منبع تحقیق درباره همبستگی پیرسون

دانلود پایان نامه

مقیاس سوم 8 ماده دارد (5، 8، 10، 15، 16، 18، 19 و 20 ) و میزان درون نگری و عمیق شدن فرد در احساسات درونی خودش و دیگران را بررسی می‌کند . دامنه پاسخ به هر ماده 5 درجه و از «کاملاً مخالف» تا «کاملاً موافق» متغیر است، روش نمره گذاری آن به شیوه لیکرت است . به پاسخ «کاملاً مخالف» نمره 1 و به پاسخ «کاملاً موافق» نمره 5 تعلق می‌گیرد . مواد 4، 5، 10، 18 و 19 به دلیل منفی بودن جهت مواد با آلکسی تایمیا به شیوه معکوس نمره گذاری می‌شوند، یعنی به پاسخ «کاملاً مخالف» نمره 5 و به پاسخ «کاملاً موافق» نمره 1 تعلق می‌گیرد. در این مقیاس نمره بالاتر نشان دهنده آلکسی تایمیا ی بالاتر می‌باشد
پرسشنامه تیپ شخصیتیD:
پرسشنامه تیپ شخصیتی D در سال 1998 توسط دنولت برای سنجش ویژگی‌های مرتبط با تیپ شخصیتی D ساخته شد. تیپ شخصیتی D یا درمانده توسط تعامل دو ویژگی شخصیتی ثابت و کلی تعریف می‌شود که عبارتند از: عاطفه منفی و بازداری اجتماعی. عاطفه منفی به تمایل تجربه عواطف منفی در طول زمان و موقعیت‌ها اشاره می‌کند، در حالی که بازداری اجتماعی به تمایل برای بازداری از بیان این هیجانات در تعامل اجتماعی اشاره می‌کند. همچنین این تیپ شخصیتی با دامنه وسیعی از اختلالات هیجانی مانند اضطراب و اختلال استرس پس از سانحه مشخص می‌شود. افراد با این تیپ با داشتن سبک زندگی ناسالم و کیفیت زندگی آسیب دیده و متعاقب آن با بالا بودن آمار اختلالات روان‌شناختی چون اضطراب و افسردگی بیشتر مستعد اختلالات مربوط به سلامتی و بیماری هستند.
و مؤلفه های عاطفه منفی و بازداری اجتماعی را می سنجد. هر آزمودنی به این مقیاس به صورت “هرگز”، “بندرت”، “گاهی اوقات”، “اغلب اوقات”و “همیشه” پاسخ می دهد. ضریب آلفای کرونباخ خرده مقیاسه ای عاطفه منفی بازداری اجتماعی به ترتیب 88/0 و 86/0 به دست آمد. در مطالعه ابوالقاسمی وهمکاران(1388 ) ضریب آلفای کرونباخ 72/0گزارش شده است.
پرسشنامه ابرازگری هیجانی (EEQ):
این پرسش نامه توسط کینگ و امونز ( 1990 ) ساخته شده، دارای 16 ماده در سه زیرمقیاس ابراز هیجان مثبت ( 7 ماده)، ابراز صمیمیت( 5 ماده ) و ابراز هیجان منفی ( 4 ماده ) است در این پرسش نامه نمره بالاتر، بیانگر ابرازگری هیجانی بالاتر است. رفیعی نیا ( 1380 ) ضریب آلفای کرونباخ را برای کل مقیاس68/0 و برای زیرمقیاس های آن به ترتیب 65/0، 59/0 و68/0 گزارش کرده است . کینگ و امونز ( 1990 ) برای بررسی روایی همگرا بین پرسشنامه ابرازگری هیجانی (EEQ) و «مقیاس عاطفی مثبت براد برن» همبستگی مثبت معنی دار یافتند.
پرسشنامه کنترل هیجانی ((ECQ:
راجر و نشوور ( 1987 ) ساختار اولیه این پرسش نامه را تنظیم و راجر ( 1989 ) این پرسش نامه را تجدید نظر نمودند . این پرسش نامه دارای 56 ماده در چهار زیرمقیاس بازداری هیجانی، کنترل پرخاشگری، نشخوار و کنترل خوش خیم هر یک دارای (14ماده ) است . در این پرسش نامه نمره بالاتر بیانگر کنترل هیجانی بالاتر است . رفیعی نیا ( 1380 ) ضریب آلفای کرونباخ را برای کل مقیاس68/0 و برای زیرمقیاس های یادشده به ترتیب70/0، 76/0، 77/0 و 58/0 گزارش نمود . راجر (1989) بین نشخوار و روان رنجورخویی« پرسش نامه شخصیتی آیزنک» همبستگی مثبت معنی دار، بین کنترل پرخاشگری و «پرسشنامه کینه ورزی باس – دارکه» بین بازداری هیجانی و برون گرایی پرسش نامه شخصیتی آیزنک و بین کنترل خوش خیم و روان پریشی گرایی پرسش نامه شخصیتی آیزنک همبستگی منفی معنی دار یافتند.
پرسشنامه دوسوگرایی در ابرازگری هیجانی (AEQ):
این پرسش نامه به وسیله کینگ و امونز (1990) ساخته شده و دارای 28 ماده در دو زیرمقیاس دوسوگرایی در ابراز هیجان مثبت (16 ماده) و دوسوگرایی در ابراز استحقاق (12 ماده) هستند در این پرسش نامه هم نمره بالاتر بیانگر دوسوگرایی در ابرازگری هیجانی بالاتر است . رفیعی نیا(1385) ضریب آلفای کر ونباخ را برای کل مقیاس87/0 و زیرمقیاس آن به ترتیب 83/0 و 77/0 به دست آورده است. کینگ و امونز (1990) برای بررسی روایی همگرا، بین و پرسش نامه افسردگی بک همبستگی مثبت AEQ پرسش نامه معنی دار یافتند.
3-5- تجزیه و تحلیل داده ها
برای تجزیه و تحلیل داده ها، از نرم‌افزار آماری SPSS در دو سطح توصیفی و استنباطی استفاده شده است. در سطح آمار توصیفی از فراوانی، درصد فراوانی، میانگین، واریانس، و انحراف معیار استفاده شده و در سطح آمار استنباطی نظر به اینکه استفاده از آزمون پارامتریک مستلزم اطمینان از نرمال بودن توزیع داده‌ها است، ابتدا آزمون تست نرمالیتی اجرا و پس از آن برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون T و آزمون لونز استفاده شده است.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه
در این فصل از مطالعه برای تجزیه و تحلیل داده‌های جمع آوری شده از پرسشنامه‌های کنترل گری در ابراز هیجانی، ابراز هیجان، دو سو گرایی در ابراز هیجان، مقیاس شخصیت تیپ D و مقیاس آلکسی تایمیا در دانشجویان تحصیلات تکمیلی، در دو بخش مجزا به تحلیل داده‌های جمع آوری شده از پرسشنامه‌ها پرداخته شده است. جامعه این پژوهش را 1200 نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ایلام که در سال تحصیلی1393-1392 در این دانشگاه مشغول به تحصیل بودند تشکیل می‌داد که از بین دانشجویان این دانشگاه به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و بر اساس جدول مورگان تعداد 182 نفر(91 مرد و 91 زن) مورد آزمون نهایی قرار گرفتند. در بخش اول این فصل از آمار توصیفی شامل فراوانی، درصد، میانگین، انحراف استاندارد و در بخش دوم برای بررسی فرضیات تحقیق از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و آزمون T برای گروه‌های مستقل استفاده گردیده است. برای تحلیل آماری یعد از بررسی فرضیه بنیادین نرمال بودن توزیع نمرات و با بهره گرفتن از آزمونهای آماری مختلفی نظیر: ضریب همبستگی پیرسون و آزمون T و آزمون لونز استفاده انجام شد.
جدول4-1 فراوانی و درصد نمونه مورد پژوهش بر حسب جنس
جنس
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
مرد
91
50

50
زن
91
50
100
کل
182
100
نتایج جدول فوق نشان می‌دهد که 50 درصد دانشجویان گروه نمونه را مردان و 50 درصد آنها را دانشجویان زن تشکیل می‌دهند.
جدول4-2 فراوانی و درصد نمونه مورد پژوهش بر حسب وضعیت تاهل
تأهل

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فراوانی
درصد
درصد تجمعی
مجرد
99
4/54
4/54
متاهل
83
6/45
100
کل
182
100
نتایج جدول فوق نشان می‌دهد که 4/54 درصد دانشجویان مجرد و 6/45 درصد متاهل بوده اند.
جدول4-3 فراوانی و درصد نمونه پژوهش بر حسب رشته تحصیلی
رشته تحصیلی
فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی
شیمی
23
6/12

مطلب مشابه :  پایان نامه درباره پیشرفت تحصیلی