منابع پایان نامه ارشد درمورد ن.م، قارچی، سیلیوم

دانلود پایان نامه

اورئوس
MIC
MBC
MIC
MBC
MIC
MBC
MIC
MBC
MIC
MBC
ligand
ن.م*
2/31
ن.م
1000
ن.م
16000
ن.م
500
ن.م
125**
ZnLCl2
125
250
ن.م
9/3
ن.م
8000
95/1
9/3
ن.م
250
ZnLBr2
250
250
ن.م
9/3
ن.م
4000
ن.م
9/3
ن.م
250
ZnLI2
500
500
250
500
ن.م
4000
95/1
9/3
ن.م
250
ZnL(NCS)2
ن.م
8/7
6/15
6/15
ن.م
250
6/15
2/31
ن.م
125
ZnL(N3)2
125
250
ن.م
9/3
ن.م
4000
8/7
5/62
ن.م
125
CdLCl2
ن.م
2/31
125
250
ن.م
250
ن.م
6/15
ن.م
125
CdLBr2
9/3
9/3
2/31
125
ن.م
1000
ن.م
9/3
ن.م
125
CdLI2
ن.م
6/15
5/62
5/62
ن.م
2000
ن.م
9/3
ن.م
125
CdL(NCS)2
5/62
125
ن.م
9/3
ن.م
1000
ن.م
6/15
ن.م
125
CdL(N3)2
250
250
ن.م
5/62
ن.م
250
125
125
ن.م
125
HgLCl2
ن.م
8/7
ن.م
9/3
ن.م
250
ن.م
2/31
ن.م
125
HgLBr2
ن.م
9/3
ن.م
6/15
ن.م
250
ن.م
9/3
ن.م
125
HgLI2
ن.م
8/7
6/15
6/15
ن.م
250
ن.م
95/1
ن.م
125
HgL(SCN)2
ن.م
9/3
ن.م
8/7
ن.م
1000
ن.م
9/3
ن.م
125
HgL(N3)2
ن.م
9/3
ن.م
6/15
ن.م
250
ن.م
97/0
ن.م
125
* ن.م: نا مشخص ( به دلیل کدورت و رنگ ذاتی ترکیبات، کدورت ناشی از رشد باکتری در محیط کشت مایع قابل مشاهده نبود)
** (µg/ml)
3-8- بررسی خواص ضد قارچی
3-8-1- بررسی خواص ضد قارچی لیگاند L
در این پژوهش لیگاند بازشیف دو دندانهای، بیشترین اثر ضد قارچی را بر ضد قارچ کاندیدا آلبیکنز و سپس پنی سیلیوم کریزوژنوم داشت و کمترین اثر را بر ضد قارچ آسپرژیلوس نایجر داشت.
3-8-2- بررسی خواص ضد قارچیZnLCl2
این کمپلکس بیشترین اثر ضد قارچی را بر قارچ سیلیوم کریزوژنوم و سپس قارچ کاندیدا آلبیکنز و کمترین اثر را بر بر قارچ آسپرژیلوس نایجر دارد.
3-8-3- بررسی خواص ضد قارچی ZnLBr2
این کمپلکس بیشترین اثر ضد قارچی را بر قارچ کاندیدا آلبیکنز و سپس قارچ پنی سیلیوم کریزوژنوم و کمترین اثر را بر قارچ آسپرژیلوس نایجر دارد.
3-8-4- بررسی خواص ضد قارچی ZnLI2
این کمپلکس بیشترین اثر ضد قارچی را بر قارچ کاندیدا آلبیکنز دارد و دارای اثرات ضد قارچی یکسان بر قارچهای آسپرژیلوس نایجر و پنی سیلیوم کریزوژنوم دارد.
3-8-5- بررسی خواص ضد قارچی ZnL(NCS)2
این کمپلکس بیشترین اثر ضد قارچی را بر قارچ پنی سیلیوم کریزوژنوم و سپس قارچ کاندیدا آلبیکنز و کمترین اثر را بر قارچ آسپرژیلوس نایجر دارد.
