46/1 (32/1)
CdLI2

11/0-
3/0-
07/0-
77/0(84/0), 92/0- (62/0-), 48/1- (37/1-), 68/1-


60/0
04/0
84/0- (88/0-), 93/0(87/0), 47/1
CdL(NCS)2


16/0-

09/1-, 61/1-(45/1-)


15/0
03/0
02/1- (05/1-), 74/0(59/0), 39/1
CdL(N3)2


15/0-
25/0-
06/1- (81/0-), 55/1-(40/1-), 81/1-02/0
99/0- (01/1-), 13/1, 52/1
HgLCl2

18/0-
1/0-
08/0-
45/0-(37/0-), 24/1-(14/1-), 92/1-(74/1-)


7/0-
45/0-
66/1-(21/1-), 32/0-(38/0), 34/0
HgLBr2

14/0-
1/0-
06/0-
47/0-(41/0-), 26/1-(16/1-), 92/1-(78/1-)

07/0
05/0
02/0
17/1-(19/1-), 34/0-(39/0-), 41/0(34/0)
HgLI2
54/0-, 25/1-, 93/1-

13/0


15/1-, 37/0-, 50/0(37/0)
HgL(SCN)2


11/0-
1/0-
14/0-(04/0-), 27/1-(16/1-), 89/1-

09/0
13/0
04/0
19/1-(23/1-), 03/0(10/0-), 38/0(29/0), 48/0
HgL(N3)2

13/0-
11/0-

19/0-, 12/1-(01/1-), 77/1-(64/1-)

09/0
04/0
01/0
03/1-(04/1-), 01/0(03/0-), 60/0(51/0)
a ?EP1 = EPC1 – EPC/2 b ?EP2 = EPC2 – EPC/2
3-11- محاسبات تئوری
تمام محاسبات DFT بر روی لیگاند و کمپلکسهای سنتز شده با نرم افزار محاسباتی گوسین 98 با روش B3LYP و بر پایه LANL2DZ انجام شده است. تمام ملکولها بدون هیچ محدودیت تقارنی بهکار برده شدهاند و گروه نقطهای C1 برای همه ملکولها فرض شده است. محاسبات در فاز گازی انجام شده است. بعد از مراحل بهینهسازی، محاسبات متوالی انجام شده تا مدهای ارتعاشی و ساختاری که حالت پایدار دارد استخراج شوند. در قسمتهای بعدی دادههای مربوط به محاسبات تئوری روی لیگاند و کمپلکس ها ارایه میشوند (برای یافتن شمارهی اتمها به نگارههای 3-4، 3-5، 3-6، 3-7، 3-8 و 3-9 مراجعه نمایید).
3-11-1- نتایج محاسبات تئوری بر روی لیگاند
دادههای مربوط به انواع انرژیها، پیچشها و بعضی از طول پیوندهای ساختار بهینه شده لیگاند، در جدولهای (3-15 و 3-16) آورده شده است.
جدول (3-15) نتایج محاسبهی انواع انرژیها به روش تئوری بر روی لیگاند
لیگاند L
(کیلوژول/ مول) پارامتر
599697/1392-
انرژی HF
460737/0
انرژی دمای صفر
442768257/0
انرژی دمای صفر تصحیح شده
156929/1392-
انرژی کل تصحیح شده
205971/1392-
انرژی آزاد گیبس
22394/1392-
انرژی آزاد گیبس تصحیح شده
109458/1392-
انرژی الکترونی کل
108514/1392-
آنتالپی
126483/1392-
آنتالپی تصحیح شده
جدول (3-16) نتایج محاسبهی طول پیوندها و انواع پیچشها به روش تئوری بر روی لیگاند
لیگاند(L)
نتایج
طول پیوند(?)
32367/1
C4=N
32408/1
C4’=N’
زاویه پیچش(?)
94120/1
N-C4-C5-C6
92693/179
N’-C4′-C5′-C6′
33725/17
C5-C6-C7-C8
60480/179-
C5′-C6′-C7′-C8′
3-11-2- نتایج محاسبات تئوری بر روی کمپلکسهای روی
دادههای مربوط به انواع انرژیها، پیچشها و بعضی از زوایا و طول پیوندهای ساختار بهینه شده کمپلکسهای روی، در جدولهای (3-17، 3-18، 3-19 ،3-20، 3-21، 3-22) آورده شده است.
جدول (3-17) نتایج محاسبهی طول پیوندها به روش تئوری بر روی کمپلکسهای روی
Bond length(?)
ZnLCl2
ZnLBr2
ZnLI2
ZnL(NCS)2
ZnL(N3)2
M-N
08672/2
08299/2
08053/2
06914/2
13347/2
M-N’
08364/2
08103/2
07585/2
07752/2
12135/2
M-X
45252/2
66141/2
90536/2
96724/1
97219/1
M-X’
42781/2
63209/2
86875/2
96224/1
97778/1
C4=N
33124/1
33262/1
33483/1
33004/1
33274/1
C4’=N’
32937/1
33029/1
33119/1
33137/1
32882/1
جدول (3-18) نتایج محاسبهی زوایای مختلف به روش تئوری بر روی کمپلکسهای روی
Bond angle(?)
ZnLCl2
ZnLBr2
ZnLI2
ZnL(NCS)2
ZnL(N3)2
N’-M-N
63179/91
13583/92
81965/92
35620/91
02054/89
N’-M-X
96462/99
74382/98
38902/97
71491/103
38816/100
N’-M-X’
85214/112
62624/114
46331/116
96343/113
37385/108
N-M-X
54509/113
58886/115
44711/118
24592/116
61477/115
N-M-X’
71446/108
00326/107
24097/105
86371/110
00560/102
X-M-X’
77715/124
02195/124
66703/122
49425/117
58296/132
M-N1-N2
69143/131
M-N1′-N2′
70036/131
M-N1-C54691/176

