منبع پایان نامه ارشد درباره عزت نفس، ACT، سلسله مراتب

دانلود پایان نامه

ل نمرات پیش آزمون، اثر معنی دار عامل بین آزمودنی های (005/0P ،38.914=(28و1)F) گروه وجود دارد. .
چون سطح معناداری آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره کمتر از 05/0 می باشد ، لذا می توان نتیجه گرفت که اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر میزان خودکار آمدی افراد وابسته به مواد مخدر(شیشه) تاثیر مثبت دارد..به عبارت بهتر با 95 درصد اطمینان می توان فرضیه تحقیقی را تایید نمود.ین پژوهش همسو با کار شریعت زاده ، گومز است.
5-2 نتیجه گیری پژوهش :
عزت نفس درجه ی تصویب تایید پذیرش و ارزشی است که فرد نسبت به خود یا خویشتن احساس می کند.این احساس ممکن است در مقایسه با دیگران باشد و یا مستقل از آنان.احساس ارزش نسبت به خود یک هسته ی مرکزی نسبتا پایداری دارد که همراه با یک سلسله احساس ارزش های پیرامونی یک منظومه را تشکیل می دهند.هرچه خود ایده ال به خودواقعی فرد نزدیک تر باشد عزت نفس مثبت تر و شخصیت وی متعادل تر است(بیابانگرد،1380)
نیاز به عزت نفس یا احترام به خود یکی از نیازهای اساسی روانشناختی در انسان می باشد که در صورت ارضا درست و واقع بینانه -آنگونه که لازمه تحول بهنجار است-منجر به پیامدهای مثبت و کارآمئی همچون اعتماد به نفس ارزشمندی احساس توانایی و قدرت و حس شایستگی و کفایت در زندگی خواهد شد.در حالی که بی اعتنایی و عدم توجه به این نیاز موجب حالاتی از قبیل :احساس حقارت بی ازرشی عدم کفایت ضعف و درماندگی شده و این احساسات یا به نوبه ی خود موجب دلسردی و یاس خواهند شد و یا اینکه به صورت یک واکنش جبرانی زمینه ساز گرایشات بیمار گونه شده و باعث ایجاذ نگرانی و اظطراب می شوند_شولتز،1383).این مفهوم برای بقا و سلامت روانی انسان حیاتی و یکی از ملزومات اصلی زندگی است(مک کری و فیننگ،1387).53 گوردون (1986)متوجه شد 40تا 70درصد از اصطلاحاتی که افراد برای توصیف خویش به کار می برند از یک بار سنجشی و ارزشی برخوردار است.یعنی این اصطلاحات از معانی ضمنی خوب یا بد برخوردارند.این امر حاکی از آن است که یک قسمت با اهمیت از نحوه ی نگریستن به خودمان عبارت است از ارزیابی مثبت و منفی راجع به خودمان(بهورزی فر،1387).
با مرور اجمالی نطریه های روانشناسی معاصر مشخص می شود که اصطلاح “خود”به دو معنای مختلف به کار می رود .از یک طرف به عنوان گرایش ها و احساس های فرد راجع به خودش و از طرف دیگر به عنوان گروهی از فرآیندهای روانی که رفتار را کنترل و تنطیم می کنند(هال و لیندزی54،1970؛به نقل از نصری ،1383).
اصطلاح” عزت نفس” با خود پنداره متفاوت است هرچند روانشناسان در مورد وجه تمایز آنها اتفاق نطر ندارند .ماسن ،کاگانو کانجر55(1380)خودپنداره را اینگونه تعریف می کنند :”مجموعه ای از عقاید فرد درباره ی خود که بیشتر بر مبنای توصیف است تا قضاوت”؛در حالی که عزت نفس درباره ی ارزیابی ها و قضاوت هایی است که شخص درباره ی ویژگی های خود دارد و به احساسات منفی و مثبت شخص درباره خود اطلاق می شود.همچنین پژوهش های مختلف 5ویژگی اصلی را برای خود پنداره بیان می کنند:اینکه خود پنداره سازمان یافته چند وجهی سلسله مراتبی تحولی و قابل تمایز است و بیشتری توجه به سلسله مراتبی بودن آن است(مک کین56،2009).
در واقع عزت نفس بعد ارزیابانه ی خود پنداره _توصیف فرد از خود _است واشاره دارد به این نکته که چگونه فرد خود را ارزشیابی می کند(مک کی و فنینگ،1387).
همچنین یکی از تعاریف عزت نفس از تفاوت بین خود ادراک شده و خودآرمانی نشات میگیرد ، به زوری که تفاوت و فاصله ای ی زیاد منجر به عزت نفس گایین و تفاوت و فاصله ی کم نشان دهنده ی عزت نفس بالاست_پوپ،مک هال و کریهید،1385).
فرنچ و وارکو57 (1972؛به نقل از همان منبع9)نیز از عزت نفس به عنوان سپری فرهنگی در مقابل اظطرابی نام می برند که مربوط به نا هماهنگی بین خود واقعی و خود آرمانی است.
