منابع پایان نامه درمورد تیمار، گیاه، تابستانه

دانلود پایان نامه

5 در بین تیمارها، تیمار کود ورمی کمپوست بالاترین و تیمار کود شیمیایی ترکیبی شماره 3 کمترین میزان و ارقام را داشته است.
نمودار 4-5- مقایسه میانگین وزن تر برگ و گل(گرم) گیاه دارویی مرزه در تیمارهای مختلف ( دانکن 5 درصد)
4-1-6- وزن کل تر گیاه (گرم)
– همانطور که جدول تجزیه واریانس 4-1 نشان می دهد اثر تیمار و تکرار بر صفت کل وزن تر گیاه به ترتیب در سطح یک درصد معنی دار و عدم معنی داری را نشان می دهد.
– گروه بندی دانکن نشان می دهد که تیمار ورمی کمپوست تفاوت معناداری با تمام تیمارها داشته است.
– طبق نمودار 4-6 در بین تیمارها، تیمار کود ورمی کمپوست بالاترین و تیمار کود شیمیایی ترکیبی شماره 3 کمترین میزان و ارقام را داشته است.
نمودار 4-6- مقایسه میانگین کل وزن تر(گرم) گیاه دارویی مرزه در تیمارهای مختلف ( دانکن 5 درصد)
4-1-7- وزن خشک شاخه و ساقه (گرم)
– همانطور که جدول تجزیه واریانس 4-1 نشان می دهد اثر تیمار بر صفت وزن خشک شاخه و ساقه (گرم) به ترتیب در سطح یک درصد معنی دار و عدم معنی داری و اثر تکرار بر این صفت را به ترتیب در سطح پنج درصد معنی دار و عدم معنی داری را نشان می دهد.
– گروه بندی دانکن نشان می دهد که تیمار ورمی کمپوست تفاوت معناداری با تمام تیمارها داشته است.
– طبق نمودار 4-7 در بین تیمارها، تیمار کود ورمی کمپوست بالاترین و تیمار کود شیمیایی ترکیبی شماره 3 کمترین میزان و ارقام را داشته است.
نمودار 4-7- نمودار مقایسه میانگین وزن خشک شاخه و ساقه(گرم) گیاه دارویی مرزه در تیمارهای مختلف (دانکن 5 درصد)
4-1-8- وزن خشک گل و برگ (گرم) گیاه
– همانطور که جدول تجزیه واریانس 4-1 نشان می دهد اثر تیمار و تکرار بر صفت وزن خشک گل و برگ (گرم) گیاه به ترتیب در سطح یک درصد معنی دار و عدم معنی داری را نشان می دهد.
– گروه بندی دانکن نشان می دهد که تیمار ورمی کمپوست تفاوت معناداری با تمام تیمارها داشته است.
– طبق نمودار 4-8 در بین تیمارها، تیمار کود ورمی کمپوست بالاترین و تیمار کود شیمیایی ترکیبی شماره 3 کمترین میزان و ارقام را داشته است.
نمودار 4-8- مقایسه میانگین وزن خشک برگ و گل(گرم) گیاه دارویی مرزه در تیمارهای مختلف ( دانکن 5 درصد)
4-1-9- وزن کل خشک گیاه (گرم)
– همانطور که جدول تجزیه واریانس 4-1 نشان می دهد اثر تیمار و تکرار بر صفت کل وزن خشک (گرم) گیاه به ترتیب در سطح یک درصد معنی دار و عدم معنی داری را نشان می دهد.
– گروه بندی دانکن نشان می دهد که تیمار ورمی کمپوست تفاوت معناداری با تمام تیمارها داشته است.
– طبق نمودار 4-9 در بین تیمارها، تیمار کود ورمی کمپوست بالاترین و تیمار کود شیمیایی ترکیبی شماره 3 کمترین میزان و ارقام را داشته است.
نمودار 4-9- مقایسه میانگین وزن کل خشک(گرم) گیاه دارویی مرزه در تیمارهای مختلف (دانکن 5 درصد)
4-1-10- مقدار اسانس گیاه (میلی لیتر)
– همانطور که جدول تجزیه واریانس 4-1 نشان می دهد اثر تیمار بر صفت مقدار اسانس (میلی لیتر) گیاه به ترتیب در سطح یک درصد معنی دار و عدم معنی داری و اثر تکرار بر این صفت را به ترتیب در سطح پنج درصد معنی دار و عدم معنی داری را نشان می دهد.
– گروه بندی دانکن نشان می دهد که تیمار ورمی کمپوست تفاوت معناداری با تمام تیمارها داشته است.
– طبق نمودار 4-10 در بین تیمارها، تیمار کود حیوانی بالاترین و تیمار شاهد کمترین میزان و ارقام را داشته است.
نمودار 4-10- مقایسه میانگین مقدار اسانس (میلی لیتر) گیاه دارویی مرزه در تیمارهای مختلف ( دانکن 5 درصد)
4-2- ترکیبات به دست آمده از اسانس گیاه مرزه تابستانه در تیمارهای کودی مختلف
بعد از اسانس گیری گیاه دارویی مرزه تابستانه که توسط دستگاه اسانس گیری کلونجر به روش تقطیر با آب انجام شد، اسانس های بدست آمده جهت آزمایش و آنالیز ترکیبات آن به آزمایشگاه جامع تحقیقاتی معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه علوم پزشکی مازندران منتقل گردید. در بررسی و مطالعات صورت گرفته بر روی اسانس های تیمارهای مختلف مرزه تابستانه توسط دستگاه جی سی مس یا گاز کروماتوگرافی 28 ترکیب اصلی و مختلف با درصد مناسب و بالا شناسایی و استخراج شد. نوع و مقدار ترکیبات بدست آمده حاصل از اسانس مرزه تابستانه به تفکیک تیمارهای مختلف کودی در نمودارهای زیر آورده شده است.
جدول(4-2) نام علائم اختصاری تیمارها
ردیف
اختصارات
نام تیمارها
1
Ha.shahed.D
در تیمار شاهد
2
Ha.Kude Heyvani
در تیمار کود حیوانی
3
Ha.Vermi compost
در تیمار ورمی کمپوست
4
Ha.4D
در تیمار چهار، کود شیمیایی ترکیبی – NPK (60،50،50)
5
Ha.5D
در تیمار پنج، کود شیمیایی ترکیبی – NPK (80،70،50)
6
Ha.6D
در تیمار شش، کود شیمیایی ترکیبی – NPK (60،50،80)
7
Ha.7D
در تیمار هفت، کود شیمیایی ترکیبی – NPK (80،70،80)
4-2-1- ارزیابی ترکیبات به دست آمده از اسانس گیاه مرزه تابستانه در تیمار شاهد
نتایج بدست آمده از آزمایشات صورت گرفته بر روی اسانس گیاه مرزه تابستانه در تیمار شاهد، حاکی از آن است که با توجه به نمودار 4-11 و نمودار 4-12، تعداد 19 ماده در این تیمار بدست آمد که میزان Phenol دارای بیشترین مقدار ماده یعنی 56/22 درصد بود. مقایسه این ماده در تیمارهای مختلف نشان داد که در تیمار 5 نیز با 78/33 درصد بالاترین میزان ترکیب را داشت. کمترین مقدار ماده بدست آمده در تیمار شاهد car racrol Methyl ether با مقدار 68/0 درصد بود.
نمودار(4-11) نوع و درصد های مختلف اسانس گیاه مرزه تابستانه در تیمار شاهد
نمودار(4-12) نوع و درصد های مختلف اسانس گیاه مرزه تابستانه در تیمار شاهد
4-2-2-ارزیابی ترکیبات به دست آمده از اسانس گیاه مرزه تابستانه در تیمار کود حیوانی
نتایج بدست آمده از آزمایشات صورت گرفته بر روی اسانس گیاه مرزه تابستانه در تیمار کود حیوانی، حاکی از آن است که با توجه به نمودار 4-13، تعداد 2 ماده در این تیمار بدست آمد که میزان 1 , 2 – Ben zenedi car box ylic acid دارای بیشترین مقدار ماده یعنی 42/90 درصد بود. مقایسه این ماده در تیمارهای مختلف نشان داد که در تیمار 5 نیز با 32/32 درصد و در تیمار 7 با 71/83 درصد میزان ترکیب بالایی را داشت. کمترین مقدار ماده بدست آمده در تیمار کود حیوانی Benzen با مقدار 58/9 درصد بود.
نمودار (4-13) نوع و درصد های مختلف اسانس گیاه مرزه تابستانه در تیمار کود حیوانی
4-2-3- ارزیابی ترکیبات به دست آمده از اسانس گیاه مرزه تابستانه در تیمار کود ورمی کمپوست
نتایج بدست آمده از آزمایشات صورت گرفته بر روی اسانس گیاه مرزه تابستانه در تیمار کود ورمی کمپوست، حاکی از آن است که با توجه به نمودار 4-14، تعداد 2 ماده در این تیمار بدست آمد که میزان Bicyclo ( 3.1.1 ) heptan دارای بیشترین مقدار ماده یعنی 14/96 درصد بود. مقایسه این ماده در تیمارهای مختلف نشان داد که این ماده فقط در تیمار کود ورمی کمپوست حضور دارد. کمترین مقدار ماده بدست آمده در تیمار کود ورمی کمپوست phos phorous acid با مقدار 86/3 درصد بود.
نمودار (4-14) نوع و درصد های مختلف اسانس گیاه مرزه تابستانه در تیمار ورمی کمپوست
4-2-4- ارزیابی ترکیبات به دست آمده از اسانس گیاه مرزه تابستانه در تیمار چهار – NPK (60،50،50)
نتایج بدست آمده از آزمایشات صورت گرفته بر روی اسانس گیاه مرزه تابستانه در تیمار چهار، حاکی از آن است که با توجه به نمودار 4-15 و نمودار 4-16، تعداد 16 ماده در این تیمار بدست آمد که میزان Di- n- octyl phthalate دارای بیشترین مقدار ماده یعنی 41/26 درصد بود. مقایسه این ماده در تیمارهای مختلف نشان داد که در تیمار شاهد با 09/13 و در تیمار شش با 60/28 درصد میزان ترکیب بالایی را داشت. کمترین مقدار ماده بدست آمده در تیمار چهار trans – sabinene با مقدار 938/0 درصد بود.
نمودار (4-15) نوع و درصد های مختلف اسانس گیاه مرزه تابستانه در تیمار چهار
نمودار (4-16) نوع و درصد های مختلف اسانس گیاه مرزه تابستانه در تیمار چهار
4-4-5- ارزیابی ترکیبات به دست آمده از اسانس گیاه مرزه تابستانه در تیمار پنج – NPK (80،70،50)
نتایج بدست آمده از آزمایشات صورت گرفته بر روی اسانس گیاه مرزه تابستانه در تیمار پنج، حاکی از آن است که با توجه به نمودار 4-17، تعداد 8 ماده در این تیمار بدست آمد که میزان Phenol دارای بیشترین مقدار ماده یعنی 78/33 درصد بود. مقایسه این ماده در تیمارهای مختلف نشان داد که در تیمار شاهد نیز با 56/22 درصد بالاترین میزان ترکیب را داشت. کمترین مقدار ماده بدست آمده در تیمار پنج alpha – Thujene Beta – Myrcene , با مقدار 23/1 درصد بود.
نمودار (4-17) نوع و درصد های مختلف اسانس گیاه مرزه تابستانه در تیمار پنج
4-4-6- ارزیابی ترکیبات به دست آمده از اسانس گیاه مرزه تابستانه در تیمار شش – NPK (60،50،80)
نتایج بدست آمده از آزمایشات صورت گرفته بر روی اسانس گیاه مرزه تابستانه در تیمار شش، حاکی از آن است که با توجه به نمودار 4-18 و نمودار 4-19، تعداد 15 ماده در این تیمار بدست آمد که میزان Di – n – octyl phthalate دارای بیشترین مقدار ماده یعنی 60/28 درصد بود. مقایسه این ماده در تیمارهای مختلف نشان داد که در تیمار شاهد نیز با 09/13 درصد و در تیمار 4 با 09/26 درصد میزان ترکیب بالایی را داشت. کمترین مقدار ماده بدست آمده در تیمار شش carvacrol Methyl ether با مقدار 13/1 درصد بود.
نمودار (4-18) نوع و درصد های مختلف اسانس گیاه مرزه تابستانه در تیمار شش
نمودار (4-19) نوع و درصد های مختلف اسانس گیاه مرزه تابستانه در تیمار شش
4-2-7- ارزیابی ترکیبات به دست آمده از اسانس گیاه مرزه تابستانه در تیمار هفت – NPK (80،70،80)
نتایج بدست آمده از آزمایشات صورت گرفته بر روی اسانس گیاه مرزه تابستانه در تیمار هفت، حاکی از آن است که با توجه به نمودار 4-20، تعداد 3 ماده در این تیمار بدست آمد که میزان 1 , 2 – Ben zenedi car boxy lic acid دارای بیشترین مقدار ماده یعنی 71/83 درصد بود. مقایسه این ماده در تیمارهای مختلف نشان داد که در تیمار کود حیوانی نیز با 42/90 درصد و در تیمار 5 با 32/32 درصد میزان ترکیب بالایی را داشت. کمترین مقدار ماده بدست آمده در تیمار هفت Benzene با مقدار 89/5 درصد بود.
نمودار (4-20) نوع و درصد های مختلف اسانس گیاه مرزه تابستانه در تیمار هفت
4-2-8- مقایسه مادهalpha – Thujene در تیمارهای مختلف
طبق نتایج بدست آمده از آزمایشات صورت گرفته بر روی اسانس گیاه مرزه تابستانه و مقایسه ترکیبات مشابهه آن در تیمارهای مختلف، حاکی از آن است که با توجه به نمودار 4-21، ماده alpha – Thujene در سه تیمار حضور مشترک داشته که در این مقایسه، در تیمار شاهد با 76/6 درصد بالاترین و در تیمار پنج با 23/1 درصد کمترین مقدار بدست آمده را داشت.
نمودار (4-21) مقایسه میزان درصد های مختلف اسانس Alpha-thujene در تیمارهای مختلف کودی مرزه تابستانه
4-2-9- مقایسه ماده Alpha-pinene در تیمارهای مختلف
طبق نتایج بدست آمده از آزمایشات صورت گرفته بر روی اسانس گیاه مرزه تابستانه و مقایسه ترکیبات مشابهه آن در تیمارهای مختلف، حاکی از آن