منبع مقاله با موضوع دانش و مهارت و خصوصیات ذهنی

دانلود پایان نامه

شایستگیها میتوانند در طول زمان یاد گرفته شوند و توسعه یابند بر خلاف خصوصیات و گرایشات که ذاتی و غیر فابل تغییر میباشند.
شایستگی با نتایج معنادار زندگی در مرتبط است که شیوهای را توصیف میکند که افراد باید در جهان واقعی کار انجام دهند به جای اینکه بر روی خصوصیات ذهنی تاکید کند.


شایستگیها باید برای افراد قابل مشاهده و در دسترس باشند تا بتوانند سطوح مورد نیاز عملکرد را درک و توسعه دهند.
سطوح شایستگی:
شایستگی را میتوان در سه سطح از یکدیگر متمایز کرد:
سطح فردی شایستگی: در این سطح شامل دانش و مهارتهای بالقوه، ظرفیتها(قابلیتها) و صلاحیتهای مربی است.
سطح راهبردی شایستگی: ایجاد و حفظ برتری رقابت آمیز، از راه ترکیب خاصی از دانش، مهارتها و فرآیندها است.
سطح سازمانی شایستگی: شایستگی شامل ترکیب متقابل دانش و مهارتهای مربی با دیگر منابع از جمله: رویهها، امورجاری.
ابعاد شایستگی:
دانش: فرآیند توسعه دانش و معلومات نظری به گونه معمول از راه تحصیل در سطوح دانشگاهی حاصل میشود. توسعه دانش و معلومات زیربنای توسعه مهارتها و نگرش به شمار میآید، و به تنهایی و به خودی خود، تاثیر چندانی در توسعه شایستگی ندارد.
مهارت: عبارت است از توانایی پیاده سازی علم در عمل. مهارت از راه تکرار کاربرد دانش در محیط واقعی به دست آمده و توسعه مییابد. توسعه مهارت منجر به بهبود کیفیت عملکرد میشود.
توانایی: خصلتی با ثبات و وسیع را مصور میسازد که شخص را برای دستیابی و نهایت عملکرد در مشاغل فیزیکی و فکری مقید میسازد. در واقع ظرفیت انجام کارهای فکری را مشخص میسازد(فتحی و شعبانی، 1386).
نگرش: عبارت است از تصویر ذهنی انسان از دنیا و پیرامون آن. تصویر ذهنی انسان چارچوبی است که میدان اندیشه و عمل وی را تبیین کرده، شکل میدهد. درک انسان از پدیدههای پیرامون خود و تصمیم گیری وی برای عمل، بر مبنای تصویر ذهنی اوست.
نظریههای مختلف در مورد مربی شایسته و تعاریف شایستگی:
امروزه شایستگی به یک اصطلاح چند منظوره تبدیل شده است که با معانی مختلف در زمینههای علمی متنوع مورد استفاده قرار میگیرد (مجاب و دیگران، 2011). در ادبیات مربوط به شایستگی، تعاریف متنوعی از شایستگیها وجود دارد، اگرچه همه آنها بطور وسیع شبیه هماند و اساسا بر نقشها و مسئولیتهای شغل متمرکزند (کلارک و ارمیت، 2010)، اما با بررسی ان به این نتیجه میرسیم که یک تعریف واحد و اصطلاح معین در مورد شایستگی وجود ندارد(کرمی، 1386).
سیف بهترین ملاک شایستگی معلم را توانایی او در ایجاد تغییرات پیش بینی شده در برنامه درسی و هدفهای آموزشی در شاگردان میداند(سیف، 1372)
ملکی معلمی را شایسته میداند که دارای صلاحیتهای شناختی-حرفه ای-عاطفی باشد(ملکی، 1376)
تخصص علمی
آگاهی از مسائل روانشناسی
شناخت مخاطب
صلاحیت شناختی

مطلب مشابه :  پایان نامه درمورد فرایند تصمیم گیری خریدار و شخصیت و تصور شخصی

مهارتهای قبل از تدریس