منبع مقاله با موضوع معادله، تعریف

دانلود پایان نامه

معادله (3-3) نسبت تراکم‌پذیری برای  می باشد پس:

(4-3)

که سازگار با معادله (11-1) می باشد، پس معادله (2-3) برابر می‌گردد با:

(5-3)

با بهره گیری از معادله (5-3) و (1-3) بهترین تعریف  به دست می‌آید:


مطلب مشابه :  پایان نامه با موضوع قابلیت یادگیری سازمانی، یادگیری سازمانی