منبع پایان نامه ارشد درباره دانش آموزان، دانش آموز، سلامت روان

دانلود پایان نامه

تکلیف،‌ هدفهای عملکردگرا،‌ عملکرد گریز و تبحری) پرداخته اند. هدفهای عملکرد گرا و عملکرد گریز در تمام موضوع ها همبستگی بالایی داشتند، در حالی که ارزش تکلیف و هدف تبحری در تمام موضوع ها همبستگی پایینی را نشان دادند و باورهای خودکار آمدی در تمام موضوع های تحصیلی همبستگی متوسط و متعادلی با هم داشتند. در بررسی روابط درون موضوعی سازه های انگیزشی، مشخص شد که روابط مثبت و معنی دار بین این سازه ها در دروس مختلف وجود دارد .
منصوره کریم زاده و نیک چهره محسنی(1385) نیز در مطالعات خود به ارتباط بین خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی پرداختند. یافته های این دو محقق نشان داد که هر اندازه خودکارآمدی تحصیلی فرد بالا باشد،‌ پیشرفت تحصیلی بیشتری خواهد داشت.
شماعی زاده و عابدی،(1384) نیز به بررسی تأثیر مشاوره شغلی بر افزایش خود کارآمدی کارآفرینی دانشجویان دانشگاه اصفهان پرداختند. نتایج به‏دست آمده نشان داده که مشاوره شغلی گروهی، خودکارآمدی کارآفرینی دانشجویان را افزایش داده است و همچنین بین میزان افزایش خودکارآمدی و جنسیت رابطه معناداری مشاهده نگردید.معصومه صمدی(1387) نیز در تحقیق خود دریافته است که بعد از آموزش و ارائه ی بازخورد از طرف معلم، در خودکارآمدی و حل مساله ی ریاضی آزمودنیهای گروه آزمایشی تفاوت معنی داری ایجاد شده است. بنابر این، ‌روش های ارائه ی بازخورد اثر بخش آموزش پذیر هستند و عملکرد یادگیرندگان را در حوزه های انگیزشی و تحصیلی ارتقا می دهد.
یافته های برررسی میر سمیعی و ابراهیمی (1387)قوام نیز نشان داد که رابطه ی بین خودکارآمدی و سلامت روان و نیز بین حمایت اجتماعی و سلامت روان مثبت بوده و همچنین بین میانگینهای خودکارآمدی، حمایت اجتماعی و اضطراب امتحان در دو جنس، ‌تفاوتی وجود ندارد. نتایج به دست آمده تحقیق خاکسار اکبری و امین یزدی (1388)نیز در تحقیق خود، ارتباط معنی داری بین خودکارآمدی و اضطراب امتحان یافته اند.
تحقیق محمد خیر و همکاران(1387) نیز این نکته را در پی داشت که بین اضطراب اجتماعی و خودکارآمدی همبستگی معنی داری ( رابطه ی معکوس) وجود دارد .نتایج پژوهش نریمانی و آریا پوران(1386) که در حیطه ی ورزشی صورت گرفت مبین این است که میانگین نمره ی خودکارآمدی افراد دارای تحمل ابهام بالا بیشتر از افراد دارای تحمل ابهام پایین است.
قلی پور و پیران نژاد(1386) در طرحی تحقیقی به سراغ موضوع تازه تری رفته اند و به بررسی اثرهای عدالت در ایجاد وارتقای خودباوری (خودکارآمدی) در نهادهای آموزشی پرداخته اند. در این تحقیق تاثیر مدل چهار بعدی (الماس)‌عدالت در ایجاد و ارتقای خودباوری مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های تحقیق حاکی از وجود رابطه ی معنی داری بین این دو سازه است. یعنی هر قدر عدالت توزیعی، مراوده ای، ‌رویه ای و اطلاعاتی در نهادهای آموزشی بیشتر باشد،‌ خودباوری بالاتر است.
نتایج پژوهش صالحی و همکاران(1385) نیز نشان داد که بین خودکارآمدی کاریابی و رفتار کاریابی رابطه ی مثبت معنا دار وجود دارد. و بین باورهای کاریابی و رفتار کاریابی رابطه ی مثبت وجود ندارد.به نوعی شاید پژوهش فوق صحه ای باشد بر این نکته که خودکارآمدی عمومی وجود ندارد و خود کارآمدی مربوط به حوزه های خاص است. به تعبیر برخی از صاحب نظران آنگاه که پای خودکارآمدی کلی به میان می آید، می توان تحت عنوان مفهوم خودپنداره به موضوع پرداخت.
هم چنین در پژوهشی دیگر که به منظور تعیین ارتباط رفتارهای بهداشتی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی و ارتباط آن با اعتماد به نفس و خودکارآمدی انان انجام شد؛ ارتباط معنی داری بین رفتارهای بهداشتی و اعتماد به نفس به دست آمد. مشخص شد که سن،‌ جنس، بعد خانوار، اعتماد به نفس، ‌خودکارآمدی و تحصیلات والدین در مجموع 15.9 در صد واریانس رفتارهای بهداشتی را توضیح می دهند که در بین این متغیرها، اثر خودکارآمدی بر روی رفتارهای بهداشتی بیش از سایر متغیرها بود(مظلومی محمودآباد، 1385).
