منبع پایان نامه با موضوع مواد مخدر، معنادار بودن، سطح معنادار

دانلود پایان نامه

بوده و نتایج حاصل فقط به گروه مشابه تعمیم داده‌شده است.
6-4- تجزیه‌وتحلیل قتل‌های قبیله‌ای انجام‌شده در محدوده مکانی و زمانی تحقیق
به‌منظور رفع ابهام از احتمال ناکافی بودن یک شهرستان برای انجام این تحقیق ضمن بیان وضعیت شهرستان سراوان از جنبه‌های گوناگون به بالا بودن نرخ قتل‌های قبیله‌ای در این شهرستان استناد شد، در زیر نیز وضعیت قتل‌های انجام‌شده در فاصله زمانی تحقیق بر اساس چارچوب مبانی نظری پژوهش تشریح گردیده است:
1-6-4- انگیزه وقوع:
جدول4-4 کل قتل‌های واقع‌شده در شهرستان سراوان در سال‌های اخیر و انگیزه‌های وقوع آن بیان‌شده است. این جدول نشان می‌دهد بیشترین آمار قتل‌ها به انگیزه انتقام‌جویی بوده، بررسی علل وقوع آن نیاز به تلاش گسترده پلیسی و دیگر نهادهای مرتبط دارد.
جدول4-4 قتل‌های واقع بر اساس انگیزه وقوع
شرح انگیزه
فراوانی
درصد
فراوانی تجمعی
انتقام
33
5/27
31
نزاع
9
5/7
12
اختلاف خانوادگی
5
16/4
4
اختلاف قبیله‌ای
41
16/34
58
ناموسی
13
83/10
5
سرقت
10
33/8
5
انگیزه روانی
2
66/1
2
اختلاف مالی
7
83/5
3
جمع کل
120
100%
120
2-6-4- شیوه ارتکاب:
تمام قتل‌های واقع‌شده در شهرستان سراوان قتل‌های واقعه بر اساس شیوه ارتکاب نشان داده‌شده است:
جدول ‏4 -5 قتل‌های واقعه بر اساس شیوه ارتکاب در شهرستان سراوان
شرح شیوه ارتکاب
فراوانی
درصد
فراوانی تجمعی
سلاح گرم
55
8/45
47
سلاح سرد
37
8/30
53
خفگی
5
1/4
6
مسموم کردن
1
8/0
2
سوزاندن
1
8/0
3
سایر شیوه‌ها
20
6/16
9
جمع کل
120
100%
120
آمار جدول بالا نشانگر آن است که طوایف درگیر شهرستان سراوان جهت اقدام به قتل از شیوه های متعددی استفاده می کنند که 8/45 درصد از سلاح گرم و37 درصد از سلاح سرد استفاده می کنند و1/4 درصد بوسیله خفگی به قتل رسیده اند. و هم چنین از روش مسموم کردن هم در قتل های قبیله ای استفاده شده است. از روش سوزاندن هم در به قتل رسانیدن افراد اقدام کرده اند.
3-6-4- میزان تحصیلات پاسخ دهندگان به پرسشنامه:
جدول4-6بررسی میزان تحصیلات پاسخ‌دهندگان به پرسشنامه در شهرستان سراوان
میزان تحصیلات
فراوانی
درصد فراوانی
درصد پاسخ‌های صحیح
درصد تجمعی
زیر دیپلم
10
1/7
2/2
2/2
دیپلم
15
7/10
5/6
7/8
فوق‌دیپلم
32
8/22
1/28
8/36
لیسانس
63
45
1/46
9/82
فوق‌لیسانس و بالاتر
15
7/10
1/17
100
مجموع
140
100
100
میزان تحصیلات پاسخ دهندگان به پرسشنامه در جدول فوق الذکر مشخص گردیده اند که افراد با تحصیلات زیر دیپلم 10 نفر ،دیپلم 15 نفر،فوق دیپلم32 نفر،لیسانس 63 نفر ،فوق لیسانس و بالاتر 15 نفر که در مجموع 140 نفر هستند .
7-4- بررسی فرضیه ها و سؤالات و تجزیه‌وتحلیل آن‌ها
فرضیه اول: به نظر می‌رسد علل مختلفی در بروز قتل‌های قبیله‌ای در شهرستان سراوان نقش دارند:
12/47 درصد از پاسخ‌دهندگان تعصبات قومی و قبیله‌ای و عدم مراجعه به مراجع قضایی را یکی از علل وقوع قتل‌های قبیله‌ای در شهرستان سراوان می‌دانند.
5/30 درصد از پاسخ‌دهندگان واگذاری بی‌رویه سلاح به طوایف توسط ارگان‌های نظامی و امنیتی را یکی از دلایل عمده قتل‌های قبیله‌ای در شهرستان مذکور می‌دانند.
10 در صد از پاسخ‌دهندگان بیکاری و فقر اقتصادی را در بروز قتل‌های قبیله‌ای تأثیرگذار دانسته‌اند.
با بررسی دیدگاه پاسخ‌دهندگان نسبت به فرضیه اول و آزمون خی 2 مربوط به گونه های های فرضیه اول در کلیه سؤالات پژوهش مربوط به این فرضیه (سؤالات 1 تا 12) در سطح خطاپذیری 05/. با درجه آزادی 3 و 4 بزرگ‌تر است و می‌توان بیان کرد در کلیه سؤالات بین فراوانی‌های مشاهده‌شده و فراوانی‌های مورد انتظار تفاوت معناداری وجود دارد‌ و سؤال q1 تأیید می‌شود. بنابراین می‌توان ادعا کرد به نظر می‌رسد تعصبات قومی و قبیله‌ای و واگذاری بی‌رویه سلاح به طوایف و قاچاق مواد مخدر، بیکاری و فقر در وقوع قتل‌های قبیله‌ای در شهرستان سروان تأثیرگذار است و سؤال تحقیق با مجموع امتیاز 173 و میانگین 7609/3 تأیید می‌گردد.
فرضیه
مربع خی 2
درجه آزادی
سطح معنی‌دار
فرضیه اول
261/14
2
000/0
با توجه به آزمون خی 2 تمامی 12 سؤال مربوط به سؤال اول ازلحاظ آماری تفاوت معناداری بین فراوانی‌ها مشاهده‌شده و فراوانی‌های مورد انتظار دارد و این تفاوت در سطح 01/0=آلفا معنادار است با توجه به معنادار بودن سؤالات می‌توان گفت که ارتکاب قتل‌های قبیله‌ای در شهرستان سراوان در بین قشر کم‌درآمد جامعه نسبت به افراد مرفه جامعه بیشتر است. همچنین سطح معیشت، حاشیه‌نشینی، بیکاری و داشتن سلاح گرم و قاچاق مواد مخدر در ایجاد انگیزه برای ارتکاب چنین قتل‌هایی تأثیرگذار هستند.
با توجه به مطالب گفته‌شده تعصب قومی، قبیله‌ای که باعث خوی انتقام‌جویی می‌گردد و واگذاری سلاح به طوایف و بیکاری و قاچاق مواد مخدر از عوامل عمده مؤثر بر وقوع قتل‌های قبیله‌ای بوده که مسئولان ذی‌ربط باید تصمیمات و تدابیر لازم را در جهت پیشگیری از بروز قتل‌های قبیله‌ای در شهرستان سراوان بیندیشند.
فرضیه دوم: به نظر می رسد نهادهایی هستند که می توانند در پیشگیری از وقوع این گونه قتل ها موثر باشند.
