منبع تحقیق درمورد ارزیابی عملکرد

دانلود پایان نامه

اولیه صندوقهای سرمایهگذاری مشترک بیشینه کردن بازده داراییهای تحت مدیریتشان در طول زمان است.
ما در این تحقیق به مطالعه و بررسی کارآیی معیارهای ارزیابی عملکرد فرامدرن (پسامدرن) درصندوقهای سرمایهگذاری مشترک در بازار اوراق بهادار تهران میپردازیم و عملکرد صندوقهای سرمایهگذاری فعال در بازار اوراق بهادار تهران را بر اساس معیارهای فرامدرن اندازهگیری کرده و آنها را با معیارهای اندازهگیری عملکرد کلاسیک(مدرن) مقایسه میکنیم. همچنین، در این تحقیق میخواهیم بررسی کنیم که ارزیابی عملکرد صندوقها در بازار اوراق بهادار تهران با بهره گرفتن از معیارهای فرامدرن نتیجه متفاوتی نسبت به معیارهای ارزیابی عملکرد کلاسیک بدست میآورد یا خیر. معیارهای ارزیابی عملکرد پرتفوی در فرامدرن عبارتند از: نسبت پتانسیل مطلوب، نسبت سورتینو و شاخص امگا. معیارهای کلاسیک اندازهگیری عملکرد پرتفوی نیز که مبتنی بر تئوری سبد مارکوویتز هستند عبارتند از: نسبت شارپ، معیار ترینر، معیار جنسن، نسبت ارزیابی و ضریب تعیین؛ که در این تحقیق ما در صدد مقایسه معیارها می باشیم. مقاله منتشر شده توسط هری مارکوویتز در سال 1952 به عنوان منشأ تئوری نوین پرتفوی شناخته می شود فرضیه های این تئوری باعث رضایتبخش نبودن نظریه مدرن یا کلاسیک پرتفوی میگردد که به شرح زیر است: 1- توزیع بازدهی همه اوراق بهادار و داراییها نرمال میباشد. 2- واریانس بازدهی داراییها، شاخص مناسبی برای اندازهگیری ریسک میباشد. پیشرفتهای اخیر نتیجه را بسط و گسترش پارادایم ریسک و بازده تحت عنوان تئوری فرامدرن میباشد. البته نظریه مدرن پرتفوی چیزی نیست جز یک حالت خاص از فرمول بندی تئوری فرامدرن پرتفوی و همچنین برایان ام.رام معتقد است که در نظریه فرامدرن پرتفوی دو پیشرفت اسا سی نسبت به نظریه مدرن پرتفوی دیده میشود: 1- به کارگیری ریسک نامطلوب به جای انحراف معیار، به عنوان ابزار سنجش ریسک. 2- نظریه فرامدرن پرتفوی توزیع بازدهی غیر نرمال را در نظر میگیرد. به طور خلاصه می توان گفت که نظریه مدرن پرتفوی بر اساس رابطه بازدهی وریسک محاسبه شده از طریق انحراف معیار تبیین میگردد، در حالی که نظریه فرامدرن پرتفوی بر اساس رابطه بازدهی وریسک نامطلوب به تبیین رفتار سرمایهگذار و معیارهای انتخاب پرتفوی بهینه میپردازد.
