منبع مقاله با موضوع استفاده از سیستم بانکی و رضایت مندی مشتریان

دانلود پایان نامه

3-میان استفاده مشتریان از خدمات بانکداری تلفن همراه وداشتن اطمینان نسبت به امنیت آن رابطه وجود دارد


4- میان صحت انجام خدمات بانکی الکترونیکی تلفن همراه و جلب مشتری رابطه معنا داری وجود دارد.
5- بین رضامندی مشتریان بانکی و ارائه خدمات بانکی الکترونیکی تلفن همراه رابطه وجود دارد.
6- بین اطلاع رسانی خدمات الکترونیکی تلفن همراه و جذب مشتری از این طریق رابطه وجود دارد.
اهداف تحقیق
– هدف کلی:
بررسی میزان اطمینان پذیری مشتریان به خدمات بانکی الکترونیکی تلفن همراه و رابطه آن با جذب مشتری و بهره وری در نظام بانکی است.
– اهداف فرعی
1- 2 بررسی میزان استفاده از سیستم بانکی الکترونیکی توسط مشتریان بانک.
2- 2 بررسی تاثیر اعتماد به سیستم بانکداری تلفن همراه در جذب مشتری.
3- 2 بررسی میزان اطمینان مشتریان بانکی به امنیت سیستم بانکی الکترونیکی تلفن همراه.
4- 2 بررسی تاثیر صحت انجام خدمات بانکی الکترونیکی تلفن همراه در جلب مشتری.
5- 2 بررسی رابطه بین رضایت مندی مشتریان بانکی از ارائه خدمات بانکی الکترونیکی تلفن همراه و حفظ مشتریان.
6- 2 بررسی تاثیر اطلاع رسانی خدمات بانکی الکترونیکی تلفن همراه در جذب مشتری.
روش تحقیق:
روش تحقیق، فرایند نظامدار برای یافتن یک پرسش یا راه حل یک مساله است. طبقه‌ بندی روش تحقیق بر اساس هدف تحقیق شامل پژوهش‌ های پایه‌ ای (بنیادی)، تحقیق کاربردی، تحقیق و توسعه، تحقیقات ارزیابی و تحقیق عملی است. روش تحقیق حاضر با توجه به هدف کاربردی است که در این گونه تحقیقات نظریه‌ ها، قانونمندیها، اصول و فنون تحقیقات پایه را برای حل مسایل اجرائی و واقعی به کار می‌گیرند.
در تقسیم بندی روشهای تحقیق بر اساس روش تحقیق، روشهای تاریخی، توصیفی، پیمایشی، تحلیل محتوائی، میدانی، موردکاوی، پانل، همبستگی و پژوهش‌ های عِلی مطرح هستند. براین اساس، روش تحقیق حاضر پیمایشی است.
روش گرد اوری اطلاعات بصورت میدانی میباشد
جامعه ی آماری:
جامعه ی آماری ممکن است محدود یا نامحدود باشد. جامعه ی آماری محدود، جامعه ای است که تعداد آن معین و محدود باشد. و اگر غیر معین و نامشخص باشد، نامحدود است.(حسن زاده و همکاران، 1382). جامعه ی آماری ما در این تحقیق از نوع جامعه آماری نامحدود می باشد. چون نامشخص و غیر معین است. و شامل مشتریان بانک های استان کرمانشاه می باشد.
تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری: