منابع پایان نامه ارشد درمورد هیدروژنهای، ناحیه، دوتایی

دانلود پایان نامه

به لیگاند آزاد شاخص اصلی کوردیناسیون لیگاند به فلز است. هیدروژنهای i’,i توسط هیدروژنهای h’,h و به مقدار جزیی با هیدروژنهای g’,g به صورت دوتایی دوتایی شکافته میشوند که دارای ثابتهای کوپلاژ Hz16/8 و Hz 28/1 است و در ناحیه ppm 06/8 مشاهده می‌شوند. هیدروژنهای f’,f توسط هیدروژنهای g’,g و به مقدار جزیی با هیدروژنهای h’,h به صورت دوتایی دوتایی شکافته میشوند که دارای ثابتهای کوپلاژHz 92/7 وHz 08/1 هستند و در ناحیه ppm 05/8 مشاهده میشوند. هیدروژنهایd’,d توسط هیدروژنهای e’,e به صورت دوتایی شکافته و سپس با هیدروژنهای c’,c به دوتایی دیگر شکافته میشوند و در ناحیهppm 99/7 و با ثابتهای کوپلاژHz 44/15 و Hz 2/9 ظاهر میشوند. هیدروژن e و e’توسط هیدروژن d وd’ به صورت دوتایی در ناحیهppm 81/7 و با ثابت کوپلاژHz 52/15 ظاهر میشوند. هیدروژنهای g’,g ناشی از کوپل شدن با هیدروژنهای h’,h و f’,f به صورت دوتایی سه‎تایی در ناحیه ppm 75/7 با ثابتهای کوپلاژ Hz 66/7 ، Hz 64/7 و Hz 84/0 شکافته می‎شوند. هیدروژنهای h’,h ناشی از کوپل شدن با هیدروژنهای i’,i و g’,g به صورت دوتایی سه‎تایی در ناحیه ppm 60/7 و با ثابتهای کوپلاژ Hz 82/7 ، Hz 58/7 و Hz 28/1 شکافته میشوند. هیدروژنهای b و b’ به صورت نوار یکتایی در ناحیه ppm 81/3 ظاهر میشوند. نوار یکتایی در ناحیه ppm 05/1 مربوط به هیدروژنهای a و a’ است.
طیف 13C-NMR این ترکیب سیگنال‎هایی را در 70/169 مربوط به C4 و C4’، 15/148 مربوط به C8 و ‘C8، 41/143 مربوط به C6 و C6’، 99/133 مربوط به کربن C9 و C9’، 03/131 مربوط به C5 و ‘C5، 71/129 مربوط به C7 و C7’، 38/129 مربوط به C12 و C12’، 78/128 مربوط به C11 و C11’، 05/125 مربوط به C10 و ‘C10، 47/71 مربوط به C3 و ‘C3،62/37 مربوط به C1، 90/24 مربوط به C2 و C2′ نشان می‎دهند. دوازده سیگنال مشاهده شده در طیف رزونانس مغناطیسی هسته کربن ترکیب به شرح تفسیر شده، توافق خوبی با ساختار پیشنهادی کمپلکس مورد نظر در شکل(3- 2) دارد.
