منابع پایان نامه درمورد تیمار، مقایسه، تیمارهای

دانلود پایان نامه

است که با توجه به نمودار 4-22، ماده Alpha-pinene در سه تیمار حضور مشترک داشته که در این مقایسه، در تیمار شاهد با 89/3 درصد بالاترین و در تیمار شش با 17/2 درصد کمترین مقدار بدست آمده را داشت.
نمودار (4-22) مقایسه میزان درصد های مختلف اسانس Alpha-pinene در تیمارهای مختلف کودی مرزه تابستانه
4-2-10- مقایسه ماده beta-myrcene در تیمارهای مختلف
طبق نتایج بدست آمده از آزمایشات صورت گرفته بر روی اسانس گیاه مرزه تابستانه و مقایسه ترکیبات مشابهه آن در تیمارهای مختلف، حاکی از آن است که با توجه به نمودار 4-23، ماده beta-myrcene در چهار تیمار حضور مشترک داشته که در این مقایسه، در تیمار شاهد با 58/7 درصد بالاترین و در تیمار پنج با 23/1 درصد کمترین مقدار بدست آمده را داشت.
نمودار (4-23) مقایسه میزان درصد های مختلف اسانس beta-myrcene در تیمارهای مختلف کودی مرزه تابستانه
4-2-11- مقایسه ماده alpha-terpinen در تیمارهای مختلف
طبق نتایج بدست آمده از آزمایشات صورت گرفته بر روی اسانس گیاه مرزه تابستانه و مقایسه ترکیبات مشابهه آن در تیمارهای مختلف، حاکی از آن است که با توجه به نمودار 4-24، ماده alpha-terpinen در سه تیمار حضور مشترک داشته که در این مقایسه، در تیمار چهار با 98/6 درصد بالاترین و در تیمار پنج با 75/2 درصد کمترین مقدار بدست آمده را داشت.
نمودار (4-24) مقایسه میزان درصد های مختلف اسانس alpha-terpinen در تیمارهای مختلف کودی مرزه تابستانه
4-2-12- مقایسه ماده gamma-terpinene در تیمارهای مختلف
طبق نتایج بدست آمده از آزمایشات صورت گرفته بر روی اسانس گیاه مرزه تابستانه و مقایسه ترکیبات مشابهه آن در تیمارهای مختلف، حاکی از آن است که با توجه به نمودار 4-25، ماده gamma-terpinene در چهار تیمار حضور مشترک داشته که در این مقایسه، در تیمار پنج با 44/21 درصد بالاترین و در تیمار شش با 33/14 درصد کمترین مقدار بدست آمده را داشت.
نمودار (4-25) مقایسه میزان درصد های مختلف اسانس gamma-terpinene در تیمارهای مختلف کودی مرزه تابستانه
4-2-13- مقایسه ماده Phenol در تیمارهای مختلف
طبق نتایج بدست آمده از آزمایشات صورت گرفته بر روی اسانس گیاه مرزه تابستانه و مقایسه ترکیبات مشابهه آن در تیمارهای مختلف، حاکی از آن است که با توجه به نمودار 4-26، ماده Phenol در دو تیمار حضور مشترک داشته که در این مقایسه، در تیمار پنج با 78/33 درصد بالاترین و در تیمار شاهد با 56/22 درصد کمترین مقدار بدست آمده را داشت.
نمودار (4-26) مقایسه میزان درصد های مختلف اسانس Phenol در تیمارهای مختلف کودی مرزه تابستانه
4-2-14- مقایسه ماده bicyclogermacrene در تیمارهای مختلف
طبق نتایج بدست آمده از آزمایشات صورت گرفته بر روی اسانس گیاه مرزه تابستانه و مقایسه ترکیبات مشابهه آن در تیمارهای مختلف، حاکی از آن است که با توجه به نمودار 4-27، ماده bicyclogermacrene در دو تیمار حضور مشترک داشته که در این مقایسه، در تیمار شاهد با 01/3 درصد بالاترین و در تیمار چهار با 98/0 درصد کمترین مقدار بدست آمده را داشت.
نمودار (4-27) مقایسه میزان درصد های مختلف اسانس bicyclogermacrene در تیمارهای مختلف کودی مرزه تابستانه
4-2-15- مقایسه ماده bete-bisabolene در تیمارهای مختلف
طبق نتایج بدست آمده از آزمایشات صورت گرفته بر روی اسانس گیاه مرزه تابستانه و مقایسه ترکیبات مشابهه آن در تیمارهای مختلف، حاکی از آن است که با توجه به نمودار 4-28، ماده bête-bisabolene در دو تیمار حضور مشترک داشته که در این مقایسه، در تیمار شاهد با 63/3 درصد بالاترین و در تیمار چهار با 75/1 درصد کمترین مقدار بدست آمده را داشت.
