میزان استفاده

دانلود پایان نامه

به مخاطب القاء می کند.

نمودار شماره ۳۷ توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب القاء کردن تفسیر جدید به مخاطب و تحت الشعاع قرار دادن جریان خبر به واسطه سابقه ارائه شده در شبکه خبری بی بی‌سی فارسی
جدول شماره ۳۸ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسبالقاء کردن تفسیر جدید به مخاطب و تحت الشعاع قرار دادن جریان خبر به واسطه سابقه ارائه شده در شبکه خبر

فراوانی
درصد
درصد تجمعی
خیلی کم
۳۵
۹/۱
۹/۱
کم
۱۹۴
۵۰/۵
۵۹/۶
زیاد
۱۲۰
۳۱/۳
۹۰/۹
خیلی زیاد
۳۵
۹/۱
۱۰۰
جمع
۳۸۴
۱۰۰

جدول شماره ۳۸ بیانگر این مطلب است که ۲۲۹ نفر معادل ۶/۵۹ درصد از پاسخگویان اظهار کرده‌اند که در شبکه‌ خبر سابقه ارائه شده به میزان کم و خیلی کمی جریان خبر را تحت الشعاع قرار می‌دهد و تفسیر جدیدی را به مخاطب القاء می کند در حالی که تعداد ۱۵۵ نفر معادل ۴/۴۰ درصد گزینه زیاد و خیلی زیاد را انتخاب کرده اند. پس می‌توان گفت بیشتر پاسخگویان معتقدند که در شبکه‌ خبر سابقه ارائه شده به میزان کم و خیلی کمی جریان خبر را تحت الشعاع قرار می‌دهد و تفسیر جدیدی را به مخاطب القاء می کند.

نمودار شماره ۳۸ توزیع درصدی پاسخگویان بر حسبالقاء کردن تفسیر جدید به مخاطب و تحت الشعاع قرار دادن جریان خبر به واسطه سابقه ارائه شده در شبکه خبر

جدول شماره ۳۹ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان استفاده از تصاویر متعدد در گزارش های خبری برای تکمیل خبر در شبکه خبری بی بی‌سی فارسی

فراوانی
درصد
درصد تجمعی
خیلی کم
۱۴
۳/۶
۳/۶
کم
۱۷۳
۴۵/۱
۴۸/۷
زیاد
۱۵۴
۴۰/۱
۸۸/۸
خیلی زیاد
۴۳
۱۱/۲
۱۰۰
جمع
۳۸۴
۱۰۰

از جدول شماره ۳۹ چنین استنباط می‌شود که ۱۹۷ نفر معادل ۳/۵۱ درصد از پاسخگویان معتقدند که شبکه‌ خبری بی بی سی فارسی به میزان زیاد و خیلی زیادی از تصاویر متعدد در گزارش های خبری برای تکمیل خبر استفاده می کند در صورتی که تعداد ۱۸۷ نفر معادل ۷/۴۸ درصد گزینه کم و خیلی کم را انتخاب کرده اند. می توان چنین نتیجه گرفت که بیشتر پاسخگویان گفته اند که شبکه‌ خبری بی بی سی فارسی به میزان زیاد و خیلی زیادی از تصاویر متعدد در گزارش های خبری برای تکمیل خبر استفاده می کند.

نمودار شماره ۳۹ توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان استفاده از تصاویر متعدد در گزارش های خبری برای تکمیل خبر در شبکه خبری بی بی‌سی فارسی

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد دربارهارزش بازار، عملکرد سازمان، عملکرد شرکت، سنجش عملکرد

جدول شماره ۴۰ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان استفاده از تصاویر متعدد در گزارش های خبری برای تکمیل خبر در شبکه خبر

فراوانی
درصد
درصد تجمعی
خیلی کم
۱۱
۸/۲
۲/۸
کم
۶۶
۱۷/۲
۲۰/۱
زیاد
۲۳۵
۶۱/۲
۸۱/۳
خیلی زیاد
۷۲
۱۸/۸
۱۰۰
جمع
۳۸۴
۱۰۰

با توجه به جدول شماره ۴۰ می توان دریافت که ۳۰۷ نفر معادل ۸۰ درصد از پاسخگویان اعتقاد دارند که شبکه‌ خبر به میزان زیاد و خیلی زیادی از تصاویر متعدد در گزارش های خبری برای تکمیل خبر استفاده می کند در حالی که تعداد ۷۷ نفر معادل ۲۰ درصد گزینه کم و خیلی کم را انتخاب کرده اند. می توان چنین نتیجه گرفت که اکثریت پاسخگویان معتقدند که شبکه‌ خبر به میزان زیاد و خیلی زیادی از تصاویر متعدد در گزارش های خبری برای تکمیل خبر استفاده می کند.