پرکاربردترین تعریف از عزت نفس ،تعریفی است که روزنبرگ58 در سال 1965ارایه کرده است،که “نگرش مطلوب و نامطلوب نسبت به خود “است (سردارآبادی،1388).
سوان ،چانگ – اشنایدر و مک کلارتی59 (2007)عزت نفس را به عنوان ارزیابی کلی شخصی از خود مطرح می کنند که رفتار افراد را در حوزه های مختلف زندگی هدایت می کند(زیگلر- هیل، کامپی و مایرز، 602009)
املر61(2004)بر این باور است که توافق نطری در مورد تعریف عزت نفس و جود ندارد ولی می توان با ترکیب همه ی تعاریف با یکدیگر دو شاخص از آنها استخراج کرد:نخست اینکه عزت نفس پاسخی هیجانی است(به عبارت دیگر عزت نفس احساس کلی نسبت بخ خود است که ممکن است مثبت یا منفی باشد)؛دوم این که عزت نفس نتیجه ی مجموعه ای از قضاوت ها نسبت به خود است که ممکن است مثبت یا منفی باشد)؛دوم این که عزن نفس نتیجه ی مجموعه ای از قضاوت ها نسبت به خود در ابعاد مختلف تست(سردار آبادی ،1388).
دنیایی که انسان ها در آن زندگی می کنند، دنیایی کلامی است. زبان و شناخت، انسان را قادر به حل مسایل روزمره می کند و دنیای راحتی برای انسان ایجاد می کند. اما همین زبان و شناخت، باعث می شود انسان پیوسته خود را ارزشیابی کند.
. مقایسه کند،دگذشته دردناکش را به زمان حال بیاورد و آینده ای ترسناک را تصور کند. گر چه بسیاری از مسایل روان شناختی انسان ها ریشه در زبان و شناخت دارد، اما زندگی بدون زبان و شناخت امکان پذیر نیست. ACT بر خلاف بیشتر درمان ها به دنبال تغییر
محتوای فکر نیست. به عنوان مثال، درمان شناختی- رفتاری برای اختلالات اضطرابی، به دنبال آن است که به مراجعان کمک کند
تا پریشانی شان را با تغییر پاسخ های شناختی و رفتاری به اضطراب کاهش دهند (بارلو،2002 ،ترجمه ایزدی و عابدی،1391). اما درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، یک درمان رفتاری است که از مهارتهای ذهن آگاهی62 پذیرش63و گسلش شناختی64 برای افزایش
انعطاف پذیری روان شناختی65 استفاده می کند(هربرت66 ، و فورمان67 ،2011، ترجمه ایزدی و عابدی،1391).
در درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، انعطاف پذیری روان شناختی عبارت است از افزایش توانایی مراجعان برای ایجاد ارتباط با تجربه شان در زمان مراجعان برای ایجاد ارتباط با تجربه شان در زمان حال و براساس آنچه در آن لحظه برای آنها امکان پذیر است، انتخاب کنند به شیوه ای عمل نمایندکه منطبق با ارزشهای انتخاب شده شان باشد (هیز و همکاران،2010،ترجمه ایزدی و عابدی،1391). چهار فرایند اول، یعنی پذیرش، گسلش، خود به عنوان زمینه و ارتباط با زمان حال، فرایندهای پذیرش و ذهن آگاهی ACT ، و چها فرایند آخر، یعنی خود به عنوان زمینه، ارتباط با زمان حال، ارزشها و عمل متعهد فرایندهای تغییر و تعهد ACT را تشکیل می دهند(هیز، پانکی 68و گرگ69،2002،ترجمه ایزدی و عابدی1391). برخی از این فرایندها، ویژگی های کارکردی مشترکی را شامل می شوند. برای مثال، پذیرش و گسلش هر دو به تدریج تاثیر لفظی فرایندهای زبانی را تضعیف می کنند؛ خود به عنوان زمینه و ارتباط با زمان حال که مشترک در هر دو فرایندACT هستند، هر دو شامل افزایش تجربه لطیف اینجا و اکنونند، و ارزش ها و عمل متعهد هر دو شامل هدایت جنبه های عملی و موثر زبان به سوی الگوهای تغییر رفتار می شوند (توهی و همکاران،2005،ترجمه ایزدی و عابدی،1391). خودکارآمدی از نظریه شناخت اجتماعی آلبرت باندورا (1997) روان‌شناس مشهور، مشتق شده است که به باورها یا قضاوتهای فرد به توانائیهای خود در انجام وظایف و مسئولیتها اشاره دارد. نظریه شناخت اجتماعی مبتنی بر الگوی علّی سه جانبه رفتار، محیط و فرد است.
با توجه به موارد ذکر شده یه نظر می رسد در مان بر اساس تعهد و پذیرش می تواند تمامی شرایط را برای افزایش عزت نفس و خود کارآمدی داشته باشد .
