نقش آموزشهای مهارتی فنی وحرفه ای در کاهش آسیبهای اجتماعی (تکدی گری)

دانلود پایان نامه

تکدی گری را می توان نوعی انحراف اجتماعی – که فرد در آن نقش مشخص و بعضا متفاوتی (سرقت، روسپی گری، واسطه گری،اعتیاد، و…) را بر عهده دارد – به حساب آورد و یا به منزله
نمونه ای از مرحله شغلی کاذب ، نزد متکدیان حرفه ای، آبرومندانه و غیرآبرومندانه (غیر مشروع) در مشاغل انحرافی تلقی کردکه در هیچ سطح وطبقه ای ازجامعه جایگاهی ندارد. همچنین
تکدی گری را باید زمینه ساز آسیب های اجتماعی متعددی قلمداد کرد. اکثر بررسیهای انجام شده، از رابطه بین گدایی و اعتیاد، بزهکاری، خودکشی، میخوارگی، روابط جنسی (فساد و فحشا)،
لاابالی گری، سرقت، و… حکایت می کنند که در نتیجه عوامل روانی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به وجود می آید و محصول ساختار اجتماعی و نارساییهای ناشی از آن است. با توجه به موارد مذکور که زمینه سازبروز آسیب های اجتماعی است جامعه نیازمند به همکاری دستگاههای مختلف دولتی وغیر دولتی ( شهرداریها ، وزارت کار ، وزارت کشور ، سازمان فنی وحرفه ای کشور و……) در
برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت جهت فرهنگ سازی در بین مردم وایجاد اردوگاههای خاص ساماندهی واسکان متکدیان با تجهیزات کامل وبرنامه آموزشی رسمی و غیر رسمی فنی، حرفه ای، مهارتی و شغلی می باشد.

در همین راستا به منظور دستیابی وتوانمند سازی متکدیان به مشاغل پایدار ودوری از اموری که آنان را در معرض آسیب های مختلف اجتماعی قرار می دهد برنامه های متعددی ازسوی دولت محترم، از جمله ساماندهی متکدیان مطرح می باشد که جهت دستیابی این افراد به شغلی مناسب وثابت که پیش زمینه آن داشتن دانش ومهارت های فنی ، حرفه ای وشغلی است سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشوربه عنوان تنها متولی آموزشهای کوتاه مدت مهارتی غیر رسمی ومهم ترین کانون مهارتی و کاربردی کشور و به دلیل رسالت قانونی خود در ساختار نظام آموزشی جمهوری اسلامی ایران بود و تجهیزات سخت افزاری ونرم افزاری از جمله دارا بودن 32 اداره کل، بیش از 550 مرکز آموزشی ثابت ، بیش از 700 حرفه ، بیش از 1500 استاندارد آموزشی وبیش از 14000 مربی رسمی وغیر رسمی و…..در سراسرکشور، توانمندسازی متکدیان رادر دستورکار و جزء
برنامه های کاری خود قرار داده و با اعتقاد به اینکه احراز شغل مناسب و ثبات آن بسته به فراگیری آموزشهای مهارتی، فنی و حرفه ای است اقدام به برنامه ریزی و نیز ترویج فرهنگ مهارت آموزی دربین آحاد جامعه علی الخصوص اقشار آسیب پذیر که متکدیان نیز جزعی از این اقشار هستند نموده است . فل الواقع در جهان فراصنعتی امروز، توسعه به معنی عام ، بدون توجه به آموزشهای مهارتی فنی و حرفه ای مفهوم نخواهد داشت . انقلاب علمی – فنی، انقلابی عمیق و کیفی در نیروی انسانی مورد نیاز بازار کار بعنوان سرمایه های ملی هرکشورو روشهای تولید به وجود آورده است آموزشهای فنی و حرفه ای انجام فعالیتهایی است که می تواند فرد را برای احراز شغل ، حرفه و کسب و کار آماده نماید یا کارایی و توانایی وی را در انجام آن افزایش دهد. این آموزشها کسب مهارتها را در راستای تکنولوژی و علوم وابسته به همراه دانشهای خاص مربوط به شغل و در بخشهای مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ارائه می دهد . بنابراین از ضرورتها و الزامات رشد و توسعه اقتصادی ، نظام آموزش مهارتی فنی وحرفه ای غیر رسمی می باشد که نقش بسیار مهمی در تامین نیروی انسانی کارآمد ایفا نموده و مضمونی توسعه ای دارد .هدف از این آموزشها ، افزایش توانایی های دانش ، مهارت و قدرت درک افراد و انجام مطلوبتر کار در محدوده وظایف شغلی است . از آنجایی که موضوع بیکاری یکی از مهمترین مسائل و مشکلات جهان است و در کشورهای در حال توسعه با توجه به عدم توازن ساختارهای اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی سهم بیشتری را بر توسعه دارد و با توجه به اینکه یکی از دلایل بیکاری در کشور فقدان مهارتهای مورد نیاز بازار کار از سوی جویندگان کار می باشد ، انتظار می رود سازمان آموزش فنی و حرفه ای با ارائه آموزشهای مهارتی بتواند نقش بسزایی در کاهش میزان بیکاری ایفا کند. زیرا آموزشهای فنی و حرفه ای به سبب انعطاف پذیری نشأت گرفته از خصیصه های بازار کار و اوضاع اقتصادی کشور و نیز به دلیل آموزش و ایجاد مهارتهای لازم در افراد برای توانایی در احراز مشاغل، نقش به سزایی در اشتغال دارد. این آموزشها هم مهارتهای خاص مورد نیاز صنعت و هم مهارتهای عمومی بازار کار را فراهم می سازد و همچنین برای شاغلینی که به دلیل تغییرات تکنولوژی دچار کاهش کارایی
می شوند امکان به روز شدن و تکمیل مهارت را فراهم می کند . لذا به این نوع آموزشها به عنوان ابزاری برای مقابله با بیکاری وروی آموری به سمت مشاغل کاذب و تکدی گری، پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی ناشی از آن ونیزایجاد امنیت شغلی بیشتر با درآمد مکفی نگریسته می شود .

