منبع مقاله با موضوع انتقال اطلاعات و انگیزش بیرونی

دانلود پایان نامه

ارتباط مهارتی است که میتواند یاد گرفته شود و تکنیکهای ویژه مهمی دارد که باید فرا گرفته شود. ارتباط فقط یک موضوع کلامی نیست بلکه دامنه کاملی از امواج شفاهی و کلامی است که برای جلب توجه و انتقال اطلاعات استفاده میشود(دباغان، 1375).
استفاده از صحبت کردن با تنهای مختلف و سرعتهای متفاوت، تحت عنوان پیامهای کلامی و استفاده از زبان بدنی نظیر ایما و اشاره، حرکات چشم و سر، تحت عنوان پیامهای غیر کلامی از ابزار مهم ایجاد ارتباط موثر میباشند که مربیان باید بتوانند از این تکنیکها به نحو احسن سود ببرند(اورلیک، 1986).
برای ایجاد ارتباط موثر باید به نکات مهم زیر توجه شود:
کم کردن هر نوع منبع خبری بین فرستنده و گیرنده پیام
استفاده از زبان مناسب برای گروه
استفاده از چند کانال ارتباطی در حد ممکن
حذف منابع مزاحم
استفاده از ارتباط رو در رو
قبول مسئولیت برای ایجاد ارتباط مؤثر
گوش کردن به پاسخهای گیرندگان پیام(رورلیک، 1986).
ج) احساس عاطفه و وظیفه:
علاقه داشتن به شغل مربیگری و احساس مسئولیت مربی درقبال کاری که قبول نموده است، شرط اصلی مربیگری است. اگر فردی مسئولیت هدایت و راهبری تیمی را عهده دار شود، اما در قبال وظیفه محوله، مسئولیت و تعهد نداشته باشاد، نمیتواند موفق باشد. علاقه ذاتی به امر مربیگری و شور و اشتیاق فرد در امر آموزش و تعلیم و هدایت ورزشکاران، عامل اصلی است که افراد در هنگام انتخاب شغل مربیگری باید به آن توجه نمایند (خبیری، 1373)
د) ادراکی:
توانایی مربی در تشخیص این که چگونه عملکردهای مختلاف مربیگری با یکدیگر در ارتباط هستند و چگونه تغییر در جنبههای از مربیگری میتواند بار جنبههای دیگران اثر بگذارد، مهارت ادراکی نامیده میشود. نمونههای عینی این مهارتها، توانایی درک تاأثیرمتقابل جنبههای مختلف روانی- فیزیولوژیکی برای خلق یک حرکت ورزشی است، در نتیجه باید تمرینات مختلفی روانی در برنامههای ورزشی گنجانیده شود(خبیری، 1373).
ه) انگیزشی:
ایجاد انگیزه در ورزشکاران برای تلاش در جهت بهبود عملکرد و موفقیت در مسابقات به عنوان یک مهارت مهم در مربیان ذکر شده است. به عنوان یک تعریف ساده از انگیزش میتوان از آن به عنوان یک نیروی درونی که فرد را به سمت هدفی سوق میدهد، نام برد. انگیزش در روانشناسی از دو جنبه بررسی میشود: شدت و جهت آن. شدت انگیزش راجع به این است که شخص برانگیخته میشود و نیرو میگیرد و یا برای رسیدن به یک هدف مشخص چقدر سعی و تلاش میکند(دباغان، 1375).
جهت انگیزش به انتخاب هدف مربوط میشود. در انگیزش عوامل بسیار زیادی تاثیر میگذارد که مربی با شناخت این عوامل میتواند راههای مناسبی برای انگیزه در ورزشکار ایجاد نماید. برخی از روشهای ایجاد انگیزه در زیر آورده شده است:
انگیزش مستقیم:
زمانی که یک مربی هدفی را برای ایجاد انگیزه در ورزشکاران تعیین میکند، به عنوان انگیزش مستقیم مطرح میگردد. به طور مثال وقتی مربی بازیکنان را به دفتر خود میخواند و امیدوار است که آنها تمرین سختی را شروع کنند و یا هنگامی که به ازای برد در یک مسابقه، آنها را از یک جلسه تمرین معاف میکند، از این روش انگیزش استفاده میکند(خبیری، 1373).
انگیزش غیر مستقیم:
در این روش برای بالا بردن انگیزش، موقعیت یا محیط (چه محیط فیزیکی و چه روانی) را تغییر میدهند. برای مثال برخی مربیان برای ارتقای انگیزش، مکان تمرین را عوض میکنند. به هر حال، استفاده از انواع شیوههای انگیزشی توسط مربی با توجه به موقعیتهای مختلف و افرادی که تحت کنترل هستند، میتواند به عنوان راه کارهایی جهت ارتقاء عملکرد و رسیدن به موفقیت تیمی مطرح گردد (خبیری، 1373).
انگیزش درونی:
افرادی که دارای انگیزش ذاتی و درونی هستند یک جوشش درونی و لیاقت و خود تصمیمی خاص دارند تا وظایف را با چیره دستی در مسیر موفقیت به انجام رسانند. خصوصیات شایستگی، خود تصمیمی، چیره دستی و موفقیت جزء اهداف اشخصی است که از درون بر انگیخته میشوند. در ورزش علت شرکت ورزشکاران در مسابقات همانا عشق آنان به مسابقه است که از یک انگیزه درونی ناشی میشود. مربیان باید بتوانند این نوع انگیزه را در ورزشکاران تقویت نمایند(خبیری، 1373).
انگیزش بیرونی: