منبع پایان نامه با موضوع افتخارزاده، ارتکاب جرم، قتل عمد

دانلود پایان نامه

مدتی نه‌چندان دراز بوده و به صورت‌های شنیع اتفاق می‌افتاده است و قاتل سعی در قصاص طرف و گرفتن حق خویش با دست خود می‌کرده است برای همین امنیت جانی و مالی مردم در هر زمان به خطر می‌افتاده است.
قتل‌های سریالی یا برنامه‌ریزی‌شده که با گسترش و قدرتمند شدن نیروهای امنیتی قاتلین نیز طرق قدیمی را عوض کرده و سعی در انجام قتل‌های خود به شکل برنامه‌ریزی‌شده و منسجم به‌طوری‌که نیروهای نظامی نتوانند به او برسند و از قضیه قصر در بره. در این‌گونه قتل‌ها قاتل (در بیشتر موارد این قاتلین اجیرشده می‌باشند) از قبل مکان موردنظر و همچنین هدف خود را تا مدتی تحت نظر خود قرار می‌دهد و در یک فرصت مناسب به هدف حمله می‌کند و او را ناکار می‌کند و با اسلوبی که خود تعین می‌کند هدف را به‌طور شنیعی به قتل می‌رساند (نظری،1384).
آقای علی‌محمد ابوالحسنی در تحقیق خود تحت عنوان نظریه‌های منازعات قبیله‌ای می‌نویسد:
واژه منازعه معمولاً به وضعیتی اشاره دارد که در آن، گروه انسانی معینی (خواه قبیله‌ای، قومی، زبانی، مذهبی، اقتصادی- اجتماعی، سیاسی، و یا غیر آن) با گروه‌های انسانی معین دیگری به دلیل ناسازگاری واقعی یا ظاهری اهدافشان، تعارضی آگاهانه داشته باشند. لوئیس کوزر منازعه را چنین تعریف می‌کند، “مبارزه‌ای بر سر ارزش‌ها و مطالبه منزلت، قدرت، و منابع نادر، که در آن هدف هر یک از طرفین خنثی‌کردن، صدمه‌زدن، و یا نابود ساختن رقبای خویش است”. منازعه، کنش متقابل انسان‌ها با یکدیگر است و شامل مبارزه افراد با محیط فیزیکی‌شان نمی‌گردد. منازعه با رقابت محض یکسان نیست(ابوالحسنی،1390).
6-2- اهمیت شناخت انگیزه وقوع قتل
شناخت انگیزه جرم در نتیجه بررسی اوضاع و احوال وقوع جرم، چگونگی اظهارات مطلعان، شخصیت متهم و قربانی او و نوع جرم ارتکابی فراهم می‌شود. با شناخت انگیزه راه کشف جرم و پیدا کردن ارتباط متهم یا واقعه و قربانی هموارمی شود (انصاری، 1380).
نخستین بار پیروان مکتب تحققی توجه دیگران را به این نکته جلب کردند که: انگیزه یکی از وسایلی است که پرده از روی حالت خطرناک بر می‌دارد (ولیدی، 1380).
براساس نظرات لیت جیمز10 که یک روانشناس جنایی هست، هیچ کس بی دلیل کاری را انجام نمی‌دهد. انگیزه‌هایی که پشت اعمال یک مرد دیوانه قرار دارد منطق او را تشکیل می‌دهد حتی قاتل روانی هم کاری را کاملاً غیر منطقی و بی معنی است انجام نمی‌دهد. او نیز روشی در دیوانگی خود دارد. در پشت پرده آنچه که او انجام می‌دهد و چگونگی انجام آن کار یک منطق قابل توجه (از نظر خودش) وجود دارد هر چند عمل وی وحشیانه و کاملاً بی دلیل به نظر برسد (گیبرث11، (گیبرت، ترجمه رضاپرویزی،1377).