3-8-6- بررسی خواص ضد قارچی ZnL(N3)2
این کمپلکس بیشترین اثر ضد قارچی را بر قارچ کاندیدا آلبیکنز و سپس قارچ آسپرژیلوس نایجر و کمترین اثر را بر قارچ پنی سیلیوم کریزوژنوم دارد.
3-8-7- بررسی خواص ضد قارچی CdLCl2
این کمپلکس بیشترین اثر ضد قارچی را بر قارچ پنی سیلیوم کریزوژنوم و بعد از آن قارچ کاندیدا آلبیکنز و کمترین اثر را بر قارچ آسپرژیلوس نایجر دارد.
3-8-8- بررسی خواص ضد قارچی CdLBr2
این کمپلکس بیشترین اثر ضد قارچی را بر قارچ آسپرژیلوس نایجر و پس از آن بر قارچ کاندیدا آلبیکنز و کمترین اثر را بر قارچ پنی سیلیوم کریزوژنوم دارد.
3-8-9- بررسی خواص ضد قارچی CdLI2
این کمپلکس بیشترین اثرات را بر روی قارچهای کاندیدا آلبیکنز و پنی سیلیوم کریزوژنوم دارد و کمترین اثر را بر قارچ آسپرژیلوس نایجر دارد.
3-8-10- بررسی خواص ضد قارچی CdL(NCS)2
این کمپلکس بیشترین اثر ضد قارچی را بر قارچ پنی سیلیوم کریزوژنوم و دارای اثرات ضد قارچی یکسان بر قارچهای آسپرژیلوس نایجر و کاندیدا آلبیکنز دارد.
3-8-11- بررسی خواص ضد قارچی CdL(N3)2
این کمپلکس بیشترین اثر ضد قارچی را بر قارچ پنی سیلیوم کریزوژنوم و پس از آن بر قارچ کاندیدا آلبیکنز و کمترین اثر را بر قارچ آسپرژیلوس نایجر دارد.
3-8-12- بررسی خواص ضد قارچی HgLCl2
این کمپلکس بیشترین اثر ضد قارچی را بر قارچ پنی سیلیوم کریزوژنوم و پس از آن بر قارچ کاندیدا آلبیکنز و کمترین اثر را بر قارچ آسپرژیلوس نایجر دارد.
3-8-13- بررسی خواص ضد قارچی HgLBr2
این کمپلکس بیشترین اثر ضد قارچی را بر قارچ آسپرژیلوس نایجر و پس از آن بر قارچ کاندیدا آلبیکنز و کمترین اثر را بر قارچ پنی سیلیوم کریزوژنوم دارد.
3-8-14- بررسی خواص ضد قارچی HgLI2
این کمپلکس بیشترین اثر ضد قارچی را بر قارچ پنی سیلیوم کریزوژنوم و سپس قارچ کاندیدا آلبیکنز و کمترین اثر را بر قارچ آسپرژیلوس نایجر دارد.
3-8-15- بررسی خواص ضد قارچی HgL(SCN)2
این کمپلکس بیشترین اثر ضد قارچی را بر قارچ آسپرژیلوس نایجر و سپس دارای اثرات یکسان بر قارچهای کاندیدا آلبیکنز و پنی سیلیوم کریزوژنوم دارد.
3-8-16- بررسی خواص ضد قارچی HgL(N3)2
این کمپلکس بیشترین اثر ضد قارچی را بر قارچ پنی سیلیوم کریزوژنوم و سپس قارچ کاندیدا آلبیکنز و کمترین اثر را بر قارچ آسپرژیلوس نایجر دارد.
با توجه به نتایج پژوهش حاضر که در جدول(3-11) خلاصه شده است، موثرترین ترکیب بر ضد قارچ کاندیدا آلبیکنز کمپلکس ZnL(N3)2 میباشد و ضعیفترین ترکیب کمپلکس ZnLCl2 میباشد. در مورد قارچ پنی سیلیوم کریزوژنوم موثرترین ترکیب، کمپلکس HgL(N3)2 و ضعیفترین ترکیب کمپلکس ZnLI2 میباشد. موثرترین ترکیب بر ضد قارچ آسپرژیلوس نایجر کمپلکس Zn(N3)2 می‌باشد و ضعیفترین ترکیب کمپلکس ZnLBr2 میباشد. در شکلهای(3-97) و (3-98) به ترتیب روش انتشار دیسک در مورد قارچهای پنی سیلیوم کریزوژنوم و آسپرژیلوس نایجر قابل مشاهده است.
شکل3-97- روش انتشار دیسک برای قارچ پنی سیلیوم کریزوژنوم
شکل3-98- روش انتشار دیسک برای قارچ آسپرژیلوس نایجر
جدول(3-11) محدوده ممانعت کننده رشد (میلی متر)
ترکیبات
آسپرژیلوس نایجر
پنی سیلیوم کریزوژنوم
کاندیدا آلبیکنز
5 mg/disk
5/2
25/1
5
5/2
25/1
5
5/2
25/1
ligand
9/0
8/0
65/0
7/16
15
14
21
2/19
18
ZnLCl2
3/14
4/13
12
17
2/15
5/14
15
5/15
1/15
ZnLBr2
7/10
94/0
77/0
4/17
5/14
3/13
6/18
1/17
6/16
ZnLI2
15
9/13
2/11
15
1/14
13
8/22
22
5/21
ZnL(NCS)2
2/16
14
13
8/30
6/29
4/28
18
5/17
17
ZnL(N3)2
8/52
40
4/29
38
5/30
9/25
70
49
4/32
CdLCl2
6/18
5/17
2/17
3/21
18
3/15
7/20
20
4/19
CdLBr2
4/26
7/29
19
4/25
9/23
18
2/24
6/21
19
CdLI2
9/14
6/12
4/10
4/25
8/20
4/15
8/25
1/23
7/20
CdL(NCS)2
21
8/19
3/16
2/22
5/20
18
21
5/17
3/15
CdL(N3)2
5/22
7/19
16
2/28
24
20
4/27
22
17
HgLCl2
6/15
2/12
5/10
3/31
4/26
3/21
9/27
4/24
19
HgLBr2
25
5/22
19
3/18
6/16
6/14
5/20
3/18
17
HgLI2
23
4/22
2/21
6/29
2/25
22
3/25
8/23
8/20
HgL(SCN)2
6/21
4/17
9/15
19
5/17
5/15
19
7/17
16
HgL(N3)2
22
20
17
9/87
70
52
3/46
7/33
8/26
DMSO

3-9- تجزیه حرارتی
به منظور بررسی و مقایسهی پایداری حرارتی لیگاند و کمپلکسهای روی، ترکیبات در محدوده دمایی 25 تا 600 درجهی سانتیگراد مورد آنالیز حرارتی قرار داده شد. نتایج مطالعهی گرمایی لیگاند و کمپلکسهای روی به صورت نمودارهای TG و DTA در شکلهای (3-6، 3-12، 3-18، 3-24، 3-30، 3-36) قابل مشاهده میباشند.
3-9-1-1- بررسی تجزیه حرارتی لیگاند
تجزیه حرارتی لیگاند در محدوده دمایی 25 تا 600 درجه سانتیگراد شامل 5 مرحله میباشد. جرم کاهش یافته مرحله اول در محدوده دمایی 260- 145 احتمالاً مربوط به قطعهای با فرمول C4H3NO2 میباشد. جرم کاهش یافته مرحله دوم در محدوده دمایی 295-260 درجه سانتیگراد مربوط به جدا شدن یک گروه متیل میباشد و جرم کاهش یافته مرحله سوم در بازه دمایی 350-295 درجه سانتیگراد مربوط به قطعهای با فرمول C2H میباشد. جرم کاهش یافته مرحله چهارم در بازه دمایی 480- 350 درجه سانتیگراد مربوط به جدا شدن قطعهای با فرمول C3H4 میباشد. مرحله نهایی کاهش جرم در محدوده دمایی 480- 600 درجه سانتیگراد مربوط به جداشدن قطعهای با فرمول C6H5NO2 میباشد و جزء باقیمانده نهایی C7H8N2 میباشد (نگارهی 3-3).