M-N1′-C’07612/170

Torsion angle(?)
ZnLCl2
ZnLBr2
ZnLI2
ZnL(NCS)2
ZnL(N3)2
N-C4-C5-C6
56479/30-
93061/28-
34489/23-
80362/40-
07489/23-
N’-C4′-C5′-C6′
49329/178
11979/179
84535/178
17613/179
08510/177
C5-C6-C7-C8
66565/16
54770/16
59856/15
48924/11
08420/19
C5′-C6′-C7′-C8′
27209/179
12858/179
60762/178
54113/176
84180/179-
جدول (3-19) نتایج محاسبهی انواع پیچشها به روش تئوری بر روی کمپلکسهای روی
جدول (3-20) نتایج محاسبهی انواع انرژیها به روش تئوری بر روی کمپلکسهای روی
ZnL(N3)2
ZnL(SCN)2
ZnLI2
ZnLBr2
ZnLCl2
پارامتر (کیلو ژول/ مول)
292943/1782-
862614/1661-
170000/1481-
737539/1484-
298404/1488-
انرژی HF
487431/0
484361/0
465369/0
465899/0
466621/0
انرژی دمای صفر
468421191/0
465470921/0
447219609/0
447728939/0
448422781/0
انرژی دمای صفر تصحیح شده
824522/1781-
397143/1661-
72278/1480-
28981/1484-
849982/1487-
انرژی کل تصحیح شده
883244/1781-
458269/1661-
786664/1480-
346532/1484-
904305/1487-
انرژی آزاد گیبس
902254/1781-
477159/1661-
804813/1480-
364702/1484-
922503/1487-
انرژی آزاد گیبس تصحیح شده
767458/1781-
339467/1661-
67451/1480-
236875/1484-
797532/1487-
انرژی الکترونی کل
766514/1781-
338523/1661-
673566/1480-
235931/1484-
796588/1487-
آنتالپی
785524/1781-
357413/1661-
691715/1480-
254101/1484-
814786/1487-
آنتالپی تصحیح شده
جدول(3-21 )نتایج محاسبه تغییرات آنتالپی، تغییرات آنتروپی و تغییرات انرژی آزاد گیبس
کمپلکس
(298) ?G?
(کیلوکالری/مول)
(298) ?Ho
(کیلوکالری/مول)
(298) ?So
(کیلوکالری/مول)
ZnLCl2
549911/91-
535143/105-
046930/0-
ZnLBr2
555557/91-
082230/106-
048747/0-
ZnLI2
137779/92-
343854/106-
047671/0-
ZnL(NCS)2
670209/146-
238982/162-
052244/0-
ZnL(N3)2
643403/72-
189263/83-
035389/0-
جدول(3-22) نتایج محاسبه