مرتضوی(1383) نیز در پژوهشی تحت عنوان ” روابط متقابل بین خودکار آمد پنداری و ادراک حمایت از سوی خانواده، معلمان و دوستان نزدیک، در ارتباط با رضایت از زندگی در نمونه هایی از دانش آموزان دبیرستانی شهر تهران ” به این نتایج دست یافت: بین خودکارآمد پنداری شخصی و جمعی با رضایت از زندگی رابطه مستقیم و معنیدار وجود دارد. بین کارآمد پنداری شخصی و جمعی رابطه مستقیم و معنیدار وجود دارد. بین کارآمد پنداری شخصی و جمعی با موفقیت تحصیلی رابطه مستقیم و معنیدار وجود دارد. کارآمد پنداری شخصی و جمعی دختران دانشآموز بهطور معنیداری از پسران بیشتر است. و کارآمد پنداری شخصی در درجه نخست و سطح رفاه خانواده در درجه دوم، نقشی مؤثر در رضایت از زندگی دارد. یافته های اصغر نژاد نیز مبین این نکته است که؛ بین خودکارآمدی عمومی و موفقیت تحصیلی،‌ بین مسند مهار گذاری و موفقیت تحصیلی و بین خودکارآمدی و مسند مهارگذاری ،‌ارتباط معنی دار وجود دارد. و افراد با سطح خودکارآمدی بالا و مسند مهارگذاری درونی به طور معنی دار از موفقیت تحصیلی بیشتری برخوردارند .
در حوزه خود کارآمدی :
تئوری شناختی اجتماعی معتقد است که خودکارآمدی به طور قوی بر انتخاب افراد، تصمیم گیری و میزان کوششی که صرف می کنند و این که چه مدت در مواجه شدن با چالش ها پشتکار به خرج می دهند، تاثیر دارد. (بندورا، 1989) لنت و بروان، لارکین 1986-1984، کروپل، 1997 و زیمرمن نیز ارتباط قوی بین ادراک خودکارآمدی، ادراک فرد از نظم بخشی، فرایند نظم بخشی و پیشرفت تحصیلی را نشان داده است.
پنتربچ (1195) همچنین در یک پژوهش دیگر به منظور بررسی خودهای احتمالی یا ادراک افراد از آنچه که ممکن است در آینده باشند و تاثیر آن ها در خودکارآمدی، نشان داد که خودهای احتمالی بر روی خودکارآمدی تاثیر می گذارد. پاجارس نیز دریک تحلیل مسیر نشان داد که کفایت و اطمینان به خود دانش آموزان اثر مستقیم قوی در عملکرد همچنین یک اثر مستقیم در خودکارآمدی دارد(به نقل از پاجارس،1995).
ایمزوراچر، 1988، مایک و دیگران، 1988، زیرمن و پونز، 1990، پین تریچ و دی گروت، 1990، میلر و دیگران، 1993، گرین و میلر، 1993، میلر و دیگران، 1996، (به نقل از پاجارس) افرادی که دارای خودکارآمدی بالایی هستند در مقایسه با کسانی که باورهای کارآمدی پایینی دارند از راهبردهای شناختی و خودگردانی بیشتری استفاده می کنند.
ایمز و راچر ، 1988با استفاده از تحلیل رگرسیون دریافتند که توانایی ادراک شده دانش آموزان یک پیش بینی معنی دار برای استفاده از راهبردهای یادگیری بوده است.
زیمر من و پونز (1990)با استفاده از تحلیل رگرسیون دریافتند که باورهای دانش آموزان در مورد کارآمدی ریاضی و کلامی شان با کاربرد راهبرد های یادگیری خود تنظیمی همبستگی معناداری دارد.
درک خود کارآمدی بر انتخاب ؛ تلاش ، مقاومت و عملکرد و هیجان اثر می گذارد (پروین، سروان و جان ، 1999 به نقل از کریم زاده، 1385).
خودکارآمدی پایین زنان باعث محدودیت طیف انتخاب های شغلی آنان است (هاکت و بتز ، 1981 ، نقل از سوانسون و فوأد، ترجمه موسوی، 1381 به نقل از کریم زاده، 1380).
خودکارآمدی با عملکرد تحصیلی رابطه ی مثبت و معنی داری دارد (مولتون، براون و لنت، 1991 ، نقل از شولتز وشولتز، ترجمه سید محمدی، 1383).
خودکارآمدی بر سلامت جسمی تاثیر می گذارد (بندورا ، 2001 ، نقل از کلونینجر ، 2004).
خودکارآمدی بالا باعث افزایش احتمال موفقیت در کاهش وزن، توقف سیگار کشیدن می شود(دشارنیز، بویلون و گودین، 1986؛ کارسیا، اسمیتز و دورفلر، 1990؛ اولری، 1985، نقل از کلونینجر، 2004 ).
