ناسازگاری اجتماعی و اضطراب و افسردگی

دانلود پایان نامه

مربی و دانش آموز در مورد انشای نوشته شدهی دانش آموز در پیش آزمون بحث میکنند.
سوم
الگوسازی راهبرد
مربی چگونگی استفاده از راهبرد را برای دانش آموز الگوسازی میکند. وی در این راستا یک نمونه انشا به عنوان الگو برای آنها میخواند.
چهارم
به یاد سپاری راهبرد
به منظور اینکه دانش آموز به طور خودکار راهبرد را مورد استفاده قرار دهد، به حفظ و یادسپاری راهبرد میپردازد.
پنجم
پشتیبانی از راهبرد
مربی و دانش آموز با همکاری هم یک انشا مینویسند و دانش آموز به تدریج مسئولیت استفاده از راهبرد را به عهده میگیرد.
ششم
عملکرد مستقل
دانش آموز به طور مستقل و بدون حمایت مربی یک انشا مینویسد.
6-3- روش تجزیه و تحلیل داده ها
به منظور تجزیه و تحلیل دادهها ابتدا از آمار توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد و …) استفاده شد و با توجه به این که متغیرهای موجود در هر سوال در سه مرحلهی پیش آزمون، پس آزمون، و پیگیری اندازهگیری شدند، روش تحلیل واریانس اندازهگیریهای تکراری برای پاسخ به پرسشهای پژوهش مورد استفاده قرار گرفت. متغیر اختلال رفتاری راتر در سه بعد (اضطراب و افسردگی، رفتارهای ضداجتماعی، و ناسازگاری اجتماعی) به لحاظ آماری در دو گروه کنترل شدند.
فصل چهارم
یافته ها
در فصل حاضر سوالهای پژوهش مورد بررسی قرار گرفتهاند. به این ترتیب، ابتدا دادههای توصیفی با استفاده از شیوههای آمار توصیفی چون میانگین و انحراف استاندارد مطرح شدهاند و سپس به بررسی سوالهای پژوهش با استفاده از شیوههای آمار استنباطی چون تحلیل واریانس چند متغیرهی اندازهگیریهای تکراری پرداخته شده است.
1-4- توصیف نمونه
تعداد کل نمونه 30 نفر از دانش آموزان پسر ابتدایی شهر سمنان بودند که از پایه ششم دو دبستان با استفاده از نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند و از طریق گزارش معلمان در پرسشنامهی SNAP-IV با اختلال نارسا توجه/ فزونکنشی تشخیص داده شدند. از این تعداد نمونه یک نفر به دلیل عدم حضور در مرحلهی پیگیری از نمونه حذف شد. هیچ یک از دانش آموزان تحت درمان دارویی نبوده و بهرهی هوشی پایین تر از 85 کسب نکردند. افزون بر آن، دو گروه از نظر هوش (0.05> p , 1.95= t)، سن و زیر گروه های نارسا توجه / فزون کنشی همتاسازی شده اند.
2-4- یافته های توصیفی
آمارههای توصیفی متغیرهای مورد مطالعه به تفکیک گروهها در پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری گزارش شده است (جدول 1-4). یافتهها نشان میدهد که متوسط زمان برنامهریزی از پیش آزمون به پس آزمون افزایش یافته و در پیگیری حفظ شده است. الگوی مشابهی در زمان نوشتن، طول متن نوشتاری، واژههای پیوندی، عناصر انشا و کیفیت کلی انشا مشاهده میشود.
جدول1-4- آمارههای توصیفی متغیرهای مورد مطالعه به تفکیک گروهها
مولفه
گروه
پیش آزمون
پس آزمون