منبع مقاله با موضوع مدل معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تأییدی

دانلود پایان نامه

RMESA


AGFI
GFI
NFI
616/1
235/0
073/0
92/0
94/0
94/0
همانطور که یافتههای جدول 22.4 نشان میدهد؛ نسبت آماره آزمون کای دو به درجه آزادی آن کمتر از 3 میباشد لذا نتیجه میشود که تفاوت کمی بین مدل مفهومی پژوهش با دادههای مشاهده شده است. مقدار شاخص ریشه مجذور میانگین خطای تقریب (RMSEA)، 073/0 محاسبه شده که با توجه به اینکه حد مجاز این شاخص حداکثر 09/0 میباشد لذا مناسب بودن مدل تأیید میشود. مقدار شاخص برازندگی مدل GFI، تعدیل شده این شاخص AGFI و نیز شاخص بنتلر-بونت NFI نیز به ترتیب 94/0، 92/0 و 94/0 محاسبه شده با توجه به اینکه حد مجاز هر یک از این آمارهها حداقل 9/0 میباشد لذا مناسب بودن مدل تأیید میشود. بارهای عاملی نشان دهنده میزان همبستگی هر گویه با متغیر مکنون (عامل) میباشد. شکل 17.4 بارهای عاملی هر یک از سئوالات شاخص خودکارآمدی رهبری را نشان میدهد
شکل 17.4. تحلیل عاملی تأییدی شاخص خودکارآمدی رهبری
5.3.4. آزمون فرضیهها و پاسخ به سئوالهای پژوهش
همچنان که در فصل اول نیز عنوان شد، سئوالهای پژوهش حاضر عبارتند از؛
سئوال اول: آیا بین خودکارآمدی رهبری و شایستگی مربیان زن والیبال ارتباط معناداری وجود دارد؟
سئوال دوم: آیا خودکارآمدی رهبری و مؤلفههای شایستگی مربیان زن والیبال ارتباط معناداری وجود دارد؟
در راستای پاسخ به سئوالهای پژوهش، فرضیههایی به شرح ذیل مطرح میشود؛
فرضیه اول: بین خودکارآمدی رهبری و شایستگی مربیان زن والیبال ارتباط علّی معنادار وجود دارد.
فرضیه دوم: بین خودکارآمدی رهبری و مؤلفههای شایستگی مربیان زن والیبال ارتباط علّی معنادار وجود دارد.
که توسط تکنیک آماری تحلیل مسیر در صدد آزمون فرضیههای مطرح شده و متعاقبا پاسخ به سئوالهای پژوهش، در راستای نیل به اهداف پژوهش هستیم.
تحلیل مسیر تکنیکی برای بررسی ارتباط و وابستگی میان متغیرها است که روش آماری کاربرد ضرایب بتای استاندارد شده رگرسیون چند متغیرى، در مدلهاى ساختاری است. هدف تحلیل مسیر بدست آوردن برآوردهاى کمى روابط علّى بین مجموعهاى از متغیرهاست و بیان مىکند که کدام مسیر مهمتر و یا معنادارتر است لذا در پژوهش حاضر از مدل معادلات ساختاری به روش تحلیل مسیر برای آزمون فرضیهها استفاده میشود. شکل 18.4 فرضیههای پژوهش (ارتباطات مورد آزمون) را بطور شهودی نشان میدهد.
شکل 18.4. فرضیههای (ارتباطات مورد آزمون)
جدول 23.4. ضرایب مدل تحلیل مسیر
فرض