3-3-10- طیف‏‏‏‏‏های رزونانس مغناطیسی هسته، 1H-NMR و 13C-NMR کمپلکس CdL(NCS)2
طیف‏های 1H-NMR و 13C-NMR این ترکیب در شکل‎های (3-54 و 3-55) مشاهده میشود که در حلال DMSO-d6 با دستگاه رزونانس مغناطیسی هسته با قدرت میدان MHz 400 ثبت شده است. با توجه به شکل (3-2) برای ساختار پیشنهادی کمپلکس، تفسیر طیف‏های NMR این ترکیب به شرح زیر است:
در طیف 1H-NMR این ترکیب، هیدروژنهای ایمینی c و c’ به صورت دوتایی با ثابت کوپلاژ Hz 68/8 در ناحیه ppm 15/8 ظاهر میشوند. جابجایی این پیکها به سمت میدان ضعیف در کمپلکس نسبت به لیگاند آزاد شاخص اصلی کوردیناسیون لیگاند به فلز است. هیدروژنهای i و i’ توسط هیدروژنهای h و h’ به صورت دوتایی شکافته میشوند که دارای ثابت کوپلاژ Hz 12/8 است و در ناحیه ppm 02/8 مشاهده می‌شوند. هیدروژنهای f وf’ توسط هیدروژن g و g’ به صورت دوتایی شکافته میشوند که دارای ثابت کوپلاژHz 8/7 است و در ناحیه ppm 00/8 مشاهده می‌شوند. هیدروژنهای g’,g ناشی از کوپل شدن با هیدروژنهای h’,h و f’,f به صورت سه‎تایی در ناحیه ppm 75/7 با ثابتهای کوپلاژ Hz 56/7 و Hz 44/7 شکافته می‎شوند. هیدروژنh’,h ناشی از کوپل شدن با هیدروژنهای i’,i و g’,g به صورت سه‎تایی در ناحیه ppm 61/7 و با ثابتهای کوپلاژ Hz 52/7 و Hz 48/7 شکافته میشوند. هیدروژنهای e’,e توسط هیدروژنهای d’,d به صورت دوتایی در ناحیه ppm 39/7 و با ثابت کوپلاژ Hz 76/15 ظاهر میشوند. هیدروژنهای d’,d ابتدا توسط هیدروژنهای e’,e به دوتایی و سپس توسط هیدروژنهای c’,c به دوتایی دیگر شکافته میشوند که ثابت کوپلاژ آن‎ها Hz 90/14 وHz 92/8 و Hz 2/8 است و در ناحیه ppm 05/7 قرار میگیرند. در ناحیه ppm 35/3 یک نوار یکتایی مشاهده میشود که مربوط به هیدروژنهای b و b’ است. در ناحیه ppm 93/0 نوار یکتایی مشاهده میشود که مربوط به هیدروژنهای a و a’ است.
طیف 13C-NMR این ترکیب سیگنال‎هایی را در 57/160 مربوط به C4 و C4’، 97/147 مربوط به C8 و C8’، 18/143 مربوط به C6 و C6’، 51/135 مربوط به CSCN، 57/133 مربوط به C9 و C9’، 35/132 مربوط به C7 و C7′ ، 10/130 مربوط به C5 و ‘C5، 89/129 مربوط به C12 و C12’، 44/128 مربوط به C11 و C11’، 50/124 مربوط به C10 و C10’، 68/69 مربوط به C3 و C3’، 53/36 مربوط به C1، 25/24 مربوط به C2 و C2′ نشان می‎دهند. سیزده سیگنال مشاهده شده در طیف رزونانس مغناطیسی هسته کربن ترکیب به شرح تفسیر شده، توافق خوبی با ساختار پیشنهادی کمپلکس مورد نظر در شکل (3-2) دارد.
3-3-11- طیف‏‏‏‏‏های رزونانس مغناطیسی هسته، 1H-NMR و 13C-NMR کمپلکس CdL(N3)2
طیف‏های 1H-NMR و 13C-NMR این ترکیب در شکل‎های (3-59 و 3-60) مشاهده میشود که در حلال DMSO- d6 با دستگاه رزونانس مغناطیسی هسته با قدرت میدان MHz 400 ثبت شده است. با توجه به شکل (3-2) برای ساختار پیشنهادی کمپلکس، تفسیر طیف‏های NMR این ترکیب به شرح زیر است:
در طیف 1H-NMR این ترکیب، هیدروژنهای ایمینی c و c’ به صورت دوتایی با ثابت کوپلاژ Hz 68/8 در ناحیه ppm 15/8 ظاهر میشوند. جابجایی این پیکها به سمت میدان ضعیف در کمپلکس نسبت به لیگاند آزاد شاخص اصلی کوردیناسیون لیگاند به فلز است. هیدروژنهای i’,i توسط هیدروژنهای h’,h و کمی با هیدروژن g’,g به صورت دوتایی دوتایی شکافته میشوند که دارای ثابتهای کوپلاژHz 28/8 و Hz92/0 است و در ناحیه ppm 02/8 مشاهده میشوند. هیدروژنهایf’,f توسط هیدروژنهای g’,g به صورت دوتایی در ناحیهppm 99/7 و با ثابت کوپلاژ Hz 08/8 ظاهر میشوند. هیدروژنهای g’,g ناشی از کوپل شدن با هیدروژن h’,h و f’,f به صورت سه‎تایی در ناحیه ppm 75/7 با ثابت کوپلاژ Hz 56/7 شکافته می‎شوند. هیدروژنهایh’,h ناشی از کوپل شدن با هیدروژنهای i’,i و g’,g به صورت دوتایی سه‎تایی در ناحیه ppm 61/7 و با ثابتهای کوپلاژ Hz 84/7 و Hz 66/7 Hz, 04/1 شکافته میشوند. هیدروژنهای e’,e توسط هیدروژن d’,d به صورت دوتایی در ناحیه ppm 38/7 و با ثابت کوپلاژ Hz 84/15 ظاهر میشوند. نوار دوتایی دوتایی در ناحیه ppm 04/7 با دو ثابت کوپلاژ Hz 66/15 و Hz 68/8 مربوط به هیدروژنهای d و d’ است. در ناحیه ppm 36/3 یک نوار یکتایی مشاهده میشود که مربوط به هیدروژنهای b و b’ است. نوار یکتایی در ناحیه ppm 93/0 مربوط به هیدروژنهای a و a’ است.
