منبع مقاله با موضوع بررسی اسناد و مدارک و رضایت شغلی کارکنان

دانلود پایان نامه

برای انجام اکثر کارهای پژوهشی ابزار گرد اوری اطلاعات لازم است، داده ها را با چهار روش کلی که هر یک ویژگی های خاصی دارند، میتوان استخراج کرد.این ابزارها شامل پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده و بررسی اسناد و مدارک است. برای گردآوری اطلاعات از مورد مبانی نظری این تحقیق از ابزار بررسی اسناد و مدارک استفاده میشود. و برای گردآوری اطلاعات و داده های آماری تحقیق نیز از ابزار پرسشنامه استفاده میشود.
متغیرهای تحقیق:
متغیر مستقل:
به متغیری گفته می‌شود که از طریق آن متغیر وابسته تبیین یا پیش‌بینی می‌شود. به این متغیر، متغیر محرک یا درونداد گفته می‌شود و متغیری است که توسط پژوهشگر اندازه‌گیری، دستکاری یا انتخاب می‌شود تا تأثیر یا رابطه آن با متغیر دیگر اندازه‌گیری شود. متغیر مستقل، متغیر پیش فرض است به این معنی که این متغیر مقدمه و متغیر وابسته نتیجه آن است. در یک تحقیق غیر آزمایشی، متغیر به وسیله محقق دستکاری نمی‌شود ولی متغیری است که از پیش وجود دارد و فرض شده است که بر متغیر وابسته اثر دارد.(فرگوسن، جرج- تاکانه- یوشیو، 1377)
در تحقیق حاضر متغیر های انجام امور بانکی از طریق الکترونیکی، اعتماد به سیستم بانکی تلفن همراه، امنیت سیستم بانکی تلفن همراه، صحت عملیات سیستم بانکی تلفن همراه، رضایت مشتریان، و اطلاع رسانی، متغیر مستقل می باشند. که تصور می‌شود برروی متغیر اطمینان مشتریان به سیستم بانکی تلفن همراه و جذب مشتریان تأثیر دارد.
متغیر وابسته:
متغیر وابسته یا متغیر پاسخ، برونداد یا ملاک است. متغیر وابسته متغیری است که مشاهده یا اندازه ‌گیری می‌شود تا تأثیر متغیر مستقل برآن معلوم و مشخص شود.
در تحقیق حاضر متغیر اطمینان مشتریان به سیستم بانکی تلفن همراه و جذب مشتریان، متغیر وابسته برای متغیرهای انجام امور بانکی از طریق الکترونیکی، اعتماد به سیستم بانکی تلفن همراه، امنیت سیستم بانکی تلفن همراه، صحت عملیات سیستم بانکی تلفن همراه، رضایت مشتریان، و اطلاع رسانی است.
پرسشنامه:
پرسشنامه عبارت است از مجموعه‌ ای از پرسشها که بصورت باز یا بسته طراحی می ‌شوند تا وضعیت نگرش افراد نسبت به یک واقعیت از طریق آن ارزیابی شود. به هنگامی که پژوهشگر دقیقاً می‌ داند در پی چیست و چگونه باید متغیرهای خود را اندازه ‌گیری کند، پرسشنامه ابزاری کارآمد برای گردآوری اطلاعات به شمار می‌رود. (سگاران، اوما، 1384). جهت اندازه‌ گیری متغیرهای مورد نظر از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردیده است، به این صورت که برای هرکدام از متغیرها سؤالاتی مطرح گردیده است.
متغیرهای کلی تشکیل دهنده تحقیق شامل انجام امور بانکی از طریق الکترونیکی، اعتماد به سیستم بانکی تلفن همراه، امنیت سیستم بانکی تلفن همراه، صحت عملیات سیستم بانکی تلفن همراه، رضایت مشتریان، و اطلاع رسانی میباشد. با توجه به این متغیرها، برای هر یک سؤالات لازم و کافی انتخاب شده است.
پایایی و روایی تحقیق :
روایی:
مقصود این است که آیا ابزار اندازه‌گیری موردنظر می‌تواند ویژگی و خصوصیتی که ابزار برای آن طراحی شده است را اندازه‌گیری کند یا خیر؟ به عبارت دیگر مفهوم روایی(validity) به این سوال پاسخ می‌دهد که ابزار اندازه‌گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می‌سنجد. پرسشنامه‌ای (یا بطور کلی ابزار اندازه‌گیری) که مثلا برای ارزیابی «تعهد سازمانی کارکنان» طراحی شده ولی پرسش‌هایش به گونه‌ای طراحی شده‌اند که «رضایت شغلی کارکنان» را ارزیابی می‌کند روایی ندارد (هرچند ممکن است بررسی‌های آماری، پایایی مطلوب آن را نشان دهد) همین‌طور پرسشنامه‌ای که همه وجوه موضوع مورد تحقیق را در بر نگیرد قطعا دارای روایی مطلوبی نیست.
نظر کارشناسان و خبرگان می‌تواند کمک خوبی برای بهبود روایی ابزار اندازه‌گیری باشد. موضوع روایی از آن جهت اهمیت دارد که اندازه گیری‌های نامتناسب می‌تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش سازد. متاسفانه در اغلب تحقیقات دانشگاهی در کشور ما به روایی ابزار تحقیق توجه کافی نمی‌شود.
پایایی:
پایایی(reliability) با این امر سر و کار دارد که ابزار اندازه‌گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می‌دهد. به عبارت دیگر، «همبستگی میان یک مجموعه از نمرات و مجموعه دیگری از نمرات در یک آزمون معادل که به صورت مستقل بر یک گروه آزمودنی به دست آمده است» چقدر است.
به بیان دیگر اگر ابزار اندازه‌گیری را در یک فاصله زمانی کوتاه چندین بار به یک گروه واحدی از افراد بدهیم نتایج حاصل نزدیک به هم باشد. برای اندازه‌گیری پایایی شاخصی به نام ضریب پایایی استفاده می‌کنیم. دامنه ضریب پایایی از صفر تا 1+ است. ضریب پایایی صفر معرف عدم پایایی و ضریب پایایی یک معرف پایایی کامل است. “پایایی کامل” واقعاً به ندرت دیده می‌شود و در صورت مشاهده قبل از هر چیز باید به نتایج شک کرد. میزان پایایی ای پژوهش نزدیک به 85٪ درصد است .
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل آماری
مقدمه: