مکانیزم های دفاعی و اندازه گیری

دانلود پایان نامه

در این اندازه گیری تیمارهای 4 ساعت نور فرابنفش ، 2 ساعت نور فرابنفش و 5 دقیقه نور فرابنفش نسبت به شاهد دارای رزمارینیک اسید بیشتری بودند. بیشترین مقدار مربوط به تیمار 4 ساعت نور فرابنفش و کمترین مربوط به تیمار 2 دقیقه نور فرابنفش گزارش شد. (شکل 4-6)


میلی گرم در 100 میلی گرم ماده خشک
تیمار
شکل (4-6)، نمودار ستونی مقایسه میانگین فنل کل در تیمارهای نوری مختلف
اعداد با حروف یکسان در سطح 1% و 5 % بر اساس آزمون دانکن اختلاف معنادار ندارند.
کالوس اغلب گیاهان تمایل به رشد در تاریکی دارند اما کالوس برخی از گیاهان به طول موج های آبی واکنش مطلوب داده و رشد و کیفیت شان در این طول موج بهتر می شود. برای مثال کالوس های گیاه تنباکو تحت تیمار نورآبی و ماواربنفش به طور معنی داری بیشتر به سمت شاخه دهی می روند و راندمان باز زایی بهتری دارند
(Yeoman M.M and Davidson A.W, 1971) .
دربرخی دیگر از گیاهان مثل هویج نورآبی منجر به کاهش راندمان تولید و باززایی کالوس می شود. دلایل مضر بودن نورفرابنفش بر کالوس عبارت اند از:(MILLER C.O. 1956)
1- در اثر نور فرابنفش حساسیت سلول ها به کالوس زیاد شده و این حساسیت منجر به حالت سمیت اکسین می شود.
2- افزایش میزان ترکیبات متوقف کننده رشد مثل ترکیبات فنلی.
3- تخریب سیتوکروم اکسید از به عنوان یکی از پروتئین های مهم درگیر در زنجیره انتقال الکترون
4- افزایش بیوسنتز جبیرلیک اسید
5- توقف تولید سیتوکینین یا افزایش بیوسنتز آبسزیک اسید در رقابت با سیتوکینین
عصاره کالوس هایی که به مدت 4 ساعت تحت تیمار نورفرابنفش بوده اند فعالیت آنتی اکسیدانی بیشتری را نشان دادند. یکی از مکانیزم های دفاعی گیاهان در برابر تابش UV، ذخیره سازی ترکیبات فنلی جذب کننده UV در لایه های ایپدرم و تولید سیستم های آنتی اکسیدانی است(Whitelam and Halliday, 2007) .
این دسته از ترکیبات در واکوئل سلول ها ذخیره می شوند و با جذب اشعه UV مانع از آسیب محتوای سلولی می شوند. (Olsson et al, 1998. Rozema et al, 2002).
فنل ها نه تنها مانند یک غربال عمل می کنند و از ورود شعله UV به لایه های زیرین جلوگیری می کنند بلکه دارای فعالیت آنتی اکسیدانی نیز می باشند و رادیکال های آزاد تولید شده توسط اشعه UV را پاک روبی می کنند (Kondo and Kawashima, 2000) .
4-3- منحنی استاندارد اسید گالیک
Rosmarinic asid
4-4- نمودارهای مربوط به کروماتوگرام HPTLC
mAu
Minutes
شکل (4-7)، کروماتوگرام HPTLC مربوط به تیمار شاهد
Rosmarinic asid
mAu
Minutes
شکل (4-8)، کروماتوگرام HPTLC مربوط به تیمار 5 دقیقه نور فرابنفش