در این بررسی 2/16 درصد از پاسخ‌دهندگان اعتقاددارند عدم توجه به نقش سازنده سران و ریش‌سفیدان منطقه و به حاشیه راندن ایشان یکی از دلایل بروز قتل‌های قبیله‌ای در شهرستان سراوان محسوب می‌شود. با توجه به اینکه ریش‌سفید به همان اندازه که می‌تواند به‌عنوان رییس و بزرگ یک طایفه در جلوگیری از بروز درگیری و منازعه بین طوایف نقش ایفا کند بلکه با توجه به خوی برتری‌جویی نژادی به همان اندازه می‌تواند به درگیری‌ها دامن بزند و باعث بروز قتل گردد. که می‌طلبد از مسئولین، علماء تا از ریش‌سفیدان و سران طوایف در حل‌وفصل منازعات و درگیری‌های طایفه‌ای به نحو مطلوبی استفاده گردد
با بررسی دیدگاه پاسخ‌دهندگان نسبت به فرضیه سوم و آزمون خی 2 مربوط به گونه های فرضیه سوم در سطح خطاپذیری 05/0 از خی 2 با درجه آزادی 3 و 4 بزرگ‌تر است و می‌توان بیان کرد در کلیه سؤالات پژوهش مربوط به این فرضیه (سئوالات،14،15،16،19،20) بین فراوانی‌های مشاهده و فراوانی‌های مورد انتظار تفاوت معناداری وجود دارد و سؤال 3q تأیید می‌شود و می‌توان ادعا کرد که عدم توجه به نقش حساس و سرنوشت‌ساز سران و ریش‌سفیدان طوایف موجب سرگردانی افراد طوایف گشته است. که یکی از علل بروز قتل‌های قبیله‌ای نداشتن یک راهنما و رهبر در بین طوایف هست. و فرضیه تحقیق با مجموع 216 امتیاز و میانگین 6957/4 تأیید می‌گردد.
فرضیه
مربع خی 2
درجه آزادی
سطح معنی‌داری
فرضیه دوم
175/36
2
000/0
فرضیه سوم: به نظر می‌رسد ضمانت اجراهایی که مراجع قضایی برای مرتکبین این قتل‌ها در نظر گرفته‌اند بازدارنده نیستند. با توجه به نظرات پاسخ‌دهندگان 1/10 درصد معتقدند مجازاتی که در قانون برای مرتکبین این جنایات در نظر گرفته‌شده بازدارندگی کافی را ندارند و یا در اجرای مجازات مراجع قضایی دچار سردرگمی هستند و طوایف بدون توجه به مراجع صدرالذکر خودشان اقدام به محاکمه و مجازات افراد خاطی می‌نمایند که این خود خلاف شرع، قانون و عرف محسوب می‌گردد. جا دارد مسئولین قضایی کشور چاره‌ای در این خصوص بیندیشند و طوری با مراجعین جهت تظلم خواهی برخورد نمایند که آن‌ها را به دادگستری نزدیک نمایند نه اینکه آن‌ها را از این مرجع مهم و کلیدی دور کند.
با توجه به اینکه یکی از علل بروز قتل‌های قبیله‌ای عدم پیگیری از سوی مراجع ذیصلاح باعث خودکامگی افراد جنایتکار شده و آن‌ها درصدد انجام قتل‌های متعددی برمی‌آیند و می‌بایست با یک دوراندیشی و سعه‌صدر جلوی این بی‌قانونی و هرج‌ومرج را با اجرای درست قوانین و محاکمه عادلانه توسط مراجع ذی‌ربط گرفته شود. تا دیگر شاهد این قتل‌های خانمان‌سوز نباشیم. عدم بازدارندگی ضمانت اجراهای اعمال‌شده توسط محاکم درصد زیادی از پاسخ‌دهندگان به فرضیه مربوطه را متوجه این امر نموده است که 6/32 درصد میزان تأثیر آن را در حد خیلی زیاد، 8/34 درصد در حد زیاد و 7/21 درصد تأثیر آن را در حد متوسط می‌دانند. درمجموع می‌توان گفت که 5/56 درصد از پاسخ‌دهندگان معتقدند که عدم بازدارندگی مجازات مقرر اعمال‌شده توسط مراجع قضایی و عدم پیگیری آن‌ها، در بروز قتل‌های قبیله‌ای در شهرستان سراوان تأثیر به سزایی دارد.