انگیزه یکی از عوامل احراز کننده دلایل ضمنی در تحقیقات جنایی است و ماموران پی جو را به کشف جرائم جنایی رهنمون می‌سازد هر چند از نظر قضایی قتل به هر انگیزه ای که صورت گرفته باشد قتل است. لیکن شناخت انگیزه و توجه به آن محقق پی جوی قتل را به شناسایی قاتل نزدیک می‌کند. با این کار، او در می‌یابد به دنبال چه قاتلی بگردد. بنابراین می‌توان ادعا کرد یکی از پر اهمیت‌ترین جنبه تحقیقات در پرونده‌های فتل تعیین علت و انگیزه قتل هست. کارآگاه کشف قتل می‌تواند با شناسایی انگیزه وقوع قتل مسیر تحقیقاتی خود را مشخص و از میان راه‌های مختلف کانال تحقیقی خود را انتخاب کند. این امر او را در کشف سریع‌ترین جنایت یاری می‌دهد. هرچند شناخت انگیزه وقوع قتل به تنهایی نمی‌تواند علت تام کشف قتل باشد لیکن در هر قتلی احتمالاتی وجود دارد که بایستی مد نظر مأموران تحقیق قرار گیرد.
نقش تشخیص هویت قربانی در تشخیص انگیزه، تشخیص هویت قربانی در تعیین علت و انگیزه قاتل بسیار با اهمیت و مؤثر است. انجام تحقیقات وسیع پیرامون سوابق نحوه زندگی و ارتباطات قربانی در اغلب موارد موجب آشکار شدن علت و انگیزه قتل خواهد شد. تحقیق و بررسی پیرامون ارتباطات، سوابق و آشنایان وی و خطراتی که او را تهدید کرده است، ممکن است سرنخی برای شناسایی قاتل باشد. در نتیجه یکی از عوامل مهم تحقیقات جنایی یعنی تعیین سؤال صحیح بستگی به تجربه و دانش مأمور تحقیق خواهد داشت. بررسی صحنه جرم به منظور شناسایی و تفسیر برخی عوامل که بتوان از آن‌ها به عنوان سرنخی برای تعیین نوع شخصیت افراد ذیمدخل استفاده نمود تکنیک قابل توجهی است (گیبرت، ترجمه رضاپرویزی،1377).
7-2- تعیین انگیزه‌های قتل
برای تعیین انگیزه‌ها، ماموران باید به دو طریق اقدام نموده و با تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده فرضیات خود را تبین نمایند. اول بررسی صحنه قتل اعم از نحوه و چگونگی کشته شدن مقتول با توجه به محیط پیرامون جسد، و دیگر با تحقیقات و مصاحبه‌هایی که با خانواده مقتول، و مطلعان به عمل می‌آید، با جمع بندی آنچه که از صحنه به دست آمده و با آنچه از مصاحبه‌ها و تحقیقات کسب شده، ماموران پی جو باید فرضیات خود را درباره انگیزه قتل حدس بزنند (جشان، 1384).
حدس و تعیین انگیزه‌های قتل به مثابه آن است که ماموران از بین راه‌های متعددی که برای پیگیری پرونده در پیش رو دارند یکی دو راه را با دقت و ظرافت و با بررسی صحنه تحقیقاتی که به عمل آورده انتخاب می‌نمایند و سریع تر به نتیجه خواهند رسید. اگر ماموران نتوانند انگیزه‌های قتل را حدس بزنند تمام راه‌های مفروضات را باید یکی یکی از اول تا آخر طی بنمایند. بعد از عدم نتیجه گیری از یک راه، راه بعدی را باید انتخاب کنند. این روش امکانات و وقت زیادی را طلب می‌کند که هم دسترسی به آن امکان پذیر نیست و هم گذشت زمان حساسیت قتل را نزد ماموران کم و عدم جدیت در پیگیری موضوع را به دنبال دارد.
