منابع پایان نامه درمورد تابستانه، گیاه، نتایج

دانلود پایان نامه

ه مرزه تابستانه داشت.
– با توجه به مصرف کودهای آلی و شیمیایی در این تحقیق و مقایسه آن بین تیمارهای مختلف می توان دریافت که ماده Phenol در تیمار پنج نتیجه بهتر و بالاتری در اسانس گیاه مرزه تابستانه داشت.
– با توجه به مصرف کودهای آلی و شیمیایی در این تحقیق و مقایسه آن بین تیمارهای مختلف می توان دریافت که ماده bicyclogermacrene در تیمار شاهد نتیجه بهتر و بالاتری در اسانس گیاه مرزه تابستانه داشت.
– با توجه به مصرف کودهای آلی و شیمیایی در این تحقیق و مقایسه آن بین تیمارهای مختلف می توان دریافت که ماده bête-bisabolene در تیمار شاهد نتیجه بهتر و بالاتری در اسانس گیاه مرزه تابستانه داشت.
– با توجه به مصرف کودهای آلی و شیمیایی در این تحقیق و مقایسه آن بین تیمارهای مختلف می توان دریافت که ماده Di – n – octylph thalate در تیمار شش نتیجه بهتر و بالاتری در اسانس گیاه مرزه تابستانه داشت.
– با توجه به مصرف کودهای آلی و شیمیایی در این تحقیق و مقایسه آن بین تیمارهای مختلف می توان دریافت که ماده 1 , 2 – Benzene dicarboxylic acid در تیمار کود حیوانی نتیجه بهتر و بالاتری در اسانس گیاه مرزه تابستانه داشت.
– با توجه به مصرف کودهای آلی و شیمیایی در این تحقیق و مقایسه آن بین تیمارهای مختلف می توان دریافت که ماده Trance-anethole در تیمار کود حیوانی نتیجه بهتر و بالاتری در اسانس گیاه مرزه تابستانه داشت.
– با توجه به مصرف کودهای آلی و شیمیایی در این تحقیق و مقایسه آن بین تیمارهای مختلف می توان دریافت که ماده Benzen در تیمار کود حیوانی نتیجه بهتر و بالاتری در اسانس گیاه مرزه تابستانه داشت.
– نتایج این تحقیق نشان داد که بیشترین تعداد ترکیبات اسانس گیاه مرزه تابستانه تحت تاثیر کودهای شیمیایی و بالاترین درصد ترکیبات تحت تاثیر کودهای آلی بدست آمد. در این راستا مکی زاده تفنی و همکاران در سال 1387 در تحقیقی با عنوان اثر کاربرد منابع مختلف نیتروژن بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه مرزه گزارش دادند که درصد اسانس به طور معنی داری تحت تاثیر تیمارهای کودی قرار گرفت و کاربرد کود شیمیایی بیشترین درصد اسانس را نسبت به کودهای زیستی به همراه داشت. لذا نتایج حاصل از این تحقیق با نتایج بدست آمده مکی زاده تفنی و همکاران همسویی و مطابقت وجود ندارد.
– نتایج این تحقیق نشان داد که عمده ترین ترکیبهای شناسایی شده از اسانس گیاه مرزه تابستانه ترکیبات فنلی و گاما – ترپینن و … بوده است. در این راستا احمدی و همکاران در سال 1382 در تحقیقی با عنوان مقایسه ترکیب های موجود در اسانس مرزه بختیاری در مراحل قبل از گلدهی و گلدهی کامل در رویشگاه و مرزعه به این نتیجه رسیدند که عمده ترین ترکیبهای شناسایی شده در مرحله گلدهی کامل در مزرعه پارا-سیمن و کارواکرول بوده است. لذا نتایج حاصل از این تحقیق با نتایج بدست آمده احمدی و همکاران همسویی و مطابقت وجود ندارد.
– نتایج این تحقیق نشان داد که عمده ترین ترکیبهای شناسایی شده از اسانس گیاه مرزه تابستانه بی سیکلو هپتان، بنزن دی کربوکسیلیک اسید، فنل، دی ان اکتیل فتالات و گاما – ترپینن می باشد. در این راستا اکبری نیا و همکاران در سال 1386 در تحقیقی با عنوان شناسایی ترکیب های معطر گیاه دارویی مرزه سهندی کشت شده در قزوین گزارش دادند که عصاره مرزه سهندی کشت شده دارای فنول های منوترپن است. تیمول، گاماترپینن و پاراسیمن از ترکیب های اصلی عصاره بودند. لذا نتایج حاصل از این تحقیق با نتایج بدست آمده اکبری نیا و همکاران همسویی و مطابقت وجود ندارد.
– نتایج این تحقیق نشان داد که ترکیبات عمده اسانس مرزه تابستانه بی سیکلو هپتان، بنزن دی کربوکسیلیک اسید، فنل، دی ان اکتیل فتالات و گاما – ترپینن بوده است. در این راستا تجلی و همکاران در سال 1390 در تحقیقی با عنوان بررسی تاثیر مراحل فنولوژیک بر روی درصد و ترکیبات شیمیایی اسانس گیاه مرتعی مرزه تابستانه به این نتیجه رسیدند که سه ترکیب اصلی اسانس گیاه مرزه تابستانه به ترتیب تیمول، گاما ترپینن و کارواکرول می باشد. لذا نتایج حاصل از این تحقیق با نتایج بدست آمده تجلی و همکاران همسویی و مطابقت وجود ندارد.