هدف حسابرسی عملیاتی

دانلود پایان نامه

تعریف کنترل داخلی :

فرایندی است که به منظور کسب اطمینان معقول از تحقق اهدافی که در سه گروه اصلی زیر دسته بندی می شوند. توسط هیات مدیره وسایر کارکنان یک واحد اقتصادی برقرار می شوند :

1-اثر بخشی و کارایی عملیات

2- قابلیت اعتماد گزارش دهی مالی

3-رعایت قوانین و مقررات مربوط

تعریف حسابرسی عملیاتی : عبارت است از فرایند منظم و روشمند برای ارزیابی اثر بخشی،

کارایی، وصرفه اقتصادی عملیات سازمان وگزارش نتیجه ارزیابی، همراه با پیشنهاد های عملی به اشخاص ذیصلاح برای بهبود عملیات.

2-12-3-هدف حسابرسی عملیاتی :

-ارزیابی عملکرد در مقایسه با هدف های تعیین شده به وسیله مدیریت.

-شناسایی فرصتهای بهبود عملیات از نظر صرفه اقتصادی وکارایی واثر بخشی

-ارائه پیشنهاد برای بهبود عملیات یا انجام اقدامات ورسیدگی های بیشتر

مفاهیم اساسی حسابرسی عملیاتی :

حسابرسی عملیاتی دارای سه مولفه کارایی، اثر بخشی و صرفه اقتصادی است که از اهمیت زیادی برخوردار است. امروزه ارزیابی کارایی، اثربخشی وصرفه اقتصادی باید از فرایند عادی مدیریت هر واحد تجاری در بخش عمومی وخصوصی باشد ومدیران بررسی عملیات را به عنوان یکی از مسئولیت های خود برای کنترل فعالیت ها تلقی کنند وارزیابی مستقل عملکرد مدیران از طریق واحد حسابرسی داخلی یا حسابرسان مستقل صورت گیرد.

صرفه اقتصادی : تلاش در جهت حد اقل کردن هزینه تحصیل واستفاده از منابع سازمان با حفظ کیفیت مناسب.

کارایی : نسبت نتایج به دست آمده از عملیات به منافع مصرف شده. عملیات کارا عملیاتی است که با استفاده از روشهای بهینه، حداکثر بازده را با صرف حداقل منابع تامین کند.

حسابرسی داخلی: فعالیتی اطمینان بخش ومشاوره ای مستقل وواقع بینانه که باهدف ارزش افزایی وبهبود عملیات سازمان انجام شود. حسابرسی داخلی با اتخاذ رویکرددی نظام مند به سازمان کمک می کند تا به اهداف خود دست یابد وفرایند های اثر بخش مدیریت ریسک ،

مطلب مشابه :  پایان نامه با موضوع نظریه یادگیری اجتماعی و یادگیری اجتماعی

کنترل ها وحاکمیت شرکتی را بهبود بخشد.(انجمن بین الملی حسابرسان داخلی )

حسابرس داخلی کیست وچگونه تعیین می شود وفرایند گزارش دهی آن چگونه است ؟

حسابرس داخلی شخص حقیقی یا حقوقی است که از طرف هیئت مدیره شرکت به منظور اجرای وظایف حسابرسی استخدام یا منصوب می شود. در واقع  حسابرسی داخلی نوعی حسابرسی است که توسط کارشناسان حرفه ای که در استخدام سازمان مورد حسابرسی قرار دارند، انجام می شود.فعالیت های حسابرسی داخلی در صورت انجام درست واصولی کمک موثری درامر حسابرسی صورت های مالی پایان دوره بوده وقاعدتاًباید هزینه حسابرسان مستقل را کاهش دهد. حسابرسان داخلی به عنوان بخشی از سیستم کنترل داخلی بوده که دردهه اخیر به عنوان زیر مجموعه کمیته حسابرسی تلقی وتوسط همین کمیته منصوب می شود.

گزارش حسابرسان داخلی به کمیته حسابرسی ودر غیاب آن به مدیریت عالی (هیئت مدیره ) شرکت ارائه می شود.