1-7-2- انواع انگیزه‌های قتل در شهرستان سراوان
1. انگیزه سرقت
2. انگیزه انتقام
3. انگیزه روانی
4. اختلاف مالی
5. انگیزه جنسی
6. جنون آنی
7. انگیزه ترس
8. انگیزه ناموسی (جشان، 1384: 61-65)
8-2- میزان یا نرخ قتل
آمارهای جنایی همواره موضوعی است که در باب آن میان جرم شناسان اختلاف نظر وجود دارد و درباره اعتبار آن بحث و مجادله بسیار صورت می‌گیرد. با وجود این، آمارهای قتل به سه دسته تقسیم می‌شوند:
آمار بزهکاری ظاهری یا پلیسی: آمار جرایمی است که پلیس از وقوع آن‌ها مطلع و آگاه گردیده است.
آمار بزهکاری قضایی: آمار جرایمی است که در سیستم قضایی مورد رسیدگی و صدور حکم قرار گرفته است( محسنی،1376).
آمار زندان‌ها: آمار جرایمی است که مجرمان به خاطر ارتکاب آن‌ها به حبس محکوم شده‌اند(محسنی،1376).
آمار ظاهری همواره از سایرین بیشتر است. اما اعتبار آن‌ها مورد بحث و اختلاف نظر بین اندیشمندان هست و تلاش‌های بسیاری برای اعتبار بخشی به آن‌ها صورت می‌گیرد. از جمله این تلاش‌ها، روشن کردن رقم سیاه (آمار جرایمی که پلیس و مقامات قضایی از وقوع آن‌ها بی خبر می‌مانند) جرائم گوناگون و کشف هر چه بیشتر جرائم ارتکابی از طریق بزه دیدگان جنایی در میان مردم با انجام تحقیقات خود اقرار هست. جرم قتل به دلیل رویت پذیری و گزارش پذیری زیاد خود رقم سیاه اندکی در مقایسه با سایر جرائم دارد به همین دلیل اعتبار آن نسبت به سایر جرائم بیشتر است(محسنی،1376).
در محدوده مکانی تحقیق (شهرستان سراوان) در سال‌های اخیر نرخ قتل معادل 2.85 درصد هزار نفر بود که در این سال‌ها به 2.40 درصد هزار نفر رسید. و این میزان از برخی شهرهای استان بالاتر است.
9-2- شیوه‌های ارتکاب قتل در شهرستان سراوان
آگاهی و اطلاع از روش‌هایی که قاتلان برای ارتکاب قتل استفاده می‌کنند، کارآگاهان را در کشف قتل یاری می‌کند.
متداول‌ترین روش‌های موجود در ارتکاب قتل به شرح زیر مورد بررسی قرار می‌گیرد:
1-9-2- سلاح گرم:
این قتل‌ها از نظر امنیتی و جنایی حساسیت زا هستند و توجه مردم ومسئولان را به خود جلب می‌کند. این روش به شرایط اجتماعی، فرهنگی و محلی و میزان دسترسی قاتل به سلاح بستگی دارد. (افتخارزاده،1377)
2-9-2- سلاح سرد:
هر جسمی غیر از سلاح گرم که قدرت کشتن انسان را داشته باشد، سلاح سرد اطلاق می‌شود. مثل چاقو، دشنه، بیل، کلنگ، دیلم، باتوم، لوله و حتی ضربه دست یک قهرمان کاراته یا بوکس که در صورت اصابت به نقاط حساس بدن می‌تواند کشنده باشد(افتخارزاده،1377)
3-9-2- خفگی:
انسداد مجاری هوایی منجر به وقوع مرگ را اصطلاحاً خفگی می گویند. مثل خفگی در آب، خفگی در اثر استنشاق گازهای سمی، خفگی در اثر فشار وارده به قفسه سینه، خفگی در اثر انسداد مجاری هوایی با دست، ریسمان و تپاندن جسم خارجی در حلق و گلو، کثرت استفاده از انسداد مجاری هوایی با دست و ریسمان نسبت به سایر روش‌ها خفگی بیشتری است(افتخارزاده،1377).
4-9-2- مسموم کردن:
سم هر گونه عاملی است که اگر به مقادیر کم وارد بدن انسان یا حیوان گردد اثر بیمارکننده یا کشنده داشته باشد. ارتکاب قتل از طریق مسموم کردن مقتول از روش‌های مورد استفاده زنان هست(افتخارزاده،1377).
