نارسا خوانی و مولفه های نوشتن

دانلود پایان نامه

تعیین هدف: نوشتن انشای مستقل با استفاده از نمودار یادآور برنامه ریزی و عناصر انشا و لیست واژه های انتقالی/ پیوندی در جلسه بعد
جلسه هفتم
گام اول
مرور هدف تعیین شده در آخرین جلسه
گام دوم
برنامهریزی و نوشتن یک انشا بطور مستقل توسط دانش آموزان، با استفاده از نمودار یادآور عناصر برنامه ریزی و عناصر انشا و لیست واژههای پیوندی
گام سوم
بررسی انشاهای دانش آموزان توسط مربی، و بحث در مورد عناصر از قلم افتاده و چگونگی جایگزینی آنها در متن
گام چهارم
تعیین هدف برای جلسه بعدی: نوشتن انشا به طور مستقل، بدون نمودار یادآور عناصر برنامهریزی و عناصر انشا و لیست واژه های پیوندی
جلسه هشتم
گام اول
مرور هدف تعیین شده در جلسه قبل
گام دوم
نوشتن یک انشا به طور مستقل توسط دانش آموزان بدون استفاده از نمودار یادآور عناصر برنامهریزی و عناصر انشا و لیست واژه های پیوندی
گام سوم
خواندن انشای دانش آموزان با صدای بلند توسط مربی و شناسایی عناصر آن توسط دانش آموزان. تشویق دانش آموزان توسط مربی در صورت گنجاندن عناصر انشا و استفاده از واژه های انتقالی/ پیوندی
فصل دوم
مرور پیشینه پژوهش
مبانی نظری پژوهش
1-2- نوشتن
فراگیری نوشتن، بویژه نوشتن تفکرات و احساسات، یک راهکار بیبدیل گسترش دامنهی اجتماعی شدن فرد است. کودک با یادگیری توانایی نوشتن درمییابد که میتواند نیات خود را از راه دیگری چون نوشتن، و بدون حضور خود به اطلاع دیگران برساند. بنابراین میتوان ادعا نمود که اختلال و کاستی در این مقوله، احتمالا عاملی در جهت کاهش دامنهی اجتماعی شدن فرد است. بنابراین، درست نوشتن و بیان افکار و احساسات به شیوهی کتبی و نوشتاری، توانایی بسیار ارزشمندی است که والدین و مربیان باید در خصوص آموزش آن سعی وافی مبذول دارند و فلسفه آموزش و تمرین انشا نویسی و انجام تمرینهای مناسب در آن باید مد نظر باشد (سیف نراقی و نادری، 1390).
نوشتن یک روش بسیار پیچیدهی ابراز عقیده است که هماهنگی مجموعهای از تواناییهای دیداری-نوشتاری، زبانشناختی و ادراکی را در برمیگیرد. به دلیل این پیچیدگی، این روش یکی از عالیترین شکلهای ارتباط است و معمولا آخرین روشی است که فرا گرفته میشود (هامیل و بارتل، 1381).
2-1-2- مولفه های نوشتن
نوشتن به مجموعهای از مهارتهای نوشتاری مربوط به هم اشاره دارد. این مهارتها عبارتند از : انشا، املا یا هجیکردن، دستخط.
1-2-1-2- انشا
انشا، توانایی خلق عقاید و بیان آنها در یک ساختار دستوری قابل قبول است، به گونهای که با اصول سبک شناسی ادبی مطابقت میکند (هامیل و بارتل، 1381). مهارت انشا یا بیان نوشتاری، در برگیرندهی توانایی اندیشیدن، تحلیل، ترکیب، نوآوری و تفکر، برای خلق یک اثر نوشتاری است و رسیدن به این مقصود، غایت تمامی نظامهای آموزشی است (فرامرزی، کرمعلیان، نصراللهی، 1390). مسئله انشا یکی از مقوله های اصلی است که نیاز به توجه جدی دارد و این ضرورت توجه در مورد دانش آموزان با اختلالات نارسا نویسی و نارسا خوانی دوچندان است. کودکانی که مدرسه را با محرومیتهای زبانی و نوشتاری شروع می کنند، نه تنها در بیان مطالب، مفاهیم و مهارتهای زبانی و املا و انشا مشکل دارند، بلکه به طورکلی تفکر ذهنی پیشرفته برای آنها با اشکال صورت میپذیرد (والاس، 1991، به نقل از سیف نراقی و میرمهدی، 1382).