طیف 13C-NMR این ترکیب سیگنال‎هایی را در 96/162 مربوط به C4 و C4’، 97/147 مربوط به C8 و C8’، 44/135 مربوط به C6 و ‘C6، 56/133 مربوط به C9 و C9’، 37/132 مربوط به C7 و ‘C7، 10/130 مربوط به C5 و C5’، 88/129 مربوط به C12 و C12’، 42/128 مربوط به C11 و C11’، 50/124 مربوط به C10 و ‘C10، 68/69 مربوط به C3 و ‘C3، 52/36 مربوط به C1، 25/24 مربوط به C2 و C2′ نشان می‎دهد. دوازده سیگنال مشاهده شده در طیف رزونانس مغناطیسی هسته کربن ترکیب به شرح تفسیر شده، توافق خوبی با ساختار پیشنهادی کمپلکس مورد نظر در شکل (3-2) دارد.
3-3-12- طیف‏‏‏‏‏های رزونانس مغناطیسی هسته، 1H-NMR و 13C-NMR کمپلکس HgLCl2
طیف‏های 1H-NMR و 13C-NMR این ترکیب در شکل‎های (3-64 و 3-65) مشاهده می‎شود که در حلال DMSO- d6 با دستگاه رزونانس مغناطیسی هسته با قدرت میدان MHz 400 ثبت شده است. با توجه به شکل (3-2) برای ساختار پیشنهادی کمپلکس، تفسیر طیف‏های NMR این ترکیب به شرح زیر است:
در طیف 1H-NMR این ترکیب، هیدروژنهای ایمینی c و c’ به صورت دوتایی با ثابت کوپلاژ Hz 72/8 در ناحیه ppm 33/8 ظاهر میشوند. جابجایی این پیکها به سمت میدان ضعیف در کمپلکس نسبت به لیگاند آزاد شاخص اصلی کوردیناسیون لیگاند به فلز است. هیدروژنهای i’,i توسط هیدروژنهای h’,h به صورت دوتایی شکافته میشوند که دارای ثابت کوپلاژ Hz 12/8 است و در ناحیه ppm 05/8 مشاهده میشوند. هیدروژنهای f’,f توسط هیدروژنهای g’,g به صورت دوتایی شکافته میشوند که دارای ثابت کوپلاژHz 76/7 است و در ناحیه ppm 95/7 مشاهده می‌شوند. هیدروژنهای g’,g ناشی از کوپل شدن با هیدروژن h’,h و f’,f به صورت سه‎تایی در ناحیه ppm 80/7 با ثابت کوپلاژ Hz 68/7 و Hz 52/7 شکافته می‎شوند. هیدروژنهای h’,h ناشی از کوپل شدن با هیدروژنهای i’,i و g’,g به صورت سه‎تایی در ناحیه ppm 65/7 و با ثابت کوپلاژ Hz 92/7 و Hz 52/7 شکافته میشوند. هیدروژنهای e’,e توسط هیدروژنهای d’,d به صورت دوتایی در ناحیه ppm 54/7 و با ثابت کوپلاژ Hz 76/15 ظاهر میشوند. هیدروژنهای d’,d ابتدا توسط هیدروژنهای e’,e به دوتایی شکافته و این دوتایی توسط هیدروژنهای c’,c به دوتایی دیگر شکافته میشوند که ثابت کوپلاژ آن‎ها Hz 64/15 و Hz 80/8 و Hz 72/8 است و در ناحیه ppm 27/7 قرار میگیرند. در ناحیه ppm 35/3 یک نوار یکتایی مشاهده میشود که مربوط به هیدروژنهای b و b’ است. نوار یکتایی در ناحیه ppm 93/0 مربوط به هیدروژنهای a و a’ است.