خودکارآمدی باعث کنترل درد می شود(دولس ، 1987؛ کورس و همکاران 1990، نقل از کلونینجر 2004). پژوهش بندورا، الری ، تیلور ، کاتیر و گوسارد (1987، نقل از شولتز وشولتز ، ترجمه سید محمدی ، 1383) نیز بین ادراک خودکارآمدی و تحمل درد، رابطه ی مثبت و نیرومندی را نشان داده است.
لوک و همکاران (1984) دریافتند که عقاید خودکارآمدی با عملکرد در کارهای خلاق رابطه مثبت دارد(اوبرین ، ترجمه غضنفری و یزدانی، 1382). خودکارآمدی عملکرد خوب و تصمیم گیری مدیرانه را در تجارت در بین تحصیل کرده ها افزایش می دهد (بندورا، وود 1989 ؛ وود و بندورا و بایلی، 1990، نقل از کلونینجر ، 2004). انگیزه و عملکرد افراد را می توان با بالا بردن خودکارآمدی آنها افزایش داد(اسپکتور ، 2003 به نقل از کریم زاده، 1380، ص:58).
ادراک افراد از خودکارآمدی در کسب مهارتها و تکالیف متنوع نقش مهمی در پیش بینی انتخاب های شغلی و به همان نسبت در پشتکار آنها برای انجام اهدافشان دارد(سوانسون و فوأد، ترجمه موسوی، 1381 به نقل از کریم زاده، 1380).
موفقیت فردی در شروع یک کسب و کار و تجارت، یعنی کسب بودجه و منابع مالی لازم، استخدام شرکاء و کارکنان مستعد، تبدیل فرصت ها به محصولات ویا خدمات قابل ارائه، توسط خودکارآمدی فرد تعیین می شود (مارکمن و بارون، 2003 نقل از شماعی زاده، 1384).
عقاید خودکارآمدی عملکرد انسان را در چهار مرحله ی عمده تنظیم می کند(بندورا، 1997، نقل از پروین و جان، 1999): شناختی، انگیزشی، هیجانی و مراحل انتخاب.
افراد با خودکارآمدی بالاتر منابع شناختی بیشتر، راهکارهای انعطاف پذیرتر و مدیریت موثرتر بر محیطشان دارند (بوفارد، بوچارد، پرنت و لاریو، 1991؛ وود و بندورا، 1989 ، نقل از پروین و جان، 1999 به نقل از کریم زاده، 1380).
افرادی با خود کارآمدی پایین از وظایف مشکل اجتناب می کنند چون آنها را به عنوان یک تهدید علیه خود نگاه می کنند(پروین و جان، 1999). افرادی با خودکارآمدی بالا برای دنبال کردن کارها در صورت برخورد با مشکل دلگرمی دارند(پروین و جان، 1999). خودکارآمدی بالا به تلاش و پافشاری در برخورد با مساله و به دست آوردن اهداف بالاتر منتهی می شود و خودکارآمدی پایین باعث یاس و دست کشیدن از کار می شود(بندورا ، 1989 ، نقل از کلونینجر، 2004 به نقل از کریم زاده، 1380).
افرادی که کارآیی شخصی کمی دارند، احساس می کنند که در اعمال کنترل بر رویدادهای زندگی درمانده و ناتوان هستند ( شولتز وشولتز، ترجمه سید محمدی، 1383).
کارآیی شخصی زیاد، ترس از شکست را کاهش می دهد، سطح آرزوها را بالا می برد و توانایی مساله گشایی و تفکر تحلیلی را بهبود می بخشد( شولتز وشولتز، ترجمه سید محمدی، 1383).
ریم و کانینگهام (1985 نقل از نیستول ، 2003) بیان داشتند: درمانهایی که تغییرات بیشتری را در خود کارآمدی ایجاد می کنند، مؤثرتر هستند.براساس مرور ادبیات خودکارآمدی، جانسن و همکاران (1989) نتیجه گرفتند در بین حوزه های رفتاری گوناگون خود کارآمدی پیش بینی کننده میزان تفاوتهای افرادی که انتخاب می شوند و درصد موفقیت آنها در اجرای اهداف مورد نظر است (نیستول، 2003). نظریه خود کارآمدی پیش بینی کننده ی خیلی از رفتارها از جمله: افسردگی (دیویس – برمان، 1988)؛ پایان بیماری بعد از درمان (گودینگ و گلاسکو، 1985؛ نیکی، رمینگتون و مک دونالد، 1984)؛ بهبودی بعد از حملات قلبی (بندورا، 1982)؛ عملکردهای ورزشی(لی، 1982؛ مک آلی، 1985) و موفقیت در برنامه های کاهش وزن ( وینبرگ و همکاران، 1984، نقل از نیستول، 2003 به نقل از کریم زاده، 1380، ص:54) می باشد.
خودکارآمدی با عملکرد تحصیلی رابطه ی مثبت و معنی داری دارد(مولتون، براون و لنت، 1991، نقل از شولتز وشولتز، ترجمه سید محمدی، 1383).
خودکارآمدی بالاتر باعث احساس بیشتر نسبت به کنترل درد می شود( مانینگ و رایت، 1983، نقل از شولتز وشولتز، ترجمه سید محمدی، 1383).
پایین بودن میزان خودکارآمدی، یکی از عوامل موجود