مطلب مشابه :  منبع تحقیق درباره مدل رفتار برنامه ریزی شده و تجارت الکترونیکی در ایران

در واقع خصیصه این آموزشها، نوعی پرورش “کارآفرین” است ، به این معنی که افراد پس از کسب مهارت و تخصص دانش فنی، قادر خواهند بود که فرصتهای شغلی مناسبی را به دست آورند و یا در نهایت فرصت شغلی ایجاد نمایند .

اینگونه آموزش از نقش و تاثیرگذاری اقتصادی- اجتماعی مهمی برخوردار است چرا که معرف نوع مهمی از سرمایه گذاری در منابع انسانی است و با فراهم کردن زمینه های ارتقای دانش، نگرشها و مهارتهای مورد نیاز بازار کار و اشتغال در زمینه های مختلف به توسعه اقتصادی کمک می کند .

از این رو آموزشهای فنی و حرفه ای که فرایند یادگیری فراگیران را از طریق محیطهای کار، طراحی و اجرا می نماید و محتوای آموزشها را با تغییرات و پیشرفتهای حوزه تکنولوژی و به تبع آن در کارکرد نهادهای اقتصادی جامعه هماهنگ می سازد، سبب شده است که این آموزشها به عنوان یکی از عناصر کلیدی جهت تحقق پیشرفتهای اقتصادی وپیشگیری از وقوع آسیب های اجتماعی محسوب گردد و از جمله عوامل موثر در موفقیت کشورهای توسعه یافته تلقی گردد .چرا که آموزش نظری همگام با کار عملی موجب تربیت نیروی انسانی خلاق و فعال می شود و همچنین این نیروها با نفوذ در جامعه سبب به کارگیری بخش عظیمی از نیروهای غیرخلاق می گردد .

لذا اگر آموزش فنی و حرفه ای در کشور نادیده گرفته شود، در واقع باعث سوق دادن آموزش کشور به طور غیرمستقیم به آموزش اشتغال کاذب و درآمدهای سهل الوصول و ناپایدار( تکدی گری)
می شود و به تدریج آسیب جدی به کشور وارد می سازد .به همین علت است که می بینیم یکی از اولویتهای مهم در سرمایه گذاریهای آموزشی در تمامی جوامع صنعتی، توسعه و گسترش آموزشهای فنی و حرفه ای است و این مهم نیز از سوی نهادهای ذی ربط بین المللی نظیر یونسکو، یونیواک و بانک جهانی به منزله یک استراتژی مهم به کشورهای در حال توسعه توصیه می شود .

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه با موضوع شرایط اساسی صحت معاملات و اسناد لازم الاجرا

متن کامل پایان نامه جرم تکدی گری