نواحی روستایی و جهاد کشاورزی

دانلود پایان نامه

3-5-3-3- گاز لوله کشی
در سال 1385 از مجموع 292 روستای شهرستان رشت تعداد 70 روستا با سهم 24 درصد از گازلوله کشی برخوردار می باشند.
3-5-3-4- برق
براساس نتایج آمار سال 1385 تعداد 292 روستا با سهم 100 درصد از نعمت برق برخوردارند.
3-5-3-5- مخابرات و ارتباطات
براساس نتایج یرشماری سال 1385 از مجموع 292 روستای شهرستان رشت تعداد 36 روستا با سهم 3/12 درصد، دارای صندوق پست ، 21 روستا با سهم 2/7 درصد دارای دفتر پست، 124 روستا با سهم 5/42 درصد دارای دفتر مخابرات، 6 روستا با سهم 05/2 درصد دسترسی به اینترنت ، 136 روستا با سهم 6/46 درصد دسترسی به وسیله نقلیه عمومی و 13 روستا با سهم 5/4 درصد دسترسی به روزنامه و مجله می باشند
3-5-4- خدمات روبنایی
3-5-4-1- آموزشی
براساس نتایج سرشماری سال 1385 در شهرستان رشت از تعداد 292 روستا تعداد 218 روستا با سهم 6/74 درصد دارای مدرسه ابتدایی، تعداد 60 روستا با سهم 5/20 درصد دارای مدرسه راهنمایی پسران ، تعداد 57 روستا با سهم 5/19 درصد دارای مدرسه راهنمایی دختران و نیز تعداد 18 روستا با سهم 2/6 درصد دارای مدرسه راهنمایی مختلط می باشد. همچنین در این سال تعداد 15 روستا با سهم 1/5 درصد دارای دبیرستان پسرانه و 11 روستا با سهم 8/3 درصد دارای دبیرستان دخترانه می باشد.
3-5-4-2- خدمات بهداشتی درمانی
از مجموع 292 روستای شهرستان رشت در سال 1385 تعداد 10 روستا با سهم 4/3 درصد دارای حمام عمومی ، 49 روستا با سهم 8/16 درصد مرکز بهداشتی – درمانی ، تعداد 18 روستا با سهم 2/6 درصد دارای داروخانه، 174 روستا با سهم 6/59 درصد خانه ی بهداشت، 1 روستا با سهم 34/0 درصد مرکز تسهیلات زایمانی، 117 روستا با سهم 1/40 درصد پزشک، 6 روستا با سهم 05/2 درصد دندانپزشک، 8 روستا با سهم 7/2 درصد دندانپزشک تجربی ، 22 روستا با سهم 5/7 درصد بهسار و مامای روستایی، 54 روستا با سهم 49/18 درصد بهداشتیار ، 127 روستا با سهم 5/43 درصد بهورز، 11 روستا با سهم 8/3 درصد دامپزشک و نهایتاً 16 روستا با سهم 5/5 درصد تکنیسین دامپزشکی می باشد.
3-5-4-3- خدمات سیاسی اداری
در شهرستان رشت از مجموع 292 روستا براساس آخرین سرشماری در سال 1385 تعداد 271 روستا با سهم 8/92 درصد دارای شورای اسلامی روستایی، تعداد 6 روستا با سهم 2 درصد مرکز خدمات جهاد کشاورزی و 88 روستا با سهم 1/30 درصد دارای شرکت تعاونی روستایی می باشد.
3-5-4-4- خدمات مذهبی – فرهنگی
در نواحی روستایی خدمات مذهبی بیشتر شامل مسجد، زیارتگاه و خدمات فرهنگی در حد کتابخانه می باشد از مجموع 292 روستای شهرستان رشت تعداد 263 روستا با سهم 1/90 درصد دارای مسجد، 131 روستا با سهم 9/44 درصد امامزاده و در 31 روستا با سهم 6/10 درصد دارای سایر اماکن مذهبی می باشد.همچنین روستاهای شهرستان رشت دارای 14 کتابخانه با سهم 8/4 درصد نیز می باشند.
3-5-4-5- خدمات ورزشی – تفریحی
در سال 1385 ازمجموع 292 روستای شهرستان رشت تعداد 46 روستا با سهم 8/15 درصد دارای مکان ورزشی- تفریحی می باشند.
3-5-4-6- بازرگانی – خدمات
از مجموع 292 روستای شهرستان رشت تعداد 90 روستا با سهم 8/30 درصد دارای فروشگاه تعاونی، 259 روستا با سهم 7/88 درصد بقالی ، 236 روستا با سهم 8/80 درصد نانوایی، 69 روستا با سهم 6/23 درصد گوشت فروشی، 260 روستا با سهم 89 درصد قهوه خانه ، 9 روستا با سهم 1/3 درصد بانک و 89 روستا با سهم 5/30 درصد تعمیرگاه ماشین آلات کشاورزی می باشد.
فصل چهارم
یافته های تحقیق
فصل چهارم