نگارهی (3-3)
3-9-1-2- بررسی تجزیه حرارتی کمپلکس ZnLBr2
تجزیه حرارتی کمپلکس روی برمید شامل دو مرحله میباشد که مرحله اول در محدوده دمایی
375- 200 درجه سانتیگراد بوده و جرم کاهش یافته مربوط به قطعهای با فرمول C5H4NO2 می‌باشد. مرحله دوم در بازه دمایی 600- 375 درجه سانتیگراد و جرم کاهش یافته قطعهای با فرمول C4H7NO2Br2 میباشد. مراحل تجزیه گرمایی کمپلکس ذکر شده به شرح مراحل زیر است (نگارهی 3-4).
نگارهی (3-4)
مراحل مختلف تجزیه گرمایی کمپلکسهای روی در جدول (3-12) مشخص شده است:
جدول(3-12) مراحل تجزیه گرمایی
قطعه باقیمانده
جزء فرضی جدا شده
% کاهش وزن
تجربی
% کاهش وزن
تئوری
محدوده دمایی
ترکیبات
C19H21N3O2
C4H3NO2
09/23
85/22
260- 145
Ligand
C18H18N3O2
CH3
57/3
9/3
295-260
C16H17N3O2
C2H
95/5
2/6
350- 295
C13H13N3O2
C3H4
53/9
4/10
480-350
C7H8N2
C6H5NO2
28/29
29
600-480
C19H21Cl2N3O2Zn
C4H3NO2
51/17
22/16
370- 200
ZnLCl2
C17H15Cl2N3O2Zn
C2H6
42/5
4/5
500-370
C11H10N3O2Zn
C6H5Cl2
53/26
4/27
600- 500
C18H20Br2N3O2Zn
C5H4NO2
14/17
21/17
375- 200
ZnLBr2
C14H13N2Zn
C4H7NO2Br2
33/40
6/40
600-375
C18H20I2N3O2Zn
C5H4NO2
90/14
09/15
400- 200
ZnLI2
C12H11N2Zn
C6H9NO2I2
61/51
52
600- 400
C22H22N5O2S2Zn
C3H2NO2
14
38/15
300- 185
ZnL(NCS)2
C19H20N4S2Zn
C3H2NO2
14
1/14
425- 300
C3S2N2Zn
C16H20N2
33/41
5/40
600- 425
C22H21N4Zn
CH3O4N6
68/28
92/28
300- 85
ZnL(N3)2
C12H13N4Zn
C10H10
61/22
0/21
490- 300
C3H4NZn
C8H6N3
78/22
8/25
600-490
3-9-2- تعیین پارامترهای سینتیکی با استفاده از نمودارهای TG
با توجه به معادلات و فرمولهای ذکر شده در فصل اول نتایج قابل توجهی از نمودارهای TG شامل انرژی فعالسازی (E*)، تغییرات آنتالپی (?H*)، تغییرات آنتروپی (?S*)، تغییرات انرژی آزاد گیبس (?G*) استخراج میشوند که در جدول (3-13) مشاهده میگردند:
با توجه به نتایج به دست آمده: انرژی فعالسازی (E*) بیشتر بیانگر پایداری حرارتی بیشتر ترکیب در هر مرحله تجزیه گرمایی است. تغییرات آنتالپی (?H*) مثبت برای تمامی ترکیبات نشانگر گرماگیر بودن مراحل تجزیهای میباشد. تغییرات آنتروپی (?S*) منفی بیانگر جمع شدن ترکیب و کاهش بی‌نظمی در هر مرحله است و تغییرات انرژی آزاد گیبس (?G*) مثبت بیانگر غیر خود به خودی بودن این مراحل تجزیهای میباشد. در ادامه نمودارهای 1000/T بر حسب logA’ لیگاند وکمپلکس کلرید روی قابل مشاهده میباشد.
3-6-1 نمودار اولین مرحله تجزیه گرمایی لیگاند
3-6-2 نمودار دومین مرحله تجزیه گرمایی لیگاند
3-6-3 نمودار سومین مرحله تجزیه گرمایی لیگاند
3-6-4 نمودار چهارمین مرحله تجزیه گرمایی لیگاند
3-6-5 نمودار پنجمین مرحله تجزیه گرمایی