طیف 13C-NMR این ترکیب سیگنال‎هایی را در 50/156 مربوط به C4 و C4’، 06/148 مربوط به C8 و ‘C8، 09/138 مربوط به C6 و C6’، 72/133 مربوط به C9 و C9’، 88/130 مربوط به C7 و C7’، 42/130 مربوط به C5 و C5’، 84/129 مربوط به C12 و C12’، 35/128 مربوط به C11 و C11’، 67/124 مربوط به C10 و ‘C10، 18/70 مربوط به C3 و ‘C3، 77/36 مربوط به C1، 15/24 مربوط به C2 و C2′ نشان می‎دهد. دوازده سیگنال مشاهده شده در طیف رزونانس مغناطیسی هسته کربن ترکیب به شرح تفسیر شده، توافق خوبی با ساختار پیشنهادی کمپلکس مورد نظر در شکل (3-2) دارد.
3-3-13- طیف‏‏‏‏‏های رزونانس مغناطیسی هسته، 1H-NMR و 13C-NMR کمپلکس HgLBr2
طیف‏های 1H-NMR و 13C-NMR این ترکیب در شکل‎های (3-69 و 3-70) مشاهده می‎شود که در حلال کلروفرم دوتره با دستگاه رزونانس مغناطیسی هسته با قدرت میدان MHz 400 ثبت شده است. با توجه به شکل (3-2) برای ساختار پیشنهادی کمپلکس، تفسیر طیف‏های NMR این ترکیب به شرح زیر است:
در طیف 1H-NMR این ترکیب، هیدروژنهای ایمینی c و c’ به صورت دوتایی با ثابت کوپلاژ Hz 68/8 در ناحیه ppm 23/8 ظاهر میشوند. جابجایی این پیکها به سمت میدان ضعیف در کمپلکس نسبت به لیگاند آزاد شاخص اصلی کوردیناسیون لیگاند به فلز است. هیدروژنهای i’,i با هیدروژنهای h’,h و به مقدار جزیی با هیدروژنهای g’,g به صورت دوتایی دوتایی با ثابتهای کوپلاژ Hz20/8 و Hz 2/1 در ناحیه ppm 04/8 ظاهر میشوند. هیدروژنهای f’,f توسط هیدروژنهای g’,g و کمی با هیدروژنهای h’,h به صورت دوتایی دوتایی شکافته میشوند که دارای ثابتهای کوپلاژ Hz 92/7 و Hz 12/1 است و در ناحیه ppm 80/8 مشاهده میشوند. هیدروژنهای d’,d ابتدا توسط هیدروژنهای e’,e به صورت دوتایی و سپس با هیدروژنهای c’,c به دوتایی دیگر شکافته میشوند و در ناحیه ppm 80/7 و با ثابتهای کوپلاژ Hz 60/15 و Hz 72/8 قرار میگیرند. هیدروژنهای g’,g ناشی از کوپل شدن با هیدروژنهای h’,h و f’,f به صورت دوتایی سه‎تایی در ناحیه ppm 73/7 با ثابتهای کوپلاژ Hz 62/7 و Hz 56/7 و Hz 08/1 شکافته می‎شوند. هیدروژن‌های e’,e توسط هیدروژن d’,d به صورت دوتایی در ناحیه ppm 70/7 و با ثابت کوپلاژ Hz 64/15 ظاهر می‌شوند. هیدروژنهای h’,h ناشی از کوپل شدن با هیدروژنهای i’,i و g’,g به صورت دوتایی سه‎تایی در ناحیه ppm 57/7 و با ثابتهای کوپلاژ Hz 92/7 و Hz 68/7 و Hz28/1 شکافته میشوند. در ناحیه ppm 78/3 یک نوار یکتایی مشاهده میشود که مربوط به هیدروژنهای b و b’ است. در ناحیه ppm 01/1 نوار یکتایی مشاهده میشود که مربوط به هیدروژنهای a و a’ است.
طیف 13C-NMR این ترکیب سیگنال‎هایی را در 37/167