منبع مقاله با موضوع جهت گیری استراتژیک و قابلیتهای سازمانی

دانلود پایان نامه

ناکوین شارون و الوود(2003)، شایستگی: دانش، مهارتها و نگرشهایی است که یک فرد به منظور انجام وظیفه یا اجرای نقش خود، دارا میباشد یا باید دارا باشد.
جکسون وشولر(2003)، معتقدند که شایستگیهای مربیان بعنوان مهارتها دانش، تواناییها، نگرش و بینش و دیگر ویژگیهایی تعریف میشود که یک شخص برای انجام موثر یک شغل نیاز دارد.
دابیس و رائول(2004) شایستگی را بعنوان ابزاریکه توسط مربیان مورد استفاده قرار میگیرد تا واحدهایی از کار یا وظایف شغلی شان را انجام دهند تعریف میکند. دانش و مهارتها آشکارترین شایستگیها هستند. شایستگیهای دیگر بیشتر انتزاعی هستند( مثل: اعتماد به نفس، انعطاف پذیری، صبوری و. . . . ) اما به اجرای موفقیت آمیز بعضی از انوای مهارتها مربوط میشود( دابیس و دیگران، 2004: دابیس و رائول، 2000: به نقل از کوچران، 2009)
در زمینه ویژگیهای شخصیتی مربیان نیز براونز(1975) و مالهورتا و خان (1986)
به خصایصی مانند اعتماد به نفس، هوش، خودباوری، ثبات رفتاری و تمایلات هیجانی، وادوارد(1990) استیون لارسون (1990) به دانش مربی، سالمینن(1996) لیکونن(1986) شرمن (1986) پنمان(1974) به ویژگیهای رفتاری مربی اشاره کردهاند و آن را عاملی در موفقیت مربی دانستهاند.
بررسی و تحلیل تعاریف فوق نشان میدهد که نکات مشترک قابل تشخیصی در تمامی این تعاریف وجود دارد که عبارت است از:
1- شایستگی شامل دانش، مهارت، ویژگیهای فردی از جمله( ارزش، نگرش، مفهوم ذهنی، انگیزه، ویژگیهای فیزیکی) و یا ترکیبی از این عوامل است. شایستگی آن دسته از خصوصیات مربیان است که زیربنای رفتارهای موفق شغلی را تشکیل میدهد و موجب عملکرد برتر و موثر آنها در شغل، وظیفه یا شرایط میشود. همچنین شایستگیها باید قابل مشاهده و قابل اندازه گیری باشند و با ثبات و تکرار در رفتار فرد فرد مشاهده شود( زاهدی و شیخ، 1389).
2- نکتهی دیگر در زمینه تعریف شایستگی این است که معمولا دو تعریف در زمینه شایستگی ارائه میشود: نخست نشانگر توانایی یک فرد برای انجام اثربخش فعالیتهای شغلی است درحالیکه در تعریف دوم بر آنچه یک فرد برای عملکرد اثربخش نیاز دارد، تاکید میکند. معنای دوم، معنای واقعی شایستگی است و در این مطالعه نیز همین معنا مدنظر میباشد( هاری، 2004: به نقل از کرمی و صالحی، 1388).
مدل هاو الگوهای شایستگی
امروزه الگوها و چارچوبهای متعددی برای شایستگی موجود است ولی میتوان گفت که بیشتر آنها تا حدودی مبتنی بر خوشه “دانش، مهارتها، تواناییها، انگیزش، باورها، ارزشها و رغبتها” هستند؛ با بخش مهم شغل، عملکرد برتر یا اثربخشی، استانداردهای پذیرفته شده قابل مشاهده و قابل سنجش و همچنین جهت گیری استراتژیک در ارتباطند؛ و از طریق آموزش و پرورش قابل بهبود هستند.
• مدل شایستگی عبارت است از مجموعه سیستماتیک از شایستگیها در یک نقش یا مجموعهای از نقشهای مشابه که موجب میشود افراد در آن نقشها موفق شوند.
• مدل شایستگی سرمشق و الگوی رفتارهای موفقیت آمیز برای سایرین میباشد و به نقشها هویت حرفهای میبخشد.
الگوی شایستگی، بعنوان توانایی انجام فعالیتها در محدوده شغل بر اساس استانداردهای تعیین شده تعریف شده است. در واقع الگوی شایستگی عبارت است از الگوی قابل اندازه گیری تواناییها و رفتارهای مورد نیاز برای انجام دادن فعالیتهای کاری به صورت موفقیت آمیز است(استنلی، 1985).
به طور معمول، الگوی کارساز و موثر باید:
منحصر به فرد باشد. (هر شایستگی به ویژگی مشخصی تخصیص داده شود).
یکنواختی یا همگنی داخلی داشته باشد. (شایستگیهای هر ویژگی به هم شبیه و از سایر شایستگیهای دیگر متفائت باشد).
جامعیت داشته باشد. (هر ویژگی مهم باید در الگو وجود داشته باشد).
ثابت باشد. (شایستگیها به سهولت قابل نقل و انتقال نباشند).
نام مرتبط داشته باشد. (نام با تمام کوتاهی خود، مفهوم را منتقل کند).
در هر حال، تدوین هر الگوی شایستگی در نخستین گام نیازمند ایجاد اجماع در تعریف شایستگی است. سپس میبایست بر مبنای تعریف و رویکرد اتخاذ شده به تدوین الگوی شایستگی اقدام کرد.
انواع شایستگیها:
شایستگیهای محوری
سازمان برای دستیابی به برتری و بلوغ نیازمند ایجاد شایستگیهای محوری است. شایستگیهای محوری برآمده از قابلیتهای سازمانی هستند. قابلیتهای سازمانی نیز بوسیله منابع سازمان خلق میشوند. فرآیند خلق قابلیتهای سازمانی، یک فرآیند یادگیری است که با طی تجربیات مستمرسازمانی، به مرور سازمان را به سوی مزیت رقابتی سوق میدهد. شایستگیهای محوری عبارتند از قابلیتهایی که ارزشمند، کمیاب و قابل جایگزین، و تقلید ناپذیرند. شایستگیهای محوری، منجر به خلق مزیت رقابتی، ایجاد ارزش و بازگشت سرمایه بالاتر میگردند.
شایستگى هاى رهبری