1-4- اهمیت و ضرورت تحقیق
اهمیت و ضرورت تحقیق از آن جا ناشی می شود که حفظ و توسعه توان اقتصادی هر جامعهای در آینده در گرو سرمایهگذاری امروز آن است؛ سرمایهگذاری موتور محرکه توسعه اقتصادی و اجتماعی است، این رهیافتی است که هیچ مکتب و نظام اقتصادی در آن شک ندارد و به همین دلیل در تمام کشورها شیوهای به کار گرفته میشود که افراد و بنگاهها بخشی از درآمد خود را به امر سرمایهگذاری تخصیص دهند. منتهی دسترسی به رشد بلند مدت و مداوم اقتصادی نیازمند تجهیز و تخصیص بهینه منابع در سطح اقتصاد ملی است و این مهم بدون کمک بازارهای مالی، به ویژه بازار سرمایه گسترده و کارآمد، امکان پذیر نیست. از طرفی صندوقهای سرمایه گذاری مشترک یکی از مهمترین واسطههای مالی هستند که هدایت جریان سرمایه را از دارندگان منابع به سمت مصرفکنندگان بر عهده دارند.از طرفی در کنار کمیابی منابع مالی در هر جامعهای، سوق دادن این منابع به سمتی که منجر به بالاترین بازدهی شود ، خود مسأله ای است نیازمند مدیریت کارآمد وکارآ و این مهم بدون ارزیابی عملکرد و برخورداری از یک شاخص که عملکرد را به درستی بسنجد، امکانپذیر نمیباشد. از طرف دیگر می دانیم که هدف از سرمایهگذاری قبل از هر چیزی افزایش و یا حداقل حفاظت از سرمایه مالی است. لذا به نظر میرسد ارزیابی عملکرد پرتفوی برای سرمایهگذاران مهم است. ارزیابی عملکرد برای سرمایهگذار از اهمیت ویژه ای برخوردار است، اگر نتایج رضایت بخش نباشد باید دلایل آن روشن شوند تا تغییرات لازم صورت گیرند. این که کدام معیار عملکرد را به درستی میسنجد و ارزیابی میکند از اهمیت خاص برخوردار است.
1-5- اهداف پژوهش
هدف از این پژوهش کمک به تصمیمگیری سهامداران، تحلیلگران و سایر استفادهکنندگان جهت ارزیابی عملکرد صندوقهای سرمایهگذاری فعال در بورس اوراق بهادار تهران با معیارهای اندازهگیری عملکرد کلاسیک و فرامدرن میباشد و بررسی کارآیی معیارهای ارزیابی عملکرد فرامدرن در مقایسه با معیارهای اندازهگیری عملکرد کلاسیک در بازار اوراق بهادار تهران میباشد و کدام یک از این ها عملکرد صندوقهای سرمایهگذاری مشترک و در واقع عملکرد و خط مشی مدیریت صندوقها در بازار اوراق بهادار تهران را بهتر نشان میدهد. و با توجه به اینکه هدف سرمایهگذار از سرمایهگذاری در صندوقها کسب منافع آتی است بنابراین وی تلاش میکند تا در بهترین فرصت، در صندوقها سرمایهگذاری نموده و بیشترین بازده را با توجه به ریسک آن کسب نماید همین موضوع باعث شده به عملکرد صندوقها توجه بیشتر شود. و هدف دیگر تحقیق تقویت دانش و علم و افزودن معلومات موجود و استفاده در محیط های دانشگاهی و آموزشی و برنامه ریزی و هدف گذاری جهت بهبود عملکرد صندوقهای سرمایهگذاری است. اهمیت و ضرورت تحقیق از آنجا ناشی میشود که هدف از سرمایهگذاری در صندوقها قبل از هر چیزی افزایش و یا حداقل حفاظت از سرمایه ملی است لذا به نظر میرسد ارزیابی عملکرد صندوقها با معیاری که عملکرد صندوقها و در واقع عملکرد مدیریت صندوقها در بازاراوراق بهادار را بهتر نشان میدهد برای سرمایهگذاران بسیار مهم است. لذا سعی بر آن است با انجام این تحقیق گامی در جهت نیل به صندوقهای سرمایهگذاری کاراتر و اثر بخشتر برداشته شود.
1-6- فرضیه های پژوهش
در دهه 1960، سه پژوهشگر به نام های ویلیام شارپ، جک ترینور و مایکل جنسن بر مبنای مفهوم بازار سرمایه، مدل CAPM و مفاهیم ریسک وبازده، معیارهایی را برای ارزیابی عملکرد پرتفوی مطرح نمودند که شامل معیار شارپ، معیار ترینر و معیار بازده تفاوت جنسن میباشد که از این معیارها در فرضیه به عنوان معیارهای کلاسیک ارزیابی عملکرد پرتفوی از آن ها استفاده کردهایم.
شاخص سورتینو توسط سورتینو و پرایس در سال1994 آن را طراحی کردند که آنها از ریسک نامطلوب به جای ریسک کل در مدل خود که معیار سورتینو است استفاده کردند ودر سال 1998 دولت هلند قانونی را وضع کرد که به موجب آن همه صندوقهای بازنشستگی ملزم شدند که در ارزیابی عملکرد از یک مبنا استفاده کنند که آن را مبنای استراتژیک نامیدند. از ناحیه دولت هیچ دستورالعملی مبنی بر چگونگی تعیین این مبنای استراتژیک و چگونگی تاثیر آن بر تصمیمها سرمایهگذاری صادر نشد.گروهی از محققین گرد هم آمدند، کار این گروه از محققین ارائه”نسبت پتانسیل مطلوب(UPR)” منجر شد، که چارچوبی برای اندازهگیری و سنجش پتانسیل مطلوب نسبت به ریسک نامطلوب بشمار میآید که از این معیارها در فرضیه ها به عنوان معیارهای فرامدرن ارزیابی عملکرد پرتفوی از آن ها استفاده کردهایم.
1-6-1- فرضیه اصلی تحقیق
بین نتایج حاصل از معیارهای ارزیابی عملکرد فرامدرن و مدرن در صندوقهای سرمایهگذاری مشترک تفاوت معناداری وجود دارد.
1-6-2- فرضیه های فرعی تحقیق
1- بین نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد صندوقهای سرمایهگذاری مشترک بر اساس نسبت شارپ و نسبت پتانسیل مطلوب تفاوت معناداری وجود دارد.
2- بین نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد صندوقهای سرمایهگذاری مشترک بر اساس نسبت شارپ و نسبت سورتینو تفاوت معناداری وجود دارد.
3- بین نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد صندوقهای سرمایهگذاری مشترک بر اساس نسبت شارپ و نسبت امگا تفاوت معناداری وجود دارد.
4- بین نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد صندوقهای سرمایهگذاری مشترک بر اساس نسبت ترینر و نسبت پتانسیل مطلوب تفاوت معناداری وجود دارد.
5- بین نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد صندوقهای سرمایهگذاری مشترک بر اساس نسبت ترینر و نسبت سورتینو تفاوت معناداری وجود دارد.
6- بین نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد صندوقهای سرمایهگذاری مشترک بر اساس نسبت ترینر و نسبت امگا تفاوت معناداری وجود دارد.
7- بین نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد صندوقهای سرمایهگذاری مشترک بر اساس معیار جنسن و نسبت پتانسیل مطلوب تفاوت معناداری وجود دارد.
8- بین نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد صندوقهای سرمایهگذاری مشترک بر اساس معیار جنسن و نسبت سورتینو تفاوت معناداری وجود دارد.
9- بین نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد صندوقهای سرمایهگذاری مشترک بر اساس معیارجنسن و نسبت امگا تفاوت معناداری وجود دارد.
10- بین نتایج حاصل از معیارهای ارزیابی عملکرد صندوقهای سرمایهگذاری مشترک تفاوت معناداری وجود دارد.
1-7- متغیرهای این تحقیق
1-7-1- متغیر مستقل
نرخ بازده دارایی(Ri)، نرخ بازده بدون ریسک(Rf ) و یا حداقل نرخ بازده مورد انتظار(MAR)، واریانس پرتفوی() ، ریسک سیستماتیک پرتفوی( ، ریسک نامطلوب(Downside risk)، بازده بازار (Rm ).
1-7-2- متغیر وابسته
معیارهای ارزیابی عملکرد در تئوری مدرن یا کلاسیک پرتفوی (نسبت شارپ(SR)، نسبت ترینر(TR)، معیار بازده تفاوت جنسن) و معیارهای ارزیابی عملکرد در تئوری فرامدرن یا پسامدرن پرتفوی(نسبت پتانسیل مطلوب(UPR)، نسبت سورتینو، نسبت امگا).
1-8- روش پژوهش
تحقیق حاضر از نظر روش جزء تحقیقهای همبستگی میباشد در پژوهشهای همبستگی تلاش محقق برای کشف یا تعیین رابطه بین یک یا چند متغیر تمرکز دارد. در واقع هدف این روش مطالعه حدود تغییرهای یک یا چند متغیر با حدود تغییرهای یک یاچند متغیر دیگر است واز نظر هدف این پژوهش، تحقیقی کاربردی است که نتایج حاصل از آن میتواند برای سهامداران، مسئولین بورس اوراق بهادار و محققان مفید باشد و از نظر نوع بررسیهای پس رویدادی که بر اساس داده های مالی گذشته به بررسی فرضیه ها میپردازد.
1-9- روش جمعآوری اطلاعات و ابزار اندازهگیری
در این تحقیق ابتدا با بهره گرفتن از روش کتابخانهای مبانی نظری مرتبط با موضوع تحقیق از منابع داخلی و خارجی استخراج و گزارش میشود و سپس داده های مورد نیاز بر اساس گزارشهای مالی مربوط به فعالیت صندوقهای سرمایهگذاری مشترک که توسط شرکت بورس تهران، سازمان بورس و اوراق بهادار و سایتهای مرتبط با صندوقها منتشر میشود جمعآوری خواهد شد. داده ها و اطلاعات میدانی مورد نیاز تحقیق، از طریق مراجعه به بانکهای اطلاعاتی شرکت و سازمان بورس و نیز با بهره گرفتن از اطلاعات و گزارشهای منتشره توسط نهادها و سایتهای ذیربط جمعآوری و تجزیه و تحلیل خواهد شد.
1-10- قلمرو پژوهش
قلمرو تحقیق از لحاظ موضوعی، مکانی و زمانی بشرح ذیل میباشد:
1-10-1- قلمرو موضوعی تحقیق
قلمرو موضوعی تحقیق بررسی کارآیی معیارهای ارزیابی عملکرد فرامدرن در صندوقهای سرمایهگذاری مشترک در بازار اوراق بهادار تهران.
1-10-2- قلمرو مکانی تحقیق
قلمرو مکانی پژوهش کلیه صندوقهای سرمایهگذاری در سهام (با اندازه کوچک و با اندازه بزرگ) فعال در بازار اوراق بهادار تهران میباشد .
1-10-3- قلمرو زمانی تحقیق
قلمرو زمانی تحقیق از زمان تأسیس صندوقهای سرمایهگذاری در سهام در بازار سرمایه ایران (1387) تا پایان سال 1390 است.
1-11- استفادهکنندگان پژوهش حاضر
1- سازمان بورس اوراق بهادار
2- شرکتهای سرمایهگذاری
3- دانشجویان کارشناسی ارشد
4- تحلیلگران مالی که بر اساس اطلاعات پژوهش حاضر تصمیمگیری میکنند.
5- سرمایهگذاران بالقوه و بالفعل که اطلاعات مالی شرکتها به نحوی بر تصمیمگیری آنها تأثیر میگذارد.
1-12- محدودیتهای پژوهش
از محدودیتهای اساسی در این پژوهش جمعآوری معیارهای ارزیابی عملکرد پرتفوی موجود در ادبیات سرمایهگذاری میباشد. زیرا منبع یا مرجعی که تمام معیارها و مدلهای ارزیابی عملکرد پرتفوی در مدرن و فرامدرن را به صورت جامع داشته باشد، وجود نداشته و یا در صورت وجود، در اختیار ما نبوده است. دیگر محدودیت عدم دسترسی راحت به اطلاعات هر یک از صندوقها میباشد.
1-13- تعریف واژهها و اصطلاحها
1- سبدسهام (پرتفولیو): ترکیبی از سهام شرکتها که توسط یک سرمایهگذار، به شکل سبد سهام نگهداری میشود. یا به عبارت دیگر سرمایهگذاری در قالب مجموعه سهام که دارای ریسک مشابهاند.
2- بازده: بازده پاداشی است که سرمایهگذار در سرمایهگذاری بدست میآورد ویا به طور کلی عواید حاصل از نگه داری یک دارایی در طول یک دوره بازدهی دوره نگهداری نامیده میشود. بازده صندوق از رابطه زیر بدست
میآید:
= فرمول(1-1)
: بازده صندوقi در دوره زمانی . t
:خالص ارزش داراییهای صندوق i در پایان دوره زمانی . t
: خالص ارزش داراییهای صندوق i در پایان دوره زمانیt-1 .
3- بازده بدون ریسک: بازده بدون ریسک عبارتست از متوسط نرخ بازدهی که سرمایهگذاران انتظار دارند بدون تحمل ریسک، کسب نمایند. (اسلامی، 1386، 25).
4- بازده بازار: عبارتست از میانگین بازده واقعی اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار که با بهره گرفتن از شاخص قیمت و بازده نقدی محاسبه میگردد. برای محاسبه بازده بازار از فرمول زیر استفاده میشود.
فرمول(1-2)
: عدد شاخص در زمان t .
: عدد شاخص در زمانt-1 .
5- ریسک: عبارتست از احتمال تفاوت بین بازده واقعی و بازده پیشبینی شده. یا میتوان گفت ریسک یک دارایی عبارتست از تغییر احتمالی بازده آتی ناشی از آن دارایی میباشد البته بر اساس تعاریف جدید ریسک احتمال زیان تعریف میشود یعنی فقط تغییرات نامطلوب به عنوان ریسک محسوب میشوند. به اعتقاد (گیلب، 2002) ریسک، هر پدیدهای است که بتواند نتیجه حاصل از آن چه سرمایهگذار انتظار دارد را منحرف سازد.
6- صرف ریسک پرتفوی: عبارتست از سهمی از مازاد بازده بازار (مازاد بازده بازار نسبت به بازده بدون ریسک ) که انتظار میرود با توجه به ریسک تحمل شده در پرتفوی، نصیب شرکت گردد.( اسلامی، 1386، 106).
7- ریسک پرتفوی: عبارتست از احتمال خطر این که متوسط بازده پرتفوی بورسی شرکت سرمایهگذاری از بازده مورد انتظار آن متفاوت باشد. منظور از ریسک پرتفوی در این جا ریسک سیستماتیک است که با ضریب بتا سنجیده می شود . ضریب بتای پرتفوی طبق تعریف عبارتست از میانگین موزون ضرایب بتای تک تک اوراق بهادار تشکیل دهنده آن. ضرایب بتای هر یک از اوراق بهادار با فرمول زیر محاسبه میشود(اسلامی،1386، 105). ریسک سیستماتیک به علت وقایع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که بازده اوراق را با تأثیر قرار میدهند، ایجاد می شود(هارینگتون و دیانا، 1987).
فرمول(1-3)
: کوواریانس بازده اوراق بهادارi نسبت به بازده بازار.
: واریانس بازده بازار.
شایان ذکر است که شاخص اندازهگیری ریسک سیستماتیک هرگونه نوسانات اعم از مطلوب و نامطلوب را در خود جای میدهد. ودر صورت تأیید ارتباط بین نرخ بازدهی سهم و بازدهی بازار، میتوان از رابطه بالا استفاده کرد(سعیدی، صفدری پور،1387، 16).
انحراف معیار پرتفوی یکی دیگر از شاخص هایی است که با آن می توان ریسک پرتفوی را اندازهگیری کرد که از رابطه زیر بدست میآید.
فرمول(1-4) =
: نرخ بازده صندوق سرمایهگذاری
: متوسط نرخ بازدهی صندوق.
: نشان دهنده تعداد مشاهدات میباشد.
8- شاخص: یک واحد استاندارد که عملکرد اوراق بهادار و یا عملکرد سرمایهگذاران با آن سنجیده میشود.
فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه روانشناسی درباره : روابط بین فردی

2-1- مقدمه
شرکتهای سرمایهگذاری از بخش های فعال در بازارهای مالی هستند. در سالهای اخیر صنعت واسطهگری مالی در سراسر جهان رشد و گسترش چشمگیری را شاهد بوده است. سرمایهگذاران از محاسن ومزایای این شرکتها باخبرند وبا فعالیت آن ها آشنا هستند. اما این سبب نمیشود که به طور کامل به این سرمایهگذاری اعتماد کرده و از ارزیابی عملکرد آن هاغافل بمانند. صندو