نمودار شماره ۴۰ توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان استفاده از تصاویر متعدد در گزارش های خبری برای تکمیل خبر در شبکه خبر

جدول شماره ۴۱ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان استفاده شبکه خبری بی بی‌سی فارسی از دکور مناسب و رنگ های شاد در استودیوی خبری

فراوانی
درصد
درصد تجمعی
خیلی کم
۱۷
۴/۴
۴/۴
کم
۸۳
۲۱/۶
۲۶
زیاد
۱۶۱
۴۲
۶۸
خیلی زیاد
۱۲۳
۳۲
۱۰۰
جمع
۳۸۴
۱۰۰

یافته ها در جدول شماره ۴۱ نشان می دهد که ۲۸۴ نفر معادل ۷۴ درصد از پاسخگویان معتقدند که شبکه‌ خبری بی بی سی فارسی به میزان زیاد و خیلی زیادی از دکور مناسب و رنگ های شاد در استودیوی خبری خود استفاده می‌کند در صورتی که تعداد ۱۰۰ نفر معادل ۲۶ درصد گزینه کم و خیلی کم را انتخاب کرده اند. می توان چنین نتیجه گرفت که اکثریت پاسخگویان اعتقاد دارند که شبکه‌ خبری بی بی سی فارسی به میزان زیاد و خیلی زیادی از دکور مناسب و رنگ های شاد در استودیوی خبری خود استفاده می‌کند.

نمودار شماره ۴۱ توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان استفاده شبکه خبری بی بی‌سی فارسی از دکور مناسب و رنگ های شاد در استودیوی خبری

جدول شماره ۴۲ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان استفاده شبکه خبر از دکور مناسب و رنگ های شاد در استودیوی خبری

فراوانی
درصد
درصد تجمعی
خیلی کم
۴
۱
۱
کم
۴۴
۱۱/۵
۱۲/۵
زیاد
۱۹۶
۵۱
۶۳/۵
خیلی زیاد
۱۴۰
۳۶/۵
۱۰۰
جمع
۳۸۴
۱۰۰

مطلب مشابه :  واکنش به مرگ

با توجه به جدول بالا می توان دریافت که ۳۳۶ نفر معادل ۵/۸۷ درصد از پاسخگویان معتقدند که شبکه‌ خبر به میزان زیاد و خیلی زیادی از دکور مناسب و رنگ های شاد در استودیوی خبری خود استفاده می‌کند در حالی که تعداد ۴۸ نفر معادل ۵/۱۲ درصد گزینه کم و خیلی کم را انتخاب کرده‌اند. این نشان می‌دهد که اکثریت پاسخگویان اعتقاد دارند شبکه‌ خبر به میزان زیاد و خیلی زیادی از دکور مناسب و رنگ های شا
د در استودیوی خبری خود استفاده می‌کند.

نمودار شماره ۴۲ توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان استفاده شبکه خبر از دکور مناسب و رنگ های شاد در استودیوی خبری

۴-۲ بخش دوم: تجزیه و تحلیل استنباطی
جداول دوبعدی

فرضیه اصلی:
بین اعتماد مخاطبین نسبت به ۲ شبکه خبر و BBC فارسی تفاوت معنی داری وجود دارد.

جدول ۴- ۴۳: جدول توصیفی مقایسه میانگین اعتماد مخاطبین نسبت به ۲ شبکه خبر و BBC فارسی
شبکه ها
میانگین
تعداد
انحراف معیار
شبکه خبری BBC فارسی
۲.۸۰۴۷
۳۸۴
۱.۰۸۶۷۷
شبکه خبر
۲.۲۱۳۵
۳۸۴
۱.۰۶۵۱۰

جدول بالا نشان می دهد میانگین اعتماد مخاطبین در شبکه خبری BBC فارسی ۸/۲ و در شبکه خبر ۲/۲ است.

جدول۴-۴۴: نتایج آزمون T جهت بررسی مقایسه اعتماد مخاطبین نسبت به ۲ شبکه خبر و BBC فارسی
T محاسبه شده
درجه آزادی
سطح معناداری
۶.۶۰۹
۳۸۳
.۰۰۰

میزان T برابر ۶.۶۰۹ و درجه آزادی آن برابر ۳۸۳ با سطح معناداری .۰۰۰ است. چون میزان سطح معناداری از ۰.۰۱ کمتر است لذا فرضیه اصلی با ۹۹ درصد اطمینان و یک درصد خطا تأیید می شود. در نتیجه می توان گفت اعتماد مخاطبین نسبت به شبکه خبری BBC فارسی بیشتر از شبکه خبر است.

فرضیه اول:
بین استفاده از سانسور در ۲ شبکه خبر و BBC فارسی و اعتماد مخاطبین نسبت به این دو شبکه تفاوت معنی داری وجود دارد.

جدول ۴- ۴۵: جدول توصیفی مقایسه میانگین استفاده از سانسور در ۲ شبکه خبر و BBC فارسی
شبکه ها
میانگین
تعداد
انحراف معیار
شبکه خبری BBC فارسی
۱.۸۷۴۰
۳۸۱
.۷۱۸۱۰
شبکه خبر
۳.۲۱۲۶
۳۸۱
.۸۰۷۵۰

جدول بالا نشان می دهد میانگین استفاده از سانسور در شبکه خبری BBC فارسی ۸/۱ و در شبکه خبر ۲/۳ است.