منبع پایان نامه ارشد درباره افراد وابسته به مواد، عزت نفس، مواد مخدر

دانلود پایان نامه

تأهل
10
متأهل
30
کل
در این پژوهش تعداد30 نفر شرکت کردند از این تعدا 20 نفر مجرد و10 متاهل بوده اند
جدول 4-2 فراوانی شرکت کنندگان برحسب تحصیلات
11
زیر دیپلم
تحصیلات
5
دیپلم
13
فوق دیپلم /لیسانس
1
فوق لیسانس و بالاتر
30
کل
همانطور که در جدول 4-2 نشان داده شده است تحصیلات شرکت کنندگان در این طرح 11نفر زیر دیپلم ، 5نفر دیپلم ،13 فوق دیپلم و لیسانس ، 1 نفر فوق لیسانس در مجموع تعداد 30 نفر در این طرح شرکت کرده اند .
جدول 4-3 شاخصهای توصیفی متغیرهای سن و سابقه مصرف
متغیرها
گروه کنترل
گروه گواه
سن
06/36
09/35
سابقه مصرف
06/7
04/6
همانطور که در جدول 4-3 نشان داده شده است میانگین سن شرکت کنندگان گروه کنترل 06/36 سال و سابقه مصرف 06/7 است. در گروه گواه میانگین سن شرکت کنندگان گروه کنترل 09/35 سال و سابقه مصرف 04/6 است.
داده های مربوط به نمرات گروه نمونه در مقیاس عزت نفس افراد وابسته به مواد
جدول (4-1) میانگین و انحراف معیار نمرات پیش آزمون، و پس آزمون در دو گروه آزمایش و کنترل در مقیاس عزت نفس افراد وابسته به مواد
مراحل آزمون
گروه ها
تعداد
پیش آزمون
پس آزمون
میانگین
انحراف معیار
میانگین
انحراف معیار
گروه آزمایش
15
31.4000
1.35225
38.6667
1.44749
گروه کنترل
15
30.6000
1.59463
31.6667
1.39728
با توجه به جدول (4-0 ) به لحاظ توصیفی میانگین پس آزمون گروه آزمایش به نسبت پیش آزمون تغییر نموده و افزایش یافته است.
با توجه به جدول بالا، میانگین نمرات گروه ازمایش در پس ازمون افزایش یافته است اما در گروه کنترل تفاوت زیادی بین میانگین نمرات پیش و پس آزمون وجود ندارد. میانگین نمرات گروه ازمایش در متغیر عزت نفس افراد وابسته به مواد پیش ازمون 31.4000 و در پس ازمون38.6667 می باشد که حدود 7نمره میانگین نمرات افزایش یافته است که ناشی ازاثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر عزت نفس افراد وابسته می باشد. میانگین نمرات گروه کنترل در متغیر عزت نفس افراد وابسته به مواد در پیش ازمون 30.6000 و در پس ازمون 31.6667 می باشد که حدود 1نمره میانگین نمرات افزایش یافته است که ناشی از تاثیر متغیرهایی غیر از متغیر مستقل می باشد.
برای عینی کردن وضعیت میانگین نمرات گروه آزمایش و کنترل در پس آزمون به ترسیم نمودار هیستوگرام داده ها پرداخته می شود که به شرح زیر است
نمودار (4-2) مقایسه توصیفی میانگین نمرات پیش آزمون، پس آزمون گروه آزمایش و کنترل را نشان می دهد
همانطور که در نمودار بالا نشان داده شده است،نمرات افراد گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل افزایش داشته است که ناشی از تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر عزت نفس افراد وابسته می باشد.
داده های مربوط به نمرات گروه نمونه در مقیاس خودکار آمدی افراد وابسته به مواد
جدول (4-1) میانگین و انحراف معیار نمرات پیش آزمون، و پس آزمون در دو گروه آزمایش و کنترل در مقیاس خودکار آمدی افراد وابسته به مواد
مراحل آزمون
گروه ها
پیش آزمون
پس آزمون
میانگین
انحراف معیار
میانگین
انحراف معیار
گروه آزمایش
32.400
3.180
36.0667
3.692
گروه کنترل
32.266
2.987
32.800
3.0047
با توجه به جدول (4-0 ) به لحاظ توصیفی میانگین پس آزمون گروه آزمایش به نسبت پیش آزمون تغییر نموده و افزایش یافته است.
با توجه به جدول بالا، میانگین نمرات گروه ازمایش در تمامی متغیرها در پس ازمون افزایش یافته است اما در گروه کنترل تفاوت زیادی بین میانگین نمرات پیش و پس آزمون وجود ندارد. میانگین نمرات گروه ازمایش در متغیر خودکار آمدی افراد وابسته به مواد پیش ازمون 32.400 و در پس ازمون36.0667 می باشد که حدود 4نمره میانگین نمرات افزایش یافته است که ناشی از درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر خودکار آمدی افراد وابسته به مواد میباشد.میانگین نمرات گروه کنترل در متغیر خودکار آمدی افراد وابسته به مواد در پیش ازمون 32.266 و در پس ازمون 32.800می باشد که نمره میانگین نمرات افزایش نیافته است که ناشی از تاثیر متغیرهایی غیر از متغیر مستقل می باشد.
برای عینی کردن وضعیت میانگین نمرات گروه آزمایش و کنترل در پس آزمون به ترسیم نمودار هیستوگرام داده ها پرداخته می شود که به شرح زیر است
نمودار (4-2) مقایسه توصیفی میانگین نمرات پیش آزمون، پس آزمون گروه آزمایش و کنترل را نشان می دهد
همانطور که در نمودار بالا نشان داده شده است،نمرات افراد گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل افزایش داشته است که ناشی از تاثیر اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر خودکار آمدی افراد وابسته به مواد میباشد.
ب) یافته های استنباطی پژوهش
همان طور که پیش تر گفته شد در این فصل برای تحلیل داده ها از روش کواریانس (ANCOVA) استفاده شد. استفاده از روش کواریانس بهترین شیوه آماری برای تجزیه و تحلیل داده های طرح های پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل می باشد(دلاور، 1385). در تحلیل کواریانس نمرات پیش آزمون بعنوان متغییر تصادفی کمکی و نمرات پس آزمون به عنوان متغییر وابسته بکار می رود(بریس و همکاران، 1384). کواریانس نمره های پس آزمون را به واسطه تفاوت موجود در پیش آزمون گروه های آزمایش و کنترل تعدیل می سازد( گال و همکاران، 1383).
ج-1) بررسی نرمالیته بودن توزیع نمرات در گروه آزمایش و کنترل ، با استفاده از آزمون کالموگروف اسمیرونوف (K-S)
نتایج آزمون کالموگروف اسمیرونوف (K-S) نشان می دهد توزیع نمرات در مراحل پیش آزمون (359/0P= ، 925/0z= ) و پس آزمون( 291/0P= ، 981/0Z= ) در مقیاس عزت نفس افراد وابسته به مواد مخدر(شیشه) نرمال می باشد.
نتایج آزمون کالموگروف اسمیرونوف (K-S) نشان می دهد توزیع نمرات در مراحل پیش آزمون (970/0P= ، 491/0z= ) و پس آزمون( 632/0P= ، 747/0Z= ) در مقیاس خودکار آمدی افراد وابسته به مواد مخدر(شیشه) نرمال می باشد.
یافته های مربوط به فرضیه پژوهش
فرضیه اول
درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر عزت نفس افراد وابسته به مواد مخدر(شیشه) تاثیرمثبت ومعنادارری دارد.
چون در صدد بررسی یک متغیر وابسته می باشیم از تحلیل کوواریانس تک متغیره استفاده می شود که نتایج به شرح زیر می باشد:
نتایج تحلیل کواریانس و همگنی واریانس ها:
نتایج تست لون نشان می دهد که همگنی واریانس ها 069/0 p= ، 563/3= (28و1)F رعایت شده است.
جدول (4-3) نتایج تحلیل کواریانس فرضیه تحقیق در ارتباط با معناداری تفاوت نمرات مقیاس عزت نفس افراد وابسته به مواد مخدر(شیشه) در دو گروه آزمایش و کنترل
منبع پراش
مجموع مجذورات
درجه آزادی
میانگین مجذورت
F
سطح معنا داری
قدرت مشاهده شده
پیش آزمون
15.703
1
15.703
10.350
003/0
277/0
گروه
302.460
1
302.460
199.356
000/0
881/0
خطا
40.964
27
1.517
کل
37525.000
30
جدول شماره (4-3) نشان می دهد که فرضیه پژوهش حاضر تایید شده است و نمرات میانگین تعدیل شده نشان می دهد اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر میزان عزت نفس افراد وابسته به مواد مخدر(شیشه) تایید می شود. به عبارتی پس از تعدیل نمرات پیش آزمون، اثر معنی دار عامل بین آزمودنی های (005/0P ،199.356=(28و1)F) گروه وجود دارد. .
با توجه به جدول بالا ،چون سطح معناداری آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره کمتر از 05/0 می باشد ، لذا می توان نتیجه گرفت که اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر میزان عزت نفس افراد وابسته به مواد مخدر(شیشه) تاثیر مثبت دارد. به عبارت بهتر با 95 درصد اطمینان می توان فرضیه تحقیقی را تایید نمود.
فرضیه دوم
درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر خودکار آمدی افراد وابسته به مواد مخدر(شیشه) تاثیرمثبت ومعنادارری دارد.
چون در صدد بررسی یک متغیر وابسته می باشیم از تحلیل کوواریانس تک متغیره استفاده می شود که نتایج به شرح زیر می باشد:
نتایج تست لون نشان می دهد که همگنی واریانس ها 076/0 p= ، 398/3= (28و1)F رعایت شده است.
جدول (4-4) نتایج تحلیل کواریانس فرضیه تحقیق در ارتباط با معناداری تفاوت نمرات مقیاس خودکار آمدی افراد وابسته به مواد مخدر(شیشه) در دو گروه آزمایش و کنترل
منبع پراش
مجموع مجذورات
درجه آزادی
میانگین مجذورت
F
سطح معنا داری
قدرت مشاهده شده
پیش آزمون
266.267
1
266.267
140.781
000/0
839/0
گروه
73.600
1
73.600
38.914
000/0
590/0
خطا
51.067
27
1.891
کل
35967
30
جدول شماره (4-4) نشان می دهد که فرضیه پژوهش حاضر تایید شده است و نمرات میانگین تعدیل شده نشان می دهد اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر میزان خودکار آمدی افراد وابسته به مواد مخدر(شیشه) تایید می شود. به عبارتی پس از تعدیل نمرات پیش آزمون، اثر معنی دار عامل بین آزمودنی های (005/0P ،38.914=(28و1)F) گروه وجود دارد. .
با توجه به جدول بالا ،چون سطح معناداری آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره کمتر از 05/0 می باشد ، لذا می توان نتیجه گرفت که اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر میزان خودکار آمدی افراد وابسته به مواد مخدر(شیشه) تاثیر مثبت دارد..به عبارت بهتر با 95 درصد اطمینان می توان فرضیه تحقیقی را تایید نمود.
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری
1-1 مقدمه
در این فصل به ارائه مسائل کلی و بحث پیرامون مسأله مورد تحقیق در هر پژوهش، یکی از بخشهای مهم هر پژوهش محسوب می شود. در این فصل ابتدا بطور خلاصه، نتایج آزمون فرضیه های پژوهش با استناد به شیوه های آماری بیان می گردد و سپس تبیین احتمالی این نتایج بررسی میگردد و در پایان محدودیت ها و پیشنهادهای پژوهشی مطرح می گردد.
نظر به اهمیت عزت نفس وخود کارآمدی با توجه به برنامه ارائه شده در تعهد و پذیرش است ، 2008). در این پژوهش اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر عزت نفس و خود کارآمدی زنان خانه دار. در ادامه محدودیت ها و پیشنهادهای لازم در راستای پژوهش ارائه می شود.
5-1- بحث و پیرامون فرضیه های پژوهش:
5-1-1 فرضیه اول: درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر عزت نفس افراد وابسته به مواد مخدر(شیشه) تاثیرمثبت ومعنادارری دارد.
چون در صدد بررسی یک متغیر وابسته می باشیم از تحلیل کوواریانس تک متغیره استفاده می شود جدول شماره (4-3) نشان می دهد که فرضیه پژوهش حاضر تایید شده است و نمرات میانگین تعدیل شده نشان می دهد اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر میزان عزت نفس افراد وابسته به مواد مخدر(شیشه) تایید می شود. به عبارتی پس از تعدیل نمرات پیش آزمون، اثر معنی دار عامل بین آزمودنی های (005/0P ،199.356=(28و1)F) گروه وجود دارد. . چون سطح معناداری آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره کمتر از 05/0 می باشد ، لذا می توان نتیجه گرفت که اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر میزان عزت نفس افراد وابسته به مواد مخدر(شیشه) تاثیر مثبت دارد. به عبارت بهتر با 95 درصد اطمینان می توان فرضیه تحقیقی را تایید نمود.این فرضیه همسو با شریعت زاده ،گومز،گابریل ، خمسه حسینیان است و ناهمسو با رمضانی است.
5-1-2 فرضیه دوم:. درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر خودکار آمدی افراد وابسته به مواد مخدر(شیشه) تاثیرمثبت ومعنادارری دارد. جدول شماره (4-4) نشان می دهد که فرضیه پژوهش حاضر تایید شده است و نمرات میانگین تعدیل شده نشان می دهد اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر میزان خودکار آمدی افراد وابسته به مواد مخدر(شیشه) تایید می شود. به عبارتی پس از تعدیل