منبع مقاله با موضوع استان کرمانشاه و علوم اجتماعی

دانلود پایان نامه

روش تحقیق
مقدمه :
به نظر می‌رسد اولین و عام‌ ترین معنا و مفهوم «روش تحقیق» چیزی جز «ابزار شناخت» بودن نیست.البته برای توضیح این معنا باید به معنای واژه «تحقیق» رجوع کرد. تحقیق به معنای شناخت نظری صرف نیست بلکه شناخت تغییر و تحولات شیء نیز هست.اساساً بنابر پیش‌ فرض‌های فلسفی دفتر فرهنگستان که شناخت را در چارچوب تناسبات «ولایت، تولی، تصرف» تفسیر میکند، هر موضوعی همواره در حال تغییر و شدن است و روش تحقیق اگر بخواهد یک موضوع را بشناسد باید همه مراحل پیدایش، تغییرات و تکامل آن موضوع را بشناسد و تحلیل کند. لازمه بحث فوق آن است که تحقیق نسبت به یک موضوع به موازات حرکت تکاملی آن موضوع، افزایش می‌یابد و در فهم و آگاهی انسان، توسعه به وجود می‌آید.
با توجه به معنای خاص شناخت می‌توان دریافت که روش تحقیق، ابزاری برای شناخت و تشخیص و تعریفِ موضوعات است. روش تحقیق، منطق اطلاع است که براساس اصول و روش تعریف فلسفی حاکم، سنجش نموده و نسبت خاصی بین آنها برقرار می‌نماید. به عبارت دیگر، روش تحقیق، نوعی روش علمی و نظام‌مند است که به وسیله «شاخصه‌هایی» می‌تواند وضعیت موجود، وضعیت مطلوب و کیفیت انتقال یک موضوع از موجود به مطلوب را بررسی و تحلیل نماید و زمینه تصرف درآن موضوع را فراهم آورد
نگاه فوق به روش تحقیق در ادبیات رایج علمی نیز قابل ردیابی است. در تلقی رایج، یک تحقیق علمی به توسعه قلمرو معرفت منتهی شود و ماهیت شیء یا پدیده‌ای را کشف کند تا بتواند آن را در بهبود زندگی خویش به کار بگیرد. به عبارت دیگر، دستیابی به تصویر واقعی از یک موضوع، و یافتن حقیقتِ مطلب درباره آن شیء، تحقیق نامیده میشود؛ مثلاً تحقیق از نظر دانشمندان علوم اجتماعی عبارت است از فرایندی که پژوهشگر بدان وسیله، پیچیدگیهای روابط متقابل بین افراد را بهتر درک میکند یا مثلاً گفته میشود: «تحقیق تاریخی»، شناخت وقایع و مسائل گذشته را دنبال میکند.البته باید دقت کرد که نگاه به تحقیق به عنوان وسیله شناخت در ادبیات رایج الزاماً به معنای نظری و غیرکاربردی بودن بحث نیست. در واقع هر برداشتی که از مفهوم «تحقیق» و «روش تحقیق» وجود داشته باشد می‌توان گفت که شناخت عمیق یک موضوع یا پدیده، اولین وظیفه روش تحقیق خواهد بود که این شناخت، یا به افزایش دایره معلومات ما منتهی می‌شود و یا این‌که قدرت ما در بهره‌برداری از موضوعات یا پدیده‌ها بالا می‌برد
به طور کلی منظور از روش تحقیق و پژوهش، ارائه مهارت‌ها و تجربه‌هایی است که دست‌یابی به هدف را آسان‌تر و عملی‌تر می‌سازد و با صرف وقت کمتر، نتایج بیشتری به دست می‌آید. این نکته، در کلّیه روش‌ها مطرح است. یعنی هر کاری بر مبنای «روش»های برگرفته از تجربه‌ها و موفقیت‌ها انجام پذیرد، تضمین بیشتری برای بهره دهی آن خواهد بود و افرادِ «‌دارای روش» موفق‌ترند و مبتدیانی که با روش افراد موفق آشنا می‌شوند، زودتر به نتیجه می‌رسند. پای هر علمی، روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش قوانین هر علمی، به روش شناختی مبتنی است که در آن علم به کار می‌رود(خاکی 1382).
با توجه به تعاریف بالا باید گفته شود که در فصل سومی که پیش روی شماست به روش تحقیق انجام شده برای بدست آوردن آمار و اطلاعات در باره موضوع مورد پژوهش پرداخته شده است .
روش تحقیق:
تحقیقات را بر اساس معیارها و مبناهای مختلفی دسته ‌بندی می‌کنند. انواعی از تحقیق به علت‌ ماهیت چند بعدی و پیچیده‌ای که دارند در چندین طبقه قرار می‌گیرند. مفید‌ترین طرح طبقه‌بندی انواع تحقیق حالتی است که در آن دسته‌بندی‌ها به حداقل و تفاوتها به حداکثر برسد.(خاکی، 1382)
طبقه‌ بندی روش تحقیق بر اساس هدف تحقیق، شامل پژوهش‌ های پایه‌ ای (بنیادی)، تحقیق کاربردی، تحقیق و توسعه، تحقیقات ارزیابی و تحقیق عملی است. و در تقسیم بندی روشهای تحقیق بر اساس روش تحقیق، روشهای تاریخی، توصیفی، پیمایشی، تحلیل محتوائی، میدانی، موردکاوی، پانل، همبستگی و پژوهش‌ های عِلی مطرح هستند.)همان منبع ).
– براین اساس، روش تحقیق حاضر با توجه به هدف کاربردی و با توجه به روش، پیمایشی است.
جامعه آماری:
جامعه آماری عبارت است از کلیه عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی مشخص دارای یک یا چند صفت مشترک باشند. تحقیق علمی با هدف شناخت یک پدیده در یک جامعه آماری انجام می‌شود. به این دلیل، موضوع تحقیق ممکن است متوجه صفات و ویژگیها، کارکردها و متغیرهای آن باشد یا اینکه روابط بین متغیرها، صفات، کنش و واکنش و عوامل تأثیرگذار در جامعه را مورد مطالعه قراردهد. (حافظ ‌نیا، 1387)
با توجه به این موارد جامعه مورد نظر شامل مشتریان بانکهای استان کرمانشاه می باشد.
نمونه آماری، حجم نمونه:
هدف هر تحقیق شناسایی جامعه و تعیین پارامتر های مربوط به آن است. برای این کار یا باید به کلیه افراد جامعه مراجعه کرد و وضعیت یا ویژگی مورد نظر را در آنها جویا شد یا باید تعدادی از افراد جامعه مورد مطالعه قرار گیرند . و از طریق جمع کوچک تری پی به صفات و ویژگی های جامعه برد. از آنجا که جوامع آماری معمولا از حجم و وسعت جغرافیایی زیادی برخوردارند و محققان نمی توانند به تمام آنها مراجعه کنند، بنابرین ناگزیرند به انتخاب جمعی از آنها به عنوان نمونه و تعمیم نتایج آن به جامعه مورد مطالعه اکتفا کنند. محقق به دو شکل می تواند نمونه را انتخاب کند. یک شکل آن این است که شانس انتخاب شدن را به تمام افراد جامعه بدهد، این روش انتخاب احتمالی یا تصادفی گویند. روش دیگر وضعی وغیر احتمالی است، یعنی شانس مساوی برای همه افراد جامعه وجود ندارد و محقق نظریات خود را دخالت میدهد. (حافظ نیا، 1387) یکی از روشهای نمونه گیری تصادفی، روش نمونه گیری خوشه ای یا چند مرحله ای است. این روش عبارت است از انتخاب واحد اصلی مطالعه از طریق چند مرحله نمونه گیری پیوسته. و برای زمانی مناسب است که چارچوب جامعه آماری در اختیار نباشد. (ونوس، ابراهیمی، روستا 1388)
با توجه به اینکه جامعه مورد نظر ما نامحدود بوده و چارچوب مشخصی ندارد از روش نمونه گیری خوشه ای یا چند مرحله ای استفاده می کنیم.
برای مشخص شدن چگونگی برآورد حجم نمونه از فرمول آن که به صورت زیر است استفاده میکنیم .
n=t2pq/d2
در این فرمول z=t اندازه متغیر در توزیع طبیعى (توزیع نرمال مربوط به منحنى گاوس(است که از جدول مربوط در سطح احتمال موردنظر استخراج مى‌شود. گاه در فرمول به جاى حرف t حرف z نیز بکار مى‌رود. p، درصد توزیع صفت در جامعه یعنى نسبت درصد افرادى است که داراى صفت مورد مطالعه مى‌باشند. q، درصد افرادى است که فاقد آن صفت در جامعه هستند. d، تفاضل نسبت واقعى صفت در جامعه با میزان تخمین محقق براى وجود آن صفت در جامعه است که حداکثر نسبت آن تا ۰۵/۰ است و دقت نمونه‌گیرى نیز به آن بستگى دارد. به هنگام برآورد حجم نمونه براى صفات و متغیرهاى کمّى از فرمول n=t۲s۲/d۲ استفاده مى‌شود که s۲ انحراف استاندارد جامعه است.
ابزار جمع‌آوری داده‌های تحقیق: