منبع مقاله با موضوع مدل معادلات ساختاری و تحلیل عاملی اکتشافی

دانلود پایان نامه

خودکارآمدی رهبری مربیان:
خودکارآمدی میزانی است که یک مربی عقیده دارد ظرفیت تاثیرگذاری بر یادگیری و اجرا دارد (فیلتز و ویس، 1982).
منظور از خودکارآمدی رهبری مربیان در این پژوهش، نمرهای است که از پرسشنامه خودکارآمدی رهبری مربیان بدست میآید.
شایستگی:
منظور از شایستگی، مجموعهای از ویژگی هاست که بر عملکرد برتر و یا اثرگذار مورد نظر رابطه دارد (بویاتزیس، 1982).
منظور از شایستگی مربیان در این پژوهش، نمرهای است که از پرسشنامه شایستگی مربیان بدست میآید.
5.3. مقیاس اندازه گیری متغیرها
خودکارآمدی رهبری مربیان بر پایه مقیاس5 ارزشی لیکرت اندازه گیری شده است، بدین صورت که پاسخ (کاملاً مخالف نمره 1، و پاسخ کاملاً موافق نمره 5) میگیرد. نمرات بالا نشان دهنده احساس خودکارآمدی بالا در فرد است.
برای اندازه گیری شایستگی مربیان پرسشنامهای حاوی 20 گویه و با استفاده از مقیاس4 ارزشی لیکرت (هرگز نمره 1، و اکثر مواقع نمره4) استفاده شد. افرادی که نمره بالاتری در این مقیاس کسب کنند از رضایت بیشتری برخوردار هستند.
6.3. جمع آوری دادهها
1.6.3. ابزار اندازه گیری
در این پژوهش برای جمع آوری دادهها از دو پرسشنامه استاندارد استفاده شد، این پرسشنامهها عبارتند از:
مقیاس شایستگی مربی:
پرسشنامه شایستگی مربی دارای 20 عبارت میباشد و در طیف 4 ارزشی لیکرت ساخته شده است. که در آن درجات بصورت هرگز، بعضی اوقات، اغلب، اکثر مواقع است. این پرسشنامه توسط لئونارد داوینچی در سال طراحی شده است وی پایایی پرسشنامه را بر اساس محاسبه ضریب آلفای کرونباخ در مطالعات انجام شده 85% گزارش کرده است.
مقیاس خودکارآمدی برای مقیاس رهبری:
پرسشنامه خودکارآمدی رهبری دارای 8 عبارت میباشد و در طیف 5 ارزشی لیکرت ساخته شده است که در آن درجات بصورت به شدت موافقم، موافقم، نه مخالفم نه موافق، مخالفم، به شدت مخالفم است. این پرسشنامه توسط مورفی در سال 1992 طراحی شده است وی پایایی پرسشنامه را بر اساس محاسبه ضریب آلفای کرونباخ در مطالعات انجام شده 81% گزارش کرده است.
2.6.3. روش جمع آوری داده ها
برای جمع آوری دادهها از دو پرسشنامه استاندارد استفاده شد. پس از تأیید پرسشنامهها توسط اساتید، و تعیین گروه نمونه با حضور در کلاسهای تدریس مربیان، باشگاهها، دانشگاهها، پرسشنامه خودکارآمدی و شایستگی مربیان مربوطه توزیع و پس از تکمیل در محل جمع آوری شد. پرسشنامهی مربیان ضمیمه مربوطه شده و دادهها برای تحلیل وارد نرم افزار لیزرل شد.
7.3. روشهای آماری
روشهای آماری با توجه به نوع پژوهش، اهداف و فرضیههای پژوهش تعیین میگردد. بخش اول آمار توصیفی که در آن نمونه مورد بررسی به لحاظ درصد، فراوانی و آمارههای توصیفی تمایل به مرکز و پراکندگی، توصیف میشود و بخش دوم آمار استنباطی که در آن برای سئوالها و فرضیه های مطرح شده آزمونهایی توسط نرم افزار LISREL اجرا خواهد شد (تحلیل عاملی اکتشافی، مدل معادلات ساختاری، تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل مسیر با استفاده از آزمون t و آزمون یک نمونهای کلموگروف اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن توزیع دادهها) که نتایج حاصل از آن محقق را در دستیابی به اهداف اصلی و فرعی پژوهش، یاری خواهد نمود.

مطلب مشابه :  دانلود مقاله اعتبار امر مختوم و امر مختوم کیفری

فصل چهارم
(یافتههای پژوهش)
1.4. یافتههای توصیفی