5-9-2- سوزاندن:
سوزاندن فرد به قصد قتل و از بین بردن و سلب حیات او شیوه ای زجر آور و وحشتناک است که ریشه درنده خویی و بی رحمی قاتل دارد و چندان رایج نیست. اغلب سوزاندن جسد یا محل ارتکاب جرم توسط قاتل به منظور از بین بردن آثارعلائم ومدارک جرم و یا بردن هویت مقتول برای جلوگیری از شناسایی هویت و دستگیری قاتل صورت می‌گیرد (افتخارزاده، 1377).
6-9-2- سایر روش‌ها:
اتصال برق به بدن قربانی، پرتاب نارنجک و مواد منفجره، انداختن در چاه از شیوه‌های مورد استفاده قاتلین ایرانی برای کشتن قربانیان بوده است (پرویزی، 1379).
10-2- طبقه بندی انواع قتل در تحقیقات پلیسی
به لحاظ موضوع پژوهش که علل بروز قتل را مورد بررسی قرار می‌دهد، ذکر طبقه بندی قتل از لحاظ تحقیقاتی می‌تواند مسؤلان ذی ربط را در جلوگیری از وقوع این جرم مهم یاری دهد، از این رو انواع قتل در تحقیقات پلیسی به شرح ذیل مورد بررسی قرار می‌گیرد: (سیستم توان با مجرمان ناجا، 1379:84-88).
1. قتل سیاسی
2. قتل سریالی
3. قتل فجیع
4. قتل مرموز
5. قتل پیچیده درجه 1
6. قتل پیچیده درجه 2
7. قتل پیچیده درجه 3
8. قتل اتفاقی و قبیله ای
9. قتل غیر عمد
10. مرگ در اثر حادثه
11. قتل‌های دسته جمعی
12. ترور منجر به فوت
سوقصد، آتش سوزی عمدی منجر به فوت یا صدمه به اشخاص نیز با فراهم بودن شرایط در دسته بندی قتل‌ها واقع می‌شوند.
11-2- طبقه بندی انگیزه‌های وقوع قتل عمد از دیدگاه پلیس
شاید با طبقه بندی قتل‌های عمد بر اساس انگیزه مرتکبین بهتر بتوان انگیزه موجود در ارتکاب قتل‌ها را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داد. از این رو می‌توان قتل را به دو نوع مهم و اصلی 1- قتل‌های تعارض آمیز، 2- قتل‌های تجاوزگرانه تقسیم بندی نمود.
قتل تعارض آمیز: وجود هرگونه اختلاف و ناسازگاری بین دو یا چند نفر بر سر موضوعی خاص که منجر به تبادل خصومت و در نهایت خشونت و مرگ یک یا چند نفر می‌گردد. این نوع قتل براساس اختلاف و ناسازگاری‌ها به انواع ذیل طبقه بندی می‌شود:
قتل‌های تعارض آمیز مواجهه ای با سه دلیل: عدالت خواهی، دفاع از حیثیت و شرافت، دفاع شخصی.
قتل‌های تعارض آمیز خانوادگی: الف-قتل های زناشویی ب_ قتل‌های فامیلی.
قتل‌های تعارض آمیز مالی (خلعتبری، 1385).
قتل‌های تجاوز گرانه: در مقابل قتل‌های تعارض آمیز قرار دارد که در آن اغلب سوء نیت و سو قصد پرخاشگری و تجاوز یکطرفه مرتکب است که موجب وقوع قتل می‌شود. قتل برای سرپوش گذاری بر جرم، ترس از شناسایی توسط بزهدیدگان سرقت، تجاوز، قتل‌های سریالی و جنسی و قتل‌های قراردادی در این دسته قرار دارند (فرجاد، 1378).
12-2- علل عمومی ارتکاب قتل در شهرستان سراوان
یکی از پدیده‌های مشترک همه زمان‌ها و جوامع، قتل نفس هست که