منبع مقاله با موضوع جامعه بین المللی و ویژگیهای شخصیتی

دانلود پایان نامه

به عقیده پرل، معلمی را در ایفای نقش خود بعنوان رهبر، موفق عمل میکند که دارای ویژگیهایی هم چون: در بحث پرانرژی و برای توافق شرافتمندانه آماده است-تنوع و گوناگونی را ترغیب میکند-تعارضها را تشخیص میدهد-قوانین و مقررات آموزشی را با توجه به آثار و نتایج مورد استفاده قرار میدهد.
باندر شایستگی را اینگونه تعریف میکند: هرگونه دانش، مهارت، توانایی یا کیفیت شخصی است که از طریق رفتار، نشان داده میشود و منجر به تعالی خدمت دهی میشود.
منسفید نیز شایستگی را شامل مهارتها و عاداتی میداند که برای کارکنان ضرورت دارد تا در یک شغل موثر باشند.
در تعریفی از موسسه نشنال پارک سرویس امپلویز(2004)، شایستگی مجموعهای از دانش، مهارتها و تواناییها در یک شغل خاص است که به شخص اجازه میدهد به موفقیت در انجام وظایف دست یابد
فیلپوت و همکاران(2002)، شایستگی را بعنوان ترکیبی از مهارتها، دانش و نگرشهای مورد نیاز برای انجام یک نقش به گونهای اثربخش، تعریف میکند.
ژانگ یی یوان (2006)، بیان میکند که شایستگی استادان باید شامل شایستگی حرفه ای(دانش و مهارت) و شایستگی الگوی کاری(نفوذ، مشاوره و ارتباطات) و شایستگی روان شناختی(سازگاری، همکاری، وفاداری، مسئولیت پذیری)باشد.
اشمیت(2010)، نیز شایستگی استادان را شامل چهار شایستگی اصلی: دانش حرفهای، عقاید و ارزشها، انگیزش و خودتنظیمی میداند.
اوگینکو(2011)، شایستگی استادان را به سه دسته شایستگیهای کلیدی، اساسی و ویژه طبقه بندی کرده است.
وانگ یی(2006)، بیان میکند که شایستگی استادان شامل تفکر منطقی، برقراری ارتباط، موفقیت مداری، روابط فردی، کسب اطلاعات، مسئولیت پذیری و خلاقیت و نوآوری است.
کیویان و کین(2009)، مدلی برای شایستگی استادان ارائه کردند که بر اساس آن شایستگی استادان به چهار دسته: شایستگی فردی، شایستگی آموزشی، شایستگی همکاری، شایستگی پژوهشی تقسیم میشود.
سیلوی پرز و جکیوس ساری(2005)، معتقدند که یک معلم تربیت بدنی خوب معلمی نیست که در رشتههای ورزشی مختلف مهارت کافی داشته باشد بلکه او در وهله اول باید از دانشی عمیق و کامل درباره تدریس برخوردار باشد.
رولفس و ساندرس(2007)، درباره شایستگی استادان مولفههای زیر را برای تعریف شایستگی مناسب میدانند: دانش استاد-رفتار استاد-تفکر استاد-شخصیت استاد-تصمیم گیری-کنترل موثر فعالیتهای یادگیری دانشجویان.
آنجوس سیلوا(2010)، بیان میکند که شایستگیهای استادان یکی از مهمترین مسائل مربوط به کیفیت تدریس آنهاست.
روان شناسان، شایستگی را محرک، ویژگی یا مهارت برجسته تعریف کردهاند که منجر به عملکرد شغلی بهتر میشود. مرابیل و ریچارد ( 1997 ) میگویند که در انتخاب شایستهترینها باید به تواناییها، شاخصهای رفتاری، باورها، ویژگیهای شخصیتی، نگرشها و مهارتهای افراد توجه شود. (عریضی، 1384).
فیلپوت( 2002 ): ترکیبی از مهارتها، دانش ونگرشهای مورد نیاز برای انجام یک نقش بگونهای اثربخش.
دولت ساسکاچوان( 1998 ): هرگونه دانش، مهارت یا ویژگی شخصی که یک فرد را قادر میسازد تا عملکرد موفقیت آمیز به نمایش بگذارند را شایستگی تعریف کرده است.
منزفیلد( 1999 ): یک ویژگی شخصی که در عملکرد اثربخش یا برتر نتیجه میدهد.
رنکین ( 2002 ): مهارتها و رفتارهایی که سازمانها از کارکنان برای انجام دادن کارشان انتظار دارند.
طبق تعریف ارائه شده توسط جامعه بین المللی عملکرد مجموعه دانش، مهارت و نگرشهایی که کارکنان را قادر میسازد به صورتی اثربخش فعالیتهای مربوط به شغل و یا عملکرد شغلی را طبق استانداردهای مورد انتظار انجام دهند شایستگی نامیده میشود.
کیو ( 1993 ) شایستگی را بعنوان نتیجۀ به کاربردن دانش و مهارت بطور مناسب تعریف میکند. به عبارتی دیگر شایستگی = مهارت + دانش.
طبق نظر سانچر (2010)، شایستگیها به عنوان یک دسته از دانش، خصوصیات، نگرشها و مهارتهای به هم تعریف میشوند که تاثیر زیادی بر شغل افراد میگذارند و با عملکرد افراد در کار، همبستگی دارد، میتواند استانداردهای قابل قبول ارزیابی شود و از طریق آموزش و توسعه بهبود یابد.
چیورز و چیتام(2005)، یک تعریف کلی از شایستگی را بیان میکند، شایستگی یک عملکرد کاملا موثر درون یک حرفه است که ممکن است در دامنههای از سطح اساسی کارایی با بالاترین سطح برتری قرار بگیرد.
بارترام (2005)، شایستگیها را بعنوان مجموعه رفتارهاییکه، ابزاری در رسیدن بر نتایج یا برون داد هستند، توصیف میکند.
سیگزدینین(2006)، معتقد است که شایستگیها، ویژگیهای اساسی فرد هستند که از طریق یک رابطه علت و معلولی با عملکرد اثربخش و عالی او، در یک بخش ارتباط دارد.