نمودار (4-28) مقایسه میزان درصد های مختلف اسانس bête-bisabolene در تیمارهای مختلف کودی مرزه تابستانه
4-2-16- مقایسه ماده Di – n – octylph thalate در تیمارهای مختلف
طبق نتایج بدست آمده از آزمایشات صورت گرفته بر روی اسانس گیاه مرزه تابستانه و مقایسه ترکیبات مشابهه آن در تیمارهای مختلف، حاکی از آن است که با توجه به نمودار 4-29، ماده Di – n – octylph thalate در سه تیمار حضور مشترک داشته که در این مقایسه، در تیمار شش با 60/28 درصد بالاترین و در تیمار شاهد با 09/13 درصد کمترین مقدار بدست آمده را داشت.
نمودار (4-29) مقایسه میزان درصد های مختلف اسانس Di -n – octylph thalate در تیمارهای مختلف کودی مرزه تابستانه
4-2-17- مقایسه ماده 1 , 2 – Benzenedicarboxylicacid در تیمارهای مختلف
طبق نتایج بدست آمده از آزمایشات صورت گرفته بر روی اسانس گیاه مرزه تابستانه و مقایسه ترکیبات مشابهه آن در تیمارهای مختلف، حاکی از آن است که با توجه به نمودار 4-30، ماده 1 , 2 – Benzenedicarboxylicacid در دو تیمار حضور مشترک داشته که در این مقایسه، در تیمار کود حیوانی با 42/90 درصد بالاترین و در تیمار هفت با 71/83 درصد کمترین مقدار بدست آمده را داشت.
نمودار (4-30) مقایسه میزان درصد های مختلف اسانس 1 , 2 – Benzenedicarboxylicacid در تیمارهای مختلف کودی مرزه تابستانه
4-2-18- مقایسه ماده Trance-anethole در تیمارهای مختلف
طبق نتایج بدست آمده از آزمایشات صورت گرفته بر روی اسانس گیاه مرزه تابستانه و مقایسه ترکیبات مشابهه آن در تیمارهای مختلف، حاکی از آن است که با توجه به نمودار 4-31، ماده Trance-anethole در دو تیمار حضور مشترک داشته که در این مقایسه، در تیمار کود شش با 41/3 درصد بالاترین و در تیمار چهار با 20/3 درصد کمترین مقدار بدست آمده را داشت.
نمودار (4-31) مقایسه میزان درصد های مختلف اسانس Trance-anetholeدر تیمارهای مختلف کودی مرزه تابستانه
4-2-19- مقایسه ماده Benzene در تیمارهای مختلف
طبق نتایج بدست آمده از آزمایشات صورت گرفته بر روی اسانس گیاه مرزه تابستانه و مقایسه ترکیبات مشابهه آن در تیمارهای مختلف، حاکی از آن است که با توجه به نمودار 4-32، ماده Benzen در دو تیمار حضور مشترک داشته که در این مقایسه، در تیمار کود شش با 10/6 درصد بالاترین و در تیمار چهار با 67/5 درصد کمترین مقدار بدست آمده را داشت.
نمودار (4-32) مقایسه میزان درصد های مختلف اسانس Benzen در تیمارهای مختلف کودی مرزه تابستانه
4-3- نتایج همبستگی و بحث بین صفات مورد بررسی
جدول 4-3- نتایج همبستگی و بحث بین صفات مورد بررسی
اسانس
کل وزن خشک
وزن خشک گل و برگ
وزن خشک شاخه و ساقه
کل وزن تر
وزن تر گل و برگ
وزن تر شاخه و ساقه
تعداد گل در بوته
متوسط تعداد شاخه فرعی
کل وزن خشک
0.254ss
وزن خشک گل و برگ
0.254ns
0.760**
وزن خشک شاخه و ساقه
0.125ns
0.960**
0.960**
کل وزن تر
0.527**
0.918**
0.918**
0.828**
وزن تر گل و برگ
0.539**
0.901**
0.901**
0.800**
0.995**
وزن تر شاخه و ساقه
0.520**
0.922**
0.922**
0.838**
0.999**
0.990**
تعداد گل در بوته
0.555**
0.870**
0.870**
0.743**
0.918**
0.929**
0.910**
متوسط تعداد شاخه فرعی
0.549**
0.800**
0.800**
0.680**
0.902**
0.925**
0.888**
0.913**
ارتفاع
0.397*
0.857**
0.857**
0.737**
0.84**
0.85**
0.83**
0.96**
0.887**
**- همبستگی در سطح 99 درصد معنی دار گردید.
*- همبستگی در سطح 95 درصد معنی دار گردید.
ns- همبستگی معنی دار نگردید.
نتایج همبستگی پیرسون بین متغیرهای مورد بررسی نشان داد که بین ارتفاع گیاه دارویی مرزه و سایر صفات و نیز مقدار اسانس همبستگی معنی دار و مستقیم در سطح (p0.01) وجود دارد. در واقع مقدار متغیرهای مورد بررسی با افزایش ارتفاع افرایش می یابند (جدول4-3). بین متوسط تعداد شاخه در بوته با سایر صفات مورد بررسی و مقدار اسانس همبستگی معنی دار و مستقیم در سطح (p0.01) وجود دارد. بین مقدار اساسن با صفات ارتفاع، تعداد شاخه در بوته، تعداد گل در بوته، وزن تر برگ و گل، وزن تر شاخه و ساقه و کل وزن تر همبستگی معنی دار و مستقیم در سطح (p0.01) دیده شد. اما بین مقدار اسانس با صفات وزن خشک برگ و گل، وزن خشک ساقه و شاخه و کل وزن خشک همبستگی معنی دار دیده نشده است (جدول 4-3).
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری
بحث و تفسیر
هدف از این تحقیق، پاسخ به پرسش مورد نظر این پژوهش یعنی بررسی اثر سطوح مختلف کودهای آلی: ورمی کمپوست و حیوانی (گوسفندی) و کودهای شیمیایی: ازت (اوره)، فسفر و پتاسیم بر روی میزان رشد گیاه دارویی مرزه تابستانه و تعیین بهترین تیمار کودی برای پرورش و تولید آن و بررسی اثر کودهای آلی و شیمیایی بر میزان و خصوصیات کمی و کیفی اسانس مرزه تابستانه بود. بنابراین در این تحقیق اثر کودهای آلی و شیمیایی بر رشد، عملکرد، کمیت و کیفیت مواد موثره مرزه تابستانه بررسی شد تا کاربرد آن در صنایع داروسازی، غذایی، آرایشی و اهمیت اقتصادی آن مورد توجه بیشتری قرار بگیرید. نتایج حاصل از این پژوهش در دو قسمت ارزیابی صفات و ارزیابی ترکیبات آزمایشگاهی مورد بحث و تفسیر قرار می گیرد:
در قسمت یافته های اصلی صفات مورد نظر این پژوهش طبق استخراج محاسبات آماری موارد زیر بیان می شود:
– مقایسه میانگین های ارتفاع گیاه مرزه تابستانه در مرحله گلدهی در تیمارهای مختلف این تحقیق طبق نتایج حاصل شده از نمودار 4-1 نشان داد که: میانگین ارتفاع گیاه مرزه تابستانه در تیمار کود ورمی کمپوست دارای بیشترین، تیمار کود حیوانی در جایگاه دوم، تیمار شاهد در جایگاه سوم، کود شیمیایی ترکیبی تیمار چهار در جایگاه چهارم و کود شیمیایی ترکیبی تیمار پنج در جایگاه پنجم و کود شیمیایی ترکیبی تیمار شش در جایگاه ششم و کمترین میانگین ارتفاع گیاه در کود شیمیایی ترکیبی تیمار هفت به خود اختصاص داده است.
– مقایسه میانگین های تعداد شاخه های فرعی (جانبی) گیاه مرزه تابستانه در تیمارهای مختلف طبق نتایج حاصل شده از نمودار 4-2 نشان داد که: در تیمار کود ورمی کمپوست دارای بیشترین، تیمار کود حیوانی در جایگاه دوم، تیمار شاهد در جایگاه سوم، کود شیمیایی ترکیبی تیمار چهار در جایگاه چهارم و کود شیمیایی ترکیبی تیمار پنج در جایگاه پنجم و کود شیمیایی ترکیبی تیمار هفت در جایگاه ششم و کمترین میانگین تعداد شاخه های فرعی (جانبی) گیاه در کود شیمیایی ترکیبی تیمار شش به خود اختصاص داده است.
– مقایسه میانگین های تعداد گل بر روی هر گیاه در تیمارهای مختلف مرزه تابستانه طبق نتایج حاصل شده از نمودار 4-3 نشان داد که: در تیمار کود ورمی کمپوست دارای بیشترین، تیمار کود حیوانی در جایگاه دوم، تیمار شاهد در جایگاه سوم، کود شیمیایی ترکیبی تیمار چهار در جایگاه چهارم و کود شیمیایی ترکیبی تیمار پنج در جایگاه پنجم و کود شیمیایی ترکیبی تیمار هفت در جایگاه ششم و کمترین میانگین تعداد گل بر روی هر گیاه در کود شیمیایی ترکیبی تیمار شش به خود اختصاص داده است.
– مقایسه میانگین های وزن تر شاخه و ساقه (گرم) گیاه در تیمارهای مختلف مرزه تابستانه طبق نتایج حاصل شده از نمودار 4-4 نشان داد که: در تیمار کود ورمی کمپوست دارای بیشترین، تیمار کود حیوانی در جایگاه دوم، تیمار شاهد در جایگاه سوم، کود شیمیایی