در بررسی دیدگاه پاسخ‌دهندگان نسبت به فرضیه سوم و آزمون خی 2 مربوط به گونه‌های فرضیه سوم در دو سؤال پژوهش مربوط به فرضیه سوم (13 و 17) در سطح خطاپذیری 05/0 از خی 2 جدول با درجه آزادی 3 بزرگ‌تر است و می‌توان بیان کرد در دو سؤال پژوهش بین فراوانی مشاهده‌شده و فراوانی مورد انتظار تفاوت معناداری وجود دارد و فرضیه موردنظر تأیید می‌شود. بنابراین می‌توان ادعا کرد که به نظر می‌رسد عدم اجرای درست قوانین و عدم بازدارندگی ضمانت اجراهای مقرر قانونی توسط محاکم قضایی یکی از علل بروز قتل‌های قبیله‌ای در شهرستان سراوان باشد. جا دارد مسئولین مربوطه جهت رفع این مشکل و پایان دادن به منازعات قبیله‌ای که منجر به قتل و کشتار افراد بی‌گناه می‌شود دنبال اجرای درست قوانین باشند.
فرضیه
مربع خی 2
درجه آزادی
سطح معنی‌داری
فرضیه سوم
176/34
3
000/0
در بررسی پاسخ‌های داده‌شده مشخص گردید که عدم بازدارندگی ضمانت اجراهای اعمال‌شده توسط مراجع قضایی رابطه معنی‌داری با وقوع قتل‌های قبیله‌ای در شهرستان سراوان دارد. لذا می‌توان نتیجه گرفت که با اجرای درست قوانین و آگاه‌سازی مردم از طریق جراید تا حدودی در رفع این معضل کوشید.
فرضیه چهارم: به نظر می رسد اکثر مواقع مرتکبین این گونه قتل ها مورد تعقیب و دستگیر و به مجازات قانونی نرسیده اند.
در بررسی فرضیه چهارم 89 درصد پاسخ‌دهندگان عدم پیگیری پرونده‌های قتل‌های قبیله‌ای توسط مراجع ذیصلاح قانونی را یکی از علل عمده بروز قتل‌های قبیله‌ای در شهرستان سراوان دانسته‌اند.
با بررسی پاسخ‌دهندگان نسبت به فرضیه چهارم و آزمون خی 2 مربوط به گونه های فرضیه چهارم دریک سئوال پژوهش مربوط به این فرضیه (سئوال18) در سطح خطاپذیری 05/0 از خی 2 با درجه آزادی 3 بزرگ‌تر است. لذا فرضیه مربوطه تأیید می‌گردد. و می‌توان ادعا کرد که عدم توجه مراجع امنیتی به این‌گونه پرونده‌ها موجب دوری مردم از این مراجع شده که باعث هرج‌ومرج می‌گردد و یکی از دلایل بروز قتل‌های قبیله‌ای هست چون هیچ‌کس در تعقیب قاتلین نیست و این جنایتکاران به‌راحتی هرچه‌تمام‌تر اهداف شومشان را به مرحله اجرا درمی‌آورند. جا دارد تا نیروهای نظامی و امنیتی احساس مسئولیت نموده و نسبت به تعقیب و دستگیری این جانیان از هیچ کوششی دریغ نورزند.
فرضیه
مربع خی 2
درجه آزادی
سطح معنی‌داری
فرضیه چهارم
176/33
3
000/0
برای تعیین مؤثرترین عامل از آزمون فریدمن استفاده شد: سؤال:
q1 تمامی عوامل تأثیرگذار در قتل‌های قبیله‌ای شهرستان سراوان دارای تأثیر یکسانی هستند0
با آزمون فریدمن و رتبه‌بندی آن‌ها و تعیین مربع کای دو فریدمن و تعداد 16 درجه آزادی (df) به علت محتمل بودن وقوع مربع کای دو محاسبه‌شده (237/105) با 16 درجه آزادی می‌توان نتیجه گرفت که 17 عامل تأثیرگذار در بروز قتل‌های قبیله‌ای در شهرستان سراوان تأثیر و ارجحیت یکسانی ندارند بلکه تأثیر و ارجحیت آن‌ها به شرح جدول زیر است.
با توجه به سطح معناداری 000/0 نتیجه می‌گیریم که چهار فرضیه تحقیق دارای تأثیر و یا ارجحیت یکسانی نیستند و ارجحیت آن‌ها به شرح ذیل هست:
شماره فرضیه
میانگین