5-4- پیشنهادات
الف – پیشنهادات کاربردی :
اثربخشی درمان سبک دلبستگی برعزت نفس و خود کارآمدی دانشجویان رشته های مختلف
اثربخشی درمان مبتنی بر سبک دلبستگی بر شادکامی زوجین
ب- پیشنهادات پژوهشی:
اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر عزت نفس و خود کارآمدی توسط پژوهشگران دیگر بر روی جامعه و نمونه های دیگر
بررسی اثربخشی درمان تعهد و پذیرش بر عزت نفس و خود کارآمدی براساس تفکیک جنسیت، تحصیلات، سنین مختلف، رشته های مختلف و…
اثربخشی درمان پذیرش و تعهد برعزت نفس و سبک دلبستگی برای جوانان
5-5 محدودیت های تحقیق :
– با توجه به افراد معتاد بودند در بعضی از جلسات شرکت کنندگان با تاخیر حضور پیدا می کردند
– در بعضی از جلسات هم بعضی از اعضا غائب بودند
– در مواردی به دلیل حساس بودن موارد در باز گوکردن احساسات در جلسات اجتناب پیدا می کردند.
فهرست منابع:
– آرچ؛ کراسک.(1391).درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد. ترجمه راضیه ایزدی و محمد رضا عابدی.تهران:انتشارات جنگل،کاوشیار.
– آزاد حسین،(1378)سلامت روان ازدیدگاه الیس،فصلنامه اصول بهداشت روانی،شماره چهارم.
– استروکاسایا ، ل ، ف (1369)تاثیر تعلیم و تربیت بر رشد شخصیت کودک . ترجمه نازلی اصغر زاده چاپ اول تهران : دنیای نو
– اسلامی نسب ، علی.(1373). روان شناسی اعتماد به نفس . تهران : انتشارات مهرداد.
– ایزدی، راضیه؛ عابدی، محمد رضا(1392). کاهش علائم وسواس در بیماران مبتلا به وسواس فکری و عملی مقاوم به درمان از طریق درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد. دو ماه نامه علمی و پژوهشی فیض، دوره 17، شماره 3، صفحات 286-275.
– بارلو.(1391). درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد. ترجمه راضیه ایزدی و محمد رضاعابدی.تهران:انتشارات جنگل،کاوشیار.
-بیجاری، هانیه.(1388).بررسی اثر بخشی گروه درمانی مبتنی بر رویکرد امید درمانی بر افزایش میزان امید به زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان. یافته های نو در روان شناسی ، دوره.
– بیگی،علی؛ فراهانی، محمد نقی ؛ محمد خانی، شهرام؛ محمدی فر،محمد علی.(1390). نقش تشخیصی کیفیت زندگی و امیدواری در معتادان گمنام و معتادان تحت درمان نگهدارنده متادون. مجله علوم رفتاری، دوره سوم،شماره 4،زمستان،ص143.
– توهی و همکاران.(1391).درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد. ترجمه راضیه ایزدی و محمد رضا عابدی.تهران: انتشارات جنگل، کاوشیار.
– پنجم، شماره 19 ، زمستان، ص 62.
توکلی، سامان.(1389). نقش عوامل فردی و اجتماعی در امیدواری.روزنامه شرق، شماره
– 1139. آذر1389
– دباغی، پرویز؛ اصغر نژاد فرید، علی؛ عاطف وحید، کاظم و بوالهری، جعفر(1386). اثربخشی شناخت درمانی گروهی بر پایه ی تفکر نظاره ای ( ذهن آگاهی) و فعال سازی طرحواره های معنوی در پیشگیری از عود مصرف مواد افیونی. مجله روان پزشکی و روانشناسی بالینی ایران،13(4)366 -375.
– دلاور ، ع (1381( روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی ، نشر ویرایش
-شاملو،س،بهداشت انتشارات فروزش سال (1386)
-شفیع آبادی ،ع،ناصری،ع،نظریه های مشاوره وروان در مانی ،تهران:مرکز دانشگاهی،چاپ اول (1389)
– ولی زاده شیرین، روشهای افزایش عزت نفس در کودکان دارای نیازهای ویژه، تعلیم وتربیت استثنایی 1387 شماره 85 و 84 ص70.
– -کریمی ؛ی؛(1385)؛روانشناسی تربیتی .نشر :ارسباران؛چاپ هفتم
– کلمز هریسف،(1375)،روشهای تقویت عزت نفس درنوجوانان،ترجمه علیپور پروین،مشهد،آستان قدس رضوی
عابدی، محمدرضا (1383). شادی در خانواده. تهران: انتشارات مطالعه خانواده
– شفیع آبادی عبدالله،(1372)،نظریه مشاوره و روان درمانی،تهران ،انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.
– شاملو، سعید،(1382)، بهداشت روانی تهران، رشد.
– شاطرلو عالیه، افزایش عزت نفس دانش آموزان کم توان ذهنی از راه توجه به مولفه های خود پنداره، تعلیم وتربیت استثنایی ، 1386 شماره 74، ص27 .
– قاسمی،افشان؛عابدی، احمد؛ باغبان، ایران.(1388).بررسی اثربخشی آموزش گروهی مبتنی بر نظریه اسناید