منبع مقاله با موضوع رویارویی با چالشها و کارگاه آموزشی

دانلود پایان نامه

شایستگی مدیریتی یا رهبری مجموعهای از مهارتها، خصوصیات و رفتارهای فردی رهبران ومدیران ارشد یک سازمان را شامل میشود. شایستگى هاى رهبران مى بایستى به صورت چند بعدى برنامه ریزى شود. براى این منظور سه رویکرد کلى موجود مى باشد که عبارتند از:
الف) توسعه مستقیم: در این حالت، فرد یاد گیرنده به طور مستقیم در معرض موضوع توسعه قرار مى گیرد،
ب) توسعه در حین کار: در این مورد محیط و اهداف براى انجام امور کارى تعریف شدهاند، تنظیم مى کند
ج) توسعه اجتماعى: در این شرایط، رفتار و نگرش افراد در اثر مشاهده ى الگوهایى در محیط اطراف تغییر مى کند.
شایستگی شغلی
این شایستگیها میتوانند به عنوان شایستگیهای مرتبط با کار یا شغلی توصیف شوند که به انتظارات عملکرد شغلی و استانداردهایی که از افرا د انتظار میرود اشاره دارند. در شایستگی شغلی بیشتر بر مهارتهای افراد تاکید میشود نه رفتار آنها، این شایستگیها میتوانند از طریق تحلیل وظیفهای تعریف شوند. و آنچه را افراد در نقشهای ویژه باید قادر به انجام آن باشند و استانداردهای که از آنها انتظار میرود محقق کند را مشخص میسازند. معیارهای شایستگی هر یک از مشاغل براساس تحلیل قابلیتها و شایستگیهای مورد نیاز خاص هر شغل با استفاده از ابزارهای ویژهای تعیین میگردد. فرآیندی که در این مرحله صورت میگیرد تعیین نیمرخ شایستگیهای مشاغل براساس طراحی ماتریس قابلیتها و شناسایی دانش، مهارت و تواناییهای ضروری برای انجام مناسبِ وظایف پیش بینی شده هر یک از مشاغل است. این مرحله اطلاعات مورد نیاز را جهت مرکز ارزیابی به منظور سنجش و تطبیق قابلیتهای شغلی و فردی فراهم میسازد (محمدحسین افضل آبادی و همکاران، 1389).
شایستگیها بعضی یا همه خصوصیات زیر را دارند:
دسته بندی کردن مهارتها و تواناییها، دانش، انگیزهها، ارزشها و علایق، انگیزه ها.
ارتباط با عملکرد اثربخش یا عملکرد سطح بالا.
قابل مشاهده و قابل اندازه گیری در مقابل استانداردهایی که به خوبی پذیرفته شدهاند.
از طریق آموزش و توسعه میتواند بهبود یابد( کوپر، 2000: پری، 1996: شیمپن، 2000: به نقل از چن، 2005).
آموزش بر اساس رویکرد شایستگی:
در آموزشهای مبتنی بر شایستگی به منظور ایجاد اطمینان بیشتر از تبدیل یادگیریهای حاصله از آموزشهای سنتی به رفتارهای قابل بروز در موقعیتهای واقعی کاری، سعی میگردد تا با استفاده از هدایت یادگیریهای حین کار از طریق اقداماتی مانند مربیگری استفاده شود. بر اساس این مدل، ابتدا آموزش و توسعه از طریق ایجاد دانش، مهارتها و توانمندیهای لازم صورت گرفته و سپس از طریق برنامههای مربیگری و مشاورههای تخصصی در حین کار ادامه مییابد.
دو رویکرد به آموزش:
آموزش مبتنی بر دانش، مهارت، توانایی: ایجاد دانش، مهارت و توانایی شغلی از طریق روشهایی مانند برگزاری کلاس و کارگاه آموزشی.
آموزش مبتنی بر شایستگی: ایجاد رفتارهای حرفهای قابل بروز که برای موفقیت در شغل ضروری هستند از طریق یادگیری حین کار و بهره گیری از مشاورههای تخصصی و مربیگری.
در بسیاری از جوامع پیشرفته استانداردهای ملی مناسبی برای حوزههای مختلف مدیریتی تعریف و طراحی شده است. برای اینکه یک مدیر در یک حوزه خاص مدیریتی موفق و شایسته قلمداد شود میبایست شایستگیهای استاندارد آن حوزه را کسب نماید و موفقیت و ارتقاء مدیران در هر حوزه در گرو برخورداری از شایستگیهای آن حوزه میباشد. امروزه، نوع آموزش در مشاغل مختلف دستخوش تغییرات بنیادی شده است. تجربه نشان داده است که آموزش های سنتی و آموزشهای حین کار دارای اثر بخشی مناسبی نبوده و موجب صرف هزینههای اضافی میگردند. آموزش مبتنی بر شایستگی جدیدترین و اثر بخشترین نوع آموزشها محسوب میشود. این آموزشها کاملا مبتنی بر نیاز افراد و متناسب با الزامات و شایستگیهای مورد نیاز در انجام کار میباشد. (محمدحسین افضل آبادی و همکاران، 1389).
احساس شایستگی:
احساس یا نگرش فرد به هنگام انجام یک فعالیت است.
وقتی افراد توانمند میشوند، آنان احساس خود اثربخشی میکنند، یا این که احساس مس کنند قابلیت و تبحر لازم را برای انجام موفقیت آمیز یک کار را دارند. افراد توانمند شده نه تنها احساس شایستگی بلکه احساس اطمینان میکنند که میتوانند کار را با موفقیت انجام دهند. آنان احساس برتری شخصی میکنند و معتقدند که میتوانند برای رویارویی با چالشهای تازه بیاموزند و رشد یابند.
بعضی از نویسندگان بر این باورند که این ویژگی، مهمترین عنصر توانمند سازی است، زیرا داشتن احساس شایستگی است که تعیین میکند آیا افراد برای انجام دادن کاری دشوار، خواهمد کوشید و پشتکار خواهمد داشت یا خیر؟
بندورا معتقد است که احتمال دلرد شدت ایمان افراد در مورد اثربخشی شان، بر اینکه آیا آنان برای مقابله با موقعیتهای خاص حتی تلاش خواهند کرد اثر بگذارند. بندورا پیشنهاد کرده است که سه شرط لازم است تا افراد احساس شایستگی کنند:
باور به اینکه توانایی انجام کار را دارند.
باور به اینکه ظرفیت بکار بستن تلاش لازم را دارند.