منبع مقاله با موضوع خودکارآمدی و کارآمدی

دانلود پایان نامه

خودکارآمدی رهبری و ارائه اطلاعات
<


خودکارآمدی رهبری و راهنمایی و مشاوره
<
خودکارآمدی رهبری و شبکه و ارزیابی
شکل 19.4. شدت رابطه بین متغیرهای مورد بررسی
مدل ساختاری پژوهش با ضرایب رگرسیونی موجود در جدول 23.4، در شکل 20.4 نشان داده شده است.
شکل 20.4. آزمون فرضیههای پژوهش (ارتباطات مورد آزمون)
با استناد به نتایج حاصل از آزمون فرضیههای پژوهش (پذیرفته شدن فرضیههای پژوهش) پاسخ به سئوالهای پژوهش مثبت است و در پاسخ به سئوال اول، میتوان گفت؛ بله بین خودکارآمدی رهبری و شایستگی مربیان ورزشی زن والیبال استان تهران ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین در پاسخ به سئوال دوم، میتوان گفت؛ بله بین خودکارآمدی رهبری و هر یک از مؤلفههای شایستگی (راهنمایی و مشاوره، ارائه اطلاعات و شبکه و ارزیابی) مربیان ورزشی زن والیبال استان تهران ارتباط معناداری وجود دارد.
فصل پنجم
(بحث و نتیجه‌گیری)
1.5. بحث و نتیجه گیری
1.1.5. یافتههای مربوط به فرضیه صفر اول پژوهش
آیا بین مولفههای شایستگی با خودکارآمدی رهبری در مربیان ورزشی زن ارتباط علّی معنا دار وجود دارد.
در این پژوهش مشخص گردید که خودکارآمدی رهبری با شایستگی مربی رابطه علّی مستقیم، ضعیف و معنادار دارد، خودکارآمدی رهبری با مؤلفه راهنمایی و مشاوره از شاخص شایستگی مربی رابطه علّی مستقیم، قوی و معنادار دارد، خودکارآمدی رهبری با مؤلفه ارائه اطلاعات از شاخص شایستگی مربی رابطه علّی مستقیم، متوسط و معنادار دارد. همچنین خودکارآمدی رهبری با مؤلفه شبکه و ارزیابی از شاخص شایستگی رابطه علّی مستقیم، قوی و معنادار وجود دارد
2.1.5. یافتههای مربوط فرضیه دوم پژوهش
آیا بین خودکارآمدی رهبری و مولفههای شایستگی در مربیان زن والیبال ارتباط علّی معنادار وجود دارد.
در این پژوهش مشخص گردید که خودکارآمدی رهبری با ضریب رگرسیونی 387/0 با شایستگی مربی رابطه علّی مستقیم، ضعیف و معنادار دارد، خودکارآمدی رهبری با ضریب رگرسیونی 576/0 با مؤلفه راهنمایی و مشاوره از شاخص شایستگی مربی رابطه علّی مستقیم، قوی و معنادار دارد، خودکارآمدی رهبری با ضریب رگرسیونی 429/0 با مؤلفه ارائه اطلاعات از شاخص شایستگی مربی رابطه علّی مستقیم، متوسط و معنادار دارد. همچنین خودکارآمدی رهبری با ضریب رگرسیونی 589/0 با مؤلفه شبکه و ارزیابی از شاخص شایستگی رابطه علّی مستقیم، قوی و معنادار وجود دارد.
3.5. نتیجه گیری
بنابراین نتایج پژوهش حاضر با نتایج پژوهشهای مایرز، ولف، مایر، فلتز و ریکاس (2006) و دان چو و جان تینگزون (2009) و کوگا (1993) و فلتز (1999) و سالیوان (2005) و پائول، آنتونیو، ماریو و ایزابل (2012) و فرود، روگر (2012)، سانتوز و همکاران (2010)، کوته و سالما (1996)، کوته و سدویک (2003) و روسل، باریا، کوته (1993) همسو بوده و نتایج آنها را تأیید می¬کرد. همچنین از دیگر رویکردهای این پژوهش ارائه مدلی جهت تبیین واریانس متغیر خودکارآمدی رهبری توسط مؤلفه های شایستگی میباشد که در این راستا مشاهده شد که مؤلفه های شایستگی از قدرت تبیین بالایی برخوردار بوده و قادرند به خوبی میزان واریانس خودکارآمدی را توجیه نمایند و به ازاء هر واحد افزایش در انحراف استاندارد متغیر راهنمایی و مشاوره، خودکارآمدی به میزان 351/0 انحراف استاندارد افزایش خواهد یافت، به ازاء هر واحد افزایش در انحراف استاندارد متغیر ارائه اطلاعات، میزان خودکارآمدی به میزان 366/0 انحراف استاندارد افزایش خواهد یافت و به ازاء هر واحد افزایش در انحراف استاندارد متغیر شبکه و ارزیابی، میزان خودکارآمدی به میزان 347/0 انحراف استاندارد افزایش خواهد یافت لذا الگوی رگرسیونی تبیین واریانس خودکارآمدی رهبری توسط مؤلفه های شایستگی به شرح ذیل می باشد:
4.5. پیشنهادها
1.4.5. پیشنهادهای برخواسته از پژوهش
1. برای مربیگری تیمهای ورزشی از مربیانی استفاده شود که خودکارآمدی بالاتری و شایستگی بیشتری دارند.
2. فدراسیون و هیات استان تهران نسبت به برنامه ریزیهای دقیق در خصوص کارآمدی و شایستگی مربیان خود اقدام نمایند.