منابع پایان نامه درمورد استان فارس

دانلود پایان نامه

خاک، رطوبت، اقلیم و … بر درصد کارواکرول تاثیر مثبت داشته است. از مقایسه ترکیب های موجود در اسانس مرزه بختیاری جمع آوری شده از مزرعه در مراحل قبل از گلدهی و گلدهی کامل ملاحظه می شود که با رشد گیاه از مراحل قبل از گلدهی به گلدهی کامل ترکیب هایی نظیر کارواکرول استات و کاریوفیلن اکسید از بین می روند و سایر ترکیب ها غیر از کارواکرول کاهش می یابند. بنابراین تغییر رویشگاه سبب افزایش ترکیب های فنلی شده است که می تواند خواص ضد میکروبی گیاه را نیز افزایش دهد.
– در مطالعه ای که اکبری نیا و همکاران در سال 1386 بر روی شناسایی ترکیب های معطر گیاه دارویی مرزه سهندی کشت شده در قزوین انجام شد به این نتیجه رسیدند که عصاره مرزه سهندی کشت شده دارای فنول های منوترپن است. تیمول، گاماترپینن و پاراسیمن از ترکیب های اصلی عصاره بودند. میزان عصاره سرشاخه های گلدار مرزه سهندی 12/2 درصد محاسبه شد. 13 ترکیب در عصاره مرزه سهندی شناسایی شد. تیمول (3/38 درصد)، گاما ترپینن (9/30 درصد) و پاراسیمن (3/21 درصد) از ترکیب های اصلی و عمده عصاره بودند. نتایج این مطالعه بیان گر موفقیت آمیز بودن کشت مرزه سهندی در شرایط مزرعه از لحاظ درصد و ترکیب های معطر به ویژه تیمول، پاراسیمن و گاما ترپینن است که در ترکیب های دارویی ساخته شده در کشور و صنایع غذایی و عطرسازی کاربرد دارد.
– طبق تحقیقی که تجلی و همکاران در سال 1390 بر روی بررسی تاثیر مراحل فنولوژیک بر روی درصد و ترکیبات شیمیایی اسانس گیاه مرزه تابستانه انجام دادند به این نتیجه رسیدند که از نظر نوع ترکیبات اصلی اسانس گیاه مرزه تابستانه در دو مرحله رویشی و زایشی تفاوت قابل توجهی ندارد. اگر چه از نظر تعداد ترکیبات شناسایی شده تغییرات نسبتا زیادی در دو مرحله فنولوژیک ذکر شده دیده می شود. همچنین نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان داد که سه ترکیب اصلی اسانس گیاه مرزه تابستانه به ترتیب تیمول، گاما ترپیئن و کارواکرول می باشد که خواص ضد باکتریایی، ضد قارچی و آنتی اکسیدانی آنها، خاصیت دارویی و اثرهای درمانی اسانس این گیاه را بطور کامل تایید می کند. همچنین از نظر زمان برداشت نتایج این تحقیق نشان داد که درصد ترکیبات اصلی و تعداد ترکیبات اسانس گیاه مرزه تابستانه در مرحله رویشی بیشتر از مرحله زایشی می باشد بنابراین جهت استفاده کامل از خواص دارویی اسانس این گیاه توصیه می گردد که زمان برداشت در مرحله رویشی گیاه باشد.
– در تحقیقی که حسن زاده اول و همکاران در سال 1384 بر روی اثر تراکم بر خصوصیات زراعی و عملکرد مرزه و شبدر ایرانی7 در کشت مخلوط انجام دادند به این نتیجه رسیدند که نتایج در مورد گیاه مرزه نشان داد که وزن خشک اندام رویشی و عملکرد اسانس در تیمارهای کشت خالص به طور معنی داری بیشتر از تیمارهای کشت مخلوط بود. وزن خشک مرزه با افزایش تراکم در تیمارهای کشت خالص کاهش اما در تیمارهای کشت مخلوط افزایش یافت. بررسی توزیع ماده خشک در مرزه نشان داد درصد ساقه، به طور معنی داری در تیمارهای کشت خالص بیشتر از تیمارهای کشت مخلوط بود. در کشت خالص مرزه، با افزایش تراکم، وزن خشک اندام رویشی کاهش پیدا کرد. علت این کاهش را می توان کم بودن فضای قابل دسترس برای رشد و نمو ذکر کرد. اما در کشت مخلوط مرزه با شبدر ایرانی برعکس اتفاق افتاد یعنی وزن خشک اندام رویشی مرزه با افزایش تراکم مرزه در مخلوط افزایش یافت. بنابراین می توان نتیجه گرفت چون مرزه در کشت مخلوط همراه با گیاهی قرار گرفته که از پتانسیل فراوانی در اشغال فضای کانوپی برخودار بود، باید تراکم شبدر کمتر شود تا مرزه بتواند عملکرد قابل قبولی داشته باشد. در کشت مخلوط شبدر و مرزه، چون مرزه در ابتدای فصل رویش از پتانسیل کمتری در اشغال فضای کانوپی برخودار بود، باعث شد شبدر به سرعت رشد کرده و فضا را پر نمایید در نتیجه عملکرد مرزه نسبت به کشت خالص کاهش یافت. بالا بردن تراکم مرزه در مخلوط تا حدودی باعث جبران کاهش عملکرد این گیاه شد. اما در کشت خالص این گیاه، با افزایش تراکم رقابت درون گونه ای افزایش یافت، بنابراین تراکم 27 بوته در متر مربع بیشترین وزن خشک اندام رویشی و تراکم 40 بوته در متر مربع بیشترین عملکرد اسانس را به خود اختصاص داد.
– طبق مطالعه ای که عبادی و همکاران در سال 1387 در مورد بررسی تاثیر روشهای مختلف خشک کردن (طبیعی، آون و میکروویو) بر زمان خشک کردن، درصد و اجزای اسانس گیاه دارویی مرزه انجام دادند که نتایج نشان دهنده تاثیر معنی دار روشهای مختلف خشک کردن بر زمان خشک کردن بر زمان خشک کردن و میزان اسانس نمونه ها بود. به طور کلی با توجه به نتایج این تحقیق می توان اظهار نمود که خشک کردن گیاه دارویی مرزه با استفاده از توان های پایین میکروویو ازاین جهت که زمان خشک کردن را کاهش داده و میزان اسانس و اجزای آن را به صورت قابل ملاحظه ای حفظ می کند، جهت خشک کردن این گیاه مطلوب است. نتایج این تحقیق نشان داد که استفاده از توان های پایین میکروویو ضمن کاهش دادن زمان خشک کردن که صرفه اقتصادی بسیار بالایی در صنعت تولید و فرآوری گیاهان دارویی ایجاد می کند، سبب حفظ درصد و اجزای اسانس گیاه مرزه می گردد. به طور کلی با توجه به نتایج این تحقیق می توان اظهار نمود که خشک کردن با استفاده از توان های پایین میکروویو از این جهت که زمان خشک کردن آن را کاهش داد و میزان اسانس و اجزای آن را به صورت قابل ملاحظه ای حفظ کرد، برای خشک نمودن این گیاه مطلوب می باشد.
– در مطالعه ای که مجد و همکاران در سال 1385 بر روی بررسی تغییرات کمی و کیفی ترکیبات سازنده اسانس گونه دارویی مرزه خوزستانی8 در طول تکوین گیاه و خواص ضد میکروبی اسانس آن در شرایط9 انجام دادند به این نتیجه رسید که بیشترین مقدار اسانس بدست آمده از گیاه در مرحله قبل از گلدهی و کمترین میزان مربوط به مرحله پس از گلدهی است. کارواکرول به عنوان ترکیب اصلی سازنده اسانس در همه مراحل تکوینی بود و بیشترین مقدار آن مربوط به مرحله قبل از گلدهی و کمترین میزان آن در مرحله بعد از گلدهی بود. مقایسه نوع و میزان ترکیبات سازنده اسانس در طول مراحل تکوین گیاه نشان می دهد که کارواکرول به عنوان ترکیب اصلی سازنده اسانس در همه مراحل تکوینی می باشد ولی مقدار آن در طول سه مرحله تکوینی مورد آزمایش به طور فاحشی تغییر می کند. بر اساس نتایج بدست آمده حداکثر مقدار اسانس مرزه خوزستانی در مرحله رویشی (قبل از گل دهی) می باشد و با شروع گل دهی و پس از آن مقدار اسانس به طور چشمگیری کاهش می یابد.
– طبق تحقیقی که اسکندری در سال 1389 بر روی بررسی پارامترهای رشد و تغییرات درصد اسانس گیاه دارویی مرزه بختیاری10 تحت تاثیر 28-هموبراسینولید (ماده تنظیم کننده رشد گیاهی) و تنش خشکی انجام داد به این نتیجه رسید که استفاده از 28-هموبراسینولید از طریق تحریک و افزایش پارامترهای رشد، باعث افزایش عملکرد ماده خشک این گیاه شده و راهکار مناسبی برای مقابله با شرایط تنش آبی می باشد. از مهمترین دلایل کاهش در وزن گیاه در طول دوره تنش را می توان به اثر سوء تنش بر رشد و فیزیولوژی گیاه، شامل رشد رویشی، سیستم فتوسنتزی، جذب عناصر غذایی و متابولسیم نیتروژن دانست.
– در تحقیقی که داداش پور و همکاران در سال 1389 بر روی کلاتینگ یون فروس، رادیکال زدایی نیتریک اکساید و سمیت سلولی اسانس مرزه سهند انجام دادند به این نتیجه رسیدند که ارزش غذایی این گونه گیاهان در پیشگیری از تشکیل محصول های سمی نیتروژن واکنش گرا بوده، مرزه می تواند به عنوان یک آنتی اکسیدان خوب مستقیم NO و O2- را بزداید. با توجه با خاصیت کشندگی سلول های سرطانی، اسانس مرزه بر سلول های طبیعی آسیب نمی رساند. با توجه به تاثیر منفی مقدار کم اسانس مرزه سهند بر سلول های سالم خون محیطی می توان به تاثیر خوراکی این اسانس توجه کرد و با توجه به خاصیت کشندگی سلول های سرطانی اسانس در مقادیر کم اسانس می توان نتیجه گرفت که در مبارزه با سلول های سرطانی، اسانس مرزه به سلول های طبیعی آسیب نمی رساند.
– طبق مطالعه ای که داداش پور و همکاران در سال 1389 بر روی خواص ضد میکروبی، آنتی اکسیدانی، رادیکال زدایی سوپر اکساید آنیونی و ضد تیروسینازی اسانس های مرزه سهندی11 و مرزه زراعی12 انجام دادند به این نتیجه رسیدند که مطالعه خواص بیولوژیک اسانس مرزه سهندی نشان می دهد که قابلیت خوبی برای بررسی کاربرد آن در صنعت غذا و دارو وجود دارد. در این مطالعه فعالیت ضد باکتریایی اسانس های مرزه سهندی و مرزه زراعی توسط روشهای انتشار در آگار و رقت های مایع ارزیابی شد و نتایج نشان داد که اسانس ها دارای پتانسیل های ضد میکروبی بالایی هستند.
– در مطالعه ای که سفید کن و همکاران در سال 1385 بر روی بررسی اثرات ضد میکروبی اسانس دو گونه مرزه خوزستانی و بختیاری در دو مرحله برداشت انجام دادند به این نتیجه رسیدند که به طور کلی این تحقیق این فرضیه را اثبات کرد که اثر ضد میکروبی این اسانس ها به میزان ترکیب های فنلی تیمول و کارواکرول وابسته است. البته به نظر می رسد برخی از باکتریها کمتر تحت تاثیر اسانس قرار گرفته اند که به همان نسبت نیز کمتر تحت تاثیر استانداردهای جنتاماسین یا تتراسیکلین هم بوده اند و این باید مربوط به ماهیت و مقاومت خود باکتری باشد. به هر صورت استفاده از اسانس های طبیعی این دو گونه مرزه می تواند رشد باکتریهای مختلفی را با شدتی بیش از آنتی بیوتیک های سنتزی یا برایر با آنها کنترل کند.
– طبق تحقیقی که سفیدکن و همکاران در سال 1382 بر روی اسانس مرزه بختیاری به عنوان منبعی غنی از کارواکرول انجام دادند به این نتیجه رسیدند که تعداد 20 ترکیب در اسانس سرشاخه نمونه مرزه استان فارس شناسایی شد. ترکیب های عمده اسانس در این نمونه، کارواکرول (3/49%)، پارا – سیمن (7/12%)، ترانس – آلفا – برگاموتن (8/5%) و تیمول (5/4%) بودند. تعداد 22 ترکیب در اسانس نمونه یزد شناسایی شد که از میان آنها کارواکرول (5/66%)، پارا سیمن (2/15%) و لینالول (6/4%) اجزای اصلی اسانس بودند. بازده اسانس نمونه یزد (15/2%) بیشتر از نمونه فارس (65/1%) بدست آمد. تفاوت میزان اسانس و درصد کارواکرول در دو نمونه مورد مطالعه از دو رویشگاه مختلف (یزد و فارس) و همچنین تفاوت در درصد ترکیب های جزیی تر و عدم وجود برخی ترکیب ها در هر نمونه از اسانس ها ناشی از تفاوت شرایط رویشگاهی دو نمونه از جمله شرایط آب و هوایی است. از بین تفاوت های دو نمونه حضور حدود 6% ترانس – آلفا – برگاموتن در اسانس نمونه فارسی قابل توجه است. مقایسه ترکیب اسانس مرزه بختیاری از استانهای فارس و یزد یا نمونه جمع آوری شده از چهارمحال بختیاری احتمال وجود کموتایپ های مختلف را در این گونه نشان می دهد در حالی که ترکیب عمده دو نمونه اسانس اخیر کارواکرول بوده است، اسانس نمونه چهارمحال بختیاری دارای 5/44% تیمول بوده است.
– در تحقیقی که کیهانی و همکاران در سال 1390 بر روی بررسی اثر روشهای مختلف خشک کردن و اسانس گیری بر کمیت و کیفیت اسانس مرزه سهندی انجام دادند به این نتیجه رسیدند که ترکیب های اصلی اسانس مرزه سهندی پارا – سیمن، تیمول، گاما – ترپینن و کارواکرول بوده و این ترکیب ها در صنایع دارویی، غذایی، بهداشتی و آرایشی کاربرد دارند. روش خشک کردن و همچنین روش اسانس گیری می تواند بر میزان اسانس تولیدی و کیفیت آن موثر باشد. نتایج آنالیز آماری نشان داد که بازده اسانس بر حسب وزن خشک در روش اسانس گیری تقطیر با آب (45/1%) بالاتر از دو روش دیگر (تقطیر با آب و بخار آب و تقطیر با بخار مستقیم) بود در حالی که